Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ

В сила от 1.01.2001 г.
Приета с ПМС № 233 от 08.11.2000 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 14 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.110 от 22 Ноември 2002г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за регистриране и разрешаване на сделките за внасяне и изнасяне на стоки от юридически лица и еднолични търговци, наричани по-нататък "заявителите".

Чл. 2. (1) За регистриране или разрешаване на сделките със стоки по чл. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 1 и 5 от постановлението заявителят или лице, което има право да го представлява, подава 2 екземпляра на попълнен формуляр на удостоверение за внасяне/изнасяне във ведомството, което съгласно постановлението извършва регистриране или разрешаване на външнотърговската сделка с тези стоки.
(2) Удостоверенията по реда на наредбата се издават от ръководителите на ведомствата, посочени в приложения № 1 и 2 и в чл. 3, ал. 1, т. 5 от постановлението, или от упълномощени от тях длъжностни лица.
(3) Удостоверенията се изготвят по образец и в съответствие с международно приетите кодови обозначения на елементите от данни съгласно разпоредбите на чл. 6.
(4) Срокът на валидност на удостоверението е до 3 месеца от датата на издаването му.
(5) Първият екземпляр на удостоверението, съответно номериран и подпечатан с печата на ведомството, в което се регистрира или разрешава сделката, се предоставя на заявителя, а вторият се съхранява във ведомството.

Раздел II.
Регистриране на сделките


Чл. 3. (1) Регистриране на сделки със стоките по приложение № 1 към чл. 2 от постановлението се извършва в еднодневен срок от подаване на удостоверението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2002 г.) При регистриране на сделки от заявителя се изисква да представи удостоверение за съдебна и данъчна регистрация, Единен идентификационен код, наричан по-нататък "код по БУЛСТАТ", договор и/или фактура, и/или поръчка - при изнасяне.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2002 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2002 г.)

Раздел III.
Разрешаване на сделките


Чл. 4. (1) Разрешаване на сделки със стоките по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 5 от постановлението се извършва в 5-дневен срок от подаване на заявлението.
(2) При разрешаване на сделка от заявителя се изисква да приложи:
1. удостоверения за съдебна и данъчна регистрация, код по БУЛСТАТ;
2. документи, потвърждаващи верността на данните в удостоверението, като договор, проформа-фактура, поръчка, сертификат за качество, ветеринарно разрешително, лиценз за търговия или производство - за стоките, за които в нормативен акт се предвижда лицензиране;
3. други документи, определени в нормативен акт на компетентния орган на изпълнителната власт, потвърждаващи изпълнението на условията, при които се разрешава сделката.


Чл. 5. (1) Отказът да се разреши изнасянето или внасянето се мотивира писмено, а документите се връщат на заявителя. Отказът с копия от документите се съхраняват в съответните ведомства.
(2) Заявителят може да поиска преразглеждане на решението по ал. 1 в 7-дневен срок от датата на получаване на отказа, писмено, пред органа на изпълнителната власт - ръководител на ведомството.
(3) Органът по ал. 2 в 14-дневен срок от датата на постъпването на възражението със заповед потвърждава отказа или го отменя, като разрешава внасянето или изнасянето на стоките.
(4) Индивидуалните административни актове по ал. 3 могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Удостоверението за внасяне/изнасяне на стоки има следния вид:

Удостоверение за внасяне/изнасяне на стоки


Продавач/ № на удосто- Дата на
купувач верението: издаване:
ЕИК    
  Ведомство, което издава удостове-
  рението:
   
Доставчик/ Купувач/продавач
потребител  
ЕИК  
   
Основание Произход Страна
на сделката: от страна: получател:
Договор № Условия Срок на
Дата на доставка доставка
  Валута на плащане  
Митнически Описание Мяр- Коли- Единич- Стой-
тарифен на стоката ка чество на цена ност
номер          
 
 
 
Обща стойност:
 
Забележка
 
 
Подпис на заявителя или Подпис:
лицето, което има право  
да го представлява:  
   
   
   
Печат Печат
на заявителя: на ведомството:
   
   
   
Тел.:  
   
Екз. 1 - за заявителя. Екз. 2 - за ведомството,
  което издава
  удостоверението.
   

(2) Удостоверенията за внасяне/изнасяне на стоки се отпечатват в съответствие с посочения образец и изискванията на БДС ISO 6422 "Формуляр образец на търговски документ". Хартията е бяла, самокопирна, с тегло най-малко 40 г на кв. м. Формулярите съдържат наименованието и адреса на лицето, което ги е отпечатало.
(3) Указания за попълване на удостоверение за внасяне/изнасяне на стоки:
1. удостоверението се попълва на пишеща машина или на друго печатно устройство;
2. върху удостоверението може да се направят не повече от 3 поправки, като се задраскат грешните данни и се добавят верните; всяка поправка, направена по този начин, трябва да бъде заверена с подпис на длъжностното лице, упълномощено да издава удостоверения, и печат на ведомството;
3. всяко удостоверение важи само за една фирма износител или вносител, само за една страна на предназначение или на произход и само за един доставчик или потребител; при една сделка, включваща няколко потребители, доставчици, страни и други, се изготвят отделни удостоверения за всяка страна, доставчик, потребител;
4. в удостоверението могат да се записват повече от една стока, при условие че е спазено изискването по т. 3;
5. информационните полета на удостоверението за внасяне/изнасяне на стоки (комплект от 2 еднакви екземпляра) се попълват на български език, както следва:
а) "Продавач/Купувач" - в полето се записват наименованието и юридическият адрес на фирмата-продавач по износа или купувач по вноса;
б) "Ведомство, което издава удостоверението" - в полето се записва наименованието на ведомството, което регистрира или разрешава външнотърговската сделка;
в) "Доставчик/Потребител" - записват се наименованието и юридическият адрес на фирмата-доставчик на стоката за износ или потребител на стоката от внос; в горния десен ъгъл на полето след означението ЕИК се записва кодът по БУЛСТАТ;
г) "Купувач/Продавач" - записват се наименованието, страната и юридическият адрес на чуждестранната фирма-купувач при изнасяне или продавач при внасяне; в горния десен ъгъл на полето се записва 2-буквеният код на страната на фирмата съгласно списък № 1;


д) "Основание на сделката" - в полето се записва 3-буквеният код на външнотърговския режим съгласно списък № 5;
е) "Договор №" и "Дата" - записват се номерът на договора или на документа на фирмата, потвърждаващ данните в удостоверението, и датата, на която е издаден; датата се изписва във формат година/месец/ден с арабски цифри и с разделител между числата; възможно е да се изпуска "столетие", когато това не води до двусмислие;
ж) "Произход от страна" - записва се наименованието на страната, от която произхожда стоката; в горния десен ъгъл на полето се записва 2-буквеният код на страната съгласно списък № 1;
з) "Страна получател" - записва се наименованието на страната, за която са предназначени стоките; в горния десен ъгъл на полето се записва 2-буквеният код на страната съгласно списък № 1;
и) "Условия на доставка" - записва се 3-буквеният код на условията на доставка по ИНКОТЕРМС'2000 съгласно списък № 2, както и наименованието на географското място;
к) "Срок на доставка" - записва се последната дата, до която трябва да се извърши доставката; срокът на доставка е и срок на валидност на удостоверението; датата се изписва във формат година/месец/ден с арабски цифри и с разделител между числата; възможно е да се изпуска "столетие", когато това не води до двусмислие;
л) "Валута на плащане" - записва се 3-буквеният код на чуждестранната валута, с която по договор ще се извърши плащането, съгласно списък № 3;
м) "Митнически тарифен номер" - записва се 9-цифровият тарифен номер на стоката съгласно Митническата тарифа на Република България;
н) "Описание на стоката" - записва се точното описание на стоката;
о) "Мярка" - записва се 3-буквеният код на мярката за съответната стока съгласно списък № 4;
п) "Количество" - записва се количеството на изнасяната или внасяната стока в съответствие със записаната в поле "Мярка" мерна единица;
р) "Единична цена" - записва се единичната цена за единицата мярка на стоката във валутата на плащане на база FOB българско пристанище или франко българска граница по износа и на база FOB чуждо пристанище или франко границата на държавата на доставчика при вноса;
с) "Стойност" - записва се стойността на стоката в съответната валута на плащане съобразно посочените в удостоверението условия на доставка; стойността във валута ще бъде различна от произведението на единичната цена по количеството, ако условията на доставка не са FOB или франко граница;
т) "Обща стойност" - записва се общата стойност във валута, която се получава, като се съберат записаните по стоковите позиции стойности в колона "Стойност";
у) "Забележка" - при необходимост в това поле може да се запишат допълнителни данни, отнасящи се до външнотърговската сделка;
ф) "Подпис" - подпис на ръководителя на ведомството или на упълномощеното от него длъжностно лице.


Списък № 1


Кодови обозначения на страните
 
Наименование Код
1 2
Андора AD
Обединени арабски емирства AE
Афганистан AF
Антигуа и Барбуда AG
Албания AL
Армения AM
Аруба AW
Ангола AO
Антарктика AQ
Аржентина AR
Австрия AT
Австралия AU
Азербайджан AZ
Барбадос BB
Бангладеш BD
Белгия BE
Буркина Фасо BF
България BG
Босна и Херцеговина BA
Бахрейн BH
Бурунди BI
Бенин BJ
Бермудски острови BM
Бруней BN
Боливия BO
Бразилия BR
Бахамски острови BS
Бутан BT
Буве BV
Ботсуана BW
Беларус BY
Бурма BU
Белиз BZ
Канада CA
Кокосови острови CC
Конго CG
Централноафриканска република CF
Швейцария CH
Кот д'Ивоар CI
Острови Кук CK
Чили CL
Камерун CM
Китай CN
Колумбия CO
Коста Рика CR
Куба CU
Кабо Верде CV
Кипър CY
Чешка република CZ
Германия DE
Джибути DJ
Дания DK
Доминика DM
Доминиканска република DO
Алжир DZ
Еквадор EC
Естония EE
Египет EG
Западна Сахара EH
Еритрея ER
Испания ES
Етиопия ET
Финландия FI
Фиджи FJ
Фолклендски острови FK
Микронезия FM
Ферьорски острови FO
Франция FR
Габон GA
Великобритания GB
Гренада GD
Гвиана (фр.) GF
Гана GH
Гибралтар GI
Гренландия GL
Гамбия GM
Гвинея GN
Гваделупа GP
Екваториална Гвинея GQ
Гърция GR
Южна Джорджия  
и Южни Сандвичеви острови GS
Гватемала GT
Гуам, остров GU
Гвинея Бисау GW
Гаяна GY
Грузия
Хонконг HK
Хърд и Макдоналд HM
Хондурас HN
Хаити HT
Унгария HU
Индонезия ID
Ирландия IE
Израел IL
Индия IN
Ирак IQ
Иран IR
Исландия IS
Италия IT
Ямайка JM
Йордания JO
Япония JP
Кения KE
Киргизстан KG
Камбоджа KH
Карибати KI
Коморски острови KM
Корея, демократична  
народна република KP
Република Корея KR
Кувейт KW
Кайманови острови KY
Казахстан KZ
Лаос LA
Ливан LB
Лихтенщайн LI
Шри Ланка LK
Либерия LR
Лесото LS
Литва LT
Люксембург LU
Латвия LV
Либийска арабска джамахирия LY
Мароко MA
Монако MC
Молдова MD
Мадагаскар MG
Маршалски острови MH
Македония MK
Мали ML
Монголия MN
Макао MO
Северни Мариански острови MP
Мартиника MQ
Мавритания MR
Монсерат MS
Малта MT
Мавриций MU
Малдивска република MV
Малави MW
Мексико MX
Малайзия MY
Мозамбик MZ
Намибия NA
Нова Каледония NC
Нигер NE
Нигерия NG
Никарагуа NI
Норфолк, остров NF
Холандия NL
Норвегия NO
Непал NP
Нова Зеландия NZ
Оман OM
Панама PA
Перу PE
Полинезия (фр.) PF
Папуа Нова Гвинея PG
Филипини PH
Пакистан PK
Полша PL
Сейнт Пиер и Микелон PM
Пуерто-Рико PR
Португалия PT
Парагвай PY
Катар QA
Румъния RO
Руска федерация RU
Руанда RW
Саудитска Арабия SA
Соломонови острови SB
Сейшелски острови SC
Судан SD
Швеция SE
Сингапур SG
Света Елена, остров SH
Свалбард и Ян Майен SJ
Словакия SK
Сиера Леоне SL
Словения SI
Сан Марино SM
Сенегал SN
Сомалия SO
Суринам SR
Сан Томе и Принсипи ST
Салвадор SV
Сирия SY
Суазиленд SZ
Чад TD
Френски южни територии TF
Того TG
Тайланд TH
Таджикистан TJ
Туркменистан TM
Тунис TN
Тонга TO
Източен Тимор TP
Турция TR
Тринидад и Тобаго TT
Тувалу TV
Тайван TW
Танзания TZ
Украйна UA
Уганда UG
Малки острови (САЩ) UM
САЩ US
Уругвай UY
Узбекистан UZ
Ватикана VA
Венецуела VE
Сейнт Винсент и Гренадини
Вирджински острови VI
Виетнам VN
Вануату VU
Уолис и Фугуна WF
Самоа WS
Йемен YE
Майоте YT
Югославия YU
ЮАР ZA
Замбия ZM
Заир ZR
Зимбабве ZW


Списък № 2


Кодови обозначения на условията
на доставка по ИНКОТЕРМС'2000
 
Наименование Код
Франко завода (уговорено място) EXW
Франко превозвача FCA
Франко протежение на кораба  
(уговорено пристанище на натоварване) FAS
Франко борд (уговорено  
пристанище на натоварване) FOB
Стойност и навло (уговорено  
пристанище в местоназначението) CFR
Стойност, застраховка и навло (угово-  
рено пристанище в местоназначение) CIF
Превоз, платен до .... (уговорено  
място в местоназначението) СРТ
Превоз и застраховка, платени до ...................................................................................................................................................
 
(уговорено място в местоназначението) CIP
Доставено на граница (уговорено място) DAF
Франко кораба... (уговорено пристанище  
в местоназначението) DES
Франко кей (мито платено)... (уговорено  
пристанище в местоназначението) DEQ
Доставено, мито неплатено...(уговорено  
място в местоназначението) DDU
Доставено, мито платено... (уговорено  
място в местоназначението) DDP
Други, взаимно договорени условия  
на доставка ZZZ


Списък № 3

(Доп. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)


Кодови обозначения на валутите
 
Наименование Код
1 2
Австрийски шилинг ATS
Австралийски долар AUD
Белгийски франк BEF
Български лев BGL
Канадски долар CAD
Швейцарски франк CHF
Чешка крона CZK
Кубинско песо CUP
Кипърска лира CYP
Германска марка DEM
Датска крона DKK
Алжирски динар DZD
Египетска лира EGP
Испанска песета ESP
Финландска марка FIM
Френски франк FRF
Английска лира GBP
Гръцка драхма GRD
Унгарски форинт HUF
Ирландска лира IEP
Иракски динар IQD
Ирански риал IRR
Италианска лирета ITL
Японска йена JPY
Корейски вон (КНДР) KPW
Южнокорейски вон KRW
Кувейтски динар KWD
Ливанска лира LBP
Люксембургски франк LUF
Либийски динар LYD
Монголски тугрик MNT
Мексиканско песо MXN
Холандски гулден NLG
Норвежка крона NOK
Новозеландски долар NZD
Полска злота PLZ
Румънска лея ROL
Шведска крона SEK
Сингапурски долар SGD
Руска рубла RUR
Сирийска лира SYP
Турска лира TRL
САЩ долар USD
Нов югославски динар YUD
Евро EUR


Списък № 4


Кодови обозначения на мерните единици
 
Наименование Код
Дузина DZN
Грам GRM
Хектолитър HLT
Килограм KGM
Киловат/час KWH
Литър LTR
Кв. метър MTK
Куб. метър MTQ
Метър линеен MTR
Чифт NPR
Брой PCE
Тон (1000 кг) TNE


Списък № 5


Кодови обозначения на основанията на сделките - обект на външнотърговския режим
 
Наименование Код
РЕГИСТРИРАНЕ  
Въвеждане VRR
Внос IRR
Износ ERR
Реекспорт RRR
РАЗРЕШАВАНЕ  
Въвеждане VLG
Внос ILG
Износ ELG
Реекспорт RLG
Квоти QLG
Междуправителствени  
спогодби и протоколи MLG
ЗАБРАНИ ZLG
ДРУГИ OLG


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти