Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 28 ОТ 20 НОЕМВРИ 2000 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИКА И БОРБА С БРУЦЕЛОЗАТА ПО ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.99 от 5 Декември 2000г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. мерките за предпазване, ограничаване и ликвидиране на бруцелозата по овцете и козите;
2. методите за диагностика на заболяването;
3. задълженията на ветеринарномедицинските органи, физическите и юридическите лица при прилагане на мерките и методите по т. 1 и 2.

Чл. 2. Бруцелозата по овцете и козите подлежи на задължително обявяване по реда на чл. 27 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).

Раздел II.
Мерки за предпазване на страната от внос на овце и кози, заразени с бруцелоза


Чл. 3. (1) Внос на овце и кози се разрешава от Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) при условие, че:
1. са идентифицирани с индивидуална ушна марка и са родени или отгледани на територията на страната износител;
2. в страната износител бруцелозата по овцете и козите е задължителна за обявяване и съществуват структури за провеждане на епизоотологичен надзор над заболяването;
3. в страната износител не се извършва ваксинация срещу бруцелоза по овцете и козите най-малко 3 години преди износа;
4. произхождат от официално свободна от бруцелоза по овцете и козите страна или регион, които трябва да отговарят на изискванията съгласно приложение 1;
5. произхождат от официално свободно от бруцелоза по овцете и козите стадо (ферма), в което заболяването не е установявано през последните 5 години и което отговаря на изискванията съгласно приложение 2;
6. стадото (фермата) е под контрол на държавен ветеринарен лекар, определен от държавната ветеринарна служба на страната износител;
7. се придружават от сертификат, издаден от държавен ветеринарен лекар на страната износител;
8. не са предназначени за санитарно клане съгласно програми за ликвидиране на заразни болести, прилагани в страната износител, и не произхождат от животновъден обект, на който са наложени ограничителни мерки по други здравословни причини;
9. при овце и кози, предназначени за разплод, резултатите от серологичното изследване за бруцелоза по чл. 12, т. 2, буква "а" или "д" трябва да са отрицателни; изследването трябва да бъде извършено не повече от 30 дни преди износа;
10. са прегледани от държавен ветеринарен лекар в рамките на 24 часа преди товаренето им и не са показали клинични признаци за това заболяване.
(2) Овце и кози, внесени за разплод и доотглеждане, се подлагат на задължителна 30-дневна карантина в карантинни бази, одобрени от НВМС по реда на чл. 51 ЗВМД.
(3) При положителни резултати за бруцелоза от изследването по ал. 2 всички животни от внесената партида се подлагат на санитарно клане, съгласувано със страната износител, като разходите по клането са за сметка на собствениците на животните.
(4) При отрицателни резултати от изследването по ал. 2 овцете и козите се освобождават от задължителна карантина и преминават на условна едногодишна карантина, където се изследват за бруцелоза, съгласно задължителната профилактична програма по чл. 30 ЗВМД.
(5) Овце и кози, внесени за незабавно клане, трябва да произхождат от официално свободна от бруцелоза по овцете и козите страна или регион и от официално свободно от това заболяване стадо (ферма). Животните се изколват до 72 часа в кланици, определени от НВМС.


Чл. 4. Внос на семенна течност, яйцеклетки и ембриони от овце и кози се разрешава от НВМС при условие, че произхождат от мъжки разплодници или женски донори, отговарящи на изискванията по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 9.

Раздел III.
Мерки за предпазване от разпространение на бруцелоза по овцете и козите в страната


Чл. 5. За предпазване от разпространение на бруцелоза по овцете и козите в страната НВМС провежда следните профилактични мерки:
1. идентификация на овцете и козите и регистрация на обектите с такива животни съгласно чл. 32 ЗВМД;
2. контрол върху придвижването и търговията с живи овце и кози и продукти от тях съгласно чл. 37 ЗВМД;
3. контрол върху пазарите и изложбите за животни съгласно чл. 37 ЗВМД;
4. епизоотичен контрол върху животновъдните обекти с овце и кози съгласно чл. 26 ЗВМД;
5. Националната ветеринарномедицинска служба провежда ежегодна профилактична програма, съгласно която се извършват:
а) серологични изследвания на разплодните овце и кози над 12 месеца;
б) серологично изследване на абортирали овце и кози в стада с масови аборти;
в) бактериологично изследване на абортирани фетуси или мъртвородени агнета или ярета;
г) серологично изследване на мъжките разплодни животни, съгласно профилактичната програма.
6. профилактична дезинфекция на влизащите в страната транспортни средства съгласно чл. 43 ЗВМД;
7. профилактична дезинфекция на моторни превозни средства и контейнери, превозващи живи животни съгласно чл. 23 ЗВМД.


Чл. 6. Новозакупените овце и кози в страната се карантинират от новите собственици в продължение на 30 дни в изолирани помещения съгласно чл. 23 ЗВМД.


Чл. 7. В граничните райони НВМС провежда допълнително следните мерки:
1. периодични клинични прегледи на овцете и козите;
2. контрол върху пашата и недопускане на обща паша между овце и кози, притежавани от български граждани с овце и кози от съседни страни;
3. серологично изследване на овце и кози от съседна държава, преминали граничната бразда.


Чл. 8. Профилактичната и принудителна ваксинация срещу бруцелозата по овцете и козите е забранена.

Раздел IV.
Мерки при съмнение за бруцелоза по овцете и козите


Чл. 9. (1) При съмнение за бруцелоза по овцете и козите обслужващият ветеринарен лекар е длъжен:
1. да постави съмнителното за бруцелоза стадо под възбрана и да издаде писмено предписание, с което се забранява вкарването, изкарването и преместването на овце и кози, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти , постеля, тор, торова течност, фураж, превозни средства във и от животновъдния обект, които могат да бъдат преносители на заболяването;
2. да провери броя на наличните овце и кози и номерата на ушните им марки и да сравни тази информация с данните от регистъра на животновъдния обект;
3. да забрани клането, осеменяването, кръвните операции и други ветеринарни манипулации на овце и кози;
4. да уведоми незабавно регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС), собствениците на овце и кози и кмета на населеното място за мерките по т. 1.
(2) При аборти при овце и кози собствениците и управителите на животновъдните обекти са длъжни:
1. да уведомят незабавно обслужващия ветеринарен лекар;
2. до идването на ветеринарния лекар:
а) да изолират абортиралите овце и кози;
б) да не посещават други обекти с овце и кози;
в) да преустановят придвижването и разместването на овце и кози в обекта;
3. да изпълняват разпорежданията на ветеринарния лекар по ал. 1, т. 1 и 2.
(3) Мерките по ал. 1 и 2 се отменят от НВМС след получаване на отрицателни резултати от лабораторните изследвания по чл. 12.


Чл. 10. (1) При сигнал за бруцелоза по овцете и козите НВМС изпраща специализиран диагностичен екип на място.
(2) Екипът по ал. 1 извършва епизоотологично проучване и взема проби за лабораторно изследване по чл. 12.

Раздел V.
Диагностика на бруцелозата по овцете и козите


Чл. 11. Диагноза бруцелоза по овцете и козите се поставя въз основа на епизоотологичните, клиничните, патологоанатомичните данни и резултатите от лабораторните изследвания по чл. 12.


Чл. 12. Лабораторните изследвания за бруцелоза по овцете и козите се извършват в специализирани лаборатории, одобрени от НВМС по реда на чл. 13 и 14 ЗВМД, чрез използване на следните бактериологични и серологични методи:
1. бактериологични методи:
а) микроскопско изследване;
б) културелни и биохимични тестове;
в) култивиране;
г) изолиране;
д) типизиране;
2. серологични методи:
а) роз бенгал тест;
б) ринг тест (млечна проба);
в) реакция бавна аглутинация;
г) реакция за свързване на комплемента;
д) имуноензимен метод (ЕЛАЙЗА).


Чл. 13. Ръководителят на лабораториите по чл. 12:
1. поддържа постоянна диагностична готовност;
2. незабавно изследва получените проби по методите, посочени в чл. 12;
3. незабавно уведомява Главното управление на НВМС, съответната РВМС и собственика на животните чрез държавния или лицензирания ветеринарен лекар за резултата от изследванията по т. 2;
4. по разпореждане на НВМС изпраща проби в световна референтна лаборатория по диагностика на бруцелоза по овцете и козите.

Раздел VI.
Мерки, приложими за ограничаване и ликвидиране на бруцелозата по овцете и козите


Чл. 14. При лабораторно потвърждаване на бруцелоза по овцете и козите НВМС предприема следните мерки:
1. обявява заболяването съгласно чл. 2 и налага възбрана над засегнатите животновъдни обекти;
2. определя границите на ограничителните мерки в зависимост от географските и административните особености на засегнатия регион;
3. изготвя оздравителен план по реда на чл. 29 ЗВМД, който може да се изменя и допълва в зависимост от промените в епизоотичната обстановка;
4. съвместно с органите на ХЕИ провежда епизоотологично и епидемиологично проучване за изясняване:
а) произхода на инфекцията;
б) времето и пътя за проникване на заразния агент в обекта с овце и/или кози;
в) периода на скрито протичане на инфекцията;
г) наличието на други обекти с овце и/или кози, в които има вероятност от проникване на заразния агент;
д) продадени или придвижени овце и/или кози, семенна течност, яйцеклетки и ембриони в други животновъдни обекти през последните 6 месеца;
е) възможността за заразяване на хора, контактували със заразените животни;
5. уведомява регионалната Хигиенно-епидемиологична инспекция (ХЕИ) и изпраща до нея списък с имената и адресите на собствениците на овце и/или кози и други лица, имали контакт със засегнатите животни.


Чл. 15. (1) Министърът на земеделието и горите въвежда със заповед мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването бруцелоза по овцете и козите.
(2) Областните управители и кметовете издават заповеди на основание заповедта по ал. 1 за съответната територия.


Чл. 16. (1) При първоначално установяване на бруцелоза по овцете и козите в едно населено място се прилагат следните мерки:
1. животновъдните обекти с овце и/или кози се поставят под възбрана;
2. засегнатото населено място се поставя под контрола на държавен ветеринарен лекар;
3. забранява се клането, вкарването и изкарването на овце и кози, естественото и изкуственото осеменяване, изнасянето на продукти и предмети, които могат да бъдат носители на заразния причинител, кръвни операции и други ветеринарни манипулации;
4. проследява се движението на овце и/или кози от засегнатия животновъден обект в други животновъдни обекти и се уведомяват съответните собственици и държавните ветеринарномедицински органи;
5. проследява се добитото мляко, млечни продукти, месо и месни продукти от засегнатия животновъден обект, които се подлагат на термична преработка, гарантираща обезвреждането на причинителя;
6. извършва се ново преброяване на овцете и козите (по индивидуалните ушни марки), уточнява се регистрацията на животновъдните обекти, броя на сборните стада, излизащи на паша, и районите на паша;
7. изолират се съмнителните за бруцелоза овце и кози (абортирали, задържали плацента, с бурзити, артрити и орхити);
8. вземат се кръвни проби от овцете и козите от незасегнатите стада за серологично изследване;
9. извършва се дезинфекция и дератизация на помещенията за животни в засегнатите стада с одобрени от НВМС дезинфекционни и дератизационни средства.
(2) При отрицателни резултати от лабораторното изследване на овцете и козите от другите стада в засегнатото населено място се предприемат следните мерки:
1. всички овце и/или кози от засегнатото стадо се подлагат на санитарно клане в 5-дневен срок в кланици, определени от НВМС, под контрола на органите на Държавния ветеринарно-санитарен контрол (ДВСК);
2. всички обекти с овце и/или кози се почистват механично и се дезинфекцират с одобрени от НВМС дезинфекционни средства.


Чл. 17. При установяване на бруцелоза в повече от едно стадо в едно населено място или в повече населени места се предприемат следните мерки:
1. изолиране на положително реагиралите за бруцелоза овце и/или кози, маркирането им с ушна марка с буква "б" и прилагане на санитарно клане в срок 5 дни в кланици, определени от НВМС , под контрола на органите на ДВСК; млякото от такива животни се обезврежда под контрола на ДВСК;
2. изолирано отглеждане на новородените и подрастващи животни и изхранването им с мляко, претърпяло термична обработка;
3. млякото от отрицателно реагиралите овце и/или кози се пастьоризира на 70С за 30 минути или се изварява до кипване за 5 минути в животновъдния обект;
4. механично почистване, дезинфекция и дератизация на оборите с одобрени от НВМС дезинфекционни и дератизационни средства;
5. ежедневно механично почистване и дезинфекция на местата за раждане;
6. торът се събира на места, недостъпни за животните, и се обезврежда по биотермичен начин, като се използва най-малко 4 месеца след вдигането на ограничителните мерки;
7. при аборт или мъртво раждане:
а) овцете или козите се изолират;
б) изпращат се материал за лабораторно изследване от абортирания фетус или мъртвороденото агне или яре и кръвна проба от овцата или козата;
в) остатъците от абортирания фетус или мъртвороденото агне или яре се обезвреждат чрез заравяне в двора на животновъдния обект.


Чл. 18. Ликвидирането на бруцелозата в засегнатите стада (ферма, животновъден обект) става:
1. чрез изколване на положително реагиралите овце или кози до получаване на два отрицателни резултата за бруцелоза, при лабораторните изследвания по реда на чл. 12, т. 2, букви "а", "г" и "д", като първото изследване се извършва 30 дни след изколването на последното серологично положително животно, а второто - 60 дни по-късно;
2. чрез серологично изследване на бременните животни по реда на чл. 12, т. 2 до получаване на два последователни отрицателни резултата; последното изследване се извършва 21 дни след раждането на последното бременно животно;
3. при получаване на два последователни отрицателни резултата от всички овце и кози, навършили 12 месеца, в засегнатите стада (ферми) се извършват серологични изследвания в продължение на една година през 3 месеца.


Чл. 19. Ако в засегнатия от бруцелоза обект с овце и/или кози се отглеждат и други видове животни (говеда и свине) или засегнатото стадо ползва общи пасища с други видове животни, се извършват диагностични изследвания на контактните животни по схема, утвърдена от НВМС.


Чл. 20. (1) Държавният ветеринарен лекар, контролиращ епизоотичното огнище, ежедневно информира РВМС за епизоотичната обстановка и прилаганите мерки.
(2) Регионалната ветеринарномедицинска служба ежеседмично подава информация по ал. 1 в Главно управление на НВМС.


Чл. 21. За всички проведени мероприятия по ограничаването и ликвидирането на бруцелозата по овцете и козите се съставят протоколи по образци, одобрени от НВМС.


Чл. 22. Разходите за провеждане на мерките по тази наредба се осъществяват съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и по реда на чл. 59 - 65 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност.


Чл. 23. (1) Собствениците на унищожените животни се обезщетяват при условията и по реда на чл. 40 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 59, 60, 61 и 62 от Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ДВ, бр. 55 от 2000 г.).
(2) Не подлежат на обезщетение по ал. 1 собственици на овце и/или кози, които не са спазили ветеринарномедицинските изисквания.


Чл. 24. Ограничителните мерки се отменят до получаване на два отрицателни резултата от серологично изследване, извършено по реда на чл. 12, т. 2, като последното изследване се извършва 21 дни след раждането на последната бременна овца или коза и провеждане на заключителна дезинфекция.

Раздел VII.
Санитарно клане на заразени с бруцелоза овце и кози


Чл. 25. (1) Заразени с бруцелоза овце и кози се превозват до кланицата със специализирани транспортни средства, след което транспортните средства се подлагат на дезинфекция с одобрени от НВМС дезинфекционни средства.
(2) Животните се придружават с ветеринарномедицинско свидетелство, в което се посочва, че са предназначени за клане поради заразяване с бруцелоза по овцете и козите.
(3) Клането се извършва в кланици, одобрени от НВМС.
(4) След приключване на клането се извършва дезинфекция на помещенията в кланицата, съоръженията, инвентара и работното облекло на персонала.
(5) Клането се извършва със специализирано работно облекло, гумени ботуши и предпазни очила.
(6) Кожите от закланите животни се оползотворяват след дезинфекция.


Чл. 26. Ветеринарно-санитарната преценка на месото се извършва от органите на ДВСК.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Животновъден обект с овце и/или кози" е всяко място, ферма, двор, комплекс в страната, където се отглеждат или настаняват овце и/или кози.
2. "Стадо" е група овце и/или кози,обитаващи един животновъден обект, или група овце и/или кози, които обитават различни животновъдни обекти, образуват сборни стада и ползват обща паша и водопои.
3. "Ветеринарномедицински органи" са органите на НВМС и лицензираните частнопрактикуващи ветеринарни лекари.
4. "Държавен ветеринарен лекар" е служител на НВМС.
5. "Бруцелоза по овцете и козите" е заразно заболяване по овцете и козите, което се причинява от Бруцела мелитензис, има хронично протичане, клинично се проявява с аборт, мъртво раждане и ендометрит, а при мъжките животни - с орхит и епидидимит. Бруцелозата по овцете и козите е зооноза. Причинителят на заболяването може да инфектира и други животни (говеда и свине).
6. "Регион" е територия с площ най-малко 2000 кв.км, който се намира изцяло под контрола на една регионална ветеринарномедицинска служба.
7. "Световна референтна лаборатория" е лаборатория за диагностика на дадено заразно заболяване, която е призната като водеща в тази област и е включена в списъка на Международното бюро по епизоотии като такава.

Заключителни разпоредби


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на ръководителя на НВМС.


§ 3. Наредбата се издава на основание § 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 4

Официално свободни от бруцелоза по овцете и козите страна или регион

Една страна или регион са официално свободни от бруцелоза по овцете и козите, ако:
1. в продължение на най-малко 5 години 99,8% от стадата (стопанствата) имат статут на официално свободни от бруцелоза съгласно приложение № 2, като тази информация се обявява официално от държавната ветеринарна служба всяка година;
2. е въведена идентификационна система, която позволява проследяване произхода и придвижването на разплодните овце и/или кози;
3. абортите са задължителни за обявяване, при което се извършват епизоотологично проучване и диагностични изследвания по чл. 12;
4. през последните 5 години не е установявана бруцелоза по овцете и козите.


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 5

Официално свободно от бруцелоза стадо овце и/или кози

1. Едно стадо овце и/или кози е официално свободно от бруцелоза, ако:
а) не са наблюдавани клинични признаци за бруцелоза през последните 6 месеца;
б) всички овце над 6 месеца са изследвани двукратно в интервал не по-малко от 6 месеца и не повече от 12 месеца чрез роз бенгал тест или реакция за свързване на комплемента и резултатите са отрицателни;
в) след извършването на изследванията по т. "б" в стадото има само животни, които са родени в него или са придвижени от други стада, официално свободни от бруцелоза, и в които се изпълняват изискванията, посочени в т. "б".
2. Едно стадо овце и/или кози запазва своя статут на официално свободно от бруцелоза, ако са извършени серологични изследвания на:
а) всички мъжки некастрирани животни над 6 месеца всяка година;
б) всички новозакупени/новопостъпили животни след датата на последното изследване;
в) 25% от всички женски животни, достигнали разплодна възраст, всяка година, но не по-малко от 50 животни от всяко стадо; при стада с под 50 животни на изследване подлежат всички женски разплодни животни.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти