Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА МАТЕРИАЛНОТО СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Приета с ПМС № 256 от 4.12.2000 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 12 Декември 2000г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за материалното стимулиране на служителите в Националния статистически институт (НСИ).
(2) Средствата за материално стимулиране се разходват от средствата, надвишаващи утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година планирани стойности по бюджета на НСИ в размер, определен в наредбата.

Раздел II.
Материално стимулиране на служителите в НСИ

Чл. 2. До 15 на сто от средствата, набрани по реда на чл. 13 от Закона за статистиката, надвишаващи планираните със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, се разходват за материално стимулиране на служителите в НСИ.


Чл. 3. (1) Материалното стимулиране на служителите в НСИ се извършва тримесечно.
(2) Максималният размер на сумите за материално стимулиране на служителите в НСИ не може да надвишава 25 на сто от реално изплатените брутни работни заплати за съответното тримесечие.


Чл. 4. На материално стимулиране подлежат служителите от Централното управление и от статистическите бюра, които са постигнали високи резултати при изпълнението на значими за НСИ дейности.


Чл. 5. (1) Оценка за приноса на отделните служители в НСИ се извършва, както следва:
1. за главния секретар, главния директор на Националното статистическо бюро и директорите от Централното управление - от председателя на НСИ;
2. за директорите от Националното статистическо бюро - от главния директор;
3. за директорите на териториалните статистически бюра - от главния секретар;
4. за началниците на отдели - от директорите на дирекции;
5. за служители в отделите - от началниците на отделите.
(2) Критериите за оценка на приноса на служителите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 са:
1. организация на изпълнението на задачи от плана на НСИ;
2. организация по подготовката и изпълнението на договори, по които НСИ е страна;
3. организация на работни групи и ръководство по изпълнението на възложените им проекти;
4. участие в международните ангажименти на НСИ;
5. участие във ведомствени и междуведомствени съвети.
(3) Критериите за оценка на приноса на служителите по ал. 1, т. 4 и 5 са:
1. обем и качество на извършената работа при изпълнението на плановите задачи на НСИ;
2. участие в международни договори;
3. участие в работни групи;
4. участие в междуведомствени групи;
5. участие във ведомствени и междуведомствени съвети.


Чл. 6. (1) Въз основа на оценката по чл. 5 преките ръководители на служителите в НСИ изготвят предложения за конкретните размери на сумите за материално стимулиране по тримесечия.
(2) Председателят на НСИ издава заповеди за конкретните размери на сумите за материално стимулиране на служителите.


Чл. 7. Отчисленията по чл. 6 се извършват от главния секретар до 5-о число на месеца, следващ тримесечието, като за четвъртото тримесечие на всяка година отчисленията се извършват до 20 декември на текущата година.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за статистиката.


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на НСИ.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти