Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА

Приета с ПМС № 268 от 15.12.2000 г.

Обн. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.94 от 4 Октомври 2002г.


Загубила значение. Виж Наредба № 25 от 22 март 2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове - ДВ, бр. 36 от 2 Май 2006 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. изискванията към дейността, структурата на активите и пасивите и ликвидността на инвестиционните дружества, насочени към защита на интересите на инвеститорите, включително поддържането и съхраняването на отчетност, оценяването на портфейлите на инвестиционните дружества, дейността по продажба на техните акции и съдържанието на рекламите и публикациите във връзка с акциите на тези дружества;
2. съдържанието на договорите на инвестиционното дружество с управляващото дружество и с банката депозитар;
3. преобразуването и прекратяването на инвестиционното дружество;
4. облекчените изисквания за инвестиране съгласно § 16, ал. 2, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);
5. други изисквания към дейността на инвестиционните дружества, насочени към защита на интересите на инвеститорите.

Чл. 2. Членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционното дружество, неговите служители и всички други лица, работещи по договор за дружеството, не могат да разгласяват, освен ако са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения.


Чл. 3. Членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционното дружество и свързаните с тях лица не могат да бъдат страна по сделки с инвестиционното дружество освен в качеството си на негови акционери.


Чл. 4. (1) Лицата по чл. 3, както и другите лица, работещи по договор за инвестиционното дружество, при встъпване в длъжност или при започване на дейност за дружеството предоставят на ръководителя на отдела за вътрешен контрол информация за ценните книжа, притежавани от тях и/или от свързаните с тях лица.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя и при всяко последващо придобиване или разпореждане с ценни книжа до края на работния ден, следващ придобиването или разпореждането.


Чл. 5. (1) Инвестиционното дружество трябва да има правила за вътрешната си организация, приети от управителния орган и одобрени от контролния орган на дружеството.
(2) Инвестиционното дружество трябва да има отдел за вътрешен контрол, който да следи за спазването на чл. 3, 4 и чл. 65, ал. 2, както и да изпълнява други функции, възложени му с правилата по ал. 1.
(3) Ръководителят на отдела за вътрешен контрол се избира, отчита се и се освобождава при условия и по ред, определени в устройствените актове на инвестиционното дружество.

Глава втора.
ОТНОШЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ДРУЖЕСТВО С УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО И С БАНКАТА ДЕПОЗИТАР

Раздел I.
Отношения на инвестиционното дружество с управляващото дружество или с лицето по чл. 61 ЗППЦК и съдържание на договора между тях


Чл. 6. (1) Дейността на инвестиционното дружество от отворен тип по набиране на парични средства чрез публично предлагане на акции и тяхното инвестиране в ценни книжа, както и по обратно изкупуване на акциите на дружеството задължително се управлява от управляващо дружество съгласно сключен договор.
(2) Дейността по ал. 1 на инвестиционното дружество от затворен тип, с изключение на обратното изкупуване на акции, може да се управлява от управляващо дружество или от управителния орган на инвестиционното дружество, като в последния случай дружеството сключва договор с лице по чл. 61 ЗППЦК, което има право да извършва инвестиционни консултации.
(3) В случаите, когато управляващо дружество управлява дейността по ал. 1, включително по администриране на акциите на инвестиционното дружество, и изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип, то задължително води счетоводството и поддържа и съхранява отчетността на инвестиционното дружество, като изпълнява всички задължения, които произтичат за инвестиционното дружество във връзка с това.
(4) Управляващото дружество може да управлява рекламната и маркетинговата дейност на инвестиционното дружество, ако това е предвидено в сключения между тях договор.
(5) Управляващото дружество може да изготви проспект от името на инвестиционното дружество за публично предлагане на акциите на дружеството, ако това е предвидено в сключения между тях договор.


Чл. 7. Договорът с управляващото дружество се сключва при общи условия, одобрени от Държавната комисия по ценните книжа, наричана по-нататък "комисията", и съдържа най-малко:
1. данни за страните, включващи наименованието, номера на вписване в регистъра на комисията, номера и датата на издаденото разрешение, номера, партидата, тома и страницата на вписването на дружествата в търговския регистър, код БУЛСТАТ и данъчния номер;
2. предмета на договора;
3. инвестиционните цели и стратегия на дружеството, както и ограниченията съгласно закона, устава и проспекта на дружеството относно инвестиционната му дейност, в рамките на които управляващото дружество взема инвестиционни решения;
4. ограниченията съгласно чл. 169, 170, 172 и 175 ЗППЦК спрямо отношенията между инвестиционното и управляващото дружество;
5. правата и задълженията на страните, включително:
а) разпределението на правата и задълженията между управителните органи на инвестиционното дружество и на управляващото дружество във връзка с управлението на дейността на инвестиционното дружество;
б) своевременно разкриване на дължимата информация между дружествата и правилата за ефективно предотвратяване и/или разрешаване на конфликти на интереси между тях;
в) задължението на инвестиционното дружество да даде на банката депозитар съгласие за незабавно инкасо, както и да изпрати на управляващото дружество копие от това съгласие;
г) възможността за упълномощаване на управляващото дружество от инвестиционното дружество за участие в общи събрания на емитентите, в чиито ценни книжа последното е инвестирало;
д) задължението на инвестиционното дружество да уведоми незабавно управляващото дружество за приложена спрямо инвестиционното дружество принудителна административна мярка по чл. 212 ЗППЦК;
6. условията и реда за издаването (продажбата) и обратното изкупуване на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип чрез управляващото дружество;
7. срока на договора, ако има такъв, както и условията и реда за изменение, разваляне и прекратяване на договора, включително в случаите, когато управляващото дружество е уведомило инвестиционното дружество за взето от управляващото дружество решение за преобразуване, откриване на производство за обявяване в несъстоятелност или за прекратяване на договора.


Чл. 8. Договорът с лицето по чл. 61 ЗППЦК, което ще извършва инвестиционни консултации за инвестиционното дружество от затворен тип, трябва да съдържа съответно данните по чл. 7, т. 1-4, т. 5, букви "а", "б" и "д" и т. 7, както и:
1. дължима грижа от страна на инвестиционния консултант при изпълнение на договора;
2. размера, условията и реда за формиране и изплащане на възнаграждението на инвестиционния консултант;
3. задължение на инвестиционния консултант да уведоми незабавно инвестиционното дружество за приложена спрямо него принудителна административна мярка по чл. 212 ЗППЦК;
4. отговорност на всяка от страните за неизпълнение на договорните й задължения;
5. приложим закон и начин на разумно и справедливо уреждане на споровете.


Чл. 9. (1) При разваляне на договора поради неизпълнение на задълженията от страна на управляващото дружество инвестиционното дружество писмено нарежда на управляващото дружество незабавно да прекрати управлението на дейността му. В този случай управляващото дружество е длъжно да предаде на инвестиционното дружество цялата налична при него информация и документация във връзка с договора за управление в 3-дневен срок от получаване на нареждането.
(2) При прекратяване или разваляне на договора с управляващото дружество управителният орган на инвестиционното дружество е длъжен незабавно да уведоми за това банката депозитар и инвестиционните посредници, упълномощени от инвестиционното дружество да изпълняват нарежданията на управляващото дружество.

Раздел II.
Отношения на инвестиционното дружество с банката депозитар и съдържание на договора между тях


Чл. 10. (1) При сключване на договор с банка депозитар инвестиционното дружество е длъжно да изиска сведения и документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 173, ал. 2 и 3 ЗППЦК.
(2) Договорът на инвестиционното дружество с банката депозитар трябва най-малко да съдържа:
1. данни за страните, включващи наименованието, номера на вписване на инвестиционното дружество в регистъра на комисията, номера и датата на издаденото разрешение на инвестиционното дружество, номера и датата на разрешението от Българската народна банка на банката депозитар, номера, партидата, тома и страницата на вписването на дружествата в търговския регистър, код БУЛСТАТ и данъчния номер;
2. предмета на договора;
3. ограниченията съгласно чл. 173, ал. 3 ЗППЦК спрямо отношенията между инвестиционното дружество и банката депозитар;
4. правата на инвестиционното дружество, включително правото да изисква от банката депозитар информация за поверените й активи и за извършените от нея операции с тях;
5. задълженията на инвестиционното дружество, включително:
а) да изпрати на банката депозитар копие от устава си, проспекта си, договора с управляващото дружество и договорите с инвестиционните посредници, правилата за оценка на активите по чл. 50, както и да я уведомява за промените в тях;
б) да уведоми незабавно банката депозитар при прекратяване или разваляне на договора си с управляващото дружество или с инвестиционен посредник;
в) да заплаща възнаграждение на банката депозитар съгласно сключения договор;
6. правата на банката депозитар, включително правото да изисква от инвестиционното дружество да й бъдат предоставени документите, които са й необходими за изпълнението на задълженията й по сключения договор;
7. дължимата грижа на банката депозитар съгласно чл. 173, ал. 8 ЗППЦК и уредба на задълженията на банката депозитар, включително:
а) да отчита отделно паричните средства и другите активи на инвестиционното дружество и да отделя непаричните активи на инвестиционното дружество от собствените си активи;
б) да осигури издаването (продажбата), обратното изкупуване и обезсилването на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип в съответствие със ЗППЦК, актовете по прилагането му, устава и проспекта на дружеството;
в) да изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно да следи тяхното изчисляване от страна на управляващото дружество да се извършва в съответствие със ЗППЦК, актовете по прилагането му, устава на инвестиционното дружество, неговия проспект и правилата за оценка на активите по чл. 50;
г) да осигури плащанията, свързани със сделки с активите на дружеството, да бъдат превеждани в рамките на нормативноопределените срокове;
д) да осигури събирането и използването на приходите на инвестиционното дружество в съответствие със закона и устава на дружеството, включително да следи дали възнаграждението на управляващото дружество е изчислено и изплатено в съответствие със закона и устава на инвестиционното дружество и дали е спазено ограничението за разходите на дружеството съгласно чл. 171 ЗППЦК;
е) да се разпорежда с поверените й активи на инвестиционното дружество само по нареждане на оправомощените лица;
ж) да уведоми незабавно инвестиционното дружество, когато е отказала да изпълни отправено до нея нареждане поради противоречието му със закона, устава на инвестиционното дружество или договора за депозитарни услуги;
з) да се отчита редовно пред инвестиционното дружество, но най-малко веднъж месечно, за поверените й активи и извършените операции с тях, като изпраща копие от тази информация на управляващото дружество, с което инвестиционното дружество има сключен договор за управление;
и) да предава и приема в определени срокове и по ред, установен с договора, документи и информация, свързани с дейността на инвестиционното дружество;
к) да уведоми писмено инвестиционното дружество в срок 3 работни дни, ако спрямо нея бъде приложена административна мярка по чл. 65, ал. 2 от Закона за банките;
8. срока на договора, ако има такъв, както и условията и реда за изменение, разваляне и прекратяване на договора;
9. разходите по видове, които ще бъдат поети от всяка от страните;
10. условията и реда за прехвърлянето на активите на инвестиционното дружество при замяна на банката депозитар, както и документите, необходими на новата банка депозитар за осъществяване на функциите й;
11. отговорността за неизпълнение на договорните задължения.
(3) Договорът по ал. 1 трябва да съдържа и следните ограничения и забрани:
1. по отношение на инвестиционното дружество:
а) да съхранява собствените си парични средства и ценни книжа в банка, различна от банката депозитар;
б) да извършва безкасовите си плащания чрез друга банка, различна от банката депозитар;
2. по отношение на банката депозитар:
а) да възлага на друга банка да изпълнява функциите й по сключения договор с инвестиционното дружество;
б) да откаже предоставянето на информация или издаването на удостоверителен документ за размера на активите, включително за вложените парични средства, падежа и/или номиналната стойност на депозираните ценни книжа;
в) да използва за своя сметка предоставените й за съхраняване ценни книжа;
г) да бъде кредитор или гарант на инвестиционното дружество, освен за вземанията си по сключения с него договор за депозитарни услуги;
д) да прихваща свои вземания срещу инвестиционното дружество за сметка на поверените й от него парични средства и ценни книжа.
(4) С договора по ал. 1 може да се предвиди възможност банката депозитар:
1. да изплаща за сметка на инвестиционното дружество възнагражденията на членовете на управителния и на контролния орган на дружеството и да превежда дължимите по тях данъци и осигуровки, както и другите разходи, свързани с дейността на инвестиционното дружество;
2. да изплаща дивидентите на акционерите на инвестиционното дружество;
3. да съдейства на инвестиционното дружество за получаване на информация и за участие в общи събрания на емитентите, в чиито ценни книжа то е инвестирало;
4. да изпраща свой представител на общото събрание на акционерите, както и на заседанията на управителния орган на инвестиционното дружество.


Чл. 11. (1) Наличните ценни книжа, както и удостоверителните документи за безналичните ценни книжа, притежавани от инвестиционното дружество, се предоставят за съхраняване в банката депозитар.
(2) Наличните чуждестранни ценни книжа, както и удостоверителните документи за безналичните чуждестранни ценни книжа, притежавани от инвестиционното дружество, се съхраняват в чуждестранна банка, с която банката-депозитар на инвестиционното дружество, има сключен договор.
(3) В случая по ал. 2 банката депозитар е длъжна да поиска от чуждестранната банка да й бъдат предоставени своевременно необходимите сведения и документи. Банката депозитар незабавно уведомява инвестиционното дружество и управляващото дружество за постъпилите от чуждестранната банка сведения и документи.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО

Раздел I.
Преобразуване на инвестиционни дружества


Чл. 12. (1) Всяко инвестиционно дружество може да се преобразува от отворен в затворен тип и обратно, да се влее в друго, да се раздели, да отдели от себе си друго инвестиционно дружество или да участва в образуването на ново инвестиционно дружество чрез сливане.
(2) Само инвестиционно дружество може да се влее или слее с друго инвестиционно дружество.


Чл. 13. Инвестиционното дружество може да се преобразува само ако е получило разрешение от комисията.


Чл. 14. (1) Едновременно с разрешението по чл. 177, ал. 3 ЗППЦК комисията издава и разрешение за извършване на дейност като инвестиционно дружество на новообразуваното инвестиционно дружество, съответно на новообразуваните инвестиционни дружества.
(2) С разрешението по чл. 177, ал. 3 ЗППЦК комисията се произнася и относно типа на новообразуваното инвестиционно дружество (дружества) при сливане, отделяне и разделяне, съответно на поемащото инвестиционно дружество при вливане и на преобразуваното инвестиционно дружество при отделяне.


Чл. 15. За издаване на разрешение за преобразуване от отворен в затворен тип и обратно се подава заявление по образец, одобрен от комисията, към което се прилагат:
1. устав на инвестиционното дружество, отразяващ промяната в типа на дружеството;
2. протокол от общото събрание на акционерите на инвестиционното дружество, на което е взето решение за преобразуването му и за изменение на устава;
3. обосновка на преобразуването;
4. договорите или допълнителните споразумения с управляващото дружество, съответно с лицето по чл. 61 ЗППЦК, и с банката депозитар, отразяващи промяната в типа на дружеството;
5. правила за оценка на активите по чл. 50;
6. отчет за ликвидността по чл. 43, данни за ценните книжа в портфейла, както и счетоводен отчет съгласно изискванията на чл. 40, ал. 1 и чл. 41 от Закона за счетоводството към датата на вземане на решението за преобразуване;
7. банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по ценните книжа, приета с Постановление № 62 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 36 от 2000 г.).


Чл. 16. За издаване на разрешение за преобразуване чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне се подава заявление по одобрен от комисията образец, към което се прилагат:
1. протоколът от общото събрание на акционерите на инвестиционното дружество, на което е взето решение за преобразуването му;
2. план за преобразуването, отговарящ на изискванията на чл. 122, ал. 5 и 6 ЗППЦК;
3. доклад на управителния орган на дружеството, отговарящ на изискванията на чл. 123, ал. 1 ЗППЦК;
4. информация за настъпили промени в имуществените права и задължения предвид изискванията на чл. 123, ал. 3 ЗППЦК, ако има такива;
5. доклад на вещите лица, отговарящ на изискванията на чл. 124, ал. 1 ЗППЦК;
6. счетоводен отчет съгласно изискванията на чл. 40, ал. 1 и чл. 41 от Закона за счетоводството към датата на решението за преобразуване, заверен от експерт-счетоводител;
7. нов устав на новообразуваното инвестиционно дружество, съответно изменения и допълнен устав на поемащото инвестиционно дружество при вливане и на преобразуващото се инвестиционно дружество при отделяне, подписани от лицата, които са избрани да го управляват и представляват;
8. всички данни, подлежащи на вписване в регистъра на инвестиционните дружества, и съответните документи, като преобразуващото се дружество при отделяне и поемащото дружество при вливане представят тези данни и документи, при условие че са настъпили изменения в тях в сравнение с вписаните в регистъра;
9. договорите с управляващото дружество, съответно с лицето по чл. 61 ЗППЦК, и с банката депозитар;
10. правилата за оценка на активите по чл. 50 за новообразуваното инвестиционно дружество;
11. разрешение от Комисията за защита на конкуренцията по чл. 27, ал. 2, съответно по чл. 29, ал. 3 от Закона за защита на конкуренцията, при сливане и вливане;
12. декларации по чл. 169 ЗППЦК от членовете на управителния и на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на новообразуваното инвестиционно дружество, съответно на поемащото инвестиционно дружество при вливане и на преобразуващото се инвестиционно дружество при отделяне;
13. разменената кореспонденция между преобразуващите се дружества при сливане и вливане, както и евентуалните предварителни споразумения, сключени във връзка с преобразуването им;
14. определената нетна стойност на активите на една акция на преобразуващото се дружество (дружества) към датата на общото събрание, на което е взето решението за преобразуване;
15. банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса от преобразуващото се дружество (дружества) съгласно Тарифата за таксите, събирани от комисията.


Чл. 17. Комисията се произнася по подаденото заявление по реда и в сроковете по чл. 177, ал. 3 и 4 ЗППЦК.


Чл. 18. (1) В срока по чл. 122, ал. 3 ЗППЦК новообразуваното дружество (дружества) подава в комисията заявление за вписване в регистъра на инвестиционните дружества и копие от съдебното решение за вписване в търговския регистър.
(2) В срока по ал. 1 преобразуваното дружество от затворен в отворен тип, новообразуваното дружество (дружества) от отворен тип при сливане, съответно при разделяне и/или отделяне, представят в комисията за потвърждаване по реда на чл. 188 ЗППЦК проспект за публично предлагане на акции.
(3) В срока по ал. 1 преобразуваното инвестиционно дружество от отворен в затворен тип, новообразуваното дружество (дружества) от затворен тип при сливане или разделяне, приемащото дружество от затворен тип при вливане и преобразуващото се дружество от затворен тип при отделяне представят в комисията за потвърждаване по реда на чл. 188 във връзка с чл. 102, ал. 3 ЗППЦК съкратен проспект за публично предлагане на акции.


Чл. 19. При преобразуване на инвестиционното дружество от затворен в отворен тип дружеството е длъжно да обяви в комисията и да публикува в ежедневника по чл. 190 ЗППЦК началната дата за издаване (продажба) и обратно изкупуване на акциите си в срок до 14 дни след уведомлението за потвърждаване на проспекта.

Раздел II.
Прекратяване на инвестиционно дружество


Чл. 20. (1) В 14-дневен срок от назначаването на ликвидатор (ликвидатори) от общото събрание на акционерите на инвестиционното дружество поради настъпване на основание за прекратяване на дружеството съгласно чл. 252, т. 1, 2 и 6 от Търговския закон (ТЗ) или чл. 200, ал. 2 ЗППЦК инвестиционното дружество е длъжно да подаде до комисията заявление за издаване на разрешение за прекратяването му. Заявлението по предходното изречение се подава на хартиен носител и се попълва регистрационна форма на магнитен носител по образец и формат, установени от комисията, към което се прилагат:
1. документ, установяващ основанието за прекратяване;
2. счетоводен отчет съгласно изискванията на чл. 40, ал. 1 и чл. 41 от Закона за счетоводството към датата на настъпването на основанието за прекратяването, заверен от експерт-счетоводител;
3. план за ликвидация, в който задължително се предвиждат мерки за защита на акционерите на дружеството, включително забрана да се извършват сделки с неговите активи освен в случаите по чл. 268, ал. 1 ТЗ;
4. име (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресна регистрация, професията или занятието, професионалния опит и квалификацията на предлагания ликвидатор (ликвидатори), както и следните документи:
а) свидетелство за съдимост;
б) декларация, че не е бил обявяван в несъстоятелност или не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;
в) декларация, че не е бил член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно тарифата за таксите, събирани от комисията.
(2) Не могат да бъдат назначени за ликвидатори членове на управителните органи на инвестиционното дружество или на управляващото дружество, с което инвестиционното дружество е имало договор за управление, или други лица, работили по договор за инвестиционното дружество, спрямо които е установено системно нарушение на ЗППЦК или на актовете по прилагането му или е била приложена принудителна административна мярка по чл. 212 ЗППЦК.


Чл. 21. Комисията разглежда подаденото заявление и се произнася по реда на чл. 177, ал. 3 и 4 ЗППЦК.

Глава четвърта.
ДЕЙНОСТ ПО ИЗДАВАНЕ (ПРОДАЖБА) И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО ОТ ОТВОРЕН ТИП


Чл. 22. (1) Дейността по издаване (продажба) и обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип се осъществява чрез управляващо дружество при съответно прилагане на изискванията към инвестиционните посредници.
(2) Дейността по издаване (продажба) на акции на инвестиционно дружество от отворен тип може да се осъществява от инвестиционен посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК, упълномощен за това по силата на договор с инвестиционното дружество.


Чл. 23. (1) Всички материали, в които се съдържа покана за закупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, трябва да посочват последната дата на актуализация на проспекта и мястото, времето и начина на запознаване с него.
(2) При покупка на акции на инвестиционно дружество от отворен тип управляващото дружество или инвестиционният посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК дават възможност на инвеститора да се запознае с актуален вариант на проспекта на дружеството.


Чл. 24. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционно дружество от отворен тип се изчисляват от банката депозитар или от управляващото дружество под контрола на банката депозитар.


Чл. 25. (1) Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционно дружество от отворен тип се основава на нетната стойност на активите на дружеството към датата на определянето й.
(2) Разходите по чл. 193, ал. 2 и 3 ЗППЦК, ако такива са предвидени в устава, трябва да бъдат изрично посочени при обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционното дружество от отворен тип.


Чл. 26. При промяна на размера на разходите за издаване (продажба) и обратно изкупуване на акции инвестиционното дружество от отворен тип е длъжно да уведоми акционерите си най-малко 30 дни преди въвеждането на съответната промяна в проспекта.


Чл. 27. (1) Поръчките за покупка или за обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип трябва да съдържат реквизитите, посочени съответно в приложения № 1 и 2 към наредбата.
(2) Подаване на поръчки по ал. 1 чрез пълномощник е допустимо само ако се представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с ценни книжа, и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа. Изискването по предходното изречение не се прилага при подаване на поръчки чрез инвестиционен посредник.
(3) Управляващото дружество, съответно инвестиционният посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК, задържа за своя архив декларацията и оригиналното пълномощно по ал. 2 или нотариално заверен препис от него.


Чл. 28. (1) Поръчките за покупка на акции на инвестиционно дружество от отворен тип се изпълняват в срок до 7 дни от датата на подаване на поръчката.
(2) Поръчките за обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип се изпълняват в срока по чл. 193, ал. 5 ЗППЦК.
(3) Управляващото дружество е длъжно в срок до 5 работни дни да изпрати на лицето, дало поръчката, писмено потвърждение за изпълнението й.
(4) В потвърждението по ал. 3 управляващото дружество посочва и общия брой на акциите, притежавани от лицето, на името на което акциите са придобити или от което акциите са изкупени, както и броя на акциите на инвестиционното дружество в обращение на датата на придобиването, съответно на обратното изкупуване.


Чл. 29. (1) Поръчките за покупка или за обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип стават неотменяеми от най-близката дата на определяне на емисионната стойност, съответно на цената на обратното изкупуване, при спазване на условията по ал. 2.
(2) Управляващото дружество, съответно инвестиционният посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК, изпълнява поръчката за покупка на акции на инвестиционното дружество от отворен тип до размера на внесената от инвеститора сума, която се разделя на определената цена на една акция, основаваща се на емисионната стойност за най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката, и броят на закупените акции се закръглява към по-малкото цяло число. Остатъкът от внесената сума се възстановява на инвеститора в 3-дневен срок от датата на изпълнение на поръчката.


Чл. 30. При продажбата и обратното изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип по пощата, Интернет или електронна мрежа или чрез друг дистанционен способ за комуникация с инвеститори управляващото дружество и инвестиционният посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК са длъжни до края на работния ден да съставят документ със съдържание съгласно чл. 17, ал. 4 от Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2000 г.; попр., бр. 56 от 2000 г.; изм., бр. 92 от 2000 г.).


Чл. 31. Управляващото дружество или инвестиционният посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК са длъжни да внесат постъпилите в брой парични средства за издаване (продаване) на акции на инвестиционно дружество от отворен тип по банковата сметка, специално открита за тази цел, в банката-депозитар на инвестиционното дружество, най-късно до края на следващия работен ден.


Чл. 32. (1) При прекратяване на договора с банката депозитар, както и когато инвестиционното дружество установи или получи информация от управляващото дружество за наличие на обстоятелство, което налага временно спиране на обратното изкупуване на акциите му, включително в случаите по чл. 193, ал. 8 ЗППЦК, то е длъжно да нареди на управляващото дружество да спре обратното изкупуване, като посочи срока на спирането.
(2) Заедно с нареждането за спиране на обратното изкупуване инвестиционното дружество нарежда на управляващото дружество или на инвестиционния посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК да спре издаването (продаването) на акции на дружеството за срока на временното спиране и уведомява за това комисията, банката депозитар и регулирания пазар, на който се търгуват акциите му.
(3) В случай че се налага удължаване на срока по ал. 1, инвестиционното дружество е длъжно да уведоми за това по реда на чл. 193, ал. 9 ЗППЦК комисията, управляващото дружество или инвестиционния посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК, банката депозитар и регулирания пазар, на който се търгуват акциите му, не по-късно от 7 дни преди изтичането на първоначално определения от него срок.
(4) Поръчките, подадени след последното обявяване на цената на обратно изкупуване преди началната дата на срока на временното спиране, не се изпълняват.
(5) Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяването. Следващото определяне и обявяване на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се извършва в дните, посочени в проспекта.


Чл. 33. Инвестиционното дружество от отворен тип уведомява до края на работния ден управляващото дружество или инвестиционния посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК за взетото решение за преобразуване на дружеството в затворен тип и нарежда на управляващото дружество или на инвестиционния посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК да преустанови приемането на поръчки за покупка, а на управляващото дружество - и за обратно изкупуване на акции на инвестиционното дружество. Управляващото дружество и инвестиционният посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК са длъжни да изпълнят приетите до тази дата поръчки.


Чл. 34. (1) Управителният орган на инвестиционното дружество изпраща на управляващото дружество поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК незабавно след публикуването й.
(2) Управляващото дружество и инвестиционният посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК са длъжни да оповестят последната дата за сключване на сделки с акции на инвестиционното дружество, в резултат на които приобретателят може да упражни правото на глас в общото събрание на акционерите.
(3) Управляващото дружество и инвестиционният посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК са длъжни да оповестят последната дата за сключване на сделки с акции на инвестиционното дружество, в резултат на които приобретателят има право да получи дивидента по акциите, гласуван на общото събрание на акционерите.
(4) Управляващото дружество и инвестиционният посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК извършват оповестяването по ал. 2 и 3 по подходящ начин на всички места, където се извършва издаването (продажбата) и обратното изкупуване на акции на инвестиционното дружество.


Чл. 35. (1) Ако е допусната грешка при изчисляване на нетната стойност на активите на една акция, в резултат на която е завишена емисионната стойност или е занижена цената на обратно изкупуване с над 0,5 на сто от нетната стойност на активите на една акция, банката депозитар или управляващото дружество са длъжни да възстановят разликата на акционера, закупил акции по завишена емисионна стойност, съответно продал обратно акциите си по занижена цена, от средствата на инвестиционното дружество в 10-дневен срок от констатирането на грешката, освен ако акционерът е бил недобросъвестен.
(2) Ако е допусната грешка при изчисляване на нетната стойност на активите на една акция, в резултат на която е занижена емисионната стойност или е завишена цената на обратно изкупуване с над 0,5 на сто от нетната стойност на активите на една акция, банката депозитар или управляващото дружество са длъжни да възстановят на инвестиционното дружество дължимата сума за собствена сметка в 10-дневен срок от констатирането на грешката.
(3) Ако допуснатата грешка при изчисляване на нетната стойност на активите на една акция не превишава 0,5 на сто от нетната стойност на активите на една акция, банката депозитар или управляващото дружество предприемат необходимите мерки за избягване на грешки при изчисляването на нетната стойност на активите на една акция и за санкциониране на виновните лица.

Глава пета.
ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТ


Чл. 36. (1) Инвестиционното дружество е длъжно да съхранява цялата документация и информация, свързани с дейността му, включително:
1. устава на дружеството и другите учредителни и устройствени актове, измененията и допълненията в тях, съдебните решения за регистрация и за промени по партидата на дружеството;
2. протоколите от общото събрание на акционерите на дружеството, номерирани и подредени в хронологичен ред, във форма, която изключва заличаване или подмяна на страници или на отделни части от тях;
3. протоколите от заседанията на управителните и на контролните органи на дружеството във форма, която изключва заличаване или подмяна на страници или отделни части от тях;
4. проспекта за публично предлагане на акции на дружеството, както и всички негови актуализации за инвестиционно дружество от отворен тип;
5. счетоводните документи;
6. входящата и изходящата кореспонденция, подредена по начин, който изключва заличаване или подмяна на страници или на отделни части от тях;
7. актуализиран към последното число на всеки месец списък на лицата, свързани по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителната разпоредба на ЗППЦК със:
а) инвестиционното дружество и членовете на неговия управителен или контролен орган;
б) управляващото дружество и членовете на неговия управителен или контролен орган, както и основанията за свързаност;
8. договорите с управляващото дружество или с лицето по чл. 61 ЗППЦК, с банката депозитар и с инвестиционния посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК, ако има такъв;
9. договорите с инвестиционните посредници, чрез които се сключват и изпълняват инвестиционните сделки;
10. правилата за оценка на активите по чл. 50;
11. информация и документи, подписани от лицата, упълномощени съгласно договора с управляващото дружество и/или договора с банката депозитар да определят нетната стойност на активите на една акция, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционно дружество от отворен тип;
12. периодичните отчети по чл. 191 ЗППЦК;
13. отчетите от управляващото дружество и от банката депозитар;
14. рекламните материали и публикациите, свързани с издаването (продажбата) на акции на инвестиционното дружество;
15. уведомленията по чл. 116, ал. 2 ЗППЦК.
(2) Документите се съхраняват по реда за съхраняване на държавния архивен фонд, като счетоводната информация и документация се съхраняват в сроковете по чл. 45 от Закона за счетоводството, а останалите документи и информация - за срок 5 години.
(3) Документацията по ал. 1 може да се съхранява и от управляващото дружество или от банката депозитар съгласно сключения с тях договор.
(4) В случаите, когато инвестиционното дружество съхранява документацията по ал. 1, то предоставя на управляващото дружество и на банката депозитар копия от документите по ал. 1, т. 1, 4, 7-11.
(5) Управляващото дружество предава на инвестиционното дружество документите по ал. 1, т. 5 и 11 след изтичането на финансовата година и изготвянето и заверяването на годишния счетоводен отчет на инвестиционното дружество.
(6) Управляващото дружество, членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционното дружество и на управляващото дружество са длъжни да уведомят инвестиционното дружество за наличието на свързаност по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителната разпоредба на ЗППЦК в 3-дневен срок от настъпване на съответното основание.


Чл. 37. (1) Управителният орган на инвестиционното дружество разглежда поне два пъти месечно отчетите по чл. 36, ал. 1, т. 13 и всички документи и информация, свързани с изпълнението на договорите с управляващото дружество или с лицето по чл. 61 ЗППЦК и с банката депозитар.
(2) При изпълнение на задължението по ал. 1 управителният орган на инвестиционното дружество може да поиска от управляващото дружество или от лицето по чл. 61 ЗППЦК и от банката депозитар допълнителни документи, сведения и разяснения, включително информация относно нетната стойност на активите към даден момент и броя на издадените (продадените) и изкупените обратно акции, но без с това да пречи на оперативността на тези лица.
(3) Управителният орган на инвестиционното дружество е длъжен да уведоми незабавно комисията при непредставяне на поисканите допълнителни документи, сведения и разяснения от управляващото дружество, от лицето по чл. 61 ЗППЦК или от банката депозитар.


Чл. 38. Управителният орган на инвестиционното дружество е длъжен ежемесечно да одобрява разходите, свързани с дейността на инвестиционното дружество, с оглед спазване изискванията на чл. 171 ЗППЦК.


Чл. 39. Инвестиционното дружество е длъжно да заплати на комисията в срок годишната такса за обработка на задължителната периодична и текуща информация, както и за упражняване на общ контрол съгласно тарифата за таксите, събирани от комисията.

Глава шеста.
ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА

Раздел I.
Изисквания към структурата на активите и пасивите и ликвидността на инвестиционните дружества


Чл. 40. (1) Инвестиционното дружество е длъжно да поддържа такава структура на активите и пасивите, която да му позволява да осъществява безпрепятствено дейността си, като погасява своевременно задълженията си на разумна цена, без да се налага прибързана продажба на доходоносни активи.
(2) Управляващо дружество, на което е възложено управлението на дейността на инвестиционното дружество, е длъжно да спазва изискването по ал. 1, както и да не излага инвестициионното дружество на прекомерни пазарни и кредитни рискове.


Чл. 41. (1) Инвестиционното дружество приема правила за поддържане и управление на ликвидните си средства, в които се посочват методите и принципите на управление, както и правата и задълженията на лицата, отговорни за управлението, отчетността и вътрешния контрол върху ликвидността. Правилата се представят в комисията в 7-дневен срок от приемането им, съответно от тяхната промяна.
(2) Ако представените правила по ал. 1 не гарантират поддържането на минимални ликвидни средства, комисията и инвестиционното дружество провеждат консултации относно спорните моменти, след което комисията може да даде задължителни указания за промяна на правилата.
(3) Информацията за правилата за оценка на активите по чл. 50 и други данни, въз основа на които се отчита ликвидността, се съхраняват при условията и по реда на глава шеста от Закона за счетоводството.


Чл. 42. Инвестиционното дружество е длъжно постоянно да следи за своята ликвидност. Когато установи, че тя не отговаря на изискванията на наредбата, дружеството е длъжно да уведоми незабавно комисията и да предложи мерки за привеждането й в съответствие с изискванията на наредбата в 14-дневен срок от установяване на нарушението.


Чл. 43. (1) Инвестиционното дружество или управляващото дружество от името на инвестиционното дружество е длъжно да представи в комисията отчет за ликвидността до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, съгласно приложение № 3.
(2) Отчетът за ликвидността за четвъртото тримесечие се представя в комисията в срока по ал. 1, а годишният отчет се представя в срока по чл. 43, ал. 1 от Закона за счетоводството.
(3) Инвестиционното дружество от затворен тип обявява в комисията и в един централен ежедневник нетната стойност на активите си за всяко тримесечие в срока по ал. 1.


Чл. 44. Комисията може да поиска от инвестиционно дружество допълнителни сведения и разяснения по отчета за ликвидността, включително аналитични справки по всяка позиция.


Чл. 45. Длъжностните лица от административната служба на комисията извършват проверки, включително на място, за спазване на изискванията за поддържане на минимални ликвидни средства от инвестиционното дружество.


Чл. 46. (1) Инвестиционното дружество постоянно трябва да разполага с минимални ликвидни средства, както следва:
1. парични средства, ценни книжа с пазарна цена, държавни ценни книжа и краткосрочни вземания - в размер не по-малко от 100 на сто от претеглените текущи задължения на дружеството; и
2. парични наличности в каса, по разплащателни сметки, депозити до 3 месеца и държавни ценни книжа с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от 90 дни - в размер не по-малко от 50 на сто от претеглените текущи задължения на инвестиционно дружество от затворен тип и не по-малко от 70 на сто от претеглените текущи задължения на инвестиционно дружество от отворен тип.
(2) Инвестиционното дружество изчислява претеглените си текущи задължения като сбор от сумите на текущите си задължения по балансова стойност, отнесени съобразно остатъчния им срок в три групи, умножени с коригиращи тегла, които намаляват с увеличаване на остатъчния срок на задълженията, както следва:
1. със срок до 1 месец - тегло 1,00;
2. със срок от 1 до 3 месеца - тегло 0,50;
3. със срок от 3 месеца до 1 година - тегло 0,25.
(3) Максималните остатъчни срокове на текущите задължения на инвестиционно дружество при отнасянето им по групите, освен ако следва друго от закона или от тяхното естество, са, както следва:
1. задължения към бюджета, по осигурителни вноски и към персонала - по ал. 2, т. 1;
2. възнаграждението на управляващото дружество, на членовете на управителния и на контролния орган на дружеството и на банката депозитар - по ал. 2, т. 1, а останалите задължения - по ал. 2, т. 3;
3. получени заеми - съобразно условията на договора за заем.
(4) В случай на залог на активи или ако съществува друго ограничение за тяхното използване от инвестиционното дружество, те не се включват в ликвидните средства по ал. 1. Ценните книжа, които нямат пазарна цена, не се включват при определяне на минималните ликвидни средства на дружеството.
(5) Активите на инвестиционното дружество се оценяват към датата на отчитането на ликвидността, както следва:
1. паричните средства - по номинал;
2. държавните ценни книжа и инвестиции в ценни книжа - по пазарна цена;
3. инвестициите в акции и облигации, търгувани на чуждестранни регулирани пазари - по признати котировки на съответните пазари, информация за които се публикува в средствата за масово осведомяване в деня на определяне нетната стойност на активите;
4. краткосрочните вземания - по отчетна стойност.
(6) Паричните средства, краткосрочните вземания и задължения в чуждестранна валута се преизчисляват в левова равностойност по централния курс на Българската народна банка към датата на оценяване.


Чл. 47. Структурата на активите и пасивите на инвестиционното дружество от отворен тип трябва да отговаря и на следните изисквания:
1. не по-малко от 70 на сто от инвестициите в ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар, трябва да бъдат в ценни книжа, които имат пазарна цена;
2. общият размер на инвестициите в неликвидни активи не може да бъде по-голям от 30 на сто от активите на дружеството;
3. не по-малко от 10 на сто от активите на инвестиционното дружество трябва да са парични средства в каса, вземания по безсрочни или със срок до 3 месеца банкови влогове или ценни книжа или други платежни средства, както следва:
а) дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, с остатъчен срок до падежа до 90 дни;
б) дългови ценни книжа, издадени от държави съгласно приложение № 4, с остатъчен срок до падежа до 90 дни;
в) парични средства в чуждестранна валута на Великобритания, САЩ, Швейцария, Япония и на държавите-членки на Европейския съюз, приели еврото като своя единна валута.


Чл. 48. (1) Паричните средства на инвестиционното дружество в каса, вземания по безсрочни или със срок до 3 месеца банкови влогове не могат да бъдат по-малко от 5 на сто от активите на дружеството.
(2) Стойността на наличните парични средства в касата на инвестиционното дружество не може да бъде по-голяма от средноаритметичния размер на разходите, изплатени от касата на дружеството през последните 3 месеца.


Чл. 49. Инвестиционното дружество от отворен тип е длъжно в 7-дневен срок да уведоми комисията, в случай че нетната стойност на активите му спадне под 110 на сто от установения в чл. 166, ал. 1 ЗППЦК минимален размер.

Раздел II.
Изисквания към оценяването на портфейлите на инвестиционните дружества


Чл. 50. (1) Инвестиционното дружество е длъжно да приеме правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите си, съдържащи принципите и методите за оценка на активите, както и системата на организация на тази дейност, наричани по-нататък "правила за оценка на активите", основаващи се на:
1. използване на единна и последователна система за оценяване на активите от портфейла, за вземане на решения и контрол;
2. система за събиране на информация, свързана с определянето на нетната стойност на активите - източници на информация, и видове;
3. правила за избягване на конфликти на интереси и за осигуряване на защита срещу разкриването на вътрешна информация;
4. протоколиране на обсъжданията, свързани с определянето на нетната стойност на активите, и прилагане на съответните документи към протоколите;
5. изисквания към технологичното и програмното осигуряване при определяне на нетната стойност на активите;
6. система за съхраняване и защита на документацията, свързана с определянето нетната стойност на активите, на хартиен и на магнитен носител.
(2) Активите на инвестиционното дружество се оценяват по:
1. пазарна цена, или
2. справедлива стойност, формирана съгласно методика за определянето й.


Чл. 51. (1) За издаване на одобрение на правилата за оценка на активите по чл. 50, както и на промените в тях, инвестиционното дружество е длъжно да подаде заявление до комисията по одобрен от нея образец в следните срокове:
1. за инвестиционно дружество от отворен тип - към момента на представяне за потвърждаване от комисията на проспекта за публично предлагане на акции;
2. за инвестиционно дружество от затворен тип - в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър;
3. при преобразуване по реда на глава трета - съгласно разпоредбите на чл. 16 и 17.
(2) Комисията одобрява правилата за оценка на активите по реда на чл. 177, ал. 3 и 4 ЗППЦК.


Чл. 52. (1) При управлението на дейността и когато му е възложено изчисляването на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционното дружество, управляващото дружество е длъжно да спазва одобрените от комисията правила за оценка на активите.
(2) В случаите по ал. 1 и съгласно чл. 194, ал. 4 ЗППЦК банката депозитар е длъжна да следи за спазването на правилата за оценка на активите от страна на управляващото дружество.
(3) Ако й е възложено с договор, банката депозитар е длъжна да изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционното дружество в съответствие с одобрените от комисията правила за оценка на активите.

Раздел III.
Изисквания за издаване на разрешение на инвестиционно дружество за ползване на заем


Чл. 53. Кредитодател по заема може да бъде само банка, с изключение на банката депозитар.


Чл. 54. Инвестиционното дружество може да ползва повече от един заем само ако в един и същ период общата сума на заемите не надвишава посочения в чл. 197, ал. 2 или чл. 201, ал. 4 ЗППЦК размер.


Чл. 55. За издаване на разрешение на инвестиционно дружество за ползване на заем се подава заявление до комисията по одобрен от нея образец, към което се прилагат:
1. протоколът от заседанието на компетентния съгласно устройствените актове орган на инвестиционното дружество, на което е взето решението за ползване на заем и за неговия размер;
2. удостоверение за актуална съдебна регистрация;
3. обосновка на заема, включително информация за:
а) подадените поръчки за обратно изкупуване на акции към момента на подаване на заявлението и определената цена на обратно изкупуване на акции за последните 3 месеца за инвестиционно дружество от отворен тип, както и за възникналите задължения по обратното изкупуване;
б) активите, които ще бъдат придобити от инвестиционното дружество от затворен тип;
4. план за делова дейност, който съдържа най-малко следните данни:
а) обем и структура на инвестициите в портфейла, в това число по отрасли;
б) прогнозни финансови резултати за текущата година;
5. възможни обезпечения и гаранции; когато обезпечението е залог на дълготрайни материални активи, представя се и опис на тези активи, в който се посочват годината на придобиването им, балансовата им стойност и кой по ред е залогът;
6. счетоводен отчет съгласно изискванията на чл. 40, ал. 1 и чл. 41 от Закона за счетоводството и отчет за ликвидността към момента на подаване на заявлението;
7. проект на договора за кредит и погасителен план, съгласувани с кредитора;
8. декларации на кредитора и на кредитополучателя, че двете страни не са свързани лица;
9. банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от комисията.


Чл. 56. (1) Комисията се произнася с решение по заявлението за ползването на заем при условията на чл. 197, ал. 2 или чл. 201, ал. 4 ЗППЦК.
(2) След получаване на разрешението за ползване на заем инвестиционното дружество е длъжно да уведоми комисията за сключения договор за заем в 3-дневен срок от датата на сключването му.


Чл. 57. Инвестиционното дружество е длъжно да представя на комисията най-малко веднъж месечно отчет за изразходването на средствата по заема.

Раздел IV.
Облекчени изисквания за инвестиране


Чл. 58. Инвестиционните дружества могат да инвестират при облекчените изисквания по този раздел в срок до 5 години от влизането в сила на ЗППЦК.


Чл. 59. Инвестиционното дружество от отворен тип може да инвестира до 25 на сто от активите си, а инвестиционното дружество от затворен тип - до 35 на сто от активите си, в една емисия държавни ценни книжа, при условие че за тази емисия има ежедневни котировки на Българската народна банка или на първичните дилъри.


Чл. 60. (1) Инвестиционно дружество от отворен тип може да инвестира до 10 на сто от активите си в ценни книжа, издадени от едно и също публично дружество или от друг емитент, чиито ценни книжа са приети за търговия на регулиран пазар, ако общата стойност на тези инвестиции не надвишава 40 на сто от активите на инвестиционното дружество.
(2) Инвестиционно дружество от затворен тип може да инвестира до 30 на сто от активите си в ценни книжа, издадени от едно и също публично дружество или от друг емитент, чиито ценни книжа са приети за търговия на регулиран пазар, ако общата стойност на тези инвестиции не надвишава 60 на сто от активите на инвестиционното дружество.
(3) Ценните книжа по ал. 1 следва да са на едно от първите 10 места по най-голям брой сключени сделки с тях, най-голям брой изтъргувани ценни книжа или най-голям оборот в левове, реализирани от началото на годината на съответния регулиран пазар.
(4) При превишаване на ограничението по ал. 1 поради причини извън контрола на инвестиционното дружество, освен в случаите по чл. 196, ал. 2 ЗППЦК, инвестиционното дружество може да поиска от комисията разрешение по чл. 61, ал. 1 в 7-дневен срок от настъпване на това обстоятелство или да вземе решение за отстраняване в 6-месечен срок на констатираното превишение.


Чл. 61. (1) Комисията може да разреши на едно инвестиционно дружество от отворен тип да инвестира до 20 на сто от активите си в ценни книжа, издадени от публично дружество или от друг емитент, чиито ценни книжа са приети за търговия на регулиран пазар, ако общата стойност на тези инвестиции не надвишава 40 на сто от активите на инвестиционното дружество.
(2) Ценните книжа по ал. 1 следва да са на едно от първите 5 места по най-голям брой сключени сделки с тях, най-голям брой изтъргувани ценни книжа или най-голям оборот в левове, реализирани от началото на годината на съответния регулиран пазар.


Чл. 62. (1) Комисията може да разреши на едно инвестиционно дружество да инвестира до 20 на сто от активите си в ценни книжа, допуснати до търговия на чуждестранни регулирани пазари съгласно приложение № 5.
(2) Ценните книжа по ал. 1 следва да са квалифицирани дългови ценни книжа или акции, включени в индексите съгласно приложение № 5.


Чл. 63. Комисията може да разреши на едно инвестиционно дружество да придобие до 20 на сто от акциите без право на глас, от облигациите или от други дългови ценни книжа, издадени от публично дружество.


Чл. 64. Комисията се произнася по реда на чл. 177, ал. 3 и 4 ЗППЦК по заявленията за издаване на разрешение по тази глава.

Глава седма.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМИТЕ И ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА


Чл. 65. (1) Инвестиционното дружество не може да разпространява реклама, включително чрез листовки, брошури, формулярни писма, визуални или други материали, свързана с публичното предлагане на акциите му и адресирана до потенциалните инвеститори, ако не е внесло в комисията копие от пълния текст на тези материали. Промени в материалите по предходното изречение не се представят в комисията, ако представляват само актуализация на съществуващи материали.
(2) Свързаните с дейността на инвестиционното дружество рекламни материали, както и неимпровизираните публични изявления на членовете на управителния и на контролния орган и на другите лица, работещи по договор за инвестиционното дружество, трябва да бъдат предварително одобрени от отдела за вътрешен контрол.


Чл. 66. (1) Съдържанието на рекламните материали и публикации следва да отговаря на изискванията на чл. 93, ал. 6 ЗППЦК, като в тях задължително се включват освен информацията по чл. 189, ал. 2 ЗППЦК и предупрежденията, че:
1. инвестициите в дружеството не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция;
2. предишните резултати от дейността на дружеството нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.
(2) При телефонни обаждания, включително чрез използване на телефонен запис, с цел продажба на акции на инвестиционно дружество от отворен тип трябва да се спазват следните изисквания:
1. допустимият интервал от време, през който могат да се осъществяват тези обаждания, е от 9 до 20 ч.;
2. при тези обаждания задължително се съобщават:
а) самоличността на лицето, което се обажда, и наименованието на инвестиционното дружество, чиито акции са предмет на предлагане;
б) телефонният номер или адресът, на които може да се установи контакт с лицето, предлагащо акциите на инвестиционното дружество;
в) целта на обаждането, когато е предложение за възмездно прехвърляне или покана за отправяне на предложение за възмездно придобиване на акции на инвестиционното дружество;
г) задължението на управляващото дружество или на инвестиционния посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК да даде възможност на инвеститорите да се запознаят с актуален вариант на проспекта на инвестиционното дружество.


Чл. 67. (1) Във всички случаи, когато се организират срещи с инвеститорите с рекламна цел или се рекламира дейността на инвестиционното дружество чрез въпроси и отговори, включително чрез електронни носители на информация, инвестиционното дружество, управляващото дружество и инвестиционният посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК са длъжни да спазват следните правила:
1. показваните графики, таблици, слайдове и други визуални материали да са били представени в комисията по реда на чл. 65;
2. копия от визуалните материали по т. 1 да не се разпространяват, без да е дадена възможност на инвеститорите да се запознаят с актуален вариант на проспекта на инвестиционното дружество;
3. инвестиционното дружество или управляващото дружество да са положили разумна грижа:
а) да не разпространяват материалите по т. 1 на лица, на които не е дадена възможност да се запознаят с актуален вариант на проспекта на инвестиционното дружество;
б) такива материали да не се копират и разпространяват от лица, които не са упълномощени за това.
(2) Устните съобщения и комуникации с инвеститорите не могат да противоречат на устава и проспекта на инвестиционното дружество.


Чл. 68. (1) Материалите по чл. 65, ал. 1 могат да се публикуват или да се разпространяват по друг начин, ако в срок 7 работни дни от представянето им комисията не издаде забрана.
(2) Ако представените материали са нередовни, нужна е допълнителна информация или доказателства за данните, съдържащи се в тях, в срок 7 работни дни комисията издава временна забрана за публикуването и разпространяването им и изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и доказателства.
(3) Инвестиционното дружество отстранява посочените непълноти или несъответствия или представя исканата информация в срок до 7 работни дни след получаването на съобщението.
(4) Ако в срок до 7 работни дни от получаването на исканите документи комисията не издаде окончателна забрана за публикуване и разпространяване на материалите, инвестиционното дружество може да ги публикува или да ги разпространява по друг начин.


Чл. 69. (1) При представянето на резултатите от дейността на инвестиционното дружество в неговите реклами и публикации следва да се спазват следните изисквания:
1. представянето на резултатите от дейността може да се извърши само ако са изтекли поне 6 месеца от започването на дейността на инвестиционното дружество и е изготвен отчет за полугодието;
2. резултатите за изтеклата година се представят след изготвяне на годишните счетоводни отчети на дружеството;
3. дружеството може да съпостави резултатите от дейността си спрямо:
а) доходността на други дружества с подобни инвестиционни цели;
б) подходящ широко базиран пазарен индекс на ценни книжа, търгувани на регулирани пазари;
в) лихви по депозити;
г) ниво на инфлация,
като разглежданият период за сравнение не може да бъде по-кратък от 5 години, а ако не са изминали 5 години - съответно за периода, предхождащ рекламата.
(2) Комисията изготвя указания относно представянето на резултатите от дейността на инвестиционното дружество в графичен или в табличен вид.

Глава осма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ


Чл. 70. (1) Лицата, които са извършили нарушения на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват съгласно чл. 221, ал. 1 ЗППЦК или чл. 32, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Актовете за констатираните нарушения на наредбата се съставят от упълномощени от председателя на комисията длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя на комисията.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Портфейл" е съвкупност от притежаваните от инвестиционното дружество ценни книжа и други финансови активи.
2. "Лица, които работят по договор за инвестиционното дружество" са лица, на които е възложено управлението на инвестиционното дружество, като прокуристи и търговски пълномощници, както и лицата, които извършват работа по трудов или по граждански договор за инвестиционното дружество, пряко свързана с осъществяването на дейността на дружеството, включително извършват инвестиционни консултации, приемат поръчки за сделки с акции на дружеството и/или с активи от неговия портфейл, отговарят за уведомленията по наредбата, за отчетността и съхраняването на документи или упражняват вътрешен контрол.
3. "Реклама" е всеки материал, който:
а) е издаден или разпространен от името и/или за сметка на инвестиционното или на управляващото дружество, или от трето лице, получило имуществена облага за сметка на инвестиционното или на управляващото дружество, и
б) съдържа информация за инвестиционното дружество, оказваща влияние върху инвеститорите за вземане на решение дали да инвестират в акциите на дружеството, и
в) достига до обществеността чрез средствата за масово осведомяване или по друг начин за комуникация, като вестници, списания, периодични издания, радио, телевизия, телефонен запис или разговор, филмов материал, аудио- или видеоустройство, телекомуникационно устройство, страница в Интернет, рекламни табели или знаци, устни или писмени съобщения.
4. "Текущи задължения" е сумата на всички краткосрочни и тази част от дългосрочните задължения, платими в срок до 1 година от датата, към която се съставя отчетът за ликвидността.
5. "Краткосрочни вземания" са вземания със срок на получаване до една година от датата, към която се съставя отчетът за ликвидността.
6. "Пазарна цена на държавни ценни книжа" е цената, котирана от Българската народна банка или от първичните дилъри на държавните ценни книжа съгласно Наредба № 5 от 1998 г. за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични държавни ценни книжа (обн., ДВ, бр. 89 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 43 и 106 от 1999 г. и бр. 8 от 2000 г.).
7. "Пазарна цена на корпоративни ценни книжа" е:
а) среднопретеглената цена на сключените с тях сделки на регулиран пазар на ценни книжа в най-близкия ден от последния 30-дневен период, в който тези ценни книжа са се търгували в обем не по-малък от обема на притежаваните от инвестиционното дружество ценни книжа;
б) ако не може да се приложи буква "а" - среднопретеглената цена "купува", която се котира постоянно за тях, при условие че е налице достатъчна сигурност за възможността съответните ценни книжа да бъдат продадени от инвестиционното дружество по тази цена.
8. "Квалифицирани дългови ценни книжа" са дългови ценни книжа с рейтинг не по-нисък от "ВВВ" по "Standard and Poor's" или с еквивалентен рейтинг на друга международно призната рейтингова агенция.
9. "Ликвидни активи" са парични средства или активи на инвестиционното дружество, които могат да бъдат продадени в рамките на 3 месеца на стойност, приблизително равна на стойността, по която са оценени.
10. "Призната котировка" е среднопретеглената цена "купува" на ценната книга, обявена от регулирания пазар, на който тя се търгува.
11. "Ценни книжа, търгувани редовно на регулиран пазар" са ценни книжа, имащи призната котировка.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г.) Инвестиционно дружество от затворен тип, чиято дейност се управлява от неговия управителен орган, е длъжно да сключи договор с инвестиционен консултант в срок до 1 януари 2004 г.


§ 3. Наредбата се приема на основание § 16, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 177, ал. 2, чл. 178, чл. 195, ал. 4 и чл. 200, ал. 3 ЗППЦК.


§ 4. Държавната комисия по ценните книжа дава указания по прилагането на наредбата и може да изготви образци на декларации и други стандартизирани документи.


Приложение № 1 към чл. 27, ал. 1

Минимално съдържание на поръчката за покупка на акции на инвестиционно дружество от отворен тип

1. Наименование, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, код БУЛСТАТ и телефон за контакти на инвестиционното дружество, от което ще бъдат закупени акциите.
2. Номер, дата, час и място на приемане на поръчката за покупка на акции.
3. Трите имена, ЕГН и номер на личната карта на физическото лице заявител, съответно на представителя на юридическото лице, от името на което се подава поръчката, наименование, седалище и код БУЛСТАТ на юридическото лице заявител.
4. Наименование, седалище и адрес на управление на инвестиционния посредник, чрез който се подава поръчката, съответно трите имена, ЕГН, местожителство и адрес на пълномощника, както и номер и дата на пълномощното.
5. Адрес на заявителя или на неговия представител или пълномощник, на който да се изпращат съобщенията във връзка с покупката.
6. Начин и място за получаване на документите, удостоверяващи закупуването на акции.
7. Наименование, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, код БУЛСТАТ и телефон за контакти на управляващото дружество или на инвестиционния посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК, чрез който се извършва издаването (продажбата) на акции на инвестиционното дружество.
8. Брой на акциите или стойност на поръчката.
9. Номер на личната сметка за ценни книжа на заявителя, в случай че той е акционер на инвестиционното дружество.
10. Общата сума, внесена от заявителя.
11. Размер на разходите за издаване (продажба) на акции на дружеството.
12. Вид, дата и номер на платежния документ, с който е внесена сумата за покупка на акции.
13. Начин, място и срок за възстановяване на надвнесени суми при покупка на акции. При получаване на надвнесените суми по банков път - наименование на банката, банков код и номер на банкова сметка.
14. Срок за изпълнение на поръчката.
15. Декларация от заявителя за произхода на паричните средства в размер над 30 000 лв., с които той желае да закупи акциите.
16. Подписи на заявителя, съответно на неговия представител или пълномощник, и на лицето, упълномощено от управляващото дружество, съответно от инвестиционния посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК, да приема и изпълнява поръчки за покупка на акции.
Забележка. На обратната страна на поръчката трябва да се опишат документите, представени при подаването й.


Приложение № 2 към чл. 27, ал. 1

Минимално съдържание на поръчката за обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип

1. Наименование, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, код БУЛСТАТ и телефон за контакти на инвестиционното дружество, от което ще бъдат изкупени обратно акциите.
2. Номер, дата, час и място на приемане на поръчката за обратно изкупуване на акции.
3. Трите имена, ЕГН и номер на личната карта на физическото лице заявител, съответно на представителя на юридическото лице, от името на което се подава поръчката, наименование, седалище и код БУЛСТАТ на юридическото лице заявител.
4. Наименование, седалище и адрес на управление на инвестиционния посредник, чрез който се подава поръчката, съответно трите имена, ЕГН, местожителство и адрес на пълномощника, както и номер и дата на пълномощното.
5. Адрес на заявителя или на неговия представител или пълномощник, на който да се изпращат съобщенията във връзка с обратното изкупуване.
6. Начин и място за получаване на паричните средства за обратно изкупените акции. При получаване на средствата за обратно изкупените акции по банков път - наименование на банката, банков код и номер на банкова сметка.
7. Наименование, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, код БУЛСТАТ и телефон за контакти на управляващото дружество, чрез което се извършва обратното изкупуване на акциите.
8. Брой на акциите или стойност на поръчката.
9. Размер на разходите за обратно изкупуване.
10. Ако заявителят е чуждестранно лице, следва да посочи дали ще ползва специален данъчен режим по съответната спогодба за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на дохода, реализиран от обратното изкупуване на акции, съответната държава, с която Република България е сключила спогодбата, както и конкретния метод (пълно или частично освобождаване от данък).
11. Срок за изпълнение на поръчката.
12. Подписи на заявителя или на неговия представител или пълномощник и на лицето, упълномощено от управляващото дружество да приема и изпълнява поръчки за обратно изкупуване на акции.
Забележка. На обратната страна на поръчката трябва да се опишат документите, представени при подаването й.


Приложение № 3 към чл. 43, ал. 1


О Т Ч Е Т
за ликвидността
към:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(дата на счетоводния баланс)
на:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование и седалище на инвестиционното дружество)

Този отчет е съставен съгласно Наредбата за изискванията към дейността

на инвестиционните дружества. Известни са ни и носим лична отговорност за
верността на данните и за съответствието на отчета с правилата за отчитане
на ликвидността съгласно наредбата.
 
Дата:.....................................................................................................................................................................................................................
........................................................................
  (печат)
Изпълнителен директор:...................................................................................................................................................................................................
........................................................................
(име) (подпис)
Главен счетоводител:......................................................................................................................................................................................................
........................................................................
(име) (подпис)
Съставител:...................................................................................................................................................................................................................
........................................................................
(име, длъжност) (подпис)
   
А. Таблица за отчитане на краткотрайните
активи в левове
 
  Активи Балансови Преоценени
    стойности стойности
    на активите на активите
   
към.......................................................................
към.......................................................................
I. Позиция активи    
1. Касова наличност    
  в левове    
2. Касова наличност    
  във валута    
3. Банкови сметки    
  в левове,    
  в т. ч.:    
3.1. Разплащателни сметки    
3.2. Депозити до 3 месеца    
4. Банкови сметки във    
  валута,    
  в т. ч.:    
4.1. Разплащателна сметка    
4.2. Депозити до 3 месеца    
5. Ценни книжа, които    
  имат пазарна цена    
6. Държавни ценни книжа,    
  в т. ч. по чл. 46, ал. 1, т. 2    
7. Краткосрочни вземания    
II. Общо съгласно чл. 46,    
  ал. 1, т. 1    
  (1+2+3+4+5+6+7)    
III. Общо съгласно чл. 46,    
  ал. 1, т. 2    
  (1+2+3.1+3.2+4.1+4.2+6)    
 
Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове
 
  Текущи
Балансова до 1 месeц
от 1 до от 3 до
  задължения
3 месеца 12 месеца
   
задълженията  
   
   
към  
   
   
I. Позиция текущи задължения        
1. Получени заеми        
2. Задължения        
2.1. Задължения, свързани с участия        
2.2. Задължения към бюджета        
2.3. Задължения по осигурителни вноски        
2.4. Задължения към персонала        
2.5. Задължения към управляващото дружество        
2.6. Задължения към членовете на управителния        
  и на контролния орган        
2.7. Задължения към банката депозитар        
2.8. Други задължения,        
  в т. ч. лихви по заеми        
II. Обща сума        
III. Общи суми по групи        
IV. Коригиращи тегла   1,00 0,50 0,25
V. Претеглени суми по групи        
  (III x IV)        
VI. Претеглена обща сума        
  (сбор от сумите по V)        
 
В. Сравнителна справка
за ликвидните средства
 
I. Съотношение съгласно  
  чл. 46, ал. 1  
1. По т. 1  
1.1. Действителна стойност  
  (А.II/Б.VI)  
1.2. Нормативноопределен  
  минимум 1,00
1.3. Разлика (1.1-1.2)  
  а) положителна  
  б) отрицателна  
2. По т. 2  
2.1. Действителна стойност  
  (А.III/Б.VI)  
2.2. Нормативноопределен  
  минимум 0,50 (0,70)
2.3. Разлика (2.1-2.2)  
  а) положителна  
  б) отрицателна  
към:.............................................................................................................................................
(дата)
на:..............................................................................................................................................
(име)


Приложение № 4 към чл. 47, т. 3, буква "б"

1. Австрия; 2. Белгия; 3. Великобритания; 4. Германия; 5. Гърция; 6. Дания; 7. Ирландия; 8. Испания; 9. Италия; 10. Канада; 11. Люксембург; 12. Португалия; 13. САЩ; 14. Финландия; 15. Франция; 16. Холандия; 17. Швейцария; 18. Швеция; 19. Япония.


Приложение № 5 към чл. 62


1. Акции, включени в следните индекси на регулираните пазари на

страните-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР):
 
Страни-членки на  
Организацията за икономическо Индекс
сътрудничество и развитие  
1. Австралия All Ordinaries
2. Австрия ATX
3. Белгия BEL-20
4. Великобритания FTSE 100
5. Германия DAX
6. Гърция FTSE-ASE 20
7. Дания KFX
8. Ирландия ISEQ
9. Испания IBEX35
10. Италия MIBTel
11. Канада TSE 300 Composite
12. Корея KOSPI
13. Люксембург LuxX
14. Мексико IPC
15. Норвегия OBX Total Index
16. Полша WIG 20
17. Португалия BVL 30
18. САЩ S&P 500
19. Турция ISE National 100
20. Унгария BUX
21. Финландия HEX Index
22. Франция CAC40
23. Холандия AEX General
24. Чехия PX 50
25. Швеция Stockholm General
26. Швейцария SMI
27. Япония Nikkei 225

2. Облигации, допуснати до търговия на регулираните пазари

на страните-членки на ОИСР.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти