Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

Приета с ПМС № 269 от 15.12.2000 г.

Обн. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.94 от 4 Октомври 2002г.


Загубила значение. Виж Наредба № 26 от 22 март 2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества - ДВ, бр. 36 от 2 Май 2006 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат изискванията към управляващите дружества по чл. 202 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с цел защита на интересите на лицата, чиято дейност или портфейл управляват, включително изискванията, свързани със сключването и изпълнението на договорите с тези лица, с капиталовата адекватност и ликвидност, с воденето на отчетност и съхраняването на информация, с вътрешната организация, с условията и реда за предоставяне на информация, както и изискванията към физическите лица, работещи по договор за управляващите дружества.

Чл. 2. Управляващото дружество може да управлява дейността на инвестиционните дружества по чл. 164 ЗППЦК и/или портфейлите на други институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 1, буква "в" от допълнителната разпоредба на ЗППЦК.

Глава втора.
ОТНОШЕНИЯ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО С ЛИЦАТА, ЧИЯТО ДЕЙНОСТ ИЛИ ПОРТФЕЙЛ УПРАВЛЯВА


Чл. 3. Управляващото дружество е длъжно да третира равностойно лицата, чиято дейност или портфейл управлява, както и да полага грижата на добър търговец за защита на техните интереси.


Чл. 4. (1) Членовете на управителния и на контролния орган на управляващото дружество, неговите служители и всички други лица, работещи по договор за управляващото дружество, не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица, включително на самото управляващо дружество, факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за ценни книжа на лицата, чиято дейност или портфейл дружеството управлява, както и всички други факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения.
(2) Лицата по ал. 1 при встъпване в длъжност или при започване на дейност за управляващото дружество подписват декларация за спазване на изискванията по същата алинея.
(3) Алинея 1 се отнася и за случаите, когато посочените лица не са на служба или дейността им е преустановена.
(4) Освен на Държавната комисия по ценните книжа, наричана по-нататък "комисията", за целите на контролната й дейност лицата по ал. 1 могат да дават сведения за посочените в същата алинея факти и обстоятелства само с писмено съгласие на лицето, чиято дейност или портфейл дружеството управлява, или по решение на съда, издадено при условията и по реда на чл. 71, ал. 6 и 7 ЗППЦК.


Чл. 5. (1) Свързаните с дейността на управляващото дружество рекламни материали, както и публичните изявления на членовете на управителния и на контролния орган и на другите лица, работещи по договор за управляващото дружество, не могат:
1. да съдържат невярна или заблуждаваща информация;
2. да включват или да се позовават на изявления на лице, чиято дейност или портфейл дружеството управлява;
3. да бъдат оформени графично така, че да се създава впечатление за придаване на неравностойно значение на отделни елементи от съдържанието им.
(2) Рекламните материали и публичните изявления по ал. 1 на лицата, работещи по договор за управляващото дружество, трябва да бъдат предварително одобрени от отдела за вътрешен контрол.
(3) Рекламните материали и публичните изявления по ал. 1 могат да съдържат прогнози, свързани с цени или доходност на ценни книжа, само ако изрично е посочено, че това са прогнози.
(4) Дружеството е длъжно да съхранява всички документи и данни, на които се основава информацията в рекламните материали и в публичните изявления по ал. 1.


Чл. 6. Управляващото дружество е длъжно:
1. да предостави по подходящ начин на всяко лице по чл. 2, желаещо да сключи договор за управление, информация относно организацията на своята дейност и финансовото си състояние, както и за разходите по видове, които ще бъдат поети от това лице, съответно от управляващото дружество;
2. да спазва инвестиционните ограничения съгласно закона, проспекта и договора за управление с лицето, чиято дейност или портфейл управлява;
3. при поискване от управителния или контролния орган на лицето, чиято дейност или портфейл управлява:
а) да предостави цялата налична при него информация във връзка с управлението на дейността или портфейла на това лице;
б) да се мотивира писмено за дадено инвестиционно нареждане, отправено до инвестиционен посредник;
4. да информира незабавно лицето, чиято дейност или портфейл управлява, когато установи нарушение на ограниченията за инвестиране;
5. да предоставя на инвеститорите и на акционерите на лицата по чл. 2 необходимата им информация своевременно, точно и по достъпен за тях начин;
6. да предаде на лицето, чиято дейност или портфейл управлява, цялата налична при него документация и информация във връзка с изпълнението на договора за управление не по-късно от 5 работни дни след прекратяването на договора.


Чл. 7. Управляващото дружество не може:
1. да извършва дейност извън инвестиционните цели и стратегия на лицето, чиято дейност или портфейл управлява, така, както са записани в устава и проспекта на това лице и в договора за управление;
2. да взема инвестиционни решения и да дава нареждания, дори и да са в рамките на инвестиционните цели и стратегия на лицето, чиято дейност или портфейл управлява, ако не е информирало по подходящ начин това лице за потенциален конфликт на интереси; в този случай управляващото дружество е длъжно да поиска от лицето предварително одобрение на взетото инвестиционно решение;
3. да получава доход под формата на отстъпки от комисионните възнаграждения на инвестиционните посредници, чрез които се изпълняват нарежданията на управляващото дружество, или да получава други доходи или непарични стимули, ако с това се поражда конфликт на интереси или се нарушават задълженията на дружеството по чл. 3;
4. да извършва за сметка на лицето, чиято дейност или портфейл управлява, разходи, които не са изрично посочени в договора за управление;
5. да предоставя невярна или заблуждаваща информация, включително за:
а) състава, стойността и структурата на активите от портфейла на това лице;
б) състоянието на пазара на ценни книжа;
6. да използва активите на лицето, чиято дейност или портфейл управлява, за цели, които противоречат на закона, на актовете по прилагането му или на сключения с това лице договор за управление;
7. да извършва дейност по инвестиране на средства на лице, чиято дейност или портфейл управлява, в ценни книжа, издадени от:
а) учредителите на управляващото дружество или свързани с тях лица;
б) лица, които контролират управляващото дружество, или свързани с тях лица;
в) лица, които са членове на управителен или на контролен орган на управляващото дружество, или свързани с тях лица;
г) учредителите на инвестиционното дружество или свързани с тях лица;
д) лица, които контролират инвестиционното дружество, или свързани с тях лица;
е) лица, които са членове на управителния орган или изпълняват управителни или контролни функции в инвестиционното дружество, или свързани с тях лица;
ж) инвестиционен посредник, упълномощен от управителния орган на инвестиционното дружество да изпълнява нарежданията на управляващото дружество;
з) банката-депозитар на инвестиционното дружество;
и) други лица поради нормативна забрана, установена със закон;
8. да извършва сделки с ценни книжа за своя сметка, с изключение на сделки с държавни ценни книжа;
9. да извършва други търговски сделки, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по чл. 2, както и да предоставя заеми или да бъде гарант на трети лица.


Чл. 8. Членовете на управителния и на контролния орган на управляващото дружество и свързаните с тях лица, както и другите лица, работещи по договор за управляващото дружество, не могат да бъдат страна по сделки с инвестиционно дружество, чиято дейност дружеството управлява, освен в качеството си на негови акционери.


Чл. 9. (1) Лицата по чл. 8 при встъпване в длъжност или при започване на дейност за управляващото дружество предоставят информация за притежаваните от тях ценни книжа на ръководителя на отдела за вътрешен контрол.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя и при всяко последващо придобиване или разпореждане с ценни книжа до края на работния ден, следващ деня на придобиването или разпореждането.


Чл. 10. Управляващото дружество може да изпраща свой представител без право на глас на заседанията на управителния орган на лицето, чиято дейност или портфейл управлява, когато това лице го е информирало, че ще се обсъждат въпроси, засягащи договора за управление.

Глава трета.
СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I.
Условия за сключване на договора за управление


Чл. 11. (1) Управляващото дружество е длъжно да сключва договорите си за управление при общи условия, предварително одобрени от комисията.
(2) Управляващото дружество е длъжно да даде по подходящ начин на всяко лице по чл. 2, желаещо да сключи договор за управление, възможност да се запознае със съдържанието на общите условия и да сключи договора си с него на основата на тези общи условия.


Чл. 12. Общите условия трябва да съдържат:
1. данни за управляващото дружество, включително:
а) наименованието, седалището, адреса на управление, телефон (телефакс) и електронен адрес (е-mail);
б) номера и датата на разрешението, издадено от комисията, както и номера, партидата, тома и страницата на вписването на дружеството в търговския регистър, кода БУЛСТАТ и данъчния номер;
в) предмета на дейност;
г) ограниченията и изискванията към дейността на дружеството съгласно ЗППЦК и актовете по прилагането му;
2. предмета на договора;
3. уредба на правата и задълженията на управляващото дружество, включително:
а) дължима грижа при изпълнение на договора;
б) посочване, че обемът на неговата представителна власт се определя с конкретния договор, както и условията и реда за преупълномощаване;
в) посочване, че заместване не се допуска;
г) условията и сроковете за периодично отчитане пред лицето, чиято дейност или портфейл управлява;
д) размера, условията и реда за формиране и изплащане на възнаграждението;
е) други задължения, възложени му със ЗППЦК и с актовете по прилагането му;
4. уредба на правата и задълженията на лицето, чиято дейност или портфейл управлява, включително:
а) правото да извършва проверка на изпълнението на договорните задължения от страна на управляващото дружество, без да нарушава неговата оперативна самостоятелност;
б) задължението да предостави на управляващото дружество копие от устава и проспекта си, както и други документи, в които са посочени инвестиционната стратегия и цели на лицето;
в) задължението да предостави на управляващото дружество данни за активите си и за депозитарната институция, в която те се съхраняват, необходими на управляващото дружество за осъществяване на правата и задълженията му по договора, както и за инвестиционния посредник (посредници), чрез който управляващото дружество да изпълнява инвестиционните си решения;
г) задължението незабавно да информира управляващото дружество за промяна в устава и/или проспекта, за замяна на депозитарната институция или на инвестиционен посредник и за промени в договорите си с тях, както и за всяко друго решение, което може да повлияе на инвестиционните решения и нареждания на управляващото дружество;
5. определяне на разходите по видове, които ще бъдат поети от всяка от страните;
6. реда и срока за приемане на отчетите и за информиране относно възражения по тях;
7. отговорността за неизпълнение на договорните задължения, съответно посочване, че тя се определя с договора;
8. условията и реда за изменение, разваляне и прекратяване на договора;
9. условията и реда за изменение и допълнение на общите условия, включително посочване, че измененията или допълненията на общите условия имат сила за насрещната страна само ако те са й били съобщени и в дадения й писмено достатъчен срок тя е заявила писмено, че ги приема;
10. приложим закон и начин на разумно и справедливо уреждане на споровете.


Чл. 13. Промяна на общите условия на управляващото дружество се допуска само след предварително одобрение от комисията.

Раздел II.
Изпълнение на договора за управление


Чл. 14. Управляващото дружество взема инвестиционни решения и дава нареждания за управление на дейността или портфейла на лице по чл. 2 на основата на писмен договор с това лице.


Чл. 15. (1) Управляващото дружество е длъжно да дава нарежданията си по чл. 202, ал. 2 ЗППЦК до инвестиционния посредник (посредници), с който лицето, чиято дейност или портфейл управлява, има сключен договор.
(2) Ако е предвидено в договора по чл. 14, управляващото дружество може да сключи от името и за сметка на лицето, чийто портфейл управлява, договор с инвестиционен посредник за извършване на сделки с ценни книжа при прилагане на правилата за сключване на такъв договор чрез пълномощник. В този случай управляващото дружество отправя нарежданията си по чл. 202, ал. 2 ЗППЦК до този инвестиционен посредник (посредници).


Чл. 16. (1) Инвестиционното дружество от отворен тип издава (продава) и изкупува обратно акциите си чрез управляващо дружество съгласно условията на сключения между тях договор.
(2) В случая по ал. 1 управляващото дружество или банката депозитар откриват към своята сметка в Централния депозитар подсметки на акционерите на инвестиционното дружество.
(3) За изпълнение на дейността по ал. 1 управляващото дружество е длъжно да осигури:
1. ползването на мрежа от офиси ("гишета"), където да се приемат и изпълняват поръчките за покупка и обратно изкупуване на акции и да се осъществяват контактите с инвеститорите и акционерите на инвестиционното дружество;
2. приемането на поръчки за покупка и продажба на акции всеки работен ден.
(4) Подаване на поръчки чрез пълномощник, както и приемане на поръчки за покупка или обратно изкупуване на акции на инвестиционното дружество, подадени по телефона или чрез друг дистанционен способ за комуникация от акционери на дружеството и/или инвеститори, е допустимо при съответно прилагане на чл. 17, ал. 3 и 4 от Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2000 г.; попр., бр. 56 от 2000 г.; изм., бр. 92 от 2000 г.).
(5) Получените от управляващото дружество парични средства, предоставени от инвеститори за придобиване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, се съхраняват до издаването на заплатените с тях акции в банката депозитар по сметка на инвестиционното дружество, специално открита за тази цел и управлявана от управляващото дружество. Получените в брой парични средства задължително се внасят в банковата сметка по предходното изречение най-късно до края на следващия работен ден.

Раздел III.
Текущо и периодично информиране


Чл. 17. Управляващото дружество е длъжно да информира лицето, чиято дейност или портфейл управлява, за:
1. промяна в състава на управителния и/или контролния си орган и в начина на представляване, включително промени в лицата, оправомощени да управляват и да представляват дружеството, без да са членове на съветите;
2. влязло в сила решение за прилагане на принудителна административна мярка по ЗППЦК;
3. вземане на решение за преобразуване;
4. образувани съдебни или арбитражни производства, по които дружеството е страна, ако такива са имали или могат да имат съществено влияние върху дейността му;
5. заведени искови молби за откриване на производство по несъстоятелност, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на дружеството;
6. всяка друга промяна, която може да се отрази на изпълнението на сключения договор.


Чл. 18. (1) Управляващото дружество е длъжно най-малко веднъж месечно да изпраща на адреса, посочен от лицето, с което има сключен договор за управление, писмен отчет със следната минимална информация:
1. направените промени в структурата на портфейла и обосновка за тях;
2. стойността на портфейла в началото и в края на отчетния период;
3. извършените разходи по управление на дейността или портфейла през отчетния период.
(2) Отчетът по ал. 1 до инвестиционното дружество, с което управляващото дружество има сключен договор, трябва да съдържа и данни за:
1. обема и структурата на инвестициите в портфейла, в т. ч. по отрасли;
2. финансовото състояние на другите активи в началото и в края на отчетния период;
3. нетната стойност на активите на дружеството в началото и в края на отчетния период; средната месечна нетна стойност на активите;
4. данни за обявените емисионна стойност и цена на обратно изкупуване и датите на тяхното обявяване;
5. брой и цени на издадените (продадените) акции;
6. брой и цени на изкупените обратно акции;
7. сключените сделки с активи от портфейла на инвестиционното дружество.
(3) Отчетът трябва да съдържа обобщена информация на данните за изминалия период, както и на съответните данни за предходните два отчетни периода, представена в сравнителна таблица.


Чл. 19. Управляващото дружество изпраща на депозитарната институция на лицето, чиято дейност или портфейл управлява, информацията, необходима за дейността й, включително:
1. отчета по чл. 18;
2. информацията по чл. 27, ал. 2, т. 1, 4-6 и чл. 28, т. 1-8 до края на работния ден след вписването на тези данни в съответния дневник;
3. информацията по чл. 28, т. 10-12, 14-16 до края на работния ден след изпълнението на поръчката и вписването на данните в дневника.

Глава четвърта.
КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ И ЛИКВИДНОСТ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО


Чл. 20. Управляващото дружество трябва да има внесен капитал в размер не по-малък от 100 хил. лв. към момента на издаване на разрешението по чл. 204 ЗППЦК.


Чл. 21. (1) В едногодишен срок от вписването на дружеството в търговския регистър стойността на собствения капитал по счетоводния баланс, намалена със стойността на невнесения капитал на управляващото дружество, не може да бъде по-малка от 80 на сто, а след изтичането на този срок - по-малка от 100 на сто от минималния размер на капитала по чл. 20.
(2) В края на всяко тримесечие стойността на собствения капитал по счетоводния баланс, намалена със стойността на невнесения капитал на управляващото дружество, трябва да превишава сумата, представляваща 1 на сто от общата стойност на управляваните от дружеството активи на лица по чл. 2.


Чл. 22. Паричните средства, съхранявани по разплащателни сметки и депозити в банка, която не е в производство по несъстоятелност, и държавни ценни книжа, които имат пазарна цена или са с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от 90 дни, трябва по всяко време да са в размер не по-малък от 70 на сто от стойността на собствения капитал по счетоводния баланс, намалена със сумата на невнесения капитал на дружеството.


Чл. 23. (1) Управляващото дружество е длъжно да поддържа по всяко време парични средства, съхранявани на каса, по разплащателни сметки и депозити в банка, която не е в производство по несъстоятелност, и държавни ценни книжа, които имат пазарна цена или са с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от 90 дни, в размер не по-малък от 50 на сто от текущите си задължения.
(2) Най-малко 90 на сто от паричните средства по ал. 1 трябва да са по разплащателни сметки и депозити в банка.


Чл. 24. Управляващото дружество е длъжно в 3-дневен срок да уведоми комисията, в случай че бъдат нарушени изискванията на чл. 21, 22 или 23, като посочи причините за нарушението и предложи конкретни мерки за отстраняването му. Дружеството е длъжно в едномесечен срок да отстрани допуснатото нарушение.


Чл. 25. Управляващото дружество е длъжно да изготвя тримесечен отчет за капиталовата си адекватност и ликвидност съгласно приложението.

Глава пета.
ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ И ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Раздел I.
Водене на отчетност и съхраняване на информация


Чл. 26. (1) Управляващото дружество е длъжно да води отчетността по този раздел ежедневно и по начин, който изключва заличаване или подмяна на данни.
(2) Управляващото дружество е длъжно да поддържа отделна отчетност за всяко лице, чиято дейност или портфейл управлява.


Чл. 27. (1) При издаване (продажба) и обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип чрез управляващото дружество последното е длъжно да води отделен дневник за всяко инвестиционно дружество.
(2) В дневника по ал. 1 се включват най-малко следните данни:
1. трите имена, ЕГН и адрес, съответно наименование, седалище и код БУЛСТАТ на лицето, дало поръчката;
2. номер на поръчката и дата и час на приемането й;
3. брой акции или стойност на поръчката при покупка, съответно при обратно изкупуване на акции;
4. брой на закупените акции и емисионната цена, съответно брой обратно изкупени акции и цената за обратно изкупуване, по която е изпълнена поръчката;
5. обща стойност на изпълнената поръчка;
6. дата и време на изпълнение на поръчката;
7. дата на извършване на сетълмента;
8. номера на депозитарните разписки на закупените акции;
9. номера на депозитарните разписки на обратно изкупените акции;
10. име и подпис на лицето, вписало поръчката в дневника.


Чл. 28. За дейността си по управление на портфейли управляващото дружество е длъжно да води отделен дневник за всяко лице, който съдържа най-малко следните данни:
1. наименование на инвестиционния посредник, до който е подадена поръчката;
2. номер на поръчката, дата, час и място на подаването й;
3. вид на поръчката (покупка, продажба или замяна);
4. срок на валидност на поръчката;
5. вид, емитент, ISIN код на емисията и брой на ценните книжа, за които се отнася поръчката;
6. единична цена и обща стойност на поръчката;
7. начин на плащане;
8. пазар на ценни книжа, на който да бъде изпълнена поръчката;
9. дата, час, име и подпис на лицето, вписало поръчката в дневника;
10. дата, време и място на извършване на сделката;
11. брой на придобитите ценни книжа, за които се отнася поръчката, както и номерата на наличните ценни книжа при покупка, съответно при замяна;
12. единична цена и обща стойност на сделката при покупка и продажба, съответно единична пазарна цена и обща стойност на заменяните ценни книжа;
13. разлика между цената на сделката и цената на поръчката;
14. дата на извършване на сетълмента;
15. възнаграждение на инвестиционния посредник;
16. други разходи по сделката;
17. дата, час, име и подпис на лицето, вписало сделката в дневника.


Чл. 29. Управляващото дружество е длъжно да поддържа ежедневно актуална информация за управляваните от него портфейли.


Чл. 30. (1) Управляващото дружество е длъжно да съхранява в продължение на 5 години цялата документация и информацията, свързана с дейността му, включително отнасящата се до:
1. предвидените в наредбата дневници и друга отчетност;
2. сключените договори по чл. 14, необходимите съгласия и пълномощни или копия от пълномощни, актуални данни за лицата, с които има сключен договор за управление, информацията за конфликти на интереси, подадените поръчки във връзка с управление на портфейли и приетите поръчки за издаване (продажба) и обратно изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, изпратените потвърждения, други уведомления и отчети във връзка с изпълнението на договорите по чл. 14;
3. рекламните материали и публикации по чл. 5 и свързаните с тях документи;
4. актовете относно вътрешната организация на управляващото дружество, възраженията на лицата, с които има сключен договор за управление, вътрешните разследвания, списък на лицата по чл. 33 и документите, че те отговарят на изискванията на нормативните актове;
5. вътрешната и външната изходяща и входяща кореспонденция.
(2) Управляващото дружество е длъжно да съхранява документацията и информацията по ал. 1, включително тази на магнитен носител, по начин, който да осигурява:
1. възможност за проверка на воденето на дневниците, актуализирането на информацията по чл. 29 и обработването на всяка друга постъпила информация;
2. запазването й на втори носител или възстановяването й в случай на загубване по технически причини.

Раздел II.
Вътрешна организация


Чл. 31. (1) Управляващото дружество трябва да има вътрешна организация, включително управленска и счетоводна организация и техническо оборудване, която да осигури точно изпълнение на задълженията му към лицата, чиято дейност или портфейл управлява, съобразно размера на управляваните от него активи, както и:
1. да осигури автономно управление на портфейлите на лицата по чл. 164 ЗППЦК и на другите институционални инвеститори;
2. да създаде условия за избягване на конфликти на интереси между дружеството и лицата, чиято дейност или портфейл управлява, както и между самите лица, а когато такива конфликти са неизбежни - да осигури справедливо третиране на лицата и разкриване на информация;
3. да осигури осъществяването на контрол за спазване от страна на членовете на управителния и на контролния орган и на другите лица, работещи по договор за управляващото дружество, на изискванията за:
а) извършване на дейности, установени в закона и в актовете по прилагането му, и
б) изпълнение на поетите задължения към лицата, чиято дейност или портфейл дружеството управлява, въз основа на сключения с тях договор;
4. да осигури възможност за своевременно разглеждане на исканията и възраженията на лицата, чиято дейност или портфейл управлява, въз основа на сключения с тях договор;
5. да разпредели правата, задълженията и отговорностите във връзка с дейността по чл. 202, ал. 1 ЗППЦК между лицата, работещи по договор за управляващото дружество;
6. да осигури ефективното взаимодействие между отделите при едновременно спазване на забраните за разкриване на вътрешна информация;
7. да осигури предотвратяването и своевременното разкриване на търговия на основата на вътрешна информация;
8. да осигури прилагането на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари;
9. да осигури осъществяването на връзките със средствата за масово осведомяване, с инвеститорите и с акционерите на лицата, чиято дейност или портфейл управлява.
(2) Вътрешната организация се определя с правила, приети от управителния орган и одобрени от контролния орган на дружеството.


Чл. 32. (1) Управляващото дружество трябва да разполага с отдел за вътрешен контрол, който да следи за спазване изискванията на чл. 5, ал. 2, чл. 9 и чл. 31, ал. 1 и да изпълнява други функции, възложени му с правилата по чл. 31, ал. 2.
(2) Ръководителят на отдела за вътрешен контрол се избира, отчита се и се освобождава при условия и по ред, определени в устройствените актове на управляващото дружество. Той трябва да има подходяща квалификация и опит и не може да бъде лице, което участва във вземането на инвестиционни решения.
(3) Ръководителят на отдела за вътрешен контрол е длъжен незабавно да информира управителния орган на управляващото дружество за установените нарушения при осъществяване на дейността на управляващото дружество, които са довели или биха могли да доведат до съществени вреди за лицата, чиято дейност или портфейл дружеството управлява.

Глава шеста.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО


Чл. 33. (1) Физическо лице, което работи по договор за управляващото дружество и участва във вземането на инвестиционни решения във връзка с дейността по чл. 202, ал. 1 ЗППЦК, трябва:
1. да има право да извършва дейност като инвестиционен консултант, и
2. да не е член на управителния или на контролния орган на управляващото дружество или свързано лице по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителната разпоредба на ЗППЦК с член на управителния или на контролния орган на управляващото дружество или с друго лице, работещо по договор за дружеството.
(2) Другите физически лица, работещи по договор за управляващото дружество, трябва да имат подходяща квалификация и опит за извършваната от тях дейност, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани, както и да отговарят на изискванията на ал. 1, т. 2.


Чл. 34. По искане на комисията управляващото дружество й предоставя актуален списък на лицата по чл. 33, ал. 1.

Глава седма.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 35. (1) Управляващото дружество е длъжно да информира комисията за:
1. вписване на дружеството в търговския регистър, като към уведомлението прилага копие от решението на окръжния съд;
2. сключване на договор с лице по чл. 2, което не е инвестиционно дружество, наименованието, седалището и адреса на управление на това лице и срока на договора, ако е предвиден срок, както и за промяна в тези данни;
3. промяна в наименованието, седалището и адреса на управление, код БУЛСТАТ или данъчния номер;
4. откриване или закриване на клон или офис;
5. промяна в състава на управителния и/или на контролния орган;
6. промяна в начина на представляване;
7. изменение и/или допълнение на устава и на вътрешните правила;
8. промяна в обстоятелствата, отразени в други документи, послужили като основание да се издаде разрешение за извършване на дейност като управляващо дружество;
9. възникване или промяна на обстоятелство, в резултат на което нормативните изисквания към членовете на управителния и/или на контролния орган, към други лица, на които е възложено управлението на дружеството, към ръководителя на отдела за вътрешен контрол или към лицата по чл. 33 вече не са спазени;
10. заменяне на лице, на което е възложено управлението на дружеството, на лице по чл. 33, ал. 1 и/или на лице от отдела за вътрешен контрол;
11. прилагане на принудителни административни мерки, административни наказания и други санкции за тежки нарушения от други държавни органи или от Централния депозитар на членове на управителния и/или на контролния орган и на лица, работещи по договор за управляващото дружество;
12. образувани съдебни или арбитражни производства, по които дружеството е страна, ако такива са имали или могат да имат съществено влияние върху дейността му;
13. откриване на производство за обявяване в несъстоятелност;
14. вземане на решение за прекратяване;
15. откриване на процедура за ликвидация;
16. настъпване на други обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на комисията съгласно отделна наредба, съответно промени в тези обстоятелства.
(2) Задължението по ал. 1, т. 9-15 трябва да бъде изпълнено до края на следващия ден, а в останалите случаи - в 7-дневен срок от вземане на решението или от възникване на обстоятелството или промяната, съответно от узнаване на възникването или на промяната в обстоятелството, включително в случай на промяна в данните по т. 2, а когато обстоятелството подлежи на вписване в търговския регистър - от вписването.


Чл. 36. (1) Управляващото дружество е длъжно да представи в комисията до 10-о число на месеца, следващ тримесечието, счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към последната дата на всяко тримесечие, както и отчета по чл. 25.
(2) Управляващото дружество е длъжно да представи в комисията в сроковете по чл. 43, ал. 1 от Закона за счетоводството годишен счетоводен отчет, заверен от дипломиран експерт-счетоводител или от специализирано одиторско предприятие.


Чл. 37. Управляващото дружество е длъжно да заплати в срок годишната такса за обработка на задължителната периодична и текуща информация, както и за упражняване на общ контрол съгласно Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по ценните книжа, приета с Постановление № 62 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 36 от 2000 г.).

Глава осма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


Чл. 38. (1) Лицата, които са извършили нарушения на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват съгласно чл. 221, ал. 1 ЗППЦК или чл. 32, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Актовете за констатираните нарушения на наредбата се съставят от упълномощени от председателя на комисията длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя на комисията.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Портфейл" е съвкупност от притежаваните от институционален инвеститор ценни книжа и други финансови активи.
2. "Лица, които работят по договор за управляващото дружество" са лица, на които е възложено управлението на дружеството като прокуристи и търговски пълномощници, както и лица, които извършват работа по трудов или по граждански договор за управляващото дружество, пряко свързана с осъществяването на дейността на дружеството, включително приемат поръчки за сделки с акции на инвестиционното дружество и/или с активи от неговия портфейл или от портфейла на друг институционален инвеститор, с който управляващото дружество има сключен договор, отговарят за уведомленията по наредбата, за отчетността и съхраняването на документи или упражняват вътрешен контрол.
3. "Публично изявление" е изявление, съдържащо се в статия, както и направено по време на интервю, дискусия или по друг подобен начин пред средствата за масово осведомяване или на открити срещи с инвеститори.
4. "Текущи задължения" е сумата на всички краткосрочни и тази част от дългосрочните задължения, платими в срок до една година от датата, към която се съставя отчетът за капиталовата адекватност и ликвидност.
5. "Пазарна цена на държавни ценни книжа" е цената, котирана от Българската народна банка или от първичните дилъри на държавните ценни книжа съгласно Наредба № 5 от 1998 г. за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични държавни ценни книжа (обн., ДВ, бр. 89 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 43 и 106 от 1999 г. и бр. 8 от 2000 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2002 г.) Лицето по чл. 33, ал. 1 трябва да има право да извършва дейност като брокер до придобиване на правото да извършва дейност като инвестиционен консултант или до заменянето му от инвестиционен консултант в срок до 1 януари 2004 г.


§ 3. Наредбата се приема на основание § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 203, ал. 3 и чл. 211 ЗППЦК.


§ 4. Държавната комисия по ценните книжа дава указания по прилагането на наредбата и може да изготвя образци на стандартизирани документи.


Приложение към чл. 25


Отчет за капиталовата адекватност
и ликвидност
към................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(дата на отчета)
на.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование и седалище на управляващото
дружество)
 

Този отчет е съставен съгласно Наредбата за изискванията към дейността

на управляващите дружества. Известни са ни и носим лична отговорност за
верността на данните в отчета.
 
Дата:.....................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................
  (печат)
Изпълнителен директор:......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................
(име) (подпис)
Главен счетоводител:......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................
(име) (подпис)
Съставител:..................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................
(име, длъжност) (подпис) 
I. Активи, текущи задължения и собствен капитал
 
Код Наименование Отчетна Пазарна
    стойност цена
    (в лв.) (в лв.)
       
1000 Собствен капитал по чл. 21    
  и 22 (СК)    
2000 Парични средства, в т.ч.:    
2100 Касова наличност:    
2110 в левове    
2120 във валута    
2200 Разплащателни сметки:    
2210 в левове    
2220 във валута    
2300 Банкови депозити:    
2310 в левове    
2320 във валута    
3000 Държавни ценни книжа с    
  пазарна цена или с остатъчен    
  срок до падежа не по-дълъг    
  от 90 дни    
4000 Общо активи (ОА) по чл. 22    
  (2200+2300+3000)    
5000 Общо активи (ОА) по чл. 23,    
  ал. 1 (2100+2200+2300+3000)    
6000 Текущи задължения    
7000 Обща стойност на управля-    
  ваните активи (ОСУА)    
8000 Минимален размер на внесе-    
  ния капитал по чл. 20 (МВК)    
        
II. Съотношение на капиталова адекватност
и ликвидност
 
Наименование Стойност
по    
ред    
1. Отношение СК и МВК (СК:МВК) (%)  
1.1. Нормативно определен минимум (%) 80 (100)
1.2. Положителна разлика /р.1-р.1.1 >0/ (%)  
1.3. Отрицателна разлика /р.1-р.1.1 <0/ (%)  
2. Отношение СК и ОСУА (СК:ОСУА) (%)  
2.1. Нормативноопределен минимум (%) 1
2.2. Положителна разлика /р.2-р.2.1 >0/ (%)  
2.3. Отрицателна разлика /р.2-р.2.1 <0/ (%)  
3. Отношение ОА по чл. 22 и СК  
  (ОА по чл. 22:СК) (%)  
3.1. Нормативноопределен минимум (%) 70
3.2. Положителна разлика /р.3-р.3.1 >0/ (%)  
3.3. Отрицателна разлика /р.3-р.3.1 <0/ (%)  
4. Отношение ОА по чл. 23, ал.1 и ТЗ  
  (ОА по чл. 23, ал. 1: ТЗ) (%)  
4.1. Нормативноопределен минимум (%) 50
4.2. Положителна разлика /р.4-р.4.1 >0/ (%)  
4.3. Отрицателна разлика /р.4-р.4.1 <0/ (%)  
към:.............................................................................................................................................
(дата)
на:..............................................................................................................................................
(име)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти