Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 919 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ОПЕРАТОРИ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРИСТАНИЩА И ПРИСТАНИЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2004 Г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и Националният статистически институт

Обн. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.84 от 17 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.6 от 19 Януари 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г.

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за събиране, обработване, предоставяне и съхранение на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища или пристанищни съоръжения в Република България и взаимоотношенията между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и физическите и юридическите лица по повод осъществяването на тази дейност.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Наредбата има за цел да изгради единна база от статистически данни за товарите, пътниците и плавателните съдове от морския и речния транспорт , предназначени за нуждите на държавните органи за регулиране на дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения, както и за международни организации.
(2) Структурата и съдържанието на единната база от статистически данни са в съответствие с препоръките и изискванията на Статистическата служба на Европейския съюз (ЕВРОСТАТ).
(3) (Новa - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Събирането, обработването и разпространението на статистическата информация се извършва в съответствие със Закона за статистиката.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Единната база от пристанищни статистически данни се изгражда и поддържа от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Раздел II.
Участници в статистическата дейност


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4, изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация", в качеството си на орган на статистиката организира и извършва статистическа дейност, като:
1. събира статистически данни от източниците на информация;
2. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) обработва, натрупва и съхранява пристанищни статистически данни, създава единна база от данни за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища или пристанищни съоръжения в Република България в съответствие с изискванията на международните стандарти;
3. поддържа и управлява информационна система за статистическа информация с архив от пристанищни статистически данни;
4. предлага за актуализиране формите, съдържанието, вида и периодичността на статистическите данни;
5. предоставя статистическа информация на потребителите при условията на глава пета и шеста от Закона за статистиката;
6. обменя статистическа информация с международни организации в областта на морското и речното корабоплаване, обработването на товари и обслужването на пътници.
(2) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" предоставя информацията по чл. 7, ал. 3 и 4 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


Чл. 5. Източници на статистическа информация са физическите и юридическите лица, които извършват пристанищна дейност или пристанищна услуга при условията и по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, както и собствениците на пристанища или пристанищни съоръжения.


Чл. 6. Чуждестранните корабоплавателни оператори, извършващи дейност до и от пристанища в Република България, предоставят статистическа информация при условията, предвидени в международните договори, по които Република България е страна.


Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Лицата по чл. 5 и 6 са задължени да предоставят достоверна статистическа информация. Предоставянето на невярна статистическа информация, както и отказът за предоставяне на статистическа информация се наказва съгласно чл. 52 от Закона за статистиката.
(2) Основните статистически категории и номенклатури имат съдържание и структура съгласно приложение № 1.
(3) Първичната статистическа информация се предоставя със съдържание, структура и периодичност съгласно приложение № 2.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Отчетната статистическа информация за дейността на морските пристанища се предоставя на Националния статистически институт със съдържание, вид, структура и периодичност съгласно приложение № 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да изисква и събира в оперативен порядък и друга непосочена в приложение № 2 информация, необходима за работата на агенцията или поискана от потребителите на статистическа информация.
(6) (Новa - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Отчетната статистическа информация за дейността на речните пристанища се предоставя на Националния статистически институт със съдържание, вид, структура и периодичност съгласно изискванията на действащото вторично право на Европейския съюз.
(7) (Новa - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) За целите на статистиката Изпълнителна агенция "Морска администрация" предоставя на Националния статистически институт обобщени данни, както следва:
1. за морските пристанища - данни за статистически морски пристанища Варна и Бургас;
2. за речните пристанища - данни за териториални зони Русе и Лом.
(8) (Новa - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Границите на всяко статистическо морско пристанище и на всяка териториална зона по ал. 7 съвпадат с границите на района на действие на съответната регионална дирекция "Морска администрация".


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Пристанищните оператори на пристанища за обществен транспорт изготвят досие за всеки кораб, посетил пристанището. Документите, които се събират в досието, са изброени в приложение № 4. Досието на кораба се предоставя за преглед при поискване на упълномощени служители на Изпълнителна агенция "Морска администрация".


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Видът и съдържанието на документите, които се изискват от пристанищните оператори и собствениците на пристанища или пристанищни съоръжения, зависят от вида и начина на превоз на товарите.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) (1) За целите на статистиката собствениците на яхтени и рибарски пристанища водят дневник за регистрираните и домуващи в пристанището кораби и дневник на движението на плавателните съдове, а собствениците на пристанища със специално предназначение и на специализирани обекти за обслужване на риболовните дейности по чл. 111а, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - дневник на движението на плавателните съдове.
(2) Дневниците по ал. 1 се представят за преглед от упълномощени служители на Изпълнителна агенция "Морска администрация".


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Статистическата информация се използва за нуждите на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в съответствие с чл. 25 и 26 от Закона за статистиката и чл. 94 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(2) Потребители на статистическа информация са и:
1. органите на държавната администрация;
2. Националният статистически институт;
3. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура";
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) международните организации в областта на морското и речното корабоплаване и други международни институции и организации;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) други лица при условие, че лицето, за което се отнасят тези данни, е дало писмено съгласие за предоставянето им.

Раздел III.
Събиране и обработване на статистическата информация


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Пристанищните оператори и собствениците на речни или морски пристанища или пристанищни съоръжения предоставят статистически данни за:
1. теглото, обема или бройните единици на обработените товари;
2. броя обслужени пътници;
3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) обработените плавателни съдове;
4. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)
6. транспортните връзки за вътрешен и международен трафик и транзит;
7. вида на товарите съгласно националната номенклатура на товарите в транспорта или начина на превоз съгласно приложение № 1;
8. националността - място на регистрация на плавателните съдове;
9. вида на плавателния съд;
10. регионите за товарене и разтоварване - за вътрешния трафик;
11. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) страните и пристанищата на натоварване и разтоварване - за международния трафик;
12. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) произшествия по вътрешните водни пътища, регистрирани на територията или в акваторията на пристанището;
13. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) клас на опасните товари съгласно Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code) и Европейското споразумение за превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN) (ДВ, бр. 43 от 2008 г.), ратифицирано със закон (ДВ, бр. 9 от 2006 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.) Данните по ал. 1 се предоставят и от лицата, които са получили концесия върху един или повече терминали от пристанище за обществен транспорт с национално значение.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Статистическите данни по приложение № 2 се изготвят от пристанищните оператори на пристанищата за обществен транспорт и от собствениците на пристанища по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ или на пристанищни съоръжения и се предоставят на съответната регионална дирекция "Морска администрация" в електронен вид и на хартиен носител. По изключение данните за малките пристанища, в които не е въведена компютърна техника, могат да се предоставят само на хартиен носител. Хартиеният носител се подписва от лицето, което е изготвило статистическите данни, и от лицето, оправомощено да представлява пристанищния оператор, съответно собственика.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Данните по таблица 1.1 от приложение № 2 се предоставят в съответната регионална дирекция "Морска администрация" в 10-дневен срок след изтичане на отчетния месец, а данните по таблици 1.5 и 2.1 от приложението - в 30-дневен срок след изтичане на отчетното тримесечие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Регионалните дирекции "Морска администрация" във Варна, Бургас, Русе и Лом обобщават събраната информация и поддържат архив на първичната статистическа информация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Регионалните дирекции "Морска администрация" изпращат в дирекция "Инспекционна дейност" на Изпълнителна агенция "Морска администрация", обобщената за прилежащия район информация, придружена със запис на първичната статистическа информация, на магнитен носител.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" поддържа пълен архив на първичната информация и обобщава данните за всички пристанища в Република България, с изключение на военните.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) В срок до 60 дни след изтичане на отчетното шестмесечие или година Изпълнителна агенция "Морска администрация" предоставя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията обобщена статистическа информация за дейността на морските и речните пристанища за съответния период.
(7) (Новa - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" предава информацията по чл. 7, ал. 7 на Националния статистически институт в срок до 3 месеца след края на съответния период на наблюдение. Националният статистически институт изпраща в ЕВРОСТАТ данните с тримесечна периодичност в срок до 5 месеца след края на периода на наблюдение, а данните с годишна периодичност - в срок до 8 месеца след края на периода на наблюдение.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" определя изискванията към софтуера, както и формата, съдържанието и начина на представяне на статистическата информация.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" съгласувано с Националния статистически институт организира разработването на информационна система за статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България.
(10) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Националният статистически институт, съгласувано с Изпълнителна агенция "Морска администрация", информира ЕВРОСТАТ за прилаганата методология за събиране на данни и за приети в нея изменения.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Предаването на данните в ЕВРОСТАТ се извършва в съответствие с изискванията на националното законодателство и Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ, L 087 от 31.03.2009 г.).


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Обработката на информацията се извършва от обособено звено в структурата на Изпълнителна агенция "Морска администрация".
(2) Данните се съхраняват във формат, удобен за ползване от различни хардуерни платформи и програмни продукти, намерили широко разпространение у нас.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) "Обработване на статистически данни" е предоставянето на статистическите данни от пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения на териториалните дирекции на Изпълнителна агенция "Морска администрация", обобщаването им и последващото обработване в различни разрези и анализирането им от Изпълнителна агенция "Морска администрация".
2. "Международни организации" са организациите, създадени по силата на международен договор, по който Република България е страна.
3. "Транспортни връзки във вътрешния трафик" са транспортните връзки, при които пунктовете за натоварване и разтоварване са на територията на Република България.
4. "Транзити" са транспортните връзки, при които независимо от извършените претоварни операции в българските пристанища предназначението на товара не е за внос или износ във или от територията на Република България.
5. "Транспортни връзки в международен трафик" са транспортните връзки, при които един от пунктовете за натоварване или разтоварване се намира на територията на Република България.
6. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Корабоплавателен оператор" е всяко лице, което е сключило или от името на което е сключен договор за превоз на товари или пътници по море с изпращач на товара или с пътник.
7. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Националност на корабоплавателния оператор" означава държавата, в която се намира действителният център на управление на дейността на оператора.
8. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Товарен контейнер" е елемент от транспортното оборудване, който е:
а) от дълготрайно естество и достатъчно здрав, подходящ за многократно използване;
б) специално проектиран, за да улесни превоза на стоки с един или няколко вида транспорт без междинно претоварване;
в) съоръжен с устройства, позволяващи лесната му обработка, и по-специално - от един вид транспорт на друг;
г) проектиран така, че да позволява лесно напълване и изпразване; и
д) с дължина от 20 фута или повече.
9. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Контейнерен товар" са контейнери със или без товар, които са натоварени или разтоварени от кораба, който ги превозва.
10. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Ро-ро съоръжение" е превозно средство или част от него, предназначено за пренасяне на товар (например: камион, ремарке или полуремарке), което може да се придвижва или изтегля до плавателния съд, в това число и пристанищни или корабни ремаркета. Класификациите следва да отговарят на препоръка № 21 на ИКЕ на ООН "Кодове за видовете товари, опаковки и опаковащи материали".
11. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Ро-ро товар" е товар, който независимо дали се намира в контейнер или не, е поставен върху ро-ро съоръжение, както и ро-ро съоръжение, което се придвижва на колела до и от кораба.
12. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Бруто тегло на товар" е теглото на товара с опаковката, но без теглото на контейнерите или ро-ро съоръженията.
13. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Дедуейт" (DWT) (deadweight) означава разликата в метрични тонове между водоизместването на кораба по товарната водолиния при водолиния, съответстваща на определената лятна товарна марка във вода с относително тегло 1,025, и теглото на празния кораб (т.е. кораб без товар, гориво, смазочно масло, баластна вода, сладка и котелна вода в танкове, без запаси от консумативи, без пътници и без екипаж и техните лични вещи).
14. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Бруто тонаж" (GT) е тонажната стойност на целия обем на един кораб, определена съгласно разпоредбите на Международната конвенция за измерване на тонажа на корабите от 1969 г.
15. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Кораб за круизи" е пътнически кораб, снабден с кабини за всички пътници и съоръжения за забавления и плаващ с туристическо-развлекателна цел по маршрут, чиито начална и крайна точка съвпадат. Това определение изключва: превозите на пътници с фериботни кораби; кораби, превозващи товари, с ограничен брой кабини за пътници, и кораби, извършващи само еднодневни екскурзии.
16. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Круизен пътник" е лице, превозвано на кораб за круизи с туристическо-развлекателна цел и което слиза в съответното пристанище с цел туризъм и развлечения за ограничено време и продължава плаването със същия кораб. В това определение не се включват пътниците за еднодневни екскурзии.
17. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) "Екскурзия на круизен пътник" е кратко посещение на круизния пътник на туристически забележителности, разположени в близост до посещаваните от кораба за круизи пристанища.
18. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) "Списък на пристанищата от Европейското икономическо пространство" е списъкът, приет по реда на чл. 4, ал. 1 от Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (OB, L 141 от 06.06.2009 г.), изменена с Решение 2010/216/ЕС на Комисията от 14 април 2010 г. за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (OB, L 94 от 15.04.2010 г.) и с Регламент (ЕО) № 1090/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (OB, L 325 от 09.12.2010 г.).
19. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) "Превоз на товари и пътници по море" е осъщественото изцяло или частично по море придвижване на товари и пътници чрез морски плавателни съдове, включително превозването на товари до офшорни инсталации и разтоварването в пристанища на добити от морското дъно товари. Превозването на корабното гориво и запасите на плавателния съд не се счита за превоз на товари.
20. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) "Морски плавателен съд" е всеки кораб, с изключение на тези, които плават единствено по вътрешни водни пътища, реки, езера, язовири, канали и в акваториите на пристанищата.
21. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) "Произшествие по вътрешните водни пътища" е специфично, удостоверимо, неочаквано, необичайно и непреднамерено външно събитие, предизвикано от или във връзка с експлоатацията на кораб, плаващ по вътрешни водни пътища, което е довело до злополука по вътрешни водни пътища или до инцидент в конкретно време и място, без видима причина, но с видим ефект.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.)


§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.)


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 94 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ДВ, бр. 12 от 2000 г.).


§ 5. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива № 95/64ЕО.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 919 ОТ 2000 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРИСТАНИЩА И ПРИСТАНИЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г.)

§ 11. Навсякъде в наредбата изразите:
1. "Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация", ИА "Пристанищна администрация", "Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" към Министерството на транспорта и съобщенията" и "ИА "Пристанищна администрация" към Министерството на транспорта и съобщенията" се заменят с Национална компания "Пристанища";
2. "операторите" се заменят с "пристанищните оператори";
3. "териториалното звено" и "териториалните звена" се заменят съответно с "териториалното поделение" и "териториалните поделения".


§ 12. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 919 ОТ 2000 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ОПЕРАТОРИ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРИСТАНИЩА И ПРИСТАНИЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 17.10.2006 Г.)

§ 2. Навсякъде в наредбата думите:
1. "Министерството на транспорта и съобщенията" се заменят с "Министерството на транспорта";
2. "Национална компания "Пристанища" и "Националната компания "Пристанища" се заменят с "Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация";
3. "териториалното поделение" и "териториалните поделения" се заменят съответно със "съответната териториална дирекция" и "териториалните дирекции".


§ 3. Тази наредба влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 919 ОТ 2000 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ОПЕРАТОРИ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРИСТАНИЩА И ПРИСТАНИЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2012 Г.)

§ 15. Навсякъде в наредбата думите "Министерство на транспорта" и "Министерството на транспорта" се заменят съответно с "Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията", а думите "Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" се заменят с "Изпълнителна агенция "Морска администрация".


§ 16. Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море, изменена с Решение 2010/216/ЕС на Комисията от 14 април 2010 г. и с Регламент (ЕО) № 1090/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. (OB, L 141 от 6.06.2009 г.) и Делегирано решение на Комисията от 3.02.2012 г. за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море.


Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)


Основни статистически категории и номенклатури
 
1.1. (отм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.)

1.2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Класификация на морските и речните съдове според вида им:

Код Категория Подкод Вид
1 2 3 4
10 наливни товари 101 нефтен танкер
    102 химикаловоз
    103 танкер-баржа
    104 газовоз
    108 несамоходна танкер-баржа
    109 други танкери
20 сухи насипни товари 201 кораб за насипни товари (бълкер)
    202 нефторудовоз
31 контейнери 301 контейнеровоз
32 специализирани 321 лихтеровоз
    322 за превоз на радиоактивни материали
    323 за превозване на животни
    324 автомобиловоз
    325 за превоз на химически материали
    329 други специализирани
33 генерални товари, 331 хладилен
  неспециализирани 332 ро-ро - пътнически
    333 ро-ро - контейнеровоз
    335 други ро-ро
    336 товаро-пътнически
    337 за генерални товари и контейнери
    338 за генерални товари - еднопалубен
    339 за генерални товари - многопалубен
34 баржи за сухи товари 341 самоходна палубна баржа
    342 тласкана палубна баржа
    343 хоппер-баржа (шалан)
    344 открита баржа
    345 закрита баржа
    349 друга баржа
35 пътнически 350 пътнически, с изключение на кораби за круизи
36 пътнически за круизи 360 само за круизи
37 ферибот 370 ферибот
    371 специализиран кораб за ро-ро товари
41 риболовни 411 за улов на риба*
    412 за преработка на риба*
    413 за улов и преработка на риба*
42 шелфови 421 за сондиране и изследване*
    422 снабдителни
43 спомагателни кораби 431 влекачи*
    432 тласкачи*
49 разни 491 драгажни*
    492 изследователски/проучвателни*
    493 други съдове, непосочени в приложението*
ХХ неизвестен   неизвестен вид плавателен съд
(*) Не влиза в обхвата на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г.

1.3. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Класификация на морските съдове според големината им в бруто тонаж или дедуейт (Загл. изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.)
Код Долна граница Горна граница
1 2 3
99   до 100
01 100 499
02 500 999
03 1000 1999
04 2000 2999
05 3000 3999
06 4000 4999
07 5000 5999
08 6000 6999
09 7000 7999
10 8000 8999
11 9000 9999
12 10000 19999
13 20000 29999
14 30000 39999
15 40000 49999
16 50000 79999
17 80000 99999
18 100000 149999
19 150000 199999
20 200000 249999
21 250000 299999
22 >=300000  
     
Забележка. Ако плавателни съдове с бруто тонаж, по-малко от 100 GT, бъдат включени в наблюдението, те се поставят в клас с код "99".

1.4. (доп. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Класификация на начина на превоз на товарите

Код Категория* Под- Вид Тонаж Брой
    код      
1 2 3 4 5 6
1 наливни товари наливни товари (не се отчитат товарни единици) Х  
    11 втечнен газ Х  
    12 суров нефт Х  
    13 нефтопродукти Х  
    19 други наливни товари Х  
2 сухи насипни товари сухи насипни товари (не се отчитат товарни единици) Х  
    21 руди Х  
    22 въглища Х  
    23 селскостопански продукти (например зърно, соя, тапиока) Х  
    29 други насипни товари Х  
3 контейнери големи контейнери Х** Х
    31 20-футови Х** Х
    32 40-футови Х** Х
    33 контейнери > 20 и < 40 фута Х** Х
    34 контейнери > 40 фута Х** Х
5 ро-ро (самоходни мобилни единици) ро-ро (самоходни мобилни единици) Х Х
    51 товарни автомобили и ремаркета Х** Х
    52 леки автомобили, мотоциклети и комплектоващите ги ремаркета или каравани   Х***
    53 пътнически автобуси   Х***
    54 превозни средства с търговско предназначение (в това число внесени/изнесени моторни превозни средства) Х Х***
    56 живи животни, на собствен ход Х Х***
    59 други Х Х
6 ро-ро (несамоходни мобилни мобилни несамоходни единици Х Х
  единици) 61 непридружавани товарни пътни ремаркета и полуремаркета Х** Х
    62 непридружавани каравани и други пътни, селскостопански и промишлени превозни средства X Х***
    64 железопътни вагони за превоза на товари Х** X
    65 междупристанищни корабни ремаркета за превоза на товари Х** X
    66 корабни баржи за превоза на товари Х** Х
    69 други несамоходни мобилни единици Х Х
9 други генерални товари (в това число малки контейнери) други товари, неупоменати другаде Х  
    91 дървен материал Х  
    92 метали и метални конструкции Х  
    99 други генерални товари Х  
* Тези категории съответстват на Препоръка № 21 на ИКЕ - ООН.
** Записва се бруто теглото на товарите (в това число опаковките), но без тара теглото на контейнерите и ро-ро единиците.
*** Записва се само общият брой на единиците.
 
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ КЛАСИФИКАЦИЯТА НА НАЧИНА НА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РО-РО КОНТЕЙНЕРИТЕ
 
Код Категория* Под- Вид Тонаж Брой
    код      
1 2 3 4 5 6
R Големи ро-ро контейнери големи ро-ро контейнери   X
    R1 20-футови товарни единици   X
    R2 40-футови товарни единици   X
    R3 над 20- до 40-футови товарни единици   X
    R4 над 40-футови товарни единици   X
* Тези категории съответстват на Препоръка № 21 на ИКЕ - ООН.

1.5. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Морски брегови зони
Номенклатурата, която следва да се използва, е геономенклатурата (номенклатурата на страните и териториите за нуждите на статистиката на външната търговия на Общността и на статистиката на търговията между държавите членки) в сила през годината, за която се отнасят данните.
Кодът се състои от четири знака: стандартния двубуквен ISO-код за всяка страна от гореспоменатата номенклатура, следван от две нули (например код GR00 за Гърция), с изключение на страните, разделени между две или повече морски крайбрежни зони, които се идентифицират чрез четвърти знак, различен от цифрата нула (от 1 до 7), както следва:

FR01 Франция: Атлантически океан и Северно море
FR02 Франция: Средиземно море
FR03 Френски отвъдморски територии: Френска Гвиана
FR04 Френски отвъдморски територии: Мартиника и Гваделупа
FR05 Френски отвъдморски територии: Реюнион
DE01 Германия: Северно море
DE02 Германия: Балтийско море
DE03 Германия: вътрешните зони
GB01 Обединено кралство
GB02 Остров Ман
GB03 Англо-нормандските острови
ES01 Испания: Атлантически океан (северната част)
ES02 Испания: Средиземно море и Атлантически океан (южната част), включително Балеарските и Канарските острови
SE01 Швеция: Балтийско море
SE02 Швеция: Северно море
TR01 Турция: Черно море
TR02 Турция: Средиземно море
RU01 Русия: Черно море
RU03 Русия: Азия
RU04 Русия: Баренцово море и Бяло море
RU05 Русия: Балтийско море (само Финският залив)
RU06 Русия: Балтийско море, с изключение на Финския залив
RU07 Русия: европейските вътрешни водни пътища (включително Каспийско море)
MA01 Мароко: Средиземно море
MA02 Мароко: Западна Африка
EG01 Египет: Средиземно море
EG02 Египет: Червено море
IL01 Израел: Средиземно море
IL02 Израел: Червено море
SA01 Саудитска Арабия: Червено море
SA02 Саудитска Арабия: Персийският залив
US01 Съединени американски щати: Атлантически океан (северната част)
US02 Съединени американски щати: Атлантически океан (южната част)
US03 Съединени американски щати: Мексиканският залив
US04 Съединени американски щати: Тихи океан (южната част)
US05 Съединени американски щати: Тихи океан (северната част)
US06 Съединени американски щати: Големите американски езера
US07 Пуерто Рико
CA01 Канада: Атлантически океан
CA02 Канада: Големите американски езера и горното течение на р. Свети Лаврентий (Сен Лоран)
CA03 Канада: Западен бряг
CO01 Колумбия: Северен бряг
CO02 Колумбия: Западен бряг
МХ01 Мексико: Атлантически океан
МХ02 Мексико: Тихи океан
С допълнителни кодове
ZZ01 Разположени в морето платформи, които не са посочени другаде
ZZ02 Обобщени и непосочени другаде.

1.6. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Държава на регистрацията на плавателните съдове
Номенклатурата, която следва да се използва, е геономенклатурата (номенклатурата на страните и териториите за нуждите на статистиката на външната търговия на Общността и на статистиката на търговията между държавите членки) в сила през годината, за която се отнасят данните.
Кодът се състои от четири знака: стандартния двубуквен ISO-код за всяка страна от гореспоменатата номенклатура, следван от две нули (например код GR00 за Гърция), с изключение на страните с повече от един регистър, които се идентифицират посредством четвърти знак, различен от цифрата нула, както следва:

FR01 Франция
FR02 Френска антарктическа територия (в това число островите Кергелен) [воденето на регистъра е прекратено през април 2007 г.]
FR03 Франция (RIF) (Френски международен регистър) [нов регистър, въведен през май 2007 г.]
IT01 Италия - първи регистър
IT02 Италия - международен регистър
GB01 Обединено кралство
GB02 Остров Ман
GB03 Англо-нормандските острови
GB04 Гибралтар
DK01 Дания
DK02 Дания (DIS)
PT01 Португалия
PT02 Португалия (MAR)
ES01 Испания
ES02 Испания (Ребека)
NO01 Норвегия
NO02 Норвегия (NIS)
US01 Съединени американски щати
US02 Пуерто Рико.

1.7. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Номенклатура на товарите NST 2007

Код Описание
1 2
01 Продукти на селското стопанство, лова и горското стопанство; риба и други рибни продукти
02 Каменни и лигнитни въглища; суров петрол и природен газ
03 Метални руди и други продукти на минната и каменодобивната промишленост; торф; уран и торий
04 Хранителни продукти, напитки и тютюн
05 Текстил и текстилни изделия; гладка кожа и кожени изделия
06 Дърво и изделия от дърво и корк (с изключение на мебели); изделия от слама и материали за плетене; целулоза, хартия и изделия от хартия; печатни материали и записани носители
07 Кокс и рафинирани нефтопродукти
08 Химикали, химически продукти и синтетични влакна; продукти от каучук и пластмаса; ядрено гориво
09 Други неметални минерални продукти
10 Основни метали; метални изделия, с изключение на машини и оборудване
11 Машини и съоръжения, некласифицирани другаде; канцеларска и електронноизчислителна техника; електрически машини и апарати, некласифицирани другаде; радио-, телевизионни и далекосъобщителни съоръжения и апарати; медицински, прецизни и оптични инструменти; часовници и часовникови механизми
12 Транспортно оборудване
13 Мебели; други фабрични изделия, некласифицирани другаде
14 Вторични суровини; битови и други отпадъци
15 Поща, пратки
16 Оборудване и материали, използвани в превоза на товари
17 Товари, превозвани по време на преместване на домакинства и офиси; багаж и принадлежности, които се превозват заедно с пътниците; преместване на пътни превозни средства, свързано с ремонти; други непазарни стоки, некласифицирани другаде
18 Групирани товари: смес от типове товари, които се превозват заедно
19 Неидентифицируеми товари; товари, които поради някаква причина не могат да бъдат идентифицирани и следователно не могат да се причислят към групи 01 - 16
20 Други товари, некласифицирани другаде


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3 и 5

(Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)


Информация, предоставяна на Изпълнителна агенция "Морска администрация" от пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения
 
1. Пристанища за обществен транспорт (морски и речни).
1.1. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Кораби, посетили пристанищата за обществен транспорт, обработени товари и обслужени пътници

Показател Съдържание Забележка
1 2 3 4
1 Код отчетно приста- Съгласно Ре-  
  нище гистъра на  
    пристанищата  
    на Р България  
2 Отчетно пристанище Име  
Данни за плавателния съд
3 Име    
4 Регистрационен код    
  по LLoyd    
5 Флаг (националност) Геономен- съгласно т. 1.5
    клатура от приложение № 1
6 Вид номенклатура  
    в приложение  
    № 1, т. 1.2  
7 Бруто тонаж (тона) само мор-
      ски приста-
      нища
8 Дедуейт (тона) само мор-
      ски приста-
      нища
9 Товароподемност (тона) само речни
      приста-
      нища
10 Дължина LOA метра  
11 Широчина BOA метра опция на
      оператора
12 максимално газене метра  
  Данни за посещението    
  Данни на агента, в т.ч.:    
13 Име    
14 Адрес    
15 Телефон    
16 БУЛСТАТ    
17 Данъчен номер    
18 Пореден номер на    
  посещението    
19 Номер на кей    
20 Газене при прис- метра опция на
  тигане   оператора
21 Газене при отплаване метра опция на
      оператора
22 Пристигнал на рейд дата/час  
23 престой на рейд, Часа опция на
  в т.ч.:   оператора
24 време на рейд, Часа опция на
  в т.ч.:   оператора
25 чака кей Часа опция на
      оператора
26 атм. условия Часа опция на
      оператора
27 др. външни причини Часа опция на
      оператора
28 граничен контрол/   опция на
  морска администрация   оператора
29 Проводка Часа опция на
      оператора
30 Швартован дата/час  
31 Отшвартован дата/час  
32 време на кей, в т.ч.: Часа  
33 време под обработка Часа опция на
      оператора
34 време без обработка, Часа опция на
  в т.ч.   оператора
35 Граничен контрол/ Часа опция на
  морска админист-   оператора
  рация    
36 чака товар Часа опция на
      оператора
37 атм. условия Часа опция на
      оператора
38 други външни Часа опция на
  причини   оператора
39 липса на механизация Часа опция на
      оператора
40 подготвителни работи Часа опция на
      оператора
41 спомагателни работи Часа опция на
      оператора
42 маневри и др. Часа опция на
      оператора
Информация за товарите
43 код морска брегова Геономен- морска бре-
  зона клатура гова зона
      на товаре-
      не/разто-
      варване,
      съгласно т. 1.5
      от приложение № 1
44 код ответно прис- UN/locode пристани-
  танище на UN/ECE ще на товарене/разтоварване, съгласно списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство
45 Код операция 1 - разтоварване;  
    2 - товарене;  
    3 - претовар-  
    ване;  
46 Код направление 1 - внос;  
    2 - износ;  
    3 - транзит;  
    4 - вътрешно;  
    5 - без направ-  
    ление  
47 Код вид товар Номенклатура  
    ННТТ 176  
48 Вид товар описание -  
    свободен текст  
49 Код начин на превоз номенклатура  
    от приложение  
    № 1, т. 1.4  
50 Количество Тона според при-
      ложение
      № 1, т. 1.4
51 брой, в т.ч.:   според при-
      ложение
      № 1, т. 1.4
52 Пълни   само за кон-
      тейнери
53 Празни   само за кон-
      тейнери
54 Опаковка номенкл. Опа-  
    ковки  
55 клас опасен товар клас ИМО  
56 Кей   кей на об-
      работка на
      товара
57 работни линии   брой изпол-
      звани кра-
      нове
       

1.2. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)
1.3. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)
1.4. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)
1.5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Произшествия по вътрешните водни пътища, регистрирани на територията или в акваторията на пристанището.
Данните се предоставят с ежемесечна периодичност.

№ по ред Пристанище/ терминал Кратко описание на произшествието Причинено при обработка на опасен товар Дата на произшествието Кратко описание на последствията
      да/не вид на товара    
1 2 3 4 5 6 7
             
2. (загл. доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Яхтени пристанища, рибарски пристанища и пристанища със специално предназначение, специализирани обекти за обслужване на риболовните дейности по чл. 111а, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
2.1. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Статистическа информация за дейността на пристанището или специализирания обект за обслужване на риболовните дейности по чл. 111а, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
Данните се предоставят ежегодно до 15 февруари.

№ по ред Вид и код* на плавателния съд Брой на плавателните съдове с постоянно местодомуване** Брой влизания и излизания*** Забележка
1 2 3 4 5
Забележки:
1. За яхтени и рибарски пристанища и за специализирани обекти за обслужване на риболовните дейности по чл. 111а, ал. 2 ЗМПВВППРБ:
* Записва се един от следните кодове:
01 - моторна яхта
02 - моторно-ветроходна яхта
03 - ветроходна яхта
04 - рибарски кораб за улов на риба над 10 м
05 - рибарски кораб за преработка на риба над 10 м
06 - рибарски кораб под 10 м
07 - други плавателни съдове.
** Записва се броят на съдовете, сключили договор за постоянно местодомуване.
*** Записва се броят на влизанията и излизанията съгласно дневника за движение на плавателните съдове.
2. За пристанища със специално предназначение:
* Информацията се предоставя по видове плавателни съдове съгласно т. 1.2 на приложение № 1.
** Записва се името на плавателния съд.
***Записва се бруто тонажът на плавателния съд, посетил пристанището.


Приложение № 3 към чл. 7, ал. 4

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)

СТРУКТУРА НА НАБОРИТЕ ОТ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

С наборите от данни, посочени в това приложение, се определя периодичността на представянето на статистическата информация за морския транспорт, която се изисква от Общността. Всеки набор от данни представлява кръстосана класификация по ограничен набор величини на различни нива на номенклатури, агрегирани по всички останали величини, за които се изисква качествена статистическа информация.
Обобщение и подробни статистически данни
- Наборите от данни, които трябва да се представят за избраните пристанища за товари и пътници, са A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 и F2.
- Наборите от данни, които трябва да се представят за избраните пристанища за товари, но не за пътници, са A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 и F2.
- Наборите от данни, които трябва да се представят за избраните пристанища за пътници, но не за товари, са A3, D1, F1 и F2.
- Наборът от данни, който трябва да се представя за пристанищата, които не са избрани (нито за товари, нито за пътници), е A3.
Правен характер на наборите от данни
Наборите от данни A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 и F2 са задължителни.
- Наборите от данни C2 и F1 са незадължителни.
Набор от данни А1: транспорт по море в главните европейски пристанища, по пристанище,
начин на превоз и информация за направлението.
Периодичност на представянето на данните: всяко тримесечие


Величини Променливи Подробности за кода Номенклатура
  Набор от данни Двузначен буквено-цифров код А1
  Отчетна година Четиризначен буквено-цифров код (Например 1997)
  Отчетно тримесечие Еднозначен буквено-цифров код (1, 2, 3, 4)
  Отчетно пристанище Петзначен буквено-цифров код Избрани пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство
  Направление Еднозначен буквено- 1 - влизащи
    цифров код 2 - напускащи
  Пристанище на натоварване/разтоварване Петзначен буквено-цифров код Пристанища от Списъка на пристанищата на Европейското икономическо пространство
  Морска крайбрежна зона Четиризначен буквено-цифров код Съгласно т. 1.5 от приложение № 1
  Начин на превоз Еднозначен буквено-цифров код Съгласно т. 1.4 от приложение № 1
  Данни Цяла цифра Бруто тегло на товарите в тонове
Набор от данни А2 Транспорт по море в главните европейски пристанища на неединични товари, по пристанище, начин на превоз и информация за направлението
Периодичност на представянето на данните Всяко тримесечие
Величини Променливи Подробности за кода Номенклатура
  Набор от данни Двузначен буквено-цифров код А2
  Отчетна година Четиризначен цифров код (Например 1997)
  Отчетно тримесечие Еднозначен цифров код (1, 2, 3, 4)
  Отчетно пристанище Петзначен буквено-цифров код Избрани пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство
  Операция Еднозначен цифров код 1 - влизащи
      2 - напускащи
  Пристанище на натоварване/разтоварване Петзначен буквено-цифров код Пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство
  Морска брегова зона Четиризначен буквено-цифров код Съгласно т. 1.5 от приложение № 1
  Начин на превоз Двузначен буквено-цифров код Съгласно т. 1.4 от приложение № 1 (подкатегории 1Х, 11, 12, 13, 19, 2Х, 21, 22, 23, 29, 9Х, 91, 92 и 99)
  Данни Цяла цифра Бруто тегло на товарите в тонове
Набор от данни А3 Данни, изисквани и за избраните пристанища, и за пристанищата, за които не се изискват подробни статистически данни
Периодичност на представянето на данните Всяка година
Величини Набор от данни Двузначен буквено-цифров код А3
  Отчетна година Четиризначен цифров код (Например 1997)
  Отчетно тримесечие Еднозначен цифров код (0)
  Отчетно пристанище Петзначен буквено-цифров код Всички пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство
  Направление Еднозначен буквено- 1 - влизащи
    цифров код 2 - напускащи
  Данни Цяла цифра Бруто тегло на товарите в тонове
  Данни 2 Цяла цифра Брой на пътниците, с изключение на круизните пътници
  Данни 3 Цяла цифра Брой на круизните пътници, които започват/завършват круиз
  Данни 4 Цяла цифра Брой на круизните пътници, които осъществяват круизна пътническа екскурзия: направление: само влизащи (1) - (незадължително)
Набор от данни B1 Транспорт по море в главните европейски пристанища, по пристанище, начин на превоз, товари и информация за направлението
Периодичност на представянето на данните Всяка година
Величини Променливи Подробности за кода Номенклатура
  Набор от данни Двузначен буквено-цифров код B1
  Отчетна година Четиризначен буквено-цифров код (Например 1997)
  Отчетно тримесечие Еднозначен буквено-цифров код (0)
  Отчетно пристанище Петзначен буквено-цифров код Избрани пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство
  Операция Еднозначен цифров код 1 - влизащи
      2 - напускащи
  Пристанище на натоварване/разтоварване Петзначен буквено-цифров код Пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство
  Морска крайбрежна зона Четиризначен буквено-цифров код Съгласно т. 1.5 от приложение № 1
  Начин на превоз Двузначен буквено-цифров код Съгласно т. 1.4 от приложение № 1
  Стока Двузначен буквено-цифров код Съгласно Номенклатура на товарите NST 2007
  Данни Цяла цифра Бруто тегло на товарите в тонове
Набор от данни С1 Транспорт по море на единични товари в главните европейски пристанища, по пристанище, начин на превоз, информация за направлението и състояние на натоварването
Периодичност на представянето на данните Всяко тримесечие
Величини Променливи Подробности за кода Номенклатура
  Набор от данни Двузначен буквено-цифров код С1
  Отчетна година Четиризначен буквено-цифров код (Например 1997)
  Отчетно тримесечие Еднозначен буквено-цифров код (1, 2, 3, 4)
  Отчетно пристанище Петзначен буквено-цифров код Избрани пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство
  Направление Еднозначен буквено- 1 - влизащи
    цифров код 2 - напускащи
  Пристанище на натоварване/разтоварване Петзначен буквено-цифров код Пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство
  Морска крайбрежна зона Четиризначен буквено-цифров код Морски крайбрежни зони съгласно т. 1.5 от приложение № 1
  Начин на превоз Двузначен буквено-цифров код Начин на превоз (само контейнери и ро-ро) съгласно т. 1.4 от приложение № 1 - подкатегории 3Х, 31, 32, 33, 34, 5Х, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6Х, 61, 62, 64, 65, 66 и 69
  Данни 1 Цяла цифра Бруто тегло на товарите в тонове (начин на превоз - подкатегории 3Х, 31, 32, 33, 34, 5Х, 51, 54, 56, 59, 6Х, 61, 62, 64, 65, 66 и 69)
  Данни 2 Цяла цифра Брой на транспортните единици (начин на превоз - подкатегории 3Х, 31, 32, 33, 34, 5Х, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6Х, 61, 62, 64, 65, 66 и 69)
  Данни 3 Цяла цифра Брой на транспортните единици без товар - подкатегории 3Х, 31, 32, 33, 34, 5Х, 51, 59, 6Х, 61, 64, 65, 66 и 69
Набор от данни С2 Ро-ро контейнерен транспорт по море в главните европейски пристанища, по пристанище, начин на превоз, информация за направлението и състояние на натоварването
Периодичност на представянето на данните Всяка година
Величини Променливи Подробности за кода Номенклатура
  Набор от данни Двузначен буквено-цифров код С2
  Отчетна година Четиризначен буквено-цифров код (Например 1997)
  Отчетно тримесечие Еднозначен буквено-цифров код (0)
  Отчетно пристанище Петзначен буквено-цифров код Избрани пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство
  Направление Еднозначен буквено- 1 - влизащи
    цифров код 2 - напускащи
  Пристанище на натоварване/разтоварване (незадължително) Петзначен буквено-цифров код Пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство
  Морска крайбрежна зона (незадължително) Четиризначен буквено-цифров код Морски крайбрежни зони съгласно т. 1.5 от приложение № 1
  Начин на превоз Двузначен буквено-цифров код Начин на превоз (само ро-ро контейнерен) съгласно т. 1.4 от приложение № 1 - подкатегории RХ, R1, R2, R3, R4
  Данни 1 Цяла цифра Начин на превоз - подкатегории RХ, R1, R2, R3, R4
  Данни 2 Цяла цифра Начин на превоз - подкатегории RХ, R1, R2, R3, R4 - незадължително
Набор от данни D1 Пътнически транспорт в главните европейски пристанища - по направление и държава на регистрацията на плавателните съдове
Периодичност на представянето на данните Всяка година
Величини Набор от данни Двузначен буквено-цифров код D1
  Отчетна година Четиризначен цифров код (Например 1997)
  Отчетно тримесечие Еднозначен цифров код (1, 2, 3, 4)
  Отчетно пристанище Петзначен буквено-цифров код Избрано статистическо пристанище от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство
  Операция Еднозначен цифров код 1 - слизане
      2 - качване
  Пристанище на качване/слизане Петзначен буквено-цифров код Съгласно Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство
  Морска брегова зона Четиризначен буквено-цифров код Съгласно т. 1.5 от приложение № 1
  Държава на регистрация на плавателния съд Четиризначен буквено-цифров код Съгласно т. 1.6 от приложение № 1
  Данни Цяла цифра Брой на пътниците, с изключение на круизните пътници, които започват/завършват круиз, и на круизните пътници, които осъществяват круизна пътническа екскурзия
Набор от данни Е1 Транспорт по море в главните европейски пристанища - по пристанище, начин на превоз, направление и държава на регистрацията на плавателните съдове
Периодичност на представянето на данните Всяка година
Величини Набор от данни Двузначен буквено-цифров код Е1
  Отчетна година Четиризначен цифров код (Например 1997)
  Отчетно тримесечие Еднозначен цифров код (0)
  Отчетно пристанище Петзначен буквено-цифров код Избрано статистическо пристанище от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство
  Операция Еднозначен цифров код 1 - разтоварване
      2 - товарене
  Пристанище на натоварване/ разтоварване Петзначен буквено-цифров код Съгласно Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство
  Морска брегова зона Четиризначен буквено-цифров код Съгласно т. 1.5 от приложение № 1
  Начин на превоз Двузначен буквено-цифров код Съгласно т. 1.4 от приложение № 1
  Държава на регистрация на плавателния съд Четиризначен буквено-цифров код Съгласно т. 1.6 от приложение № 1
  Данни Цяла цифра Бруто тегло на товарите в тонове
Набор от данни F1 Трафик на плавателни съдове в главните европейски пристанища, по пристанище, вид и големина (дедуейт) на плавателните съдове, товарещи или разтоварващи товари (на които се качват или от които слизат пътници), в това число круизни пътници на круизна пътническа екскурзия
Периодичност на представянето на данните Всяка година
Величини Променливи Подробности за кода Номенклатура
  Набор от данни Двузначен буквено-цифров код F1
  Отчетна година Четиризначен буквено-цифров код (Например 1997)
  Отчетно тримесечие Еднозначен буквено-цифров код (1, 2, 3, 4)
  Отчетно пристанище Петзначен буквено-цифров код Избрани пристанища от списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство
  Направление Еднозначен буквено-цифров код 1 - само влизащи
  Вид на плавателния съд Двузначен буквено-цифров код Вид кораб съгласно т. 1.2 от приложение № 1
  Големина на плавателния съд по дедуейт Двузначен буквено-цифров код Класове на големина по дедуейт съгласно т. 1.3 от приложение № 1
  Данни 1 Цяла цифра Брой на плавателните съдове
  Данни 2 Цяла цифра Дедуейт на плавателните съдове в тонове
Набор от данни F2 Трафик на плавателни съдове в главните европейски пристанища, по пристанище, вид и големина (дедуейт) на плавателните съдове, товарещи или разтоварващи товари (на които се качват или от които слизат пътници), в това число круизни пътници на круизна пътническа екскурзия
Периодичност на представянето на данните Всяка година
Величини Променливи Подробности за кода Номенклатура
  Набор от данни Двузначен буквено-цифров код F2
  Отчетна година Четиризначен буквено-цифров код (Например 1997)
  Отчетно тримесечие Еднозначен буквено-цифров код (1, 2, 3, 4)
  Отчетно пристанище Петзначен буквено-цифров код Избрани пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство
  Направление Еднозначен буквено-цифров код 1 - само влизащи
  Вид на плавателния съд Двузначен буквено-цифров код Вид кораб съгласно т. 1.2 от приложение № 1
  Големина на плавателния съд по бруто тонаж (GT) Двузначен буквено-цифров код Класове на големина по бруто тонаж съгласно т. 1.3 от приложение № 1
  Данни 1 Цяла цифра Брой на плавателните съдове
  Данни 2 Цяла цифра Бруто тонаж на плавателните съдове


Приложение № 4 към чл. 8

(Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., предишно Приложение № 4 към чл. 8 и 10, изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)


Списък на документите, които пристанищните оператори на пристанища за обществен транспорт съхраняват в досието на кораба
 
№ по ред Наименование на документа Лице, което изготвя и предоставя документа Изисквания към документа
1. Предварителни известия Капитанът на кораба или корабният агент Оригинал или заверено копие
2. Окончателно известие Капитанът на кораба или корабният агент Оригинал или заверено копие
3. Корабен манифест/ митнически манифест Корабният агент Оригинал или заверено копие
4. Каргоплан Капитанът на кораба или корабният агент Оригинал или заверено копие
5. Генерален акт Пристанищният оператор Оригинал или заверено копие
6. Нареждане за товарене Пристанищният оператор Оригинал или заверено копие
7. Констативни актове за повреди и липси Пристанищният оператор Оригинал или заверено копие
8. Актове за прекъсване на обработката на кораба Пристанищният оператор Оригинал или заверено копие
9. Други документи относно обработката на товара и кораба Пристанищният оператор Оригинал или заверено копие
10. Пасажерски списък Капитанът на кораба или пристанищният оператор Оригинал или заверено копие


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти