Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ЩЕТИТЕ, НАНЕСЕНИ НА ДИВЕЧА

В сила от 05.01.2001 г.
Приета с ПМС № 283 от 27.12.2000 г.

Обн. ДВ. бр.2 от 5 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.


Чл. 1. С наредбата се определят видът и размерът на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча, както и виновните лица, които дължат заплащането им.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.) За щетите, нанесени на дивеча, виновните лица заплащат обезщетения в следните размери:


Вид дивеч Мяр- Обезще-
по   ка тение
ред   (бр.) (в лв.)
1 2 3 4
I. Бозайници    
А. Едър дивеч    
1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Благороден елен 1 5000
2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Елен лопатар 1 2000
3. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Сърна 1 1000
4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Дива свиня 1 500
5. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Дива коза 1 5000
6. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Муфлон 1 2000
7. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Зубър 1 5000
8. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Тибетски як 1 5000
9. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Алпийски козирог 1 5000
Б. Дребен дивеч    
10. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Див заек 1 200
11. Катерица 1 50
12. Ондатра 1 30
13. Нутрия 1 30
II. Птици    
А. Едър дивеч    
14. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Глухар 1 2500
15. Дива пуйка 1 300
Б. Дребен дивеч    
16. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Колхидски фазан 1 150
17. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Ловни фазани 1 100
18. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Яребица 1 100
19. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Планински кеклик 1 100
20. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Тракийски кеклик 1 100
21. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Пъдпъдък 1 50
22. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Токачка 1 50
23. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Гривяк 1 50
24. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Гургулица 1 50
25. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Гугутка 1 50
26. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Голяма белочела    
  гъска 1 150
27. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Зеленоглава патица 1 50
28. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Лятно бърне 1 50
29. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Зимно бърне 1 50
30. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Фиш 1 50
31. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Лопатарка-клопач 1 50
32. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Черна качулата    
  потапница 1 50
33. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Шилоопашата    
  патица 1 50
34. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Черна лиска 1 50
35. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Горски бекас 1 100
36. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)    
  Обикновена    
  бекасина (кръшкач) 1 50
37. Скорец 1 1
III. Паднал, отделен рог    
  а) от всички видове 1 15 лв./кг
  б) от сръндак 1 1 лв./бр.
IV. Намерен череп с рога    
  а) от всички видове 1 300
  б) от сръндак 1 50
V. Яйца от птици-обект на лов 1 5


Чл. 3. Обезщетението по чл. 2 се дължи във всички случаи на:
1. убиване, улавяне и нараняване на дивеч;
2. вземане, пренасяне и превозване на намерен убит или ранен дивеч или на разпознаваеми части от него;
3. вземане на намерени паднали дивечови рога в нарушение на чл. 63, ал. 1 от закона;
4. събиране и вземане на яйца от птици - обект на лов.


Чл. 4. Обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча вследствие на неправилна употреба на химически средства за защита на земеделските и горските култури или на такива, забранени за употреба, се заплащат от лицата, взели решение за тяхната употреба или допуснали използването им.


Чл. 5. Обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча при използване на горска и земеделска техника, се заплащат от извършителя.


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г.)


Чл. 7. Обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча, се заплащат на лицата, стопанисващи дивеча, в чиито ловностопански райони е причинена вредата.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Когато месото на иззетия убит дивеч или на разпознаваеми части от него е негодно за консумация, освен обезщетението по чл. 2 се заплаща и равностойността му по цени, определени с ценоразпис, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба отменя Наредбата за размера на обезщетенията за причинени вреди на ловното стопанство, приета с Постановление № 265 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 145 от 1998 г.).


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед приравнява към съответната категория дивеч по чл. 2 и други видове бозайници и птици, интродуцирани в страната с ловностопанска цел след влизането в сила на наредбата.


§ 3. За щетите, нанесени на дивеча преди влизането в сила на наредбата, се заплащат обезщетения в размерите, определени съгласно отменената Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на ловното стопанство.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти