Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА, ДОБРОВОЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ И ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Приета с ПМС № 9 от 17.01.2001 г.

Обн. ДВ. бр.8 от 26 Януари 2001г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. условията за преобразуване на пенсионноосигурителните дружества и редът за даване на разрешение за преобразуването им;
2. условията и редът за вливане или сливане на доброволни пенсионни фондове, управлявани от едно пенсионноосигурително дружество;
3. условията и редът за вливане или сливане на пенсионни фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Чл. 2. Преобразуването на пенсионноосигурителните дружества и вливането или сливането на доброволни пенсионни фондове и пенсионни фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване задължително се вписват в търговския регистър, като заверен препис от съдебното решение за вписването се представя в Държавната агенция за осигурителен надзор, наричана по-нататък "агенцията", в 7-дневен срок от получаването му.


Чл. 3. В едномесечен срок от датата на преобразуването управителните органи на пенсионноосигурителното дружество представят в агенцията писмен доклад за извършеното преобразуване на пенсионноосигурителните дружества и за вливането или сливането на управляваните от тях пенсионни фондове.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА И РЕД ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ


Чл. 4. Пенсионноосигурителните дружества се преобразуват чрез вливане, сливане, отделяне или разделяне при условията и по реда на чл. 57 и 58 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и на наредбата.


Чл. 5. Процедурата по даване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурителни дружества се открива с подаване от преобразуващите се дружества на писмено заявление до агенцията, към което се прилагат:
1. протоколи за взетите от общите събрания на акционерите решения за преобразуване на дружествата, в които да са уредени и въпросите за вливането или сливането на управляваните от тях допълнителни пенсионни фондове;
2. удостоверение за актуално състояние на преобразуващите се дружества;
3. икономическа обосновка за преобразуването и платежоспособността на преобразуващите се и на новообразуващите се дружества;
4. устав на новообразуваните дружества при сливане, разделяне и отделяне и на приемащото дружество при вливане;
5. правилник на преобразуваното или на новообразуваното дружество за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и правилници за устройството и дейността на пенсионните фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, които то ще управлява;
6. план за преобразуването, който включва:
а) правно-организационната форма, наименованието, седалището, адреса на управление и предмета на дейност на преобразуващите се и на новообразуващите се дружества;
б) начина на трансформиране на акционерното участие в преобразуващите се дружества;
в) списък на акционерите, които след преобразуването ще притежават пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от акциите или ще могат да упражняват контрол над новообразуващото се пенсионноосигурително дружество;
г) списък на лицата, записали 1 и над 1 на сто от капитала на новообразуващото се пенсионноосигурително дружество, придружен с писмени декларации относно произхода на средствата по образец, утвърден от председателя на агенцията;
д) ред и начин за обезпечение на кредиторите;
7. договор между преобразуващите се пенсионноосигурителни дружества за реда и начина за прехвърляне на активите и пасивите на дружествата;
8. прогноза за размера на собствените средства на преобразуваните или на новообразуваното дружество за срок 6 месеца след датата на обнародване на решението за преобразуване;
9. прогноза за основните резултати от дейността на допълнителните пенсионни фондове, които преобразуваното или новообразуваното пенсионноосигурително дружество ще управлява за период 3 години след преобразуването;
10. разрешение от Комисията за защита на конкуренцията в случаите, когато това се изисква от Закона за защита на конкуренцията.


Чл. 6. (1) Когато преобразуването на пенсионноосигурителни дружества се извършва чрез вливане или сливане, управляваните от тях пенсионни фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване се вливат или сливат, като съответно се прилагат разпоредбите на глава четвърта.
(2) В случаите по ал. 1 не се прилагат изискванията на чл. 19 за броя на осигурените лица в универсален и/или професионален пенсионен фонд.


Чл. 7. Когато преобразуването на пенсионноосигурителни дружества се извършва чрез вливане или сливане, управляваните от тях допълнителни доброволни пенсионни фондове се вливат или сливат при спазване на следните изисквания:
1. наличие на проект на договор между пенсионноосигурителните дружества за прехвърляне на осигурителния портфейл, включващ реда и начина за прехвърляне на осигурителните договори, и на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица;
2. приет правилник на пенсионноосигурителното дружество след вливането или сливането;
3. разработени актюерски разчети на предлаганите пенсионни схеми след вливането или сливането на доброволния пенсионен фонд;
4. изготвена прогноза за дейността на преобразувания или новообразувания доброволен пенсионен фонд през следващите 3 календарни години след вливането или сливането.


Чл. 8. (1) Когато пенсионноосигурителните дружества се преобразуват чрез отделяне, в решението на общото събрание на акционерите се определя кое от дружествата ще управлява допълнителните пенсионни фондове.
(2) Когато пенсионноосигурителните дружества се преобразуват чрез разделяне, в решението на общото събрание на акционерите се определя кое от новообразуваните дружества ще управлява допълнителните пенсионни фондове.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 не се допуска управлението на допълнителните доброволни пенсионни фондове и на пенсионните фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване да се извършва от различни пенсионноосигурителни дружества.


Чл. 9. (1) Агенцията разглежда заявлението за преобразуване в двумесечен срок от получаването на документите по чл. 5 и прави мотивирано предложение до Съвета по допълнително социално осигуряване за даване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурителното дружество.
(2) Агенцията писмено уведомява заявителя за решението на Съвета по допълнително социално осигуряване в 7-дневен срок от неговото произнасяне.
(3) В случай на отказ пенсионноосигурителното дружество може да подаде ново заявление за даване на разрешение за преобразуване не по-рано от 6 месеца от уведомяването по ал. 2.


Чл. 10. Най-малко един месец преди датата на преобразуването пенсионноосигурителното дружество предоставя на осигурените лица в управляваните от него пенсионни фондове безплатно писмена информация за:
1. решението за вливане или сливане и датата на вливането или сливането;
2. измененията в правилника на пенсионноосигурителното дружество и в правилниците за устройството и дейността на пенсионните фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
3. размера на натрупаните средства по индивидуалната партида на осигурените лица и правото им да продължат да се осигуряват в приемащия или в новообразувания допълнителен пенсионен фонд, както и да ги прехвърлят в допълнителен пенсионен фонд, управляван от друго дружество.


Чл. 11. (1) Новообразуваните в резултат на сливане, разделяне или отделяне акционерни дружества могат да извършват дейност по допълнително пенсионно осигуряване след получаване на лицензия от агенцията.
(2) Издаването на лицензия се извършва по реда на Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
(3) От датата на прекратяване на пенсионноосигурително дружество в резултат на преобразуване чрез вливане, сливане или разделяне издадената му лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване губи правното си действие и това обстоятелство се вписва в регистъра на осигурителните дружества, воден от агенцията.
(4) Прекратените в резултат на вливане, сливане или разделяне пенсионнооосигурителни дружества се заличават от регистъра на агенцията.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЛИВАНЕ ИЛИ СЛИВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ЕДНО ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО


Чл. 12. Доброволен пенсионен фонд с инвестиционни бонове се влива или се слива с доброволен пенсионен фонд с парични средства при наличието на следните условия:
1. спазване на срока по чл. 100, ал. 2 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, но не преди изтичането на срока на валидност на набраните инвестиционни бонове;
2. към момента на вземане на решение за вливане или сливане да са инвестирани набраните инвестиционни бонове или левовата равностойност на неинвестираните инвестиционни бонове към датата на решението за вливане или сливане да е възстановена със средства на пенсионноосигурителното дружество.


Чл. 13. Когато към момента на изтичането на срока по чл. 100, ал. 2 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване общото събрание на акционерите на пенсионноосигурителното дружество не е взело решение за вливане или сливане на доброволния пенсионен фонд с инвестиционни бонове с доброволния пенсионен фонд с парични средства, агенцията дава на пенсионноосигурителното дружество задължително предписание за предприемане на действия по вливане или сливане, като му определя срок, който не може да бъде по-голям от 3 месеца.


Чл. 14. Процедурата по даване на разрешение за вливане или сливане на доброволни пенсионни фондове се открива с подаване до агенцията на писмено заявление, към което се прилагат:
1. протокол от общото събрание на акционерите на пенсионноосигурителното дружество, на което е взето решение за вливане или сливане;
2. удостоверение за актуално състояние на пенсионноосигурителното дружество;
3. правилник на пенсионноосигурителното дружество и образци от осигурителните договори, които ще влязат в сила след вливането или сливането;
4. актюерски разчети на предлаганите пенсионни схеми на доброволния пенсионен фонд с инвестиционни бонове и на доброволния пенсионен фонд с парични средства и на преобразувания или на новообразувания доброволен пенсионен фонд;
5. план за преобразуването, който включва:
а) анализ на дейността на доброволния пенсионен фонд с инвестиционни бонове и на доброволния пенсионен фонд с парични средства и прогноза за дейността през следващите 3 календарни години след преобразуването;
б) оценка на стойността на активите на преобразуващите се доброволни пенсионни фондове към датата на решението за вливане или сливане;
в) реда и начина за прехвърляне на активите и задълженията на доброволния пенсионен фонд с инвестиционни бонове в доброволния пенсионен фонд с парични средства;
г) условията, реда и начина за прехвърляне на индивидуалните партиди и за удовлетворяване правата на осигурените лица;
д) информация за размера на средствата в пенсионния резерв и в гаранционния фонд на пенсионноосигурителното дружество.


Чл. 15. (1) Агенцията се произнася по заявлението за даване на разрешение за вливане или сливане на доброволни пенсионни фондове с мотивирано решение в двумесечен срок от подаване на заявлението, в което определя датата на вливането или сливането.
(2) Агенцията писмено уведомява пенсионноосигурителното дружество за своето решение в 7-дневен срок от неговото произнасяне.


Чл. 16. Най-малко един месец преди датата на вливането или сливането пенсионноосигурителното дружество предоставя на осигурените лица в управляваните от него пенсионни фондове безплатно писмена информация за:
1. решението за вливане или сливане и датата на вливането или сливането;
2. измененията в правилника на пенсионноосигурителното дружество;
3. размера на натрупаните средства по индивидуалната партида на осигурените лица и правото им при несъгласие с измененията в правилника да прехвърлят натрупаната сума от лични осигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, или да я изтеглят еднократно.


Чл. 17. На датата на вливането или сливането пенсионноосигурителното дружество:
1. прехвърля активите и задълженията на доброволния пенсионен фонд с инвестиционни бонове в доброволния пенсионен фонд с парични средства;
2. прехвърля или заверява индивидуалните партиди на осигурените лица в доброволния пенсионен фонд с парични средства със сумите от индивидуалните партиди в доброволния пенсионен фонд с инвестиционни бонове.


Чл. 18. (1) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно в 6-месечен срок от приключването на процедурата по преобразуването да приведе структурата на активите на преобразувания доброволен пенсионен фонд в съответствие с изискванията на глава четвърта от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен от агенцията с не повече от 6 месеца.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВЛИВАНЕ ИЛИ СЛИВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ


Чл. 19. Фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, учредени и управлявани от различни пенсионноосигурителни дружества, се преобразуват чрез вливане или сливане с пенсионен фонд от същия вид при следните условия:
1. броят на осигурените лица в универсален пенсионен фонд след вливането или сливането да бъде не по-малък от 30 000 души;
2. броят на осигурените лица в професионален пенсионен фонд след вливането или сливането да бъде не по-малък от 15 000 души.


Чл. 20. Процедурата по вливане или сливане на пенсионни фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване се открива с подаване на писмено заявление до агенцията, към което се прилагат:
1. протоколи за взетите решения от общите събрания на акционерите на пенсионноосигурителните дружества за вливане или сливане;
2. удостоверения за актуално състояние на пенсионноосигурителните дружества;
3. писмена обосновка на причините, поради които общите събрания на акционерите на дружествата са взели решения за преобразуване на пенсионния фонд;
4. проект на договор между пенсионноосигурителните дружества за прехвърляне на осигурителния портфейл, включващ реда и начина за прехвърляне на осигурителните договори, на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица или на паричните сметки по чл. 139, ал. 2 и чл. 142, ал. 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване;
5. правилник за организацията и дейността на новообразуващия се при сливането пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и образци от осигурителните договори;
6. актюерски разчети на предлаганите пенсионни схеми от новообразуващия се при сливането пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
7. прогноза за дейността на преобразувания или новообразувания пенсионен фонд през следващите 3 календарни години след преобразуването.


Чл. 21. (1) Агенцията разглежда заявлението за вливане или сливане в двумесечен срок от получаването на документите по чл. 20.
(2) Агенцията се произнася по заявлението за даване на разрешение за вливане или сливане с мотивирано решение, в което определя датата на вливането или сливането.
(3) Агенцията уведомява писмено пенсионноосигурителното дружество за своето решение в 7-дневен срок от неговото произнасяне.
(4) В случай на отказ пенсионноосигурителното дружество може да подаде ново заявление за даване на разрешение за вливане или сливане на управляваните от него пенсионни фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване не по-рано от 6 месеца от уведомяването по ал. 3.


Чл. 22. (1) Най-малко един месец преди датата на вливането или сливането пенсионноосигурителните дружества предоставят на осигурените лица в управляваните от тях пенсионни фондове безплатно писмена информация за:
1. решението за вливането или сливането и датата на вливането или сливането;
2. измененията в правилника за устройството и дейността на пенсионния фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване след преобразуването;
3. размера на натрупаните средства по индивидуалната партида на осигурените лица и за правото им да продължат да се осигуряват в приемащия или в новообразувания пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, както и да ги прехвърлят в пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управляван от друго дружество.
(2) В едномесечен срок от датата на писменото уведомяване по ал. 1 осигурените лица могат да упражнят правата си по т. 3 от същата алинея.
(3) Ако осигурените лица не упражнят правото си по ал. 2, средствата по индивидуалната партида се прехвърлят в приемащия или в новообразувания пенсионен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.


Чл. 23. На датата на вливането или сливането пенсионноосигурителното дружество:
1. прехвърля активите и задълженията на вливащия се или сливащите се пенсионни фондове в приемащия или в новообразувания пенсионен фонд;
2. прехвърля и заверява индивидуалните партиди на осигурените лица;
3. уведомява Националния осигурителен институт за прехвърлянето на индивидуалните партиди на осигурените лица;
4. преурежда договорите с банките депозитари, с инвестиционните посредници, с осигурителните посредници и с Националния осигурителен институт при сливане на пенсионни фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ


Чл. 24. (1) Лицата, извършили нарушения на глави втора, трета и четвърта, се наказват съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.
(2) Актовете за констатиране на нарушенията се съставят от упълномощени от председателя на агенцията длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя на агенцията.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 57, т. 4 и чл. 63, ал. 2 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и чл. 194, ал. 2 от Кодекса за задължително обществено осигуряване.


§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти