Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА КОМПЕНСАТОРНИ ЗАПИСИ

Приета с ПМС № 15 от 23.01.2001 г.

Обн. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2001г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за работа на Централния регистър на компенсаторни записи, наричан по-нататък "регистъра".

Чл. 2. (1) Регистърът е интегрирана електронна база от данни, дублираща информацията от регистъра за издаване на временни удостоверения по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ) при органа по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ.
(2) Регистърът съдържа информация за издаването, прехвърлянето и използването на временни удостоверения, компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи, издадени по реда на ЗОСОИ, и жилищни компенсаторни записи, издадени по реда на § 9 от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, наричани по-нататък "компенсаторните записи".
(3) Информацията в регистъра се състои от:
1. данните за закритите партиди от компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи;
2. данните за незакритите партиди от компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи.


Чл. 3. (1) Регистърът се състои от централна база от данни в Центъра за масова приватизация и локални бази от данни при органите по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ.
(2) Техническите действия по изграждането, функционирането и поддържането на регистъра се извършват от Центъра за масова приватизация към Министерския съвет.


Чл. 4. (1) При воденето на регистъра Центърът за масова приватизация:
1. събира и съхранява информацията за закритите партиди на компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи;
2. събира и съхранява информацията за незакритите партиди на компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи;
3. представя на министъра на държавната администрация и на министъра на финансите справки за състоянието на регистъра;
4. извършва технологични проверки за верността на данните, вписани в регистъра.
(2) Информацията по ал. 1, т. 1 и 2 се предоставя от органите по чл. 6 ЗОСОИ.

Глава втора.
ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА


Чл. 5. На вписване в регистъра подлежат следните данни:
1. издател на компенсаторните записи и на жилищните компенсаторни записи;
2. вид на компенсаторните записи и на жилищните компенсаторни записи;
3. дата на издаване на компенсаторните записи и на жилищните компенсаторни записи;
4. основание за издаване;
5. стойност на компенсаторните записи и на жилищните компенсаторни записи;
6. имената и ЕГН на лицето (съответно фирмата, седалището, адресът на управление и номерът по БУЛСТАТ за юридическите лица), на което са издадени компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи;
7. дата на вписването на компенсаторните записи и на жилищните компенсаторни записи в регистъра;
8. уникалният номер на издадените поименни временни удостоверения;
9. дата, на която е извършено прехвърлянето на компенсаторните записи и на жилищните компенсаторни записи;
10. имената и ЕГН на лицето (съответно фирмата, седалището, адресът на управление и номерът по БУЛСТАТ за юридическите лица), на което се прехвърлени компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи;
11. стойност на прехвърлените компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи;
12. дата на вписването на прехвърлянето на компенсаторни записи и на жилищни компенсаторни записи;
13. стойност на използваните компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи;
14. дата на използването на компенсаторните записи и на жилищните компенсаторни записи;
15. основание за използването на компенсаторни записи и на жилищни компенсаторни записи;
16. стойност на остатъка от неизползвани компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи;
17. дата на изчерпването на неизползваните компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи и на закриването на партидата.

Глава трета.
ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА


Чл. 6. (1) Подлежащите на вписване обстоятелства по чл. 5, т. 1 - 11 и 16 се предоставят за вписване от органите по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ.
(2) Вписването в регистъра на обстоятелствата по ал. 1 се извършва в деня на предоставянето им.
(3) Вписването в регистъра се извършва чрез работна станция при органа по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ, издал компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи.
(4) Информацията за обстоятелствата по чл. 5, т. 12 - 15 може да бъде предоставяна и от органите, приели компенсаторни записи, като платежно средство по сключени сделки. В този случай вписването на обстоятелствата в регистъра се извършва след отразяването им в регистъра за издаване на временни удостоверения по ЗОСОИ при органа по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ.
(5) Вписването на обстоятелството по чл. 5, т. 17 се извършва служебно.


Чл. 7. (1) Въвеждането на информацията в Централния регистър на компенсаторни записи се извършва от длъжностни лица - служители на Центъра за масова приватизация.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 се назначават със заповед на изпълнителния директор на Центъра за масова приватизация.
(3) В заповедта за назначаване на длъжностните лица по ал. 1 се посочват:
1. регистърът, до който длъжностното лице ще има достъп;
2. работните станции, които ще бъдат обслужвани от длъжностното лице.
(4) Заповедта за назначаване на длъжностните лица по ал. 1 се изпраща на органите по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ, които осигуряват достъпа им до регистъра за издаване на временни удостоверения по ЗОСОИ.


Чл. 8. (1) Въвеждането на данните в работните станции се извършва в деня на вписването им в регистъра за издадените временни удостоверения по ЗОСОИ при органа по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ.
(2) След приключване на работата по въвеждането на предоставените данни служителят на Центъра за масова приватизация разпечатва отчет за въведената информация в два екземпляра. Всеки от екземплярите се подписва от служителя на Центъра за масова приватизация и от длъжностното лице, отговарящо за воденето на регистъра за издадените временни удостоверения по ЗОСОИ при органа по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ.
(3) При констатирано несъответствие на данните от разпечатката по ал. 2 и вписаните данни в регистъра за издадените временни удостоверения по ЗОСОИ при органа по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ се изготвя двустранно подписан протокол, който е основание за корекция на вписването в регистъра. Протоколът се подписва от лицата по ал. 1. След корекцията се отпечатва нов отчет.
(4) Въвежданата информация постъпва в реално време в централната база от данни.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Изнесена работна станция" е технически съоръжено работно място при органите по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ, чрез което се въвежда информацията за временните удостоверения в регистъра. Работната станция се обслужва при същия пропускателен режим както при регистъра за издадените временни удостоверения по ЗОСОИ при органа по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ.
2. "В реално време" означава изпращане на въведената в локалната база от данни информация до централната база от данни в рамките на същия работен ден.

Заключителни разпоредби


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на държавната администрация и на Центъра за масова приватизация.


§ 3. Наредбата се приема на основание § 10 от Закона за изменение и допълнение на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти