Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪСТАВА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СОЛТА ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ

Приета с ПМС № 23 от 30.01.2001 г.,

Обн. ДВ. бр.11 от 6 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.96 от 9 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г.


Чл. 1. С наредбата се определят изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели, която се предлага на потребителите, употребява се в заведенията за обществено хранене и се влага в производството на хранителни продукти.

Чл. 2. (1) Солта за хранителни цели трябва да отговаря на органолептичните и физико-химичните показатели, посочени в приложения № 1 и 2.
(2) Изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели са задължителни за физическите и юридическите лица, които произвеждат, внасят и реализират сол за хранителни цели.


Чл. 3. Солта за хранителни цели включва:
1. трапезната сол;
2. солта за хранително-вкусовата промишленост.


Чл. 4. (1) Според начина на получаване сол за хранителни цели е:
1. получената чрез съответна обработка на изкопаема естествена каменна сол или солен концентрат;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) получената чрез изпарителна инсталация морска сол;
3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) получената чрез изпарение на слънце морска сол.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)


Чл. 5. (1) За хранителни цели се използва само сол, йодирана с калиев йодат в количеството съгласно приложения № 1 и 2.
(2) Срокът на трайност на йодираната сол е не повече от 12 месеца от датата на йодирането й.
(3) Използване на нейодирана сол в хранително-вкусовата промишленост се допуска при производството на хранителни продукти за износ, когато това е условие на съответната страна.


Чл. 6. Производителите и търговците съхраняват солта за хранителни цели в чисти, закрити и сухи помещения и я транспортират в чисти и закрити превозни средства.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г.) Вземането на проби от сол за хранителни цели за лабораторни анализи се извършва по реда на Наредба № 22 от 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни (ДВ, бр. 93 от 2003 г.).
(2) Изпитването на сол за хранителни цели за нуждите на държавния контрол се извършва по методите, определени с БДС 8840-71 "Натриев хлорид - технически методи за изпитване" и неговото Изменение № 2 от 1992 г. (обн. в Служебен указател № 9 на Комитета по стандартизация и метрология от 1992 г.).


Чл. 8. (1) При установяване на по-ниски стойности на калиев йодат в трапезната сол или в солта за хранително-вкусовата промишленост солта се подлага на допълнително йодиране или се насочва за използване за технически цели.
(2) Допълнителното йодиране се извършва от производителя, съответно от търговеца/вносителя, когато срокът по чл. 5, ал. 2 не е изтекъл.


Чл. 9. Солта за хранителни цели се пакетира в чисти опаковки, произведени от материали, разрешени за контакт с храни.


Чл. 10. (1) Върху всяка опаковка се поставя етикет, съобразен с общите изисквания за етикетиране на храни на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2000 г.(ДВ, бр. 62 от 2000 г.).
(2) На етикета задължително се отбелязват количеството на калиевия йодат и срокът на трайност.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Сол за хранителни цели" е кристален продукт, който се състои основно от натриев хлорид.
2. "Трапезна сол" е сол, която се предлага в търговската мрежа за употреба от населението и за използване в заведенията за обществено хранене.
3. "Сол за хранително-вкусовата промишленост" е сол, която се влага при производството на хранителни продукти.
4. "Механични примеси" са физически замърсители от неорганичен или органичен произход като пясък, камъчета, екскременти от гризачи и животни и др.
5. "Фалшифициращи субстанции" са субстанции от неорганичен или органичен произход, които по външен вид наподобяват, но по състав и характеристики не отговарят на солта за хранителни цели, и могат да доведат до влошаване на органолептичните и физико-химичните показатели на солта и да създадат риск за здравето на потребителя.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 4 от Закона за храните.


§ 3. Производителите на храни са длъжни да приведат производствените си технологии в съответствие с изискванията на наредбата в едногодишен срок от влизането й в сила.


§ 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от органите на държавния здравен контрол по реда на Закона за храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г.) Контролът по изпълнение на изискванията за етикетиране на солта за хранителни цели, която се предлага в търговската мрежа, се осъществява и от Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.


§ 5. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2010 г.) (1) Министерството на здравеопазването осъществява контрол на въздействието на йодираната сол върху йоддефицитните заболявания и нарушения чрез изследвания сред рискови групи от населението (деца, бременни и кърмещи жени).
(2) Изследванията по ал. 1 се извършват на всеки 4 години със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната година.
(3) В резултат от проведените изследвания Министерството на здравеопазването може да предложи изменения в приложения № 1 и 2 относно количеството на калиев йодат в солта за хранителни цели.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 23 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪСТАВА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СОЛТА ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г.)

§ 3. Първите изследвания за въздействието на йодираната сол върху йоддефицитните заболявания и нарушения по § 2, т. 2 се извършват през 2012 г.


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)

Органолептични и физико-химични показатели на солта за хранителни цели, получена чрез съответна обработка на естествена каменна сол


Показатели Характеристика
  и норми
1 2
1. Цвят бял
2. Вкус чисто солен
3. Мирис не се допуска
4. Съдържание на NaCl в % не 97,8
  по-малко от*  
5. Съдържание на калиев йодат 28-55 мг/кг
6. Съдържание на калций в % не  
  повече от*:  
  - трапезна сол 0,4
  - сол за хранително-вкусовата 0,6
  промишленост  
7. Съдържание на магнезий в % 0,08
  не повече от*  
8. Съдържание на сулфати в % 1,0
  не повече от*  
9. Съдържание на двужелезен 0,006
  триокис в % не повече от*  
10. Денатуриращи вещества и не се допускат
  съдържание на алуминий,  
  хром и никел  
11. Съдържание на мед и олово 2,0 мг/кг
  не повече от*  
12. Съдържание на живак 0,01 мг/кг
  не повече от*  
13. Съдържание на кадмий 0,1 мг/кг
  не повече от*  
14. Съдържание на цинк 10,0 мг/кг
  не повече от*  
15. Съдържание на арсен 1,0 мг/кг
  не повече от*  
16. Механични примеси не се допускат
17. Фалшифициращи субстанции не се допускат
18. Реакция на водния разтвор, рH 7,0-8,0
19. Остатък върху сито с номинален 40
  размер на страната на отворите  
  0,355 мм в % не повече от  
20. Съдържание на неразтворими във  
  вода вещества в % не повече от*:  
  - трапезна сол; 0,2
  - сол за хранително-вкусовата 0,3
  промишленост  
21. Съдържание на влага в %  
  не повече от:  
  - трапезна сол 0,2
  - сол за хранително-вкусовата 1,0
  промишленост  
22. Антислепващи агенти:  
  - кристални преобразователи:  
  фероцианиди на калций, калий или натрий,  
  единично или в комбинация не повече от* 15 мг/кг
  - покривни агенти: калциеви и/или  
  магнезиеви карбонати, магнезиев оксид,  
  натриев, калциев и магнезиев силикат,  
  триосновен калциев фосфат, аморфен  
  силиконов диоксид, натриев алуминат  
  единично или в комбинация не повече от* 20 мг/кг
  - покривни хидрофобични агенти:  
  алуминий, калций, магнезий, калий  
  или натриеви соли на миристинова,  
  палмитинова и стеаринова киселина,  
  единично или в комбинация не повече от* 20 мг/кг

* изразено на база сухо вещество


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.)

Органолептични и физико-химични показатели на солта за хранителни цели, получена от морска кристална сол


  Характеристика
  и норми
Показатели Морска сол, Морска сол,
  получена получена
  чрез изпа- чрез изпа-
  рителна рение на
  инсталация слънце
1 2 3
1. Цвят бял бял
2. Вкус чисто солен чисто солен
    или с много или с много
    слаб горчив слаб горчив
    привкус привкус
3. Мирис не се не се
    допуска допуска
4. Съдържание на NaCl    
  в % не по-малко от*:    
  - трапезна сол 97  
  - сол за хранително-вку- 97,5 96
  совата промишленост    
5. Съдържание на калиев 28-55 28-55
  йодат в мг/кг    
6. Съдържание на калций    
  в % не повече от*:    
  - трапезна сол 0,2  
  - сол за хранително-вку- 0,15 0,2
  совата промишленост    
7. Съдържание на магне-    
  зий в % не повече от*:    
  - трапезна сол 0,3  
  - сол за хранително-вку- 0,20 0,3
  совата промишленост    
8. Съдържание на сулфати 3 3
  в % не повече от*    
9. Съдържание на двуже- 0,005 0,005
  лезен триокис в % не    
  повече от*    10. Денатуриращи вещества не се не се
  и съдържание на алу- допускат допускат
  миний, хром и никел    
11. Съдържание на мед и 2,0 мг/кг 2,0 мг/кг
  олово не повече от*    
12. Съдържание на живак 0,01 мг/кг 0,01 мг/кг
  не повече от*    
13. Съдържание на кадмий 0,1 мг/кг 0,1 мг/кг
  не повече от*    
14. Съдържание на цинк 10,0 мг/кг 10,0 мг/кг
  не повече от*    
15. Съдържание на арсен 1 мг/кг 1 мг/кг
  не повече от*    
16. Механични примеси не се не се
    допускат допускат
17. Фалшифициращи не се не се
  субстанции допускат допускат
18. Реакция на водния 6,5-8,5 6,5-8,5
  разтвор, рH    
19. Съдържание на нераз-    
  творими във вода вещес-    
  тва в % не повече от*:    
  - трапезна сол   0,3
  - сол за хранително-вку- 0,1 0,3
  совата промишленост    
20. Съдържание на влага    
  в % не повече от:    
  - трапезна сол   0,6
  - сол за хранително-вку- 6,0 6,5
  совата промишленост    
21. Антислепващи агенти:    
  - кристални преобразователи:    
  фероцианиди на калций, калий    
  или натрий, единично или в    
  комбинация не повече от* 15 мг/кг 15 мг/кг
  - покривни агенти: калциеви    
  и/или магнезиеви карбонати,    
  магнезиев оксид, натриев,    
  калциев и магнезиев силикат,    
  триосновен калциев фосфат,    
  аморфен силиконов диоксид,    
  натриев алуминат единично    
  или в комбинация не повече от* 20 мг/кг 20 мг/кг
  - покривни хидрофобични    
  агенти: алуминий, калций,    
  магнезий, калий или натриеви    
  соли на миристинова,    
  палмитинова и стеаринова    
  киселина, единично или в    
  комбинация не повече от* 20 мг/кг 20 мг/кг

* изразено на база сухо вещество


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти