Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА КЪМ ДОГОВОРА ЗА АНТАРКТИКА

Приета с ПМС № 37 от 15.02.2001 г.

Обн. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г.


Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за изпълнение на Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика в случаите, когато дейността се организира от или с участието на български физически или юридически лица.
(2) Компетентен орган по прилагането на наредбата и на Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика е министърът на околната среда и водите.

Чл. 2. Условията за дейност на територията и акваторията на Антарктика се контролират чрез:
1. оценка на въздействието върху околната среда;
2. потвърждаване на решението за оценка на въздействието върху околната среда, издадено от орган на изпълнителната власт на друга държава;
3. прилагане на мерки за опазване на местната флора и фауна и забрана за въвеждане на неместни видове, на паразити и болести;
4. забрана за внасяне на определени вещества, препарати и продукти;
5. задължение за управление и отстраняване на отпадъците;
6. задължение за информиране на обществеността;
7. определяне на правила за безопасност.


Чл. 3. (1) Дейностите в Антарктика в зависимост от техния характер се подлагат на следните процедури за оценка на въздействието върху околната среда:
1. предварителна оценка на въздействието върху околната среда;
2. първоначална оценка на въздействието върху околната среда;
3. всеобхватна оценка на въздействието върху околната среда.
(2) Организаторът на дейност не се нуждае от потвърждение на оценката на въздействието върху околната среда по чл. 12 за дейността, за която министърът на околната среда и водите е потвърдил оценката на въздействието върху околната среда по реда на чл. 10, ал. 3, т. 3 или на чл. 11, ал. 10, т. 2.
(3) Редът и начинът на издаване на решенията за оценка на въздействието върху околната среда се определят със заповед на министъра на околната среда и водите.


Чл. 4. Предварителна оценка на въздействието върху околната среда се изисква в случаите, когато се планират дейности с по-малко от незначително или с преходно въздействие върху околната среда, като:
1. малки, леко оборудвани научни проекти, използващи палатки;
2. операции по прелитане и кацане, при които за площадки се използват неподготвени ледени или снежни повърхности;
3. малки, леко оборудвани туристически и изследователски експедиции, използващи палатки;
4. плаване с малки плавателни съдове, като например яхти.


Чл. 5. Първоначална оценка на въздействието върху околната среда се изисква в случаите, когато се планират дейности с незначително или преходно въздействие върху околната среда, като:
1. построяване на нови съоръжения или на съоръжения на мястото на съществуващи или разширяване и/или уголемяване на съществуващите съоръжения;
2. туристически експедиции, при които туристите се придвижват по въздух до повече от две места.


Чл. 6. Всеобхватна оценка на въздействието върху околната среда се изисква в случаите, когато се планират дейности с повече от незначително или с преходно въздействие върху околната среда, като:
1. построяване и експлоатация на нови станции;
2. построяване на каменни (бетонови) писти за въздухоплавателни съдове или на каменни (бетонови, асфалтови) пътища;
3. по-големи сондажни проекти, използващи сондажни разтвори.


Чл. 7. (1) Организаторът на дейността подава до министъра на околната среда и водите искане за издаване на решение на етап предварителна, първоначална или всеобхватна оценка на въздействието върху околната среда според характера и обема на дейността, за която се иска оценка.
(2) В подаденото искане организаторът на дейността обосновава вида на оценката на въздействието върху околната среда.
(3) Значителността и преходността на въздействието върху околната среда се определят според критериите, посочени в приложения № 1 и 2.


Чл. 8. Искането за издаване на решение на етап предварителна оценка на въздействието върху околната среда трябва да съдържа:
1. описание на планираната дейност, включващо:
а) цел на планираната дейност;
б) място на планираната дейност;
в) продължителност на планираната дейност;
г) интензивност на планираната дейност;
2. нотариално заверена декларация на организатора на планираната дейност за това, че той счита планираната дейност за такава, която има по-малко от незначително или преходно въздействие върху околната среда;
3. нотариално заверена декларация за това, дали друга страна по Договора за Антарктика е подала искане или е в процес на подаване на искане за оценка на въздействието върху околната среда за дейностите, посочени в приложение № 1 към Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика;
4. трите имена и адрес за контакт в Република България на лицето - организатор на дейността;
5. броя на хората, които ще осъществят и/или ще участват в дейността;
6. датата и мястото на отпътуването за Антарктика;
7. план за мониторинг на ефектите от планираната дейност;
8. документ за внесена такса за разглеждане на искането;
9. начина на съобщителна връзка с Министерството на околната среда в случай на непредвидими обстоятелства.


Чл. 9. Искането за издаване на решение на етап първоначална оценка на въздействието върху околната среда трябва да съдържа данните и документите по чл. 8, т. 1 и 3 - 9, като освен това се прибавят и:
1. описание на потенциалното въздействие на планираната дейност върху околната среда, включително преки, непреки и натрупващи се въздействия върху околната среда;
2. алтернативи на планираната дейност, включително промени в маршрута, в планираните за посещение места, в броя на пътниците и на използваните плавателни съдове;
3. нотариално заверена декларация на организатора на планираната дейност за това, че той счита планираната дейност за такава, която има незначително или преходно въздействие върху околната среда.


Чл. 10. (1) Искането за издаване на решение на етап предварителна или първоначална оценка на въздействието върху околната среда се отправя до министъра на околната среда и водите в 2 екземпляра.
(2) В 14-дневен срок от получаването на искането министърът на околната среда и водите може да поиска от организатора на дейността по-подробни данни за планираната дейност.
(3) В едномесечен срок от получаването на искането или в 14-дневен срок от получаването на допълнителните данни по ал. 2 министърът на околната среда и водите се произнася с решение, с което:
1. не потвърждава оценката на въздействието върху околната среда, ако планираната дейност предполага нарушение на някоя от забраните на Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика, или
2. указва на организатора на дейността да поиска извършване на всеобхватна оценка на въздействието върху околната среда поради наличието на данни за повече от незначително или преходно въздействие върху околната среда, или
3. потвърждава оценката на въздействието върху околната среда на организатора на дейността.
(4) В 14-дневен срок от влизането в сила на решението, с което се потвърждава оценката на въздействието върху околната среда на организатора на дейността, той представя в Министерството на околната среда и водите:
1. нотариално заверена декларация от организатора на дейността, когато той е физическо лице, или от физическо лице, посочено от организатора на дейността, когато той е юридическо лице, че е запознат с ограниченията на Договора за Антарктика, на Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика и на наредбата;
2. нотариално заверена декларация от организатора на дейността за това, че останалите участници в дейността са запознати с ограниченията на Договора за Антарктика, на Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика и на наредбата.
(5) Решението за потвърждаване на оценката на въздействието върху околната среда се дава на организатора на дейността след представяне на документите по ал. 4.


Чл. 11. (1) Искането за издаване на решение на етап всеобхватна оценка на въздействието върху околната среда се отправя в срок не по-късно от 150 дни преди 1 април следващата година до министъра на околната среда и водите:
1. в едно копие на български език, и
2. в толкова копия на английски език, колкото са страните по Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика, и
3. с едно копие на английски език за Комитета за опазване на околната среда по Договора за Антарктика.
(2) Искането за издаване на решение на етап всеобхватна оценка на въздействието върху околната среда трябва да съдържа всички данни и обстоятелства, посочени в чл. 3, ал. 2 от приложение № 1 към Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика. Към искането се прилага документ за внесена такса за разглеждане на искането.
(3) Искането по ал. 1 се подава на хартиен и на електронен носител.
(4) Министърът на околната среда и водите изпраща копие от искането до всяка от страните по Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика и до Комитета за опазване на околната среда по Договора за Антарктика в срок от не по-малко от 120 дни преди 1 април следващата година.
(5) Министърът на околната среда и водите оповестява чрез съобщение най-малко в един национален печатен ежедневник подаването на искане за издаване на решение на етап всеобхватна оценка на въздействието върху околната среда по наредбата, като посочва кога и къде заинтересуваните могат да прегледат искането, периода, през който заинтересуваните могат да правят възражения и бележки, и адреса, на който могат да бъдат изпращани писмени бележки и възражения.
(6) В съобщението по ал. 5 се посочва, че всеки може да прегледа искането и приложените към него данни и документи. Заинтересуваните трябва да имат на разположение най-малко 30 дни за преглед на документацията и за подаване на възражения и бележки, считано от датата на съобщението.
(7) Бележките и възраженията, направени от заинтересуваните лица, както и от Консултативното съвещание по Договора за Антарктика и от Комитета за опазване на околната среда по Договора за Антарктика, състояли се през текущата година, се прилагат към искането. Организаторът на дейността се уведомява за постъпилите бележки и възражения и му се дава 60-дневен срок, в който той допълва искането си за всеобхватна оценка на въздействието върху околната среда, като отговаря на тези бележки и възражения.
(8) Министърът на околната среда и водите може да даде възможност на организатора на дейността да допълни искането си и в случай че Консултативното съвещание по Договора за Антарктика забави своето становище, ако прецени, че забавянето е неоснователно.
(9) Организаторът на дейността подава допълненото искане за издаване на решение на етап всеобхватна оценка на въздействието върху околната среда отново до министъра на околната среда и водите.
(10) Министърът на околната среда и водите се произнася по това искане, като:
1. не потвърждава оценката на въздействието върху околната среда, ако планираната дейност:
а) предполага нарушаване на някоя от забраните на Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика, или
б) въздействието върху околната среда е значително или трайно, или
2. потвърждава оценката на въздействието върху околната среда на организатора на дейността.
(11) В 14-дневен срок от влизането в сила на решението, с което се потвърждава оценката на въздействието върху околната среда на организатора на дейността, той представя в Министерството на околната среда и водите:
1. нотариално заверена декларация от организатора на дейността, когато той е физическо лице, или от физическо лице, посочено от организатора на дейността, когато той е юридическо лице, че е запознат с ограниченията на Договора за Антарктика, на Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика и на наредбата;
2. нотариално заверена декларация от организатора на дейността за това, че останалите участници в дейността са запознати с ограниченията на Договора за Антарктика, на Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика и на наредбата;
3. декларация, удостоверяваща начина на съобщителна връзка с Министерството на околната среда и водите в случай на непредвидими обстоятелства.
(12) Решението за потвърждаване на оценката на въздействието върху околната среда се дава на организатора на дейността след представяне на документите по ал. 11.


Чл. 12. (1) Когато решението за оценка на въздействието върху околната среда е издадено от орган на изпълнителната власт на друга държава, организаторът на дейността подава до министъра на околната среда и водите искане за потвърждаване на издаденото решение, в което посочва:
1. името (наименованието) си и адреса по местоживеене, съответно седалището и адреса на управление;
2. трите имена, ЕГН и адреса по местоживеене на физическото лице, което ще носи административноправна и наказателна отговорност за неспазване на условията на дейност, посочено от организатора на дейността, когато той е юридическо лице;
3. трите имена и националността на участниците в дейността;
4. начална дата и продължителност на дейността;
5. описание на дейността;
6. описание на предполагаемите отпадъци, причинени от дейността, и начините за тяхното управление и отстраняване;
7. описание на мерките, които организаторът възнамерява да предприеме, за да намали, да предотврати или да контролира въздействието върху околната среда;
8. начина на съобщителна връзка с Министерството на околната среда и водите в случай на непредвидими обстоятелства.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат и:
1. нотариално заверена декларация от организатора на дейността, когато той е физическо лице, или от физическо лице, посочено от организатора на дейността, когато той е юридическо лице, че е запознат с ограниченията на Договора за Антарктика, на Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика и на наредбата;
2. нотариално заверена декларация от организатора на дейността за това, че останалите участници в дейността са запознати с ограниченията на Договора за Антарктика, на Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика и на наредбата;
3. решението за оценка на въздействието върху околната среда на организатора на дейността от орган на изпълнителната власт на друга държава.


Чл. 13. (1) Искане по чл. 12 подава и чуждестранно лице-организатор на дейността, когато в планираната дейност взема участие български кораб по смисъла на чл. 28 от Кодекса на търговското мореплаване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) В случаите по ал. 1 към документите се прилага и удостоверение от Изпълнителната агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта за съответствието на кораба с разпоредбите на приложение № IV към Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика.


Чл. 14. (1) Министърът на околната среда и водите се произнася в 14-дневен срок от получаването на искането по чл. 12 за потвърждаване на издаденото решение за оценка на въздействието върху околната среда, като потвърждава издаденото решение или отказва да потвърди издаденото решение.
(2) Министърът на околната среда и водите може да откаже да потвърди издаденото решение за оценка на въздействието върху околната среда само ако искането е непълно или ако описаната дейност се различава от дейността, за която е издадено решението за оценка на въздействието върху околната среда.
(3) Министърът на околната среда и водите може да потвърди издаденото решение за оценка на въздействието върху околната среда, като постави условия за упражняване на дейността, ако такива условия са необходими за опазването на околната среда.


Чл. 15. Министърът на околната среда и водите може да отмени издаденото решение за оценка на въздействието върху околната среда, ако обстоятелствата около издаването му са се променили значително и промяната дава основание да се предполага увреждане на околната среда от планираната дейност.


Чл. 16. (1) В случай че непредвидими обстоятелства наложат нарушаване на условията, при които е издадено решението за оценка на въздействието върху околната среда, организаторът на дейността е длъжен незабавно да съобщи за това в Министерството на околната среда и водите по начина, предложен в искането по чл. 8, т. 9, чл. 11, ал. 11, т. 3 и чл. 12, т. 8.
(2) Министърът на околната среда и водите може да наложи допълнителни условия за упражняване на дейността, които се съобщават на организатора и които представляват неразделна част от решението за оценка на въздействието върху околната среда.
(3) Министърът на околната среда и водите не може въз основа на ал. 2 да налага условия, несвързани с непредвидените обстоятелства и с нарушаването на условията на решението за оценка на въздействието върху околната среда.


Чл. 17. При условията на Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика и приложенията към него се регламентира дейността на организатора на дейност относно:
1. опазването на местната флора и фауна и забраните за въвеждане на неместни видове, на паразити и болести;
2. забраната за внасяне на определени вещества, препарати и продукти;
3. задължението за управление и отстраняване на отпадъците.


Чл. 18. В срок 60 дни след приключването на престоя в Антарктика организаторът на дейността е длъжен да представи в Министерството на околната среда и водите доклад, който съдържа:
1. описание на районите, в които е осъществена дейността, и на районите, които са посетени, с посочване на времето, прекарано там;
2. описание на образуваните отпадъци от дейността и начина на управлението и отстраняването им;
3. описание на негативните въздействия от дейността върху околната среда;
4. описание на мерките, взети за изпълнение на условията, поставени в решението за потвърждаване на оценката на въздействието върху околната среда или в разрешението за упражняване на дейност;
5. резултатите от мониторинга на ефектите от извършената дейност.


Чл. 19. Докладът по чл. 18 се представя в 2 екземпляра - един на български език и един на английски език, на хартиен и на електронен носител.


Чл. 20. Докладът е на разположение на всички заинтересувани, които биха искали да направят справка или да вземат бележки.


Чл. 21. Министърът на околната среда и водите издава наредба, с която определя правилата за безопасност на територията и в акваторията на Антарктика.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Организатор на дейност" е българско физическо или юридическо лице, което има намерение да организира дейност на територията и/или в акваторията на Антарктика.
2. "Управление и отстраняване на отпадъците" са по смисъла на приложение № III към Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 4а от Закона за опазване на околната среда.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)

§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.


Приложение № 1 към чл. 7, ал. 3


Критерии за определяне на значителността на
въздействието върху околната среда
 
Въздей- Околна Аналитичен Етап на
ствие среда еквивалент оценка на въз-
      действието
1 2 3 4
Никакво Съвсем Измерваните Искане по
или пре- малко параметри чл. 8 на етап
небрежи- въздейст- не се проме- предварител-
мо мал- вие върху нят или пък на оценка
ко въз- околната се променят на въздей-
действие среда съвсем нез- ствието вър-
    начително ху околната
      среда
Малко Малко Измерваните Искане по
въздей- въздейст- параметри мо- чл. 8 на етап
ствие вие, огра- гат да се про- предварител-
  ничено менят в рам- на оценка на
  във време- ките на фоно- въздействие-
  то и прост- вите стойнос- то върху окол-
  ранството ти за компо- ната среда
    нентите на  
    околната среда  
Средно Повлияни- Измерваните Искане по
въздей- те харак- параметри мо- чл. 9 на етап
ствие теристики гат да се про- първоначал-
  могат да се менят извън на оценка на
  възстано- рамките на фо- въздействие-
  вят в сред- новите стойно- то върху окол-
  но дълъг сти за компо- ната среда
  период нентите на окол-  
    ната среда, но  
    само в района  
    на дейността  
Интен- Повлияни- Измерваните Искане по
зивно те характе- параметри ще чл. 11 на етап
въздей- ристики останат изме- всеобхватна
ствие няма да нени в района оценка на
  могат да на дейността въздействие-
  се възста-   то върху окол-
  новят   ната среда


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3


Критерии за определяне на преходността на
въздействието върху околната среда
 
Въздей- Продължителност Етап на
ствие или преходност оценка на въз-
  на въздействието действието
Никакво Въздействието про- Искане по чл. 8
или прене- дължава от секунди на етап предва-
брежимо до часове рителна оценка
малко въз-   на въздействи-
действие   ето върху окол-
    ната среда
Малко Въздействието про- Искане по чл. 8
въздей- дължава от няколко на етап предва-
ствие дни до няколко рителна оценка
  седмици на въздействие-
    то върху окол-
    ната среда
Средно Въздействието про- Искане по чл. 9
въздей- дължава от няколко на етап първо-
ствие месеца до цял сезон начална оценка
  или се простира в на въздействие-
  рамките на няколко то върху окол-
  сезона ната среда
Интен- Въздействието про- Искане по чл. 11
зивно въз- дължава от няколко на етап всеоб-
действие години до няколко хватна оценка на
  десетилетия въздействието вър-
  (столетия) ху околната среда


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти