Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ ФОНДОВЕ И ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ

Приета с ПМС № 42 от 20.02.2001 г.

Обн. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2001г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за създаване и прекратяване на компенсационни фондове, тяхното набиране, управление и разходване.

Чл. 2. (1) Компенсационният фонд гарантира вземанията на влогодателите по договори за влог на зърно и на легитимираните държатели на складови записи за влог на зърно от лицензираните публични складове за зърно, участващи във фонда.
(2) Компенсационните фондове не извършват стопанска дейност.


Чл. 3. (1) Всеки лицензиран публичен склад за влог на зърно участва най-малко в един компенсационен фонд. При отнемане или неподновяване на лицензията публичният склад автоматично прекратява участието си в компенсационния фонд.
(2) При неучастие на публичен склад за зърно в компенсационен фонд за срок, по-дълъг от един месец, считано от датата на лицензирането му, лицензията му се отнема по предложение на Националната служба по зърното.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ ФОНДОВЕ


Чл. 4. (1) Компенсационен фонд се създава от два или повече лицензирани публични складове за зърно.
(2) Нови участници в компенсационен фонд се приемат въз основа на молба, съдържаща декларация, че публичният склад приема условията на правилника на фонда.
(3) Средствата на компенсационния фонд се набират и съхраняват по специална сметка в търговска банка. Титуляр на специалната сметка е управителният съвет на фонда.


Чл. 5. (1) Учредителите на компенсационен фонд приемат с единодушно решение правилник за набиране, разходване и управление на фонда. Приетият правилник се утвърждава със заповед на министъра на земеделието и горите в едномесечен срок от представянето му.
(2) В срока по ал. 1 министърът на земеделието и горите мотивирано отказва утвърждаване, когато правилникът противоречи на наредбата. Отказът на министъра подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство пред Върховния административен съд.


Чл. 6. (1) Учредените компенсационни фондове се регистрират в Националната служба по зърното.
(2) Вписването в регистъра на компенсационните фондове се извършва по заявление на учредителите в едноседмичен срок след представяне в Националната служба по зърното на утвърдения от министъра на земеделието и горите правилник и документ за открита специална сметка.
(3) В регистъра на компенсационните фондове се вписват следните обстоятелства:
1. учредителите на фонда;
2. управлението и представителството на фонда;
3. източниците за набиране на средства;
4. вземанията и размерът на вземанията, гарантирани от фонда.


Чл. 7. (1) Прекратяване на компенсационен фонд и на участие в него се извършва с одобрението на министъра на земеделието и горите, освен в случаите по чл. 3, ал. 1. Отказът на министъра на земеделието и горите да одобри прекратяване на фонд или на участие в него подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство пред Върховния административен съд.
(2) Публичните складове за зърно прекратяват участието си в компенсационен фонд с писмено 6-месечно предизвестие до управителния съвет.
(3) Прекратяването на фонда или на участието в него се вписва в регистъра по чл. 6.
(4) По отношение на трети добросъвестни лица компенсационният фонд се смята възникнал, съответно прекратен, от деня на вписване на обстоятелството в регистъра по чл. 6.


Чл. 8. Отношенията между участниците в компенсационния фонд се уреждат съгласно чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите.

Глава трета.
ФУНКЦИИ НА КОМПЕНСАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ


Чл. 9. Средствата по компенсационните фондове се набират от:
1. встъпителна и годишна вноска на участниците;
2. постъпления от управление на фонда;
3. суми, получени по международни проекти;
4. други постъпления.


Чл. 10. (1) Всички участници в компенсационен фонд правят встъпителна и годишни вноски в размери, в срокове и по ред, определени от правилника на фонда.
(2) При забавяне на вноска се дължи лихва в размер, определен от правилника на фонда.


Чл. 11. (1) Средствата на компенсационния фонд се управляват чрез:
1. влагане в държавни ценни книжа;
2. банкови влогове.
(2) Средствата на фонда се управляват по решение на неговия управителен съвет.
(3) Управителният съвет на фонда до 31 януари представя в Министерството на земеделието и горите годишен отчет за управлението на фонда.


Чл. 12. (1) Средствата от компенсационния фонд се разходват за:
1. изплащане на безспорно изискуемо вземане на влогодател или легитимиран държател на складов запис при установено неизпълнение от страна на публичния склад в срок, определен в правилника на фонда;
2. изплащане на задължения на публични складове, участващи във фонда, за които е открито производство по несъстоятелност, към вложители или легитимирани държатели на складови записи;
3. административно обслужване на фонда.
(2) За целта по ал. 1, т. 3 могат да се разходват не повече от 5 на сто от приходите на фонда за предходната година.
(3) Средствата от компенсационния фонд се разходват с единодушно решение на управителния му съвет.


Чл. 13. (1) Решение за разходване на средства от компенсационния фонд по чл. 12, ал. 1, т. 1 и 2 се взема въз основа на постъпило искане от влогодател, държател на складов запас или синдик по несъстоятелността на публичния склад. Към искането се прилагат доказателства за неговата основателност.
(2) От компенсационния фонд не се изплащат вземания на влогодатели, които са:
1. съдружници в публичния склад за зърно и притежават повече от 34 на сто от капитала му;
2. членове на управителния и на надзорния съвет, на съвета на директорите, управители или прокуристи на публичния склад за зърно;
3. съпрузи, роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен на лицата по т. 1 и 2.
(3) Исканията на влогодатели и държатели на складови записи се удовлетворяват след преценка на тяхната основателност.


Чл. 14. В 3-дневен срок от приемането му решението по чл. 13, ал. 1 се изпраща за изпълнение от банката, обслужваща специалната сметка на фонда.


Чл. 15. Компенсационният фонд може да възложи на застрахователна компания по свой избор оценка на риска при плащане по чл. 12, ал. 1, т. 1.


Чл. 16. (1) Компенсационният фонд се набира, управлява и разходва от управителен съвет.
(2) Съставът и функциите на управителния съвет се определят с правилника по чл. 5.

Глава четвърта.
СЧЕТОВОДСТВО И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ


Чл. 17. Управителният съвет на компенсационния фонд осигурява годишното счетоводно приключване при спазване разпоредбите на Закона за счетоводството.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 9, ал. 6 от Закона за съхранение и търговия със зърно.


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието и горите.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти