Logo Четвъртък, 22 Октомври


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГАРАНЦИОНЕН ФОНД НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД С ИНВЕСТИЦИОННИ БОНОВЕ

Приета с ПМС № 66 от 16.03.2001 г.

Обн. ДВ. бр.28 от 23 Март 2001г.


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за създаване на фонд, гарантиращ изплащането на пенсии на лицата, осигурени в доброволен пенсионен фонд с инвестиционни бонове, наричан по-нататък "гаранционния фонд", размерът на средствата в него и начините на управлението му.

Чл. 2. (1) Гаранционният фонд се създава със собствени парични средства на пенсионноосигурителното дружество, което е регистрирало и управлява доброволен пенсионен фонд с инвестиционни бонове при условията и по реда на Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
(2) Със средствата на фонда по ал. 1 пенсионноосигурителното дружество гарантира изплащането на пенсиите на осигурените лица в доброволния пенсионен фонд с инвестиционни бонове и на техните наследници.
(3) Средствата в гаранционния фонд се отчитат по отделна сметка на пенсионноосигурителното дружество.


Чл. 3. (1) Размерът на средствата в гаранционния фонд се изчислява към 31 декември всяка година в процент от положителната разлика между внесените инвестиционни бонове по номинална стойност и активите на доброволния пенсионен фонд, намалени с нереализираните инвестиционни бонове по номинална стойност.
(2) Процентът по ал. 1 не може да бъде по-малък от:
1. двадесет на сто за първата година;
2. четиридесет на сто за втората година;
3. шестдесет на сто за третата година;
4. осемдесет на сто за четвъртата година;
5. сто на сто за петата и за всяка следваща година до седмата.
(3) След петата година размерът на средствата на гаранционния фонд се намалява със сумата на изплатените пенсии.
(4) Активите на доброволния пенсионен фонд с инвестиционни бонове се оценяват съгласно изискванията на Наредбата за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества, приета с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 83 от 2000 г.).


Чл. 4. Средствата в гаранционния фонд се инвестират при спазване изискванията на чл. 44-48 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.


Чл. 5. (1) Гаранционният фонд се управлява съгласно правила, приети от органите на управление на пенсионноосигурителното дружество и утвърдени от председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор.
(2) В правилата по ал. 1 се определят редът и начинът за:
1. превеждане на собствени средства на пенсионноосигурителното дружество в сметката на гаранционния фонд;
2. инвестиране на средствата на гаранционния фонд;
3. изплащане на пенсии на осигурени лица и на техни наследници.
(3) Правилата по ал. 1 се представят за утвърждаване от председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор в срок до 3 месеца от датата на регистриране в съда на доброволния пенсионен фонд с инвестиционни бонове.


Чл. 6. Пенсионноосигурителното дружество изготвя справка за състоянието на гаранционния фонд съгласно приложението, която представя в Държавната агенция за осигурителен надзор едновременно с годишните счетоводни отчети на пенсионноосигурителното дружество и на доброволния пенсионен фонд с инвестиционни бонове.


Чл. 7. При сливане или вливане на доброволен пенсионен фонд с инвестиционни бонове в доброволен пенсионен фонд с парични средства средствата в гаранционния фонд се разпределят по индивидуалните партиди на осигурените лица пропорционално на техния дял в масата на активите на доброволния пенсионен фонд с инвестиционни бонове към датата на сливането или вливането.


Чл. 8. (1) Лицата, извършили нарушения на чл. 2 - 7, се наказват съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.
(2) Актовете за констатиране на нарушенията се съставят от упълномощени от председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя на агенцията.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 101, ал. 2 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор, който дава указания по нейното прилагане.


Приложение към чл. 6


   
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)
 
С П Р А В К А
за състоянието на гаранционния фонд на ......................... към ............ г.

(наименование на доброволния пенсионен фонд с инвестиционни бонове)

 

(левове)

 
Показател За първата За втората За третата За четвър- За петата За шестата За седмата
по   година година година тата година година година
ред         година      
1. Внесени инвестиционни бо-              
  нове (по номинална стой-              
  ност) до края на съответ-              
  ната година с натрупване              
2. Активи на доброволния              
  пенсионен фонд с инвести-              
  ционни бонове-общо              
3. Нереализирани инвести-              
  ционни бонове (по номи-              
  нална стойност)              
4. Активи, намалени със су-              
  мата на нереализираните              
  инвестиционни бонове              
  (р.2-р.3)              
5. Сума на изплатените пенсии Х Х Х Х Х    
6. Процент за съответната              
  година съгласно чл. 3, ал. 2              
  от наредбата              
7. Размер на гаранционния              
  фонд [(р.1-р.4-р.5) x р.6:100]              
   
Дата: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ръководител: .....................................................................................................................................
Изготвил: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(подпис и печат)
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти