Logo Четвъртък, 24 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ТЕХНИКА, ПОВИКАНА НА УЧЕБНО-МОБИЛИЗАЦИОННИ СБОРОВЕ

Приета с ПМС № 73 от 22.03.2001 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001г., изм. ДВ. бр.83 от 13 Октомври 2006г.


Чл. 1. С наредбата се определят размерът на възнагражденията и редът за изплащането им на собствениците на техника, повикана на учебно-мобилизационни сборове.

Чл. 2. (1) На собствениците на техника, повикана на учебно-мобилизационни сборове, се изплаща дневно възнаграждение в размери съгласно приложението.
(2) Възнаграждението по ал. 1, с изключение на това за гражданските въздухоплавателни средства, се определя за времето на провеждане на сбора, увеличено с един ден за подготовка и разкомплектуване на използваната техника.
(3) Възнаграждението на собствениците на граждански въздухоплавателни средства се определя за времето на използването им в летателни часове.


Чл. 3. (1) Горивно-смазочните материали, изразходвани за придвижването на техниката от местодомуването до местоназначението и обратно, са за сметка на ведомството, провеждащо учебно-мобилизационния сбор, и се определят по норматив, утвърден от началника на Генералния щаб на Българската армия.
(2) Алинея 1 се прилага и за горивно-смазочните материали, изразходвани по време на учебно-мобилизационния сбор.


Чл. 4. (1) Техниката, повредена по време на учебно-мобилизационния сбор, се ремонтира до степен на техническа годност за сметка на ведомството, което я е използвало.
(2) За времето на ремонта на собственика на техниката се изплаща възнаграждението, определено по реда на чл. 2.


Чл. 5. (1) Техниката, унищожена по време на учебно-мобилизационен сбор, се заплаща на собственика от ведомството, което я е използвало.
(2) Размерът на обезщетението се определя по застрахователната стойност.


Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Възнагражденията по наредбата се изплащат от поделението или от структурното звено на Министерството на вътрешните работи, провеждащо сбора, и са за сметка на ведомството, използвало техниката.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) По смисъла на наредбата "учебно-мобилизационен сбор" е форма за подготовка на войските, щабовете, структурните звена на Министерството на вътрешните работи и военните окръжия за провеждане на мобилизация.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 172, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на отбраната и на министъра на вътрешните работи.


§ 4. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Министърът на отбраната дава указания по прилагането на наредбата.


Приложение към чл. 2, ал. 1


ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
на собствениците на техника, повикана на
учебно-мобилизационни сборове
 
Код Техника, водеща Възнаг-
по за ав- се на военен отчет ражде-
ред тома-   ние за
  тизи-   1 ден
  ран   (в лв.)
  отчет    
1 2 3 4
I.   Автомобили  
1.   Леки автомобили  
1.1. 001 Леки автомобили с нормална  
    проходимост (без тези-собстве-  
    ност на физически лица) с обем  
    на ДВГ над 1300 куб.см 15
1.2. 006 Леки автомобили с повишена  
    проходимост* 20
2.   Товарни автомобили  
2.1.   Товарни бордови автомобили  
2.1.1.   Товарни бордови автомобили  
    с нормална проходимост  
  007 Товарни бордови автомобили  
    с нормална проходимост  
    над 0,8 до 1,5 t 15
  008 Товарни бордови автомобили с нор-  
    мална проходимост над 1,5 до 3 t 17
  009 Товарни бордови автомобили с нор-  
    мална проходимост над 3 до 5 t 19
  010 Товарни бордови автомобили с нор-  
    мална проходимост над 5 до 8 t 21
  011 Товарни бордови автомобили с нор-  
    мална проходимост над 8 до 15 t 23
  012 Товарни бордови автомобили с нор-  
    мална проходимост над 15 t 95
  013 Товарни бордови автомобили с нор-  
    мална проходимост-седлови вле-  
    кач с полуремарке 30
  014 Товарни бордови автомобили с нор-  
    мална проходимост с хидрокран 40
2.1.2.   Товарни бордови автомобили с  
    повишена проходимост*  
  015 Товарни бордови автомобили с по-  
    вишена проходимост над 0,8 до 1,5 t 16
  016 Товарни бордови автомобили с по-  
    вишена проходимост над 1,5 до 3 t 18
  017 Товарни бордови автомобили с по-  
    вишена проходимост над 3 до 5 t 20
  018 Товарни бордови автомобили с по-  
    вишена проходимост над 5 до 8 t 22
  019 Товарни бордови автомобили с по-  
    вишена проходимост над 8 до 15 t 24
  020 Товарни бордови автомобили с по-  
    вишена проходимост над 15 t 26
  021 Товарни бордови автомобили с по-  
    вишена проходимост-седлови вле-  
    кач с полуремарке 31
  022 Товарни бордови автомобили с по-  
    вишена проходимост с хидрокран 50
2.2.   Товарни автомобили с фургон  
2.2.1.   Товарни автомобили с фургон с  
    нормална проходимост  
  023 Товарни автомобили с фургон с нор-  
    мална проходимост над 0,8 до 1,5 t 15
  024 Товарни автомобили с фургон с нор-  
    мална проходимост над 1,5 до 3 t 17
  025 Товарни автомобили с фургон с нор-  
    мална проходимост над 3 до 5 t 19
  026 Товарни автомобили с фургон с нор-  
    мална проходимост над 5 до 8 t 21
  027 Товарни автомобили с фургон с нор-  
    мална проходимост над 8 до 15 t 23
  028 Товарни автомобили с фургон с нор-  
    мална проходимост над 15 t 25
  029 Товарни автомобили с фургон с  
    нормална проходимост-седлови  
    влекач с полуремарке 30
2.2.2.   Товарни автомобили с фургон  
    с повишена проходимост  
  031 Товарни автомобили с фургон с по-  
    вишена проходимост над 0,8 до 1,5 t 16
  032 Товарни автомобили с фургон с по-  
    вишена проходимост над 1,5 до 3 t 18
  033 Товарни автомобили с фургон с по-  
    вишена проходимост над 3 до 5 t 20
  034 Товарни автомобили с фургон с по-  
    вишена проходимост над 5 до 8 t 22
  035 Товарни автомобили с фургон с по-  
    вишена проходимост над 8 до 15 t 24
  036 Товарни автомобили с фургон с по-  
    вишена проходимост над 15 t 26
  037 Товарни автомобили с фургон с  
    повишена проходимост-седлови  
    влекач с полуремарке 31
2.3.   Самосвали  
2.3.1.   Самосвали с нормална проходимост  
  040 Самосвали с нормална проходимост  
    над 2,75 до 5 t 20
  041 Самосвали с нормална проходимост  
    над 5 до 8 t 22
  042 Самосвали с нормална проходимост  
    над 8 до 15 t 24
  043 Самосвали с нормална проходимост  
    над 15 t 26
  044 Самосвали с нормална проходимост-  
    седлови влекачи с полуремарке 32
2.3.2.   Самосвали с повишена проходимост  
  047 Самосвали с повишена проходимост  
    над 2,75 до 5 t 21
  048 Самосвали с повишена проходимост  
    над 5 до 8 t 23
  049 Самосвали с повишена проходимост  
    над 8 до 15 t 25
  050 Самосвали с повишена проходимост  
    над 15 t 27
  051 Самосвали с повишена проходимост-  
    седлови влекачи с полуремарке 33
3.   Специални  
3.1.   Медицински автомобили  
  053 Санитарни автомобили с нормална  
    проходимост 20
  054 Санитарни автомобили с повишена  
    проходимост 22
  055 Противоепидемични автомоби-  
    ли (дезинфекционни) 25
3.2.   Автобуси  
  056 Микробуси до 11 места 20
  057 Автобуси над 11 до 20 места 24
  058 Автобуси над 20 до 42 места 27
  059 Автобуси над 42 места (единични) 30
  060 Автобуси над 42 места (съчленени) 40
3.3.   Авторемонтни работилници  
  061 Авторемонтни работилници  
    без струг 24
  062 Авторемонтни работилници  
    със струг 25
  063 Спомагателни работилници 20
3.4.   Машини за ГСМ  
3.4.1.   Автоцистерни за ГСМ  
  065 Автоцистерни за ГСМ до 5000 l 22
  066 Автоцистерни за ГСМ от 5000  
    до 10 000 l 24
  067 Автоцистерни за ГСМ над 10 000 l 26
  068 Автоцистерни за ГСМ-седлови  
    влекачсполуремарке 30
3.4.2.   Автогоривозаправчици  
  070 Автогоривозаправчици до 5000 l 22
  071 Автогоривозаправчици  
    над 5000 до 10 000 l 24
  072 Автогоривозаправчици над 10 000 l 26
  073 Автогоривозаправчици-  
    седлови влекач с полуремарке 30
  074 Автомаслозарядни машини 20
  075 Автолаборатории за анализ на ГСМ 40
  076 Преливни станции за гориво (на ав-  
    томобилно шаси) 30
3.5.   Автоцистерни за вода, вино и мляко  
  078 Автоцистерни за вода и вино  
    до 5000 l 22
  079 Автоцистерни за вода и вино  
    над 5000 до 10 000 l 24
  080 Автоцистерни за вода и вино  
    над 10 000 l 26
  081 Автоцистерни за вода и вино-  
    седлови влекач с полуремарке 30
  082 Автоцистерни за мляко до 10 000 l 24
  083 Автоцистерни за мляко над 10 000 l 26
3.6.   Автокранове  
  085 Автокранове до 6,5 t 30
  086 Автокранове над 6,5 до 10 t 32
  087 Автокранове над 10 до 15 t 34
  088 Автокранове над 15 до 20 t 40
  089 Автокранове над 20 t 50
3.7.   Строителни машини  
  090 Автобетоносмесители 25
  091 Автобетонопомпи 25
  092 Циментовози 25
  093 Автостълби 25
  094 Цистерни за битум  
    (на автомобилно шаси) 25
  095 Цистерни за мазут и катран  
    (на автомобилно шаси) 25
3.8.   Тилови машини  
  100 Автохладилници 25
  101 Автохлебовози 25
  102 Брашновози 25
  103 Автомесовози 25
  104 Фуражовози 25
3.9.   Специализиран влекач за ремаркета  
  106 Влекач за ремарке до 10 t 35
  107 Влекач за ремарке над 10 до 40 t 35
  108 Влекач за ремарке над 40 t 35
3.10.   Други специални  
  110 Автовишки 25
  111 Автосметосъбирачи 25
  112 Лугоразпръсквачи 25
  113 Поливно-миячна машина 25
  114 Агитационни (репортажни и машини  
    за културно-информационна дейност) 15
  115 Противопожарни автомобили 25
  116 Пясъкоразпръсквачи 25
  117 Седлови влекачи (за ремаркета) 30
  118 Автоснегорини 20
  119 Роторни снегорини 25
  120 Лаборатории 25
  121 Цистерни за азот 25
  122 Цистерни за амонячна вода 25
  123 Цистерни за киселини и химикали 25
  124 Специални разни (непосочени): сто-  
    матологични, животновоз; звуко-  
    записни; репортажни; електростан-  
    ции; спасителни; бутилкови; флуоро-  
    граф; кафезовоз; каналочистач; ра-  
    диоработилница; кабеловоз и др. 25
II.   Ремаркета  
4.   Ремаркета  
4.1.   Товарни ремаркета  
4.1.1.   Едноосни ремаркета  
  125 Ремаркета товарни за автомобили  
    до 2 t 5
  126 Ремаркета товарни за автомобили  
    над 2 t 5
4.1.2.   Двуосни ремаркета  
  127 Ремаркета товарни за автомобили  
    до 2 t 5
  128 Ремаркета товарни за автомобили  
    над 2 t 5
4.1.3.   Ремаркета товарни за трактори  
  129 Ремаркета товарни за трактори  
    до 2 t 5
  130 Ремаркета товарни за трактори  
    над 2 t 5
4.2.   Специални ремаркета  
  131 Ремаркета за ГСМ 7
  132 Ремарке фургон (двуосно) 7
  133 Ремаркета за вода и вино 7
  134 Ремаркета за мляко 7
  135 Хладилни ремаркета 10
4.3.   Ремаркета без влекач  
  138 Ремарке-до 10 t 7
  139 Ремарке-над 10 до 20 t 7
  140 Ремарке-над 20 до 30 t 7
  141 Ремарке-над 30 до 40 t 7
  142 Ремарке-над 40 до 50 t 7
  143 Ремарке-над 50 t 7
4.4.   Ремаркета прицелни  
  145 Ремарке-товарно 5
  146 Ремарке-платформено 5
  147 Ремарке-самосвал 5
  148 Ремарке-фургон 7
  149 Ремарке-контейнеровоз 7
  150 Ремарке-панеловоз 7
  151 Ремарке-тръбовоз 7
  152 Ремарке-циментовоз 7
  153 Ремарке за ГСМ 7
  154 Ремарке за вода и вино 7
  155 Ремарке за мляко 7
  156 Ремарке за битум 7
  157 Ремарке за мазут 7
  158 Ремарке за азот 7
  159 Ремарке за киселини 7
  160 Ремарке за химикали и др. 7
III.   Трактори  
5.   Трактори  
5.1.   Верижни трактори  
  165 Верижни трактори над 50 до 80 к.с. 10
  166 Верижни трактори над 80 до 110 к.с. 15
  167 Верижни трактори над 110 к.с. 25
5.2.   Колесни трактори  
  169 Колесни трактори над 50 до 80 к.с. 10
  170 Колесни трактори над 80 до 110 к.с. 15
  171 Колесни трактори над 110 к.с. 25
IV.   Инженерна техника  
6.   Инженерни машини  
6.1.   Пътностроителна техника  
6.1.1. 175 Автогрейдери 70
6.1.2.   Булдозери  
  178 Булдозери до 110 к.с. 45
  179 Булдозери над 110 до 160 к.с. 60
  180 Булдозери над 160 к.с. 75
6.1.3.   Скрепери  
  181 Автоскрепери 45
6.1.4.   Самоходни валяци  
  182 Валяци до 1 t 25
  183 Валяци до 10 t 50
  184 Валяци над 10 t 65
6.1.5.   Товарачни машини  
  186 Товарачни машини до 0,5 куб.м 50
  187 Товарачни машини над 0,5 до 1,5 куб.м 65
  188 Товарачни машини над 1,5 куб.м 70
6.2.   Земекопна техника  
    Ескаватори  
6.2.1.   Колесни еднокошови ескаватори  
  190 Колесни еднокошови ескаватори  
    до 0,3 куб.м 40
  191 Колесни еднокошови ескаватори  
    над 0,3 куб.м 60
6.2.2.   Верижни еднокошови ескаватори  
  193 Верижни еднокошови ескаватори  
    до 1 куб.м 50
  194 Верижни еднокошови ескаватори  
    над 1 куб.м 70
6.2.3   Друга земекопна техника  
  195 Канавкокопачи 60
  196 Разбивач/къртач 25
  197 Траншейни машини 70
  198 Котловани машини 70
6.3.   Пробивна техника  
  200 Мотокомпресорни станции 25
  201 Автосонда 50
  202 Сонди-БМХ 10
6.4.   Подвижни електроагрегати  
  203 Подвижни електроагрегати до 5 kW 5
  204 Подвижни електроагрегати  
    над 5 до 10 kW 15
  205 Подвижни електроагрегати  
    над 10 до 15 kW 15
  206 Подвижни електроагрегати  
    над 15 до 20 kW 15
  207 Подвижни електроагрегати  
    над 20 до 30 kW 15
  208 Подвижни електроагрегати  
    над 30 до 40 kW 25
  209 Подвижни електроагрегати  
    над 40 до 50 kW 25
  210 Подвижни електроагрегати  
    над 50 kW 70
  211 Подвижни електроагрегати  
    заваръчни 30
6.5.   Дървообработваща техника  
  213 Триони моторни 5
  214 Лесопилни рами 40
6.6.   Водоснабдителна техника  
  216 Помпи моторни-подвижни 20
V.   Подвижна подемно-транспортна  
    техника  
7.   Подвижна подемно-транспортна  
    техника  
7.1.   Електрокари  
7.1.1.   Електрокари високоповдигачи  
  220 Електрокари високоповдигачи до 1 t 96
  221 Електрокари високоповдигачи  
    над 1 t 130
7.1.2.   Електрокари платформени  
  222 Електрокари платформени до 1 t 96
  223 Електрокари платформени  
    над 1 до 2 t 130
  224 Електрокари платформени над 2 t 130
7.2.   Мотокари  
7.2.1.   Мотокари високоповдигачи  
  225 Мотокари високоповдигачи до 1,25 t 96
  226 Мотокари високоповдигачи  
    над 1,25 до 2 t 130
  227 Мотокари високоповдигачи  
    над 2 до 3,5 t 130
  228 Мотокари високоповдигачи над 3,5 t 130
VI.   Специализиран железопътен състав  
8.   Локомотивен и вагонен парк  
8.1.   Локомотивен парк  
8.1.1.   Електрически тягов подвижен  
    състав  
8.1.1.1.   Електрически влакови локомотиви  
  230 Серия 42. 000 1200
  231 Серия 43. 000 1200
  232 Серия 44. 000 1200
  233 Серия 45. 000 1200
  234 Серия 46. 000 1200
8.1.1.2.   Електрически маневрени  
    локомотиви  
  237 Серия 61. 000 1200
8.1.1.5.   Електрически мотрисни влакове  
  240 Серия 32. 000 1200
  241 Серия 33. 000 1200
8.1.2.   Дизелов тягов подвижен състав  
8.1.2.1.   Дизелови влакови локомотиви  
  244 Серия 06. 000 1480
  245 Серия 07. 000 1480
8.1.2.2.   Универсални дизелови локомоти-  
    ви (за влакова и маневрена работа)  
  248 Серия 05. 000 1480
8.1.2.3.   Дизелов маневрен локомотив  
  250 Серия 52. 000 1480
8.1.2.4.   Дизелови мотрисни влакове  
    и мотриси  
  252 Серия 18. 000 1480
  253 Серия 19. 000 1480
8.1.2.5.   Теснопътни дизелови локомотиви  
  255 Серия 75. 000 1480
  256 Серия 76. 000 1480
  257 Серия 77. 000 1480
  258 Серия 80. 000 1480
  259 Серия 81. 000 1480
8.1.2.6.   Други  
  260    
  261    
8.2.   Вагонен парк  
8.2.1.   Пътнически вагонен парк  
8.2.1.1.   Първокласен  
  265 -№ 1015, серия А-4 160
  266 -№ 1917, серия А-4 160
  267 -№ 1940, серия А-4 160
  268 -№ 1950, серия А-4 160
  269 -№ 1974, серия А-4 160
  270 -№ 2047, серия А-4 160
8.2.1.2.   Второкласен  
  273 -№ 2015, серия В-4 150
  274 -№ 2017, серия В-4 150
  275 -№ 2020, серия В-4 150
  276 -№ 2040, серия В-4 150
  277 -№ 2047, серия В-4 150
  278 -№ 2057, серия В-4 150
  279 -№ 2074, серия В-4 150
  280 -№ 2976, серия В-4 150
8.2.1.3.   Първокласен и второ-  
    класен (смесен)  
  285 -№ 3940, серия АВ-4 160
8.2.1.4.   Двуетажни  
8.2.1.5. 286 Кушет  
  287 -№ 5080, серия ВС-4 225
  288 -№ 5940, серия ВС-4 225
8.2.1.6.   Спален  
  291 -№ 6080, серия WL-4 230
  292 -№ 6484, серия WL-4 230
8.2.1.7.   Фургон  
  295 -№ 2047, серия ВД-4 (второкласен) 150
  296 -№ 9250, серия Д-4 150
  297 -№ 9257, серия Д-4 150
8.2.1.8.   Вагон-ресторант  
  299 -№ 8880, серия WR-4 170
8.2.1.9.   Бюфет  
  302 -№ 8547, серия ВR-4 160
8.2.1.10. 305 Санитарни 200
8.2.1.11.   Бар  
  306 -№ 8440, серия ВR 160
  307 -№ 8547, серия ВR 160
8.2.2.   Товарен вагонен парк  
8.2.2.1.   Покрити вагони (2-осни)  
  309 -№ 150-GBS 17
8.2.2.2.   Покрити вагони (4-осни)  
  310 -№ 181-GABS 31
8.2.2.3.   Платформени вагони  
  314 -№ 390-RS (4-осни) 31
  315 -№ 391-RGS-за  
    контейнери (4-осни) 31
  316 -№ 393-RTS-с капаци (4-осни) 31
  317 -№ 432-SPS-тежковоз (4-осни) 40
  318 -№ 472-SMMPJ-тежковоз  
    (4-осни) 40
  319 -№ 482-SАР (б-осни) 40
  320 -№ 991-UAN 33
8.2.2.4.   Открити (2-осни)  
  324 -№ 596 17
8.2.2.5.   Открити (4-осни)  
  326 -№ 530-EAOS 31
  327 -№ 534-ЕАОS (ТАЛ БТ-6) 31
  328 -№ 535 (ТАЛ БТ-4) 31
  329 -№ 536 (ТАЛ БТ-4) 31
  330 -№ 537-ЕАОS 31
  331 -№ 543-ЕАОS (ТАЛ БТ-4) 31
  332 -№ 590-ЕАS 31
  333 -№ 592-ЕАLS 31
  334 -№ 594-ЕАS 31
  335 -№ 595-ЕАОS (ТАЛ БТ-4) 31
  336 -№ 597-ЕАLS 31
8.2.2.6.   Цистерни  
  339 -№ 792-UAHS (ТАЛ БТ-1) 33
  340 -№ 782 33
  341 -№ 785-(за нефт) 37
  342 -№ 787-ZAES 37
  343 -№ 795-UAHS (ТАЛ БТ-1) 33
  344 -№ 798-UAHS (ТАЛ БТ-1) 33
8.2.2.7.   Хладилни  
  347 -№ 870-IАСТТS 61
  348 -№ 876-IАЕGHIS 61
  349 -№ 879-1АS, 56/67 г. 61
8.2.2.8.   Циментовози  
  351 -№ 930-УАЦС 33
  352 -№ 932-UDCES 33
8.2.2.9.   Зърновози  
  354 -№ 933-UDGPPS 33
8.2.2.10.   Торовози  
  356 -№ 934-UAGPS 33
8.2.2.11.   Специален-за зърнени храни  
  358 -№ 583-TADS 40
8.2.2.12.   Рудовози  
  360 -№ 593-EAMNOS 31
8.2.2.13.   Открити-за баласт  
  364 -№ 607-FDK 40
8.2.2.14.   Седловидни разтоварни  
  366 -№ 665-FALS 40
8.2.2.15.   Открити с хопердозатори  
  368 -№ 368-FАС 40
8.2.2.16.   Седловиден с под  
  370    
8.2.3.   Теснопътни пътнически вагони  
  371 -№ 600, серия В-4 150
  372 -№ 900, серия Д-4 150
8.2.4.   Теснопътни товарни вагони  
  374 -№ 1000, серия покрити-4 17
  375 -№ 2000, серия открити-4 17
  376 -№ 3000, серия открити-4 17
  377 -№ 4000, серия контейнеровози-4 17
  378 -№ 6000, серия цистерни-4 19
8.3.   Железопътна строителна  
    механизация  
8.3.1.   Железопътни строителни машини  
  385 Траверсодобивни машини  
    за открит път 850
  386 Траверсодобивни машини-  
    стрелкови 925
  387 Баластопланиращи машини 580
  388 Баластопресевни машини  
    (МАТИСА, ПЛАСЕР) 1100
  389 Пътеповдигащи и рукащи машини 20
  390 Пътепоставящи кранове 420
  391 ЖП влекачи 60
  392 Машини за ремонт на  
    контактната мрежа 20
  393 Железопътни кранове 25
8.3.2.   Малка жп механизация, задвижена  
    от електродвигатели или от  
    двигатели с вътрешно горене  
  394 Релсорезачки с диск или лък 6
  395 Релсопробивачки 7
  396 Траверсопробивачки 7
  397 Траверсоподбивачки 5
  398 Трифоногаечни машини 7
  399 Нисковолтови трансформатори -
VII.   Въздухоплавателни средства и  
    друга специализирана  
    авиационна техника  
9.   Въздухоплавателни средства  
9.1.   Самолети  
9.1.1.   Транспортни пътнически USD/
    самолети ден
  400 Боинг 735 (767) -
    Боинг 737-500 -
    Боинг 767 -
  401 Еърбус А-310 (320) -
  402 Ту-154 4800
  403 Ту-134 2400
  404 Ил-18 2600
  405 Як-40 1600
  406 Ан-206 Няма
      такъв
      в реги-
      стъра
  407 Ан-24 2250
  40 У Ан-12 2500
  410 Ан-2 500
  411 Л-410 1800
9.1.2.   Специални самолети  
  420 Ан-26 2250
  421 Ан-30 Ф (фотографски) Няма
      такъв
      в реги-
      стъра
  422 Л-4Ю Ф (фотографски) 1800
  423 М-18 500
  424 Турботраж Нами-
      рат се
      на тер.
      на Р.
      Судан
  425 Z-37 400
  426 Як-50 Няма
      такъв
      в реги-
      стъра
9.1.2.2.   Други Ту-154М 4800
  430 Моторни делтапланери -
  431 Риджоаванти PiaggioР-180 Avanti 2000
  432 BKSK-200 Beechiaft  
    Super King air-200 900
  433 Чесна Cessna 700
9.2.   Вертолети  
9.2.1.   Транспортни (за бойно  
    осигуряване)  
  450 Ми-1,2 600
  451 Ми-8 1200
  452 Ка-26 600
9.2.2.   Други Ми-8.МТВ 1800
  456 Ка-32 3000
10.   Специализирана авиационна  
    техника  
10.1.   За подвижни КП  
  460 Стартови КП СКП-9 -
  461 Стартови КП ЕКП-11 -
10.2.   Светотехнически средства  
  465 Указател на глисадата-  
    УГС-1 ("Седло")  
  466 Автомобилен прожектор-  
    АПМ-90 със светлотехническо  
    обзавеждане ЛУЧ  
  467 Кодов неонов светомаяк-  
    КНС-1П  
  468 Кодов неонов светомаяк-КНС-4П  
  469 Осветителна система за кацане  
    на вертолети "Светлушка"  
  470    
10.3.   Техника за запускане на самолети USD
      за 1
      час
  474 Летищен подвижен електро-  
    агрегат-АПА-22 М -
  475 Летищен подвижен електро-  
    агрегат-АПА-ЗМ -
  476 Летищен подвижен електро-  
    агрегат-АПА-5 -
  477 Летищен подвижен електро-  
    агрегат-АПА-5 Д -
  478 Летищен подвижен електро-  
    агрегат-АПА-35 55
  479 Летищен подвижен електро-  
    агрегат-АПА-50 55
  480 Електроагрегат "Хаучин" 55
10.4.   Техника за добив и зареждане  
    с въздух  
  485 Летищна компресорна  
    станция-АКС-В 105
  486 Унифицирана компресорна  
    станция-УКС-400 В-П4 105
  487 Въздухозареждач-ВЗ 16/250 105
  488 Въздухозареждач-ВЗ 16/350 105
  489 Летищен многоцелеви  
    кондиционер АМК-24/56 105
  490    
10.5.   Акумулаторозарядни станции  
  495 Акумулаторозарядни  
    станции-АЗС-4А 15
  496 Акумулаторозарядни дизелови  
    станции-АЗДС-20 -
  497 Подвижна разрядно-зарядна  
    станция-ПРЗС-58 -
  498 Автоматична разрядно-заряд-  
    на станция-СРЗА-1 20
  499 Електростанция на  
    ремарке-ЕСБ-4 БЕ -
10.6.   Техника за подгряване на  
    авиационната техника  
  505 Унифициран моторен  
    подгревател-УМП-350 115
  506 Моторен подгревател-МП-300 115
10.7.   Техника за проверка, контрол,  
    измерване и ремонт  
  510 Установка за проверка на  
    хидравлика-УПГ-250 -
  511 Установка за проверка на  
    хидравлика-УПГ-300 -
  512 Универсална подвижна  
    лаборатория-УПЛ-Л (АИ) -
  513 Комплексна авиационна  
    проверочна станция-КАПСО -
  514 Станция за контрол-СК-2М (ЗМ) -
  515 Контролно-измервателна  
    лаборатория-КИЛ -
  516 Система за обработка на полет-  
    ната информация-ЛУЧ-71(74) -
  517 Електрохидравлична  
    установка-ЕГИ 17/3/50 -
  518 Автоматично електромеханично  
    хидроустройство-АЕМГ-60/3 -
  519 Контролно-ремонтна авиационна  
    станция-КРАС-ЛМ -
  520 Контролно-ремонтна авиационна  
    станция-КРАС-ЛП, Е -
  521 Контролно-ремонтна авиационна  
    станция-КРАС-917 Д -
  522 Контролно-ремонтна авиационна  
    станция-КРАС-А (и) -
  523 Подвижни ремонтни средства за  
    самолети и вертолети -
  524    
10.8.   Техника за почистване на полоси-  
    те и инженерната техника  
  530 Комбинирани поливно-миячни  
    машини 35
  531 Вакуумообирачни машини 40
  532 Миячна машина 35
  533 Четкоиздухваща машина 40
  534 Топлодухаща машина 115
10.9.   Техника за зареждане с авиацион-  
    ни горива, кислород, азот и други  
10.9.1.   За зареждане и доставяне на  
    авиационни ГСМ  
  550 Автогоривозарядчици до 4 t 51
      на t
  551 Автогоривозарядчици от 4 до 8 t 51
      на t
  552 Автогоривозарядчици от 8 до 22 t 51
      на t
  553 Автогоривозарядчици над 22 t 51
      на t
  557 Автоцистерни до 4 t 51
      на t
  558 Автоцистерни от 4 до 8 t 51
      на t
  559 Автоцистерни от 8 до 22 t 51
      на t
  560 Автоцистерни от над 22 t 51
      на t
  565 Маслозаправчици -
10.9.2.   За добив и зареждане с кислород  
    и азот  
  610 Автокислорододобивна  
    станция-АКДС-70 40
  611 Автокислородозарядна  
    станция-АКЗС-75 (м) 90
  612 Унифицирана газозарядна  
    станция-УКЗС-МА 90
10.10.   Подвижни приводни авиационни  
    радиостанции  
10.10.1.   Приводни авиационни радиостанции  
  620 Приводни авиационни  
    радиостанции-ПАР-7 -
  621 Приводни авиационни  
    радиостанции-ПАР-8 -
  622 Приводни авиационни  
    радиостанции-ПАР-9 -
  623 Приводни авиационни  
    радиостанции-ПАР-10 -
  624 Приводни автоматични  
    радиостанции-АПР-СА -
  625 Приводен маркерен  
    радиомаяк-МРМ-48 -
  626 Радиоприемници -
10.10.2.   Авиационни радиопеленгатори  
  630 Авиационен радиопелен-  
    гатор-АРМ-5  
  631 Авиационен радиопелен-  
    гатор-АРП-6 -
  632 Авиационен радиопелен-  
    гатор-АРП-9 -
  633 Авиационен радиопелен-  
    гатор-АРП-10 -
  634 Подвижен радиопелен-  
    гатор-ПРП-11 -
10.11.   Радиолокационни системи  
  640 Подвижна радиомаячна  
    група-ПРМГ-5 -
  641 Износим индикатор от  
    системата за кацане-ВИСП-75 -
  642 Радиосистеми за кацане-  
    РСБ-10, РСПм-4М -
  643 Радиосистеми за близка навигация -
стац. 644 Трасеви-РЛС -
стац. 645 Летищни РЛС -
  646 Лекоимпулсни РЛС -
стац. 647 ДВОР -
стац. 648 ВОР -
стац. 649 Приводни радиостанции -
стац. 650 Маркери -
стац. 651 Далекомерна измервателна  
    система (ДМЕ) -
стац. 652 Пеленгатори -
стац. 653 Система ИЛС -
10.12.   Метеорологична техника  
  655 Подвижни метеорологични  
    станции-ПАМС -
  656 Метеошифромашини "Корал" -
  657 Облачни светлолокатори ИВО -
  658 Машини за регистрация на  
    облачността-РВО-2 -
  659 Машини за регистрация на  
    облачността-РВО-3 -
стац. 660 Метеорадиолокатори -
  661 Подвижни проверочни  
    метеолаборатории-ППМЛ -
10.13.   Авиационни подвижни  
    лаборатории  
  665 Авиационни подвижни фото-  
    лаборатории-АПФ-2-ТМК -
  666 Авиационни подвижни фото-  
    лаборатории-АПФ-2-ОМК -
  667 Авиационни подвижни фото-  
    лаборатории-АПФ-2-ТМ -
  668 Авиационни подвижни фото-  
    лаборатории-АМФ-1 -
10.14.   Пускови установки (ПУ) за  
    разбиване на градоносни облаци -
  680    
10.15.   Друга специализирана авиационна  
    техника  
  690 Автостълби 45
  691 Автоленти 45
  692 Автоленти за самолет 45
  693 Сметосъбирач 40
10.16.   Подвижна подемно-транспортна  
    техника  
  703 Контейнеровози повдигачи 150
VIII.   Кораби  
11.   Кораби и катери  
11.1.   Морски и речни лв./ден
11.1.1. 800 Пътнически (PASSENGERS)  
    и хидробуси 650
11.1.2. 801 Товаро-пътнически ( ферибо-  
    ти-TERR) 14 000
11.1.3.   Товарни за насипни товари  
  805 Въглевоз 8000
  806 Контейнеровоз (CONTAINER) 8000
11.1.4.   Товарни за нефтопродукти  
    и течности  
  810 Танкери за нефтопродукти 12 000
  811 Водоналивни 1000
11.1.5.   Риболовни  
  820 Риболовен траулер (TRAWLER) -
  821 Риболовен речен -
  822 Риболовен крайбрежен 1000
  823 Риболовен хладилен 2000
11.1.6.   За генерални товари  
    (GEN CARGO)  
  824 Универсален (GEN CARGO) 9000
11.1.7.   Специални  
  830 Влекач (TUG) 1500
  840 Тласкач (PUSHER) 3000
  841 Хладилен (REFRIGER) -
  842 Бункеровчик 1500
  843 Изследователски 700
  844 С хоризонтално товарене  
    (RO-RO) 2500
  845 Смукачка (SUOT DRED) 4000
  846 Плаващ кран (TL CRANE) 1200
  847 Плаваща работилница 1000
  848 Хидрографски 800
  849 Нефточистач-нефтосъбирач 7000
  850 Дълбачка 6000
  851 Чистач 3000
  852 Водолазен 600
  853 Учебен 6000
  854 Плаващ док 30 000
  855 Противопожарен 500
  856 Бонозаградител 3000
  857 Спасителен кораб 500
11.1.8.   Баржи (BARGI)  
  870 Баржа (моторна) 300
11.1.9.   Катери, моторни лодки,  
    скутери и яхти  
  880 Моторни катери 850
  881 Водолазни катери 200
  882 Моторни лодки 50
  883 Скутери 50
  884 Яхти 100
11.1.10.   Учебни кораби и яхти  
  885 Учебни кораби 150
  886 Учебни катери 50
11.1.11.   Самоходни  
  888 Шалани 300
11.1.12.   Несамоходни  
  890 Шалани 150
  891 Шлепове 150
  892 Плаващи цистерни 1200
XI.   Съдове  
12.   Съдове  
12.1.   Съдове за ГСМ  
  900 Варели поцинковани до 100 l -
  901 Варели поцинковани от 200 l -
  902 Варели поцинковани от 250 l -
  903 Варели поцинковани от 300 l -
  910 Туби за ГСМ и вода до 20 l -
  911 Туби за ГСМ и вода до 10 l -
       


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти