Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ЗА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД НА КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

Приета с ПМС № 74 от 23.03.2001 г.

Обн. ДВ. бр.31 от 30 Март 2001г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Декември 2002г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определя размерът на възнаграждението за извънреден труд на кадровите военнослужещи в случаите на превишаване продължителността на служебното време извън посоченото в чл. 203, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Раздел II.
Размер на възнаграждението за извънреден труд

Чл. 2. Възнаграждението за всеки час извънреден труд на кадровите военнослужещи, положен през работни дни, се определя на базата на основното месечно възнаграждение на кадровия военнослужещ, определено по реда на чл. 224, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, и месечната продължителност на служебното време в часове, определена в съответствие с разпоредбата на чл. 152, ал. 6 от Правилника за кадрова военна служба, приет с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 2 от 2001 г.), за месеца, през който е положен извънредният труд.


Чл. 3. (1) Възнаграждението за всеки час извънреден труд, положен от кадровите военнослужещи при условията и по реда на чл. 159 от Правилника за кадрова военна служба, се определя на базата на основното месечно възнаграждение, определено по реда на чл. 224, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съобразно категорията на кадровия военнослужещ, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за офицер - от размера на възнаграждението за звание "капитан";
2. (изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за сержант - от размера на възнаграждението за звание "старши сержант";
3. (изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) за кадрови войник - от размера на възнаграждението за звание "редник".
(2) При определяне размера на възнаграждението по ал. 1 се взема предвид месечната продължителност на служебното време на кадровия военнослужещ, определена в съответствие с разпоредбата на чл. 152, ал. 6 от Правилника за кадрова военна служба, за месеца, през който е положен извънредният труд.
(3) Възнаграждението за положен извънреден труд от кадрови военнослужещи, назначени на щатни длъжности в обекти и места за изпълнение на непрекъснато 24-часово дежурство, се извършва при сумирано отчитане на служебното време за период не по-голям от 6 календарни месеца.
(4) Възнаграждението за всеки час извънреден труд по ал. 3 се определя от възнаграждението по ал. 1 за броя на месеците, за които е установено сумирано отчитане на служебното време, и броя на часовете на месечната продължителност на служебното време за тези месеци, определени съгласно чл. 152, ал. 6 от Правилника за кадрова военна служба.


Чл. 4. Размерът на възнаграждението, определен по реда на чл. 2 и 3, се изплаща в увеличен размер, както следва:
1. с увеличение 20 на сто - при полагане на извънреден труд в работни дни;
2. с увеличение 40 на сто - при полагане на извънреден труд в почивни дни;
3. с увеличение 80 на сто - при полагане на извънреден труд в дни на официални празници;
4. с увеличение 20 на сто - при полагане на извънреден труд при сумирано отчитане на служебното време.


Чл. 5. Размерът на часовото възнаграждение, изчисляван по реда на чл. 2, 3 и 4, се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Раздел III.
Изчисляване и изплащане на възнаграждението


Чл. 6. Възнаграждението за положен извънреден труд от кадровите военнослужещи се изчислява и изплаща през месеца, следващ месеца или периода, през който е положен извънреден труд, въз основа на писмена заповед на командира (началника) на поделението, в което служи кадровият военнослужещ.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 203, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на отбраната и на ръководителите на ведомства, в които се изпълнява кадрова военна служба.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти