Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КУПУВАЧИ

В сила от 18.04.2001 г.
Приета с ПМС № 94 от 11.04.2001 г.

Обн. ДВ. бр.39 от 18 Април 2001г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Септември 2004г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за организацията и провеждането на преговори с потенциални купувачи съгласно Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП).

Чл. 2. По реда на наредбата се извършва продажба чрез преговори с потенциални купувачи на:
1. дялове и акции - собственост на държавата и общините, от търговски дружества;
2. държавни и общински предприятия - юридически лица, непреобразувани в търговски дружества;
3. обособени части от търговски дружества или предприятия по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗППДОбП, както и незавършени обекти на строителството;
4. обособени части от добивни дружества по смисъла на § 2б, ал. 2 от допълнителните разпоредби на ЗППДОбП, за които е взето решение за прекратяване с ликвидация.

Глава втора.
ПРОВЕЖДАНЕ НА МАРКЕТИНГ


Чл. 3. (1) Преди да вземе решение за приватизация чрез преговори с потенциални купувачи, органът по чл. 3 ЗППДОбП провежда маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес към обекта на приватизация.
(2) Начинът и сроковете за провеждане на маркетинг се определят от органа по чл. 3 ЗППДОбП в зависимост от вида на обекта на приватизация и могат да включват:
1. оповестяване на предстоящата продажба чрез избран от органа по чл. 3 ЗППДОбП начин на оповестяване, придружено с кратка информация за обекта на продажба, която съдържа данните съгласно приложението, чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез страниците в Интернет на органа по чл. 3 ЗППДОбП;
2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2004 г.) предоставяне на информация за приватизиращото се предприятие в Българската агенция за инвестиции;
3. изпращане на покани за участие в процедурата за приватизация до лица, заявили интерес, до консултантски фирми и до други институции по преценка на органа по чл. 3 ЗППДОбП;
4. други действия по преценка на органа по чл. 3 ЗППДОбП.

Глава трета.
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРЕГОВОРИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КУПУВАЧИ


Чл. 4. Решението за приватизация чрез преговори с потенциални купувачи се взема от органа по чл. 3 ЗППДОбП.


Чл. 5. (1) Решението по чл. 4 съдържа:
1. наименование на обекта на продажба;
2. условия на преговорите, като:
а) цена, срок и начин на плащане; в случаите, когато е определена начална (минимална) цена, размерът й се посочва в решението;
б) инвестиционна програма;
в) програма за трудова заетост;
г) задължения във връзка с опазване и/или възстановяване на околната среда;
д) предложение за уреждане на задълженията на приватизиращото се предприятие;
е) задължение за запазване предназначението на обекта;
ж) други условия;
3. мястото, където се закупува документацията за провеждане на преговорите с потенциални купувачи, и цената й;
4. срок за закупуване на документацията за провеждане на преговорите, който не може да бъде по-кратък от 25 дни от датата на обнародването на решението в "Държавен вестник";
5. срок за подаване на предложения за участие в преговорите с потенциални купувачи, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на обнародването на решението в "Държавен вестник", както и мястото, където се подават предложенията;
6. размер на депозита и условия за внасянето му;
7. време и начин за оглед на обекта, а в случай че се допуска преглед на документацията и срещи с органите на управление - условия и ред за извършването им;
8. срок, в който потенциалните купувачи могат да отправят искане до органа по чл. 3 ЗППДОбП за разяснения по процедурата за провеждане на преговорите.
(2) Разясненията по ал. 1, т. 8 се изготвят в писмена форма и се предоставят на всички потенциални купувачи.
(3) В решението по ал. 1 може да се изключват или добавят други условия на преговорите, както и изисквания към потенциалните купувачи.
(4) Решението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува най-малко в два централни и в един местен ежедневник.

Глава четвърта.
КОМИСИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КУПУВАЧИ. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КУПУВАЧИ


Чл. 6. (1) Организацията и провеждането на преговорите се извършват от комисия към органа по чл. 3 ЗППДОбП в състав най-малко трима членове, поне един от които правоспособен юрист, назначени от органа по чл. 3 ЗППДОбП, съответно от упълномощеното по чл. 3, ал. 4 ЗППДОбП лице.
(2) В заповедта за назначаване на комисията се определят нейният председател и членовете, включително резервни членове.
(3) В зависимост от спецификата на приватизиращото се предприятие в работата на комисията могат да бъдат включвани експерти, притежаващи необходимите познания и опит, които не са служители в администрацията на органа по чл. 3 ЗППДОбП. В случай че експертите по предходното изречение са служители в друго държавно учреждение, заповедта за назначаване на комисията се подписва и от неговия ръководител.
(4) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от състава й. Когато член на комисията е гласувал против взетото решение, той представя особеното си мнение писмено. Особените мнения се вписват в доклада на комисията.
(5) В случай че отсъстват повече от един член на комисията или правоспособен юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, заседанието на комисията се отлага до попълването на състава й, но не повече от един ден.
(6) Член на комисията не може да бъде лице, което е свързано лице по смисъла на Търговския закон с участник в преговорите или с членове на неговите управителни и контролни органи. Членовете на комисията представят на органа по чл. 3 ЗППДОбП декларация за наличието или липсата на обстоятелствата по предходното изречение при тяхното назначаване.


Чл. 7. (1) Документацията за провеждане на преговори с потенциални купувачи се утвърждава от органа по чл. 3 ЗППДОбП едновременно с решението по чл. 4.
(2) Документацията по ал. 1 съдържа:
1. правила за провеждането на преговорите с потенциални купувачи, включващи:
а) разяснения по провеждането на преговорите, като например технически изисквания към предложението, условия и ред за получаване на допълнителна информация за обекта на продажба и други;
б) условия за допускане до участие в преговорите;
в) изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите;
г) условия за задържане и връщане на депозита;
д) критерии за оценяване на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението; по преценка на органа по чл. 3 ЗППДОбП те могат да не бъдат включени в документацията и да бъдат изготвени допълнително, като в този случай органът по чл. 3 ЗППДОбП ги предоставя на потенциалните купувачи след тяхното утвърждаване, но не по-късно от 10 дни преди изтичането на срока за подаване на предложения;
2. проект на договор за покупко-продажба;
3. информационен меморандум или информационен проспект, съдържащ задължителна информация за обекта на продажба.
(3) Депозитът е парична вноска, внесена по посочена от органа по чл. 3 ЗППДОбП банкова сметка. Размерът на депозита се определя от органа по чл. 3 ЗППДОбП.

Глава пета.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕГОВОРИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КУПУВАЧИ


Чл. 8. (1) Потенциалните купувачи представят предложенията си в запечатан плик, върху който се отбелязват пълното наименование на обекта на приватизация, името (фирмата) и адресът на подателя. В този плик се поставят два запечатани плика-голям, който съдържа предложението за участие в преговорите, и по-малък, съдържащ документ за закупена документация за провеждане на преговори и документ за внесен депозит.
(2) Предложението за участие в преговорите трябва да съдържа:
1. наименование на обекта на приватизация;
2. представяне на потенциалния купувач, включително документи за правосубектността на потенциалния купувач, банкови или други референции, както и документите, посочени в документацията за провеждане на преговорите съгласно чл. 7, ал. 2, т. 1, буква "в";
3. финансово предложение, включващо цена, срок и начин на плащане;
4. предложение по останалите условия на преговорите;
5. писмено становище по проекта на договор, съдържащ се в документацията.
(3) В предложението за участие в преговорите потенциалните купувачи посочват кои от съдържащите се в него факти и обстоятелства съставляват търговска тайна.


Чл. 9. (1) Подадените предложения се отбелязват в специален регистър, съдържащ входящия им номер, датата и часа на тяхното постъпване. Допълнения или изменения на подадените вече предложения преди тяхното отваряне не се допускат.
(2) Председателят на комисията организира приемането и съхраняването на предложенията.


Чл. 10. (1) Когато в срока по чл. 5, ал. 1, т. 5 постъпи само едно предложение, отговарящо на изискванията по чл. 12, ал. 1, или не постъпи предложение, срокът за закупуване на документация и за подаване на предложения за участие в преговорите може да се удължи по преценка на органа по чл. 3 ЗППДОбП.
(2) Органът по чл. 3 ЗППДОбП може да удължи срока за закупуване на документация и за подаване на предложения, когато преди изтичането на срока за подаване на предложения получи мотивирано писмено искане от потенциален купувач.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 срокът на удължението не може да бъде по-кратък от 14 дни считано от датата на обнародването на решението. Решението за удължаване на срока се оповестява по реда на чл. 5, ал. 4, като органът по чл. 3 ЗППДОбП е длъжен да уведоми писмено всички потенциални купувачи.


Чл. 11. На следващия работен ден след изтичането на срока за подаване на предложенията по чл. 5, ал. 1, т. 5, съответно на удължения срок по чл. 10, ал. 1 и 2, на заседание на комисията председателят й проверява дали пликовете са запечатани, съобщава общия брой на подадените предложения и отваря пликовете. Преди разглеждането на предложенията за участие в преговорите се проверява наличието на платежно нареждане за внесен депозит и документ за закупена документация, като се отваря по-малкият запечатан плик. Всяка страница от предложенията се парафира от най-малко двама членове на комисията.


Чл. 12. (1) Не се допускат до участие кандидати, чиито предложения:
1. са подадени извън срока, определен с решението по чл. 4;
2. са подадени в незапечатан плик;
3. не съдържат документ за извършено плащане по сметка на органа по чл. 3 ЗППДОбП за сумата, определена като депозит;
4. не съдържат документ за закупена документация.
(2) Извън случаите по ал. 1, ако документите на подалия предложение кандидат не отговарят на изискванията, посочени в документацията, органът по чл. 3 ЗППДОбП дава срок за отстраняване на допуснатите нередности. В писмото до потенциалния купувач се посочват нередностите, които следва да бъдат отстранени.
(3) Ако нередностите не бъдат отстранени в посочения срок, потенциалният купувач не се допуска до участие.

Глава шеста.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ


Чл. 13. В 7-дневен срок след изтичането на срока за подаване на предложенията или на срока по чл. 12, ал. 2 комисията изготвя доклад до органа по чл. 3 ЗППДОбП, в който посочва потенциалните купувачи, които следва да бъдат допуснати до участие в преговорите. В случай че по отношение на някои от потенциалните купувачи са налице условия за недопускане до участие в преговорите, това обстоятелство се посочва в доклада.


Чл. 14. (1) В 7-дневен срок след утвърждаването на доклада по чл. 13 органът по чл. 3 ЗППДОбП изпраща на допуснатите участници писмени покани за участие в преговорите. В поканите се посочват времето и мястото на провеждане на преговорите.
(2) В случай че не утвърди доклада по ал. 1, органът по чл. 3 ЗППДОбП взема решение за прекратяване на процедурата за продажба чрез преговори с потенциални купувачи, за което всички участници, подали предложения за участие в преговорите, се уведомяват писмено, и освобождава внесените от тях депозити за участие в преговорите.


Чл. 15. (1) По време на преговорите потенциалните купувачи правят разяснения и изменения по подадените предложения в съответствие с указанията на комисията, както и коментари по проекта на договор, съдържащ се в документацията.
(2) При необходимост могат да бъдат проведени повече от един кръг преговори.
(3) Направените предложения и постигнатите договорености след всеки кръг се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на комисията и от представителите на потенциалния купувач.
(4) Разясненията и измененията, направени в хода на преговорите по ал. 1 и 2, не могат да водят до промяна във финансовото предложение освен в случаите, когато до участие в преговорите е допуснат един потенциален купувач.


Чл. 16. (1) След провеждането на преговорите с всички допуснати участници комисията изготвя доклад до органа по чл. 3 ЗППДОбП, съдържащ предложение за класация.
(2) Класацията по ал. 1 се извършва въз основа на тежестта на критериите за оценяване по чл. 7, ал. 2, т. 1, буква "д". Крайната комплексна оценка на всяко от предложенията задължително следва да има цифрово изражение.
(3) Въз основа на извършената класация комисията изготвя доклад до органа по чл. 3 ЗППДОбП, в който в зависимост от целите на приватизационната процедура предлага:
1. участниците, които да бъдат поканени да подобрят финансовите си предложения по реда на глава седма, когато крайните комплексни оценки на предложенията им са близки, или
2. класираният на първо място участник да бъде определен за купувач и да бъде даден срок до 30 дни за сключване на приватизационен договор.
(4) В срок до 7 дни от получаването на доклада по ал. 3 органът по чл. 3 ЗППДОбП с решение:
1. определя участниците, които да бъдат поканени да подобрят финансовите си предложения по реда на глава седма, или
2. избира купувач и определя срок до 30 дни за сключване на приватизационен договор и освобождава депозитите на останалите участници.
(5) Органът по чл. 3 ЗППДОбП след получаването на доклада по ал. 3 може да вземе решение за отхвърляне на всички подадени предложения и за прекратяване на процедурата за приватизация чрез преговори с потенциални купувачи, без да е длъжен да се мотивира.
(6) С решението по ал. 5 се освобождават депозитите на всички участници в преговорите, като те се уведомяват писмено за взетото решение.

Глава седма.
ПРОЦЕДУРА ПО ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


Чл. 17. (1) В срок до 7 дни след вземането на решението по чл. 16, ал. 4, т. 1 органът по чл. 3 ЗППДОбП поканва определените участници да вземат участие в процедура за подобряване на финансовите предложения и освобождава депозитите, внесени от останалите участници.
(2) В случаите по ал. 1 органът по чл. 3 ЗППДОбП уведомява писмено всички определени участници за условията за участие в процедурата, които включват:
1. представяне на подписана декларация за съгласие за участие в процедурата за подобряване на финансовите предложения;
2. представяне на документ за внесен депозит, в случай че органът по чл. 3 ЗППДОбП изиска внасянето на депозит на стойност, по-висока от първоначално обявената;
3. стъпка на наддаване;
4. други условия.


Чл. 18. (1) В деня и часа, определени за провеждане на процедурата за подобряване на финансовите предложения, на председателя на комисията се представят запечатаните пликове с финансовите предложения на потенциалните купувачи. Върху плика се отбелязват името на участника или на упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на приватизация.
(2) Председателят на комисията:
1. проверява присъствието на членовете на комисията;
2. обявява откриването на процедурата;
3. проверява документите на участниците в съответствие с чл. 17, ал. 2 и обявява допуснатите до участие в процедурата по подобряване на финансовите предложения кандидати, както и тези, които се изключват от участие поради неспазване на някое от условията за участие, като посочва конкретното основание;
4. в присъствието на всички участници отваря финансовите предложения, след което дава възможност на участниците да подобрят финансовите си предложения, като потвърдят финансовото предложение с най-висок размер.


Чл. 19. (1) В случай че поне двама участници потвърдят финансовото предложение с най-висок размер, председателят на комисията ги поканва да потвърдят незабавно чрез листове за потвърждение нова цена, която е по-висока с една стъпка на наддаване. Всяко увеличение е равно на стъпката на наддаване.
(2) В случаите, когато лист за потвърждение подаде само един участник, председателят на комисията обявява наддаването за приключило и обявява спечелилия участник.
(3) В случаите, когато листове за потвърждение на дадена цена са подадени от повече от един участник, но никой от тях не потвърди цена, която е по-висока с една стъпка на наддаване, процедурата по подобряване на финансовите предложения продължава без стъпка на наддаване.
(4) Когато участник в процедурата по тази глава е лице по чл. 25, ал. 3, съответно по чл. 31, ал. 1 ЗППДОбП, което желае да ползва правото на разсрочено плащане по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, в плика с финансовото предложение по чл. 18, ал. 1 той задължително посочва и срок на плащане, който не може да бъде по-дълъг от от 5 години. В този случай в условията за участие в процедурата, които се предоставят на допуснатите участници, задължително се включват разяснения във връзка с прилагането на § 5ж от преходните и заключителните разпоредби на ЗППДОбП.
(5) След приключване на процедурата по подобряване на финансовите предложения се съставя протокол, съдържащ окончателните финансови предложения на участниците, който се подписва от членовете на комисията и от всички участници.


Чл. 20. (1) Ако някой от участниците не подпише декларация за съгласие за участие в процедурата по подобряване на финансовите предложения, органът по чл. 3 ЗППДОбП извършва окончателната класация на базата на подобрените по реда на чл. 19 предложения на останалите участници и непромененото финансово предложение на неподписалия декларация за съгласие участник.
(2) Ако всички поканени за участие потенциални купувачи откажат да подпишат декларацията за съгласие за участие в процедурата по подобряване на финансовите предложения, органът по чл. 3 ЗППДОбП извършва окончателната класация на комплексните оценки на подадените до момента предложения.
(3) В срок до 3 дни от провеждането на процедурата по подобряване на финансовите предложения органът по чл. 3 ЗППДОбП определя за спечелил участника, подал финансово предложение с най-висок размер, и освобождава депозитите на останалите участници. Депозитът, внесен от участника, подал финансово предложение с най-висок размер, се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената.
(4) В срока по ал. 3 органът по чл. 3 ЗППДОбП може да вземе решение за прекратяване на процедурата по продажба чрез преговори с потенциални купувачи, когато прецени, че никое от подобрените предложения не е удовлетворително с оглед целите на приватизацията.
(5) С решението по ал. 4 се освобождават депозитите на всички участници в преговорите, като те се уведомяват писмено за взетото решение.

Глава осма.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ


Чл. 21. (1) Договорът за продажба на обекта на преговорите се сключва в срока, посочен в решението на органа по чл. 3 ЗППДОбП за определяне на купувач.
(2) В договора по ал. 1 задължително се включват условията, при които е определен купувачът, както и постигнатите договорености в хода на преговорите.


Чл. 22. (1) Ако в срока по чл. 21, ал. 1 не бъде сключен договор за приватизация по вина на избрания купувач, органът по чл. 3 ЗППДОбП въз основа на доклад на комисията взема решение за прекратяване на процедурата за приватизация чрез преговори с потенциални купувачи или за даване на срок за сключване на договор със следващия класиран участник.
(2) Ако в срока по чл. 21, ал. 1 не бъде сключен договор за приватизация по причини, независещи от волята на избрания купувач, органът по чл. 3 ЗППДОбП взема решение за удължаване на срока за сключване на договор с избрания купувач.


Чл. 23. (1) Когато договорът подлежи на одобряване от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и/или от Министерския съвет и компетентният орган не го одобри, органът по чл. 3 ЗППДОбП взема решение за прекратяване на процедурата за приватизация чрез преговори с потенциални купувачи и за освобождаване на депозита на потенциалния купувач.
(2) Ако потенциалният купувач не сключи по своя вина договора за покупко-продажба в определения срок, внесеният от него депозит се задържа.
(3) Внесеният депозит не се олихвява.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Потенциален купувач" по смисъла на наредбата е физическо или юридическо лице с под 50 на сто държавно и/или общинско участие, което е закупило документация за провеждане на преговори с потенциални купувачи.


§ 2. Когато приватизационният договор подлежи на одобряване от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и/или от Министерския съвет, както и когато органът по чл. 3 ЗППДОбП следва да получи становището или разрешението на друг компетентен орган, срокът, даден на избрания купувач за сключване на договор, спира да тече от деня на двустранното парафиране на договора и започва отново да тече след получаване на одобрението, становището или разрешението на съответния орган от деня, в който избраният купувач бъде уведомен писмено за одобрението, становището или разрешението.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Когато към датата на влизане в сила на наредбата има прието решение за провеждане на преговори с потенциални купувачи и срокът за подаване на предложения не е изтекъл, преговорите се провеждат по реда на наредбата.


§ 4. Указания по прилагането на наредбата дава Агенцията за приватизация.


§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 25, ал. 8 ЗППДОбП във връзка с § 16, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗППДОбП.


Приложение към чл. 3, ал. 2, т. 1


ИНФОРМАЦИОННА КАРТА
за предприятия с открита процедура
за приватизация
 
1. Име на обекта.
2. Седалище и адрес на управление.
3. Подотрасъл.
4. Предмет на дейност.
5. Съдебно регистриран капитал.
6. Структура на капитала.
7. Възможен процент за продажба.
8. Собствен капитал.
9. Дълготрайни материални активи.
10. Дълготрайни нематериални активи.
11. Задължения.
12. Вземания.
13. Финансов резултат за последната година.
14. Персонал.

Адрес/телефон за допълнителна информация.  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти