Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 14 ОТ 18 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.50 от 1 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.56 от 20 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.44 от 30 Май 2006г., изм. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г., изм. ДВ. бр.23 от 23 Март 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на земеделски производители за инвестиции в земеделски стопанства по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД).
(2) Финансовата помощ се предоставя за инвестиции в секторите:
1. мляко и млекопроизводство;
2. месо и месопроизводство;
3. трайни насаждения - овощни градини, лозя, ягодоплодни;
4. зеленчуци, цветя, многогодишни етерично-маслени, зърнени, маслодайни култури, многогодишни лечебни растения, тютюн - висококачествени сортове и памук;
5. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) яйца и яйчни продукти.
(3) Финансовата помощ по ал. 1 се предоставя за инвестициите, посочени в приложение № 1, допринасящи за постигане на целите на мярка "Инвестиции в земеделски стопанства" от Националния план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000-2006 г. Целите на мярката са посочени в приложение № 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Списък на допустимите разходи по тип инвестиции се предоставя на кандидатите за подпомагане заедно с молбата за кандидатстване.

Чл. 2. Финансовата помощ се предоставя в рамките на предвидените за съответната година финансови средства, определени въз основа на Многогодишно финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България.


Чл. 3. (1) Финансовата помощ е в размер до 50 на сто от одобрените инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕС и 25 на сто - от държавния бюджет на Република България.
(2) Разликата между пълния размер на одобрените инвестиционни разходи и размера по ал. 1 се осигурява от кандидата.
(3) Участието на кандидата е само в парична форма.


Чл. 4. (1) Кандидатът не се подпомага по САПАРД, при условие че за същата инвестиция е подпомаган по други програми.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.)


Чл. 5. (1) Минималният размер на одобрените инвестиционни разходи за проект е левовата равностойност на:
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) 15 000 евро за инвестиции в секторите по чл. 1, ал. 2, т. 2 и 5, с изключение на случаите по чл. 5, ал. 1, т. 3;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) 10 000 евро за инвестиции в секторите по чл. 1, ал. 2, т. 1, т. 3 и 4 с изключение на случаите по чл. 5, ал. 1, т. 3;
3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) 5000 евро за инвестиции по чл. 1, ал. 2, т. 2, свързани с отглеждане на зайци, и по чл. 1, ал. 2, т. 4, свързани с етеричномаслени култури и многогодишни лечебни растения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Максималният размер на одобрените инвестиционни разходи за проект е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
(3) При одобряване на инвестиционните разходи не се включва начисленият данък върху добавената стойност.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Едно лице може да бъде подпомагано не повече от 5 пъти по реда на тази наредба. За всяко подпомагане се кандидатства след извършване на плащанията по предходната инвестиция, като общият размер на одобрените инвестиционни разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро за периода на прилагане на програма САПАРД.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 7. (1) За подпомагане могат да кандидатстват:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) физически лица, регистрирани (с изключение на тютюнопроизводителите) като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2000 г.), чиито животновъдни обекти, ако има такива, са регистрирани в регионалната ветеринарно-медицинска служба, и не по-възрастни от 55 години към датата на кандидатстване;
2. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) юридически лица, регистрирани (с изключение на тютюнопроизводителите) като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, чиито животновъдни обекти, ако има такива, са регистрирани в регионалната ветеринарно-медицинска служба;
3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) признати организации на земеделски производители; земеделските производители, които членуват в призната организация на земеделски производители, трябва да бъдат регистрирани по реда на Наредба № 3 и да отговарят заедно на специфичните изисквания за кандидатстване за подпомагане в съответния сектор по чл. 1, ал. 2.
(2) Подпомагат се юридически лица с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Лицата по ал. 1 се подпомагат при условие, че получават най-малко 50 на сто от доходите си от земеделска дейност. Когато кандидат за подпомагане е призната организация на земеделски производители, на този критерий трябва да отговаря всеки земеделски производител, който членува в нея.
(4) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Лицата по ал. 1 се подпомагат при условие, че нямат задължения към държавния и общинските бюджети, както и просрочени задължения към търговски банки и Държавен фонд "Земеделие".


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Признати организации на земеделски производители могат да кандидатстват само за инвестицията "изграждане и оборудване на млекосъбирателни пунктове, включително лабораторно оборудване" в сектор "Мляко и млекопроизводство".


Чл. 8. (1) Подпомагат се физически лица, които имат придобита квалификация в областта на земеделието и/или достатъчен професионален опит за ефективно управление на земеделска дейност.
(2) За достатъчен професионален опит по ал. 1 се приема минимум 3 години опит в областта на земеделието.
(3) При подпомагане на юридически лица или еднолични търговци на условията по ал. 1 и 2 трябва да отговаря лицето, управляващо земеделската дейност.
(4) Ако физическото лице не отговаря на изискванията по ал. 1, то представя договор за възлагане на управлението на дейността на лице с необходимата квалификация.


Чл. 9. (1) Кандидатите се подпомагат, ако земеделските им стопанства и тяхната дейност отговарят на ветеринарно-санитарните, фитосанитарните и хигиенните изисквания, както и на изискванията и стандартите за опазване на околната среда.
(2) Когато нормативен акт предвижда преходен период за прилагане на разпоредби, въвеждащи европейски изисквания във ветеринарно-медицинската област, фитосанитарната област и околната среда, ползвателят се задължава да приведе земеделското стопанство в съответствие с тези изисквания в края на реализацията на инвестицията, ако преходният период надхвърля срока по инвестицията.


Чл. 10. Не се предоставя финансова помощ за:
1. закупуване на земя и съществуващи сгради;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) данъци, мита и вносни такси;
3. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка и наем;
4. лизинг;
5. закупуване на транспортни средства, с изключение на селскостопански машини и специализирана селскостопанска техника, в случаите, посочени в приложение № 1;
6. закупуване на животни, с изключение на елитни мъжки и чистопородни женски животни;
7. доставка и/или дейност, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 10 000 евро, за която кандидатът не е получил оферти от най-малко трима доставчика, оригиналите от които са приложени към искането за помощта;
8. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;
9. частта от разходите за възнаграждения на архитекти, инженери и консултанти, правни услуги, разходи за технико-икономическа оценка и анализи, за придобиване на патенти и лицензи, за подготовка и/или изпълнение на проект, пряко свързани с мярката, които надвишават 12 на сто от общите допустими разходи по проекта;
10. закупуване на техника втора употреба;
11. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) плащане в натура или плащане в брой;
12. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разходи, свързани със закупуването на машини и оборудване, доставки на продукти и предоставяне на услуги, които не са с произход от страните - членки на Европейския съюз, или от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Румъния, Турция, Сърбия и Черна гора и бивша Югославска република Македония.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Инвестиционните разходи по чл. 5 включват и разходите за изготвяне на бизнесплан, които са до 5 % от общите допустими разходи по инвестиционния проект, но не повече от 8000 евро. Тези разходи заедно с разходите по чл. 10, т. 9 не могат да надвишават 12 % от общите допустими разходи по инвестиционния проект.
(2) За разходи, направени преди одобрението за започване на инвестицията, не се предоставя финансова помощ по реда на тази наредба, с изключение на разходите по ал. 1.


Чл. 12. Кандидатите представят инвестиционен проект, който включва бизнесплан за развитие на земеделското стопанство и в случаите на строителство, реконструкция и модернизация и технически проект.


Чл. 13. (1) Бизнеспланът трябва да обосновава нарастване на брутния доход в края на реализацията на проекта най-малко с 10 на сто от реализирания в началото на инвестиционния период, както и редовно обслужване на задълженията на стопанството.
(2) Бизнеспланът не може да бъде за период по-малък от 5 години.
(3) Инвестиционният проект за изкореняване на стари и засаждане на нови лозови масиви се съгласува с Изпълнителната агенция по лозата и виното.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) (1) Лицата по чл. 7 представят предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т. ч. покупка на оборудване) или извършени предварителни разходи, както и най-малко три оферти за доставка, услуга, работа или предварителен разход на стойност над 10 000 евро.
(2) В договорите и офертите по ал. 1 се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) В сектор "Мляко и млекопроизводство" се подпомагат земеделски производители, които притежават най-малко 15 млечни крави и/или 100 млечни овце, и/или 10 млечни биволици, и/или 100 млечни кози.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)


Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В сектор "Месо и месопроизводство" се подпомагат земеделски производители, които притежават най-малко 15 телета и/или 30 свине и/или 1500 пилета бройлери при 5 оборота годишно и/или 3000 от други видове птици и/или 50 агнета и/или шилета за угояване и/или 50 женски заека за репродукция.
(2) По ал. 1 се подпомагат лица, които имат право да ползват земя за фураж в съотношение 0,5 хектара на юница и 0,7 хектара на 1 крава.


Чл. 16. (1) В сектор "Трайни насаждения" се подпомагат земеделски производители, които отглеждат или разполагат със земя за засаждане и възстановяване на трайни насаждения:
1. минимум 2 ха за винено грозде и/или овощни градини; или
2. минимум 0,5 ха за десертно грозде; и/или
3. минимум 1 ха за маточни градини и/или маточници; и/или
4. минимум 1 ха за ягодоплодни.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)


Чл. 17. В сектор "Зеленчуци, цветя, многогодишни етерично-маслени, зърнени, маслодайни култури, многогодишни лечебни растения, тютюн - висококачествени сортове и памук" се подпомагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) земеделски производители, които разполагат със земя за отглеждане на не по-малко от 0,1 ха оранжерии (зеленчуци и цветя) и/или не по-малко от 0,5 ха многогодишни етерично-маслени култури и/или многогодишни лечебни растения;
2. земеделски производители, които отглеждат не по-малко от 0,5 ха полски зеленчуци и/или не по-малко от 10 ха зърнени култури, и/или маслодайни култури и/или не по-малко от 1 ха памук и/или висококачествени сортове тютюн.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В сектор "Яйца и яйчни продукти" се подпомагат земеделски производители, които отглеждат не по-малко от 5000 кокошки носачки.


Чл. 18. Земеделските производители са длъжни да водят счетоводство по реда на Закона за счетоводството.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Кандидатите за финансово подпомагане подават молба по образец, утвърдена от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", в областните дирекции (ОД) на агенция САПАРД по място на извършване на инвестицията и прилагат документите съгласно приложение № 3.
(2) Молбата се подава лично от кандидата или от упълномощено от него лице, което представя нотариално заверено пълномощно.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) В случай на нередовност на документите по ал. 1 ОД на агенция САПАРД връща пакета от документи.
(4) След отстраняване на нередовностите кандидатът има право да кандидатства отново.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) В срок до един месец от подаване на молбата ОД на агенция САПАРД:
1. проверяват заявените данни и посочените факти от кандидатите;
2. извършват проверка на място;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) изготвят становище за одобрение или отхвърляне на проекта до централно управление на агенция САПАРД.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) В срок до три седмици от получаването на документите от ОД централното управление на агенция САПАРД:
1. проверява заявените данни и посочените факти от кандидатите;
2. извършва проверка на място;
3. изготвя предложение за одобрение или отхвърляне на проекта до Комисията за избор на проекти.
(2) Предложението за одобрение или отхвърляне на проекта се изготвя въз основа на съответствието на проекта със:
1. условията за предоставяне на финансова помощ по глава втора;
2. критериите за оценка, посочени в приложение № 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) В случай на нередовност на документите или нередовност или непълнота в заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 и 2 централното управление на агенция САПАРД уведомява писмено кандидата, който в 10-дневен срок от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовност и/или непълноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) В случай че след направената оценка по ал. 2, т. 2 проектите наберат еднакъв брой точки, но не могат всички да бъдат финансирани при условия на ограничен бюджет, те се класират в зависимост от готовността на кандидата да участва с повече от 50 на сто собствени средства.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2002 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) В случай на нередовност на документите или нередовност или непълнота в заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 и 2, при несъответствие с условията и критериите по ал. 2 или при неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по ал. 3 или при недостатъчен бюджет, агенция САПАРД писмено уведомява кандидата за отхвърлянето на проекта.
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) В случаите по ал. 5 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 22. (1) Комисията за избор на проекти по чл. 21, ал. 1, т. 3 се назначава от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" и заседава най-малко веднъж на два месеца.
(2) Комисията за избор на проекти дава предложение за одобряване или отхвърляне на проекта до изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".
(3) Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" взема решение за одобрение или отхвърляне на проекта.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2003 г.)


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Всеки кандидат получава уведомително писмо за одобрението или отхвърлянето на проекта до три месеца от приемане на документите в ОД на агенция САПАРД.
(2) В срок 7 работни дни от получаване на уведомителното писмо, че проектът е одобрен, кандидатът следва да се яви в съответната ОД за подписване на договор за отпускане на финансовата помощ.
(3) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 24. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до:
1. осемнадесет месеца за инвестиции в трайни насаждения;
2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) двадесет и четири месеца за всяка инвестиция, свързана с изграждане, реконструкция и модернизация;
3. дванадесет месеца за всички останали инвестиции.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня на подписването на договора по чл. 23, ал. 2.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ


Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция или на част от нея при условие, че стопанството отговаря на изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните, ветеринарните и фитосанитарните изисквания в земеделското стопанство, посочени в приложение № 7.
(2) Плащането на част от инвестицията се извършва само ако е посочено в инвестиционния проект, размерът на инвестицията надхвърля 250 000 евро и е одобрено от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Плащане в случаите по ал. 2 се извършва на не повече от три пъти, като общата сума не може да надхвърля размера, определен в чл. 5, ал. 2.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) За изплащане на финансовата помощ се кандидатства след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 работни дни от изтичането на срока по чл. 24, ал. 1.
(5) За изплащане на финансовата помощ кандидатът подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", и прилага документи съгласно приложение № 5.


Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" изплаща финансовата помощ по проекта в срок три месеца от постъпване на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи направената инвестиция.
(2) Срокът за плащане по ал. 1 не тече през времето за отстраняване на непълнотите или неточностите в представените документи.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Агенция САПАРД одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция. Агенция САПАРД отказва изцяло изплащането на финансовата помощ, включително и при наличието на повече от 50 % отклонение в стойността на реално извършените инвестиции спрямо одобрената по договор стойност.
(2) В случаите, когато е отказано изплащане на финансовата помощ, ползвателят не може да подаде друга заявка за плащане по същата инвестиция.


Чл. 27. (1) За период 5 години ползвателят на помощта е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава или да преотстъпва ползването върху придобитите въз основа на одобрения проект активи чрез отдаването им под наем, аренда или по договор за съвместна дейност;
3. да съхранява всички оригинални документи, свързани с инвестицията, които не се изискват в оригинал при подаване на молбата за кандидатстване или заявката за плащане;
4. да не променя мястото на производствената дейност, която се финансира;
5. (нова - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) в двуседмичен срок след окончателното изплащане на финансовата помощ да постави на видно място табела, указваща, че изграждането на обекта или закупуването на оборудването е осъществено с финансовата помощ на програма САПАРД.
(2) При закупуване на чистопородни свине майки срокът по ал. 1 е 3 години.
(3) Закупените елитни мъжки и чистопородни женски животни трябва да са вписани в родословната книга съгласно изискванията на Закона за животновъдството.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Агенция САПАРД осъществява последващ контрол върху целевото използване на инвестициите за сроковете по чл. 27, ал. 1 и 2.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Ползвателите са длъжни да съдействат и предоставят изискваната информация на длъжностни лица на агенция САПАРД и на упълномощени представители на Европейската комисия (ЕК).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Длъжностните лица на агенция САПАРД и представителите на ЕК са длъжни да се легитимират пред ползвателите на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.


Чл. 30. (1) Ползвателят е длъжен да застрахова активите - предмет на инвестицията, в рамките на 5 години в полза на Държавен фонд "Земеделие" срещу рисковете, посочени в приложение № 6.
(2) Ползвателят е длъжен да подновява застрахователния договор всяка година за срока по ал. 1. Застрахователната премия е за сметка на ползвателя.


Чл. 31. (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2010 г., в сила от 23.03.2010 г.) При неизпълнение на условията по чл. 27 и 30 ползвателят на помощта дължи връщане на получената финансова помощ заедно със законната лихва от момента на извършване на нарушението, а когато той не може да бъде установен, от деня на откриването му, но не по-рано от датата на изплащане на финансовата помощ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Мярка" е начинът, по който се прилага определен приоритет от Националния план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000-2006 г., като всяка мярка се състои от специфични цели и се финансира съгласно определен бюджет както от страна на Европейската общност, така и от страна на Република България.
2. "Овощни градини", подпомагани по мярката, са градини, засадени със семкови овощни видове - ябълка, круша, дюля; костилкови овощни видове - череша, вишна, слива, кайсия, праскова; ягодоплодни - ягода, малина, къпина, касис, боровинка; орехоплодни - орех, бадем.
3. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и изплатена финансова помощ по програма САПАРД.
4. "Доходи от земеделска дейност" са доходите от непреработена растителна и животинска продукция, в т. ч. за пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство без декоративното.
5. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Курсът на обмяна за плащанията от страна на агенция САПАРД е курсът, определен в предпоследния работен ден на Европейската комисия от месеца, предхождащ месеца, през който разходът е бил вписан в сметките на агенция САПАРД. Датата, на която е издадено платежното нареждане към ползвателя или упълномощеното от него лице, трябва да е датата, посочена в сметките.


§ 2. Лицата, подпомогнати по реда на тази наредба, представят при необходимост и други документи извън посочените в приложение № 5, които са изрично упоменати в договора по чл. 23, ал. 2.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Всички документи, които се изискват по тази наредба, следва да бъдат представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език.


§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) При вземане на решение за спиране на приемането на проекти по една или повече инвестиции по мярката решението трябва да бъде обявено най-малко 7 работни дни преди влизането му в сила на електронната страница на Министерството на земеделието и горите и на общодостъпно място в областните дирекции на агенция САПАРД и областните дирекции "Земеделие и гори".


§ 3б. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) При вземане на решение за започване приемането на проекти по една или повече инвестиции по мярката решението трябва да бъде обявено най-малко 10 работни дни преди влизането му в сила на електронната страница на Министерството на земеделието и горите и на общодостъпно място в областните дирекции на агенция САПАРД и областните дирекции "Земеделие и гори".

Заключителни разпоредби


§ 4. (Предишен текст на § 3 - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Наредбата се издава на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители.


§ 5. (Предишен текст на § 4 - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2002 Г.)

§ 10. Навсякъде в наредбата думите "Функционалната структура по САПАРД" и "ФС" се заменят с "агенция САПАРД".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА


БЪЛГАРИЯ (САПАРД)
(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2005 Г.)

§ 19. Навсякъде в наредбата думите "регионалната служба за растителна защита, карантина и агрохимия" се заменят с "регионалната служба за растителна защита".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 04.05.2007 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.03.2010 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 3

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.)

Дейности, за които се предоставя безвъзмездна финансова помощ по сектори

I. Сектор "Мляко и млекопроизводство"

1. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Първоначално закупуване на чистопородни женски животни от млечни породи, които са включени в родословната книга, но само веднъж за целия период на програмата. Инвестицията се подкрепя само при условие, че стопанството на кандидата отговаря на изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания в земеделското стопанство съгласно приложение № 7, вкл. за новозакупените животни.
2. Машини за почистване на тор, за доене, вкл. подвижни агрегати за доене (за по-малки стопанства), оборудване за охлаждане на ниво ферма, оборудване за преработка на фураж.
3. Построяване и модернизация на помещения за отглеждане на животни и съхранение на фураж и готови продукти.
4. Оборудване за товарене и разтоварване и транспортни линии.
5. Изграждане на торосъбирателни и септични ями.
6. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Оборудване с филтри и създаване на пунктове за дезинфекция и осеменяване.
7. Охладителни вани, вани за пастьоризация на млякото и за производство на млечни продукти на равнище стопанство с капацитет, който не превишава собствената продукция, вкл. и закупените чистопородни женски животни по т. 1.
8. Въвеждане на електрически пастири.
9. Подобряване на водозахранването на ниво стопанство.
10. Механизация за стопанството, специализирано оборудване, вкл. софтуер.
11. (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Изграждане и оборудване на млекосъбирателни пунктове, включително лабораторно оборудване. Тази дейност е допустима само ако кандидатстват признати организации на производители.
12. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Закупуване на ветрогенератори и вятърни помпи за изпомпване на вода.


II. Сектор "Месо и месопроизводство"

1. (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Първоначално закупуване на чистопородни женски говеда, включени в родословната книга, които съставляват до 1/3 от общия брой на говедата, както и на чистопородни свине майки, включени в родословната книга от породите: Пиетрен, Ландрас, Дунавска бяла, Дюрок и Голяма бяла, до 20 животни, но само веднъж за 7-годишния период на програмата. Специализирани нуклеосови и репродуктивни стопанства могат да закупуват елитни мъжки прасета от породите Пиетрен, Ландрас, Дунавска бяла, Дюрок и Голяма бяла до 10 броя, както и на чистопородни женски зайци за репродукция до 1/3 от общия брой на съществуващото родителско стадо. Инвестицията се подкрепя само при условие, че стопанството на кандидата отговаря на изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания в земеделското стопанство съгласно приложение № 7, вкл. за новозакупените животни.
2. Построяване и модернизация на помещения за отглеждане на животни и птици за угояване.
3. Технологично оборудване на помещенията за животни и птици, отглеждани за месо (за хранене, водопой, почистване на тор, поддържане на оптимален микроклимат).
4. Построяване на малки цехове за смески и комбиниран фураж и закупуване на специализирано оборудване, вкл. софтуер.
5. Пречиствателни съоръжения за свинеферми и птицеферми.
6. Машинен парк за стопанствата.

III. Сектор "Трайни насаждения": овощни градини, лозя, ягодоплодни

1. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Създаване, презасаждане и възстановяване на овощни градини и ягодоплодни.
2. Изкореняване и възстановяване на съществуващи лозови масиви с препоръчани и разрешени сортове грозде (без хибриди).
3. Закупуване на машини и оборудване за земеделско производство, вкл. софтуер.
4. Оборудване за напояване във фермите (с изключение на винени лозя за качествени вина от определен район).
5. Оборудване за обработка и опаковане; друго специализирано оборудване, вкл. софтуер.
6. Изграждане и оборудване на разсадници за производство на сертифицирани трайни насаждения: лозя, овощни градини и ягодоплодни.

IV. Сектор "Зеленчуци, цветя, многогодишни етерично-маслени, зърнени, маслодайни култури, многогодишни лечебни растения, тютюн - висококачествени сортове и памук"

1. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Засаждане или подмяна на трайни насаждения, етерично-маслени и/или многогодишни лечебни растения.
2. Покупка на различни видове специализирана земеделска техника и оборудване (вкл. софтуер).
3. Оборудване за напояване във фермите.
4. Оборудване за обработка и опаковане.
5. Закупуване на оборудване за създаване на микроклимат в оранжериите.
6. Изграждане и модернизация на оранжерии.
7. Изграждане на складови помещения в съответствие с размера на стопанството.
8. Сушилни и оборудване за сушене.

V. Сектор "Яйца и яйчни продукти" (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

1. Построяване и модернизация на помещения за отглеждане на кокошки носачки.
2. Технологично оборудване на помещенията за отглеждане на кокошки носачки (за хранене, водопой, почистване на тор, поддържане на оптимален микроклимат и др.).
3. Построяване на малки цехове за смески и комбиниран фураж и закупуване на специализирано технологично оборудване, вкл. софтуер.
4. Изграждане, модернизация и оборудване на лаборатории за качествен контрол.
5. Изграждане, модернизация и оборудване на малки цехове за сортиране, маркиране и пакетиране на яйца.
6. Машинен парк за стопанствата.


Приложение № 2 към чл. 1, ал. 3

(Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

Цели на мярка "Инвестиции в земеделски стопанства"

I. Сектор "Мляко и млекопроизводство"

1. Подобряване на състава и структурата на стадата.
2. Повишаване средната продуктивност на животните.
3. Повишаване качеството на продукцията.
4. Подобряване структурата на земеделските стопанства.
5. Подобряване хигиената на животните и на производството с цел удовлетворяване на изискванията на ЕС.
6. Опазване здравето на животните.
7. По-добро използване на човешките ресурси.

II. Сектор "Месо и месопроизводство"

1. Подобряване на породния състав чрез въвеждане на специализирани породи за месо в говедовъдството, овцевъдството и свиневъдството, включени в родословните книги.
2. Специализиране на говедовъдните, овцевъдните и свиневъдните ферми към производство на месо.
3. Подобряване качеството на свинското в съответствие със световните тенденции и нуждите на потребителите (повишаване дела на постните меса).
4. Намаляване на разходите за производство на месо.
5. Повишаване качеството на фуража.
6. Подобряване хигиената на месопроизводството и опазване здравето на персонала.
7. Въвеждане на производствени методи, опазващи и подобряващи околната среда.
8. Опазване здравето на животните.
9. По-добро използване на човешките ресурси.


III. Сектор "Трайни насаждения"

1. Подобряване на видовото и сортовото разнообразие на насажденията (многогодишни) чрез контрол на здравния статус на посадъчния материал.
2. Подобряване качеството на продукцията.
3. Подобряване на напояването.
4. Подобряване на обработката и опаковането в земеделските стопанства.

IV. Сектор "Зеленчуци, цветя, многогодишни етерично-маслени, зърнени, маслодайни култури, многогодишни лечебни растения, тютюн - висококачествени сортове и памук"

1. Намаляване на разходите за производство.
2. Подобряване на качеството на продуктите.

V. Сектор "Яйца и яйчни продукти" (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

1. Подобряване производствената хигиената и опазване здравето на персонала.
2. Подобряване качеството на продуктите.

3. Опазване здравето на животните.
4. Намаляване на производствените разходи.


Приложение № 3 към чл. 19, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)

Общи документи за всички сектори

1. Молба за кандидатстване (по образец).
2. Копие от документ за самоличност на физическото лице или на управителя на юридическото лице.
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Копие от регистрационна карта по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (с изключение на тютюнопроизводителите). В случай на кандидатстване на признати организации на производители регистрационна карта по Наредба № 3 от 1999 г. се изисква за всеки един от членовете на организацията.
4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Копие от диплома за завършено земеделско образование и/или копие от документи (трудова книжка и/или осигурителна книжка и/или данъчна декларация и/или договори за реализация на земеделска продукция), и/или копие от документ за преминат курс на обучение с продължителност 150 часа по мярка "Професионално обучение" по САПАРД, доказващи минимум три години професионален опит в областта на земеделието на физическото лице или на управителя на юридическото лице.
5. Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие от договор за наем и/или копие от нотариално заверен и вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в поземлената комисия договор за аренда с минимален срок 5 години в случай на подкрепа за покупка на оборудване и/или копие от договор за учредено право на строеж за срок не по-малък от 10 години в случай на подкрепа за строителство и/или реконструкция и/или модернизация и/или трайни насаждения, като е допустимо до 1/3 от посочените срокове да са изтекли към датата на кандидатстване.
6. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Копие от годишна данъчна декларация, заверена от ТДД. В случай на кандидатстване на признати организации на производители копие от годишна данъчна декларация, заверена от ТДД, се изисква на всеки един от членовете.
7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Писмо за намерение и/или копия от сключени договори за реализация на най-малко 50 на сто от продукцията за минимум първата прогнозна година от бизнесплана.
*8. Копие от сертификати за произход на обектите на инвестицията (проформа).
9. Бизнесплан (по образец).
10. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения, издадено от съответната ТДД, в рамките на месеца, предхождащ датата на кандидатстване.
11. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Удостоверение от РУСО, в рамките на месеца, предхождащ датата на кандидатстване, че кандидатът няма задължения към ДОО.
12. Декларация, че кандидатът няма просрочени задължения към търговски банки към датата на кандидатстване (по образец).
13. Удостоверение от банките, в които кандидатът има банкови сметки, удостоверяващи, че кандидатът няма просрочени задължения към тях.


14. Декларация, съдържаща данни за имената на банките, в които кандидатът има банкови сметки (по образец).
15. Декларация, че кандидатът няма просрочени задължения към Държавен фонд "Земеделие" към датата на кандидатстване (по образец).
16. Копие от документ за собственост на ДМА и/или копие от договор за наем.
*17. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Копие от предварителен или окончателен договор за покупка на оборудване, услуги, работи и доставки - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена, срок и начин на доставка, като цената следва да е в левове или евро. В договорите се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси.
*18. Копие от ЗОО-технически сертификат при закупуване на преживни животни.
*19. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Копие от предварителен договор за покупка на елитни мъжки и/или чистопородни женски животни с определени брой, порода, цена и начин на доставка. В договорите се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси.
*20. Копие от одобрен проект и разрешение за строеж.
*****21. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Разписки и/или фактури и договори, доказващи извършените допустими разходи преди одобрението на проекта (изисква се в случаите, когато са извършени допустими разходи преди одобрението на проекта). В договорите се описват всички включени в цената данъци.
***22. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Най-малко 3 оферти за доставка на всеки обект на инвестиция на стойност повече от 10 000 евро, включително за всеки един предварителен разход на стойност над 10 000 евро, като цената на офертите следва да бъде определена в левове или евро. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на предварителния или окончателния договор. В офертите се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси.
**23. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Счетоводен баланс за последната финансова година. В случай на кандидатстване на признати организации на производители копие от годишен счетоводен баланс за последната финансова година се изисква на всеки един от членовете.
**24. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Счетоводен баланс за последния отчетен период (за 3, 6, 9 месеца). В случай на кандидатстване на признати организации на производители копие от счетоводния баланс за последния отчетен период се изисква на всеки един от членовете.
**25. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Отчет за приходите и разходите за последната финансова година ведно със справка за приходите и разходите по видове. В случай на кандидатстване на признати организации на производители копие от отчет за приходите и разходите за последната финансова година, ведно със справка за приходите и разходите по видове, се изисква на всеки един от членовете.
**26. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период (за 3, 6, 9 месеца). В случай на кандидатстване на признати организации на производители копие от отчет за приходите и разходите за последния отчетен период се изисква на всеки един от членовете.
**27. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Справка за дълготрайните активи. В случай на кандидатстване на признати организации на производители копие от справка за дълготрайните активи се изисква на всеки един от членовете.
****28. Копие от регистрация по ДДС.
29. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Банково извлечение и/или писмо за намерение за отпускане на кредит от банка и/или от друга финансова институция и/или декларация за осигурени финансови средства за извършване на инвестицията (по образец).
******30. Копие от положителна оценка за въздействието на земеделското стопанство и проектът върху околната среда.
**31. Копие от решението за съдебна регистрация и учредителния акт.
**32. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от шест месеца към момента на кандидатстване.
**33. Копие от регистрация по БУЛСТАТ.
**34. Копие от данъчна регистрация.
35. Нотариално заверен образец от подписа на кандидата - физическо лице или управителя на юридическо лице.
36. Декларация, че кандидатът не е подпомаган по други програми за същата инвестиция (по образец).
37. Декларация за достоверност на подадените документи (по образец).
38. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на управителя на юридическото лице.
39. Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите не се подават от кандидата.
40. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Обяснителна записка за всеки от случаите, в които кандидатът е предпочел по-скъпа от представената най-евтина оферта.
*41. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Копие от становище на регионалната ветеринарномедицинска служба, че земеделското стопанство отговаря на изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания, посочени в приложение № 7, включително и за новозакупените животни, при кандидатстване за закупуване на племенни животни.
*******42. (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Договор с контролен орган в областта на биологичното производство или копие от сертификат за биологично производство на стопанството или сертификат за биологично производен продукт, издаден от контролен орган, признат от МЗГ или ЕС. В случай на кандидатстване на признати организации на производители копие от сертификат за биологично производство или договор с контролен орган се изисква от членовете.
________________________
* Документите не са задължителни и се подават в зависимост от вида на инвестицията.
** Документите се изискват само за юридически лица и еднолични търговци, като документи 23 и 25 се представят в случай, че кандидатите имат завършена финансова година.
*** Документите се изискват, когато обектът на инвестиция е на стойност над 10 000 евро.
**** Документът се подава в случай, че кандидатът е регистриран по ДДС.
***** (Нов - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Документът се подава в случай, че са били извършени разходи преди одобрението на проекта.
****** (Нов - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Документът се подава в случай, че дейността на кандидата подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда.
******* (Нов - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Документът не е задължителен и служи при оценка на проектите.


Специфични документи

За сектор "Мляко и млекопроизводство"

1. Млечно говедовъдство:
а) копие от ветеринарномедицинска книжка (паспорт) на наличните животни;
б) (зал., предишна б. "в" - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) предписание, издадено от РВМС за достигане на съответствие с изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания в земеделското стопанство, посочени в приложение № 7, или копие от удостоверение за одобрение на животновъден обект;
в) (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г., предишна б. "г" - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС.
2. Млечно овцевъдство:
а) (зал., предишна б. "б" - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) предписание, издадено от РВМС за достигане на съответствие с изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания в земеделското стопанство, посочени в приложение № 7, или копие от удостоверение за одобрение на животновъден обект;
б) (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г., предишна б. "в" - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС.
3. Млечно биволовъдство:
а) копие от ветеринарномедицинска книжка (паспорт) на наличните животни;
б) (зал., предишна б. "в" - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) предписание, издадено от РВМС за достигане на съответствие с изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания в земеделското стопанство, посочени в приложение № 7, или копие от удостоверение за одобрение на животновъден обект;
в) (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г., предишна б. "г" - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС.
4. Млечно козевъдство:
а) (зал., предишна б. "б" - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) предписание, издадено от РВМС за достигане на съответствие с изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания в земеделското стопанство, посочени в приложение № 7, или копие от удостоверение за одобрение на животновъден обект;
б) (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г., предишна б. "в" - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС.


За сектор "Месо и месопроизводство"

1. Месно говедовъдство:
а) копие от ветеринарномедицинска книжка (паспорт) на наличните животни;
б) копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие от договор за наем и/или копие от нотариално заверен и вписан в районния съд и регистриран в поземлената комисия договор за аренда с минимален срок 5 години в случай на подкрепа за покупка на оборудване и/или копие от договор за учредено право на строеж за срок не по-малък от 10 години в случай на подкрепа за строителство и/или реконструкция, като е допустимо до 1/3 от посочените срокове да са изтекли към датата на кандидатстване;
в) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) предписание, издадено от РВМС за достигане на съответствие с изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания в земеделското стопанство, посочени в приложение № 7, или копие от удостоверение за одобрение на животновъден обект;
г) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС.
2. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Месно свиневъдство:
а) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) предписание, издадено от РВМС за достигане на съответствие с изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания в земеделското стопанство, посочени в приложение № 7, или копие от удостоверение за одобрение на животновъден обект;
б) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС.
3. Месно птицевъдство:
а) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) предписание, издадено от РВМС за достигане на съответствие с изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания в земеделското стопанство, посочени в приложение № 7, или копие от удостоверение за одобрение на животновъден обект;
б) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС.
4. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Месно овцевъдство:
а) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) предписание, издадено от РВМС за достигане на съответствие с изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания в земеделското стопанство, посочени в приложение № 7, или копие от удостоверение за одобрение на животновъден обект;
б) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС.
5. (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Месно зайцевъдство:
а) племенно свидетелство или паспорт на наличните разплодни зайци;
б) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) предписание, издадено от РВМС за достигане на съответствие с изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания в земеделското стопанство, посочени в приложение № 7, или копие от удостоверение за одобрение на животновъден обект;
в) (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС.


За сектор "Яйца и яйчни продукти" (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

а) (Зал., предишна б. "б", изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) предписание, издадено от РВМС за достигане на съответствие с изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания в земеделското стопанство, посочени в приложение № 7, или копие от удостоверение за одобрение на животновъден обект;
б) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС.


За сектор "Трайни насаждения"

1. Овощни градини:
а) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) копие от документ за собственост на земеделска земя и/или копие от договор за наем и/или копие от нотариално заверен договор за аренда, вписан в районния съд и регистриран в поземлената комисия за срок не по-малък от 10 години, като е допустимо до 1/3 от посочения срок да е изтекъл към датата на кандидатстване;
б) копие от становище на регионалната служба за растителна защита, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;
в) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС в случай, че кандидатът притежава такъв.
2. Винено грозде:
а) копие от документ за собственост на земеделска земя и/или копие от договор за наем и/или копие от нотариално заверен договор за аренда, вписан в районния съд и регистриран в поземлената комисия за срок не по-малък от 10 години, като е допустимо до 1/3 от посочения срок да е изтекъл към датата на кандидатстване;
б) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) копие от становище на регионалната служба за растителна защита, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;
в) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) документ от Изпълнителната агенция по лозата и виното, удостоверяващ правото за изкореняване на стари и засаждане на нови лозови масиви, в случаите, когато се кандидатства за изкореняване и възстановяване на лозови масиви;
г) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС в случай, че кандидатът притежава такъв.
3. Десертно грозде:
а) копие от документ за собственост на земеделска земя и/или копие от договор за наем и/или копие от нотариално заверен договор за аренда, вписан в районния съд и регистриран в поземлената комисия за срок не по-малък от 10 години, като е допустимо до 1/3 от посочения срок да е изтекъл към датата на кандидатстване;
б) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) копие от становище на регионалната служба за растителна защита, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;
в) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС в случай, че кандидатът притежава такъв.
4. Ягодоплодни:
а) копие от документ за собственост на земеделска земя и/или копие от договор за наем и/или копие от нотариално заверен договор за аренда, вписан в районния съд и регистриран в поземлената комисия за срок не по-малък от 10 години, като е допустимо до 1/3 от посочения срок да е изтекъл към датата на кандидатстване;
б) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) копие от становище на регионалната служба за растителна защита, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;
в) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС в случай, че кандидатът притежава такъв.
5. Маточни градини и/или маточници:
а) копие от документ за собственост на земеделска земя и/или копие от договор за наем и/или копие от нотариално заверен договор за аренда, вписан в районния съд и регистриран в поземлената комисия за срок не по-малък от 10 години, като е допустимо до 1/3 от посочения срок да е изтекъл към датата на кандидатстване;
б) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) копие от становище на регионалната служба за растителна защита, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;
в) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС в случай, че кандидатът притежава такъв.


За сектор "Зеленчуци, цветя, многогодишни етерично-маслени, зърнени, маслодайни култури, многогодишни лечебни растения, тютюн - висококачествени сортове и памук"

1. Оранжерии (зеленчуци и/или цветя):
а) копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие от договор за наем и/или копие от договор за аренда за срок не по-малък от 5 години за създаване на оранжерии, като е допустимо до 1/3 от посочения срок да е изтекъл към датата на кандидатстване;
б) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) копие от становище на регионалната служба за растителна защита, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;
в) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС в случай, че кандидатът притежава такъв.
2. Многогодишни етерично-маслени и/или лечебни растения:
а) копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие от договор за наем и/или копие от нотариално заверен и вписан в районния съд и регистриран в поземлената комисия договор за аренда с минимален срок 5 години в случай на подкрепа за покупка на оборудване и/или копие от договор за учредено право на строеж за срок не по-малък от 10 години в случай на подкрепа за строителство и/или реконструкция и/или трайни насаждения, като е допустимо до 1/3 от посочените срокове да са изтекли към датата на кандидатстване;
б) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) копие от становище на регионалната служба за растителна защита, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;
в) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС в случай, че кандидатът притежава такъв.
3. Полски зеленчуци:
а) копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие от договор за наем и/или копие от договор за аренда за срок не по-малък от 5 години за отглеждане на насаждения, като е допустимо до 1/3 от посочения срок да е изтекъл към датата на кандидатстване;
б) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) копие от становище на регионалната служба за растителна защита, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;
в) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС в случай, че кандидатът притежава такъв.
4. Зърнени и/или маслодайни култури:
а) копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие от договор за наем и/или копие от нотариално заверен и вписан в районния съд и регистриран в поземлената комисия договор за аренда с минимален срок 5 години в случай на подкрепа за покупка на оборудване и/или копие от договор за учредено право на строеж за срок не по-малък от 10 години в случай на подкрепа за строителство и/или реконструкция, като е допустимо до 1/3 от посочените срокове да са изтекли към датата на кандидатстване;
б) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) копие от становище на регионалната служба за растителна защита, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;
в) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС в случай, че кандидатът притежава такъв.
5. Памук и/или тютюн:
а) копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие от договор за наем и/или копие от нотариално заверен и вписан в районния съд и регистриран в поземлената комисия договор за аренда с минимален срок 5 години в случай на подкрепа за покупка на оборудване и/или копие от договор за учредено право на строеж за срок не по-малък от 10 години в случай на подкрепа за строителство и/или реконструкция, като е допустимо до 1/3 от посочените срокове да са изтекли към датата на кандидатстване;
б) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) копие от становище на регионалната служба за растителна защита, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;
в) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) документ, удостоверяващ регистрацията на животновъдния обект в РВМС в случай, че кандидатът притежава такъв.


Приложение № 4 към чл. 21, ал. 2, т. 2

(Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.)


Критерии за избор на проекти
 
  Критерий Показател Точки Макс.
        брой точки
1 Подкрепа на млади Собственикът на земеделското стопанство е на възраст ("да" - 15 т. 15
  земеделски стопани от 18 до 40 години "не" - 0 т.)  
2 Подкрепа на по-дреб- Средносписъчният брой заети в земеделското стопан- ("да" - 15 т. 15
  ни земеделски сто- ство е по-малко от 10 души (в годината преди канди- "не" - 0 т.)  
  панства датстването)    
3 Подкрепа на инвести- Местоположението на инвестицията е в изостанал сел- ("да" - 10 т. 10
  циите в изостанали ски район или планински район, разположен в селска "не" - 0 т.)  
  селски райони и пла- община (съгласно Списък на селски и планински райо-    
  нински райони ни, Списък на "изостаналите селски райони")    
4 Приоритетни сектори Инвестицията е в подмярка "мляко и млекопроизводство" ("да" - 50 т. 50
      "не" - 0 т.)  
5 Подкрепа за произво- Стопанството да притежава сертификат за биологично ("да" - 10 т. 10
  дители на биологична производство или да има сключен договор с контролен "не" - 0 т.)  
  продукция или в кон- орган    
  версия      
    Общо   100
         
Списък на селските райони по общини
   
Област Общини
Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча,
  Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец,
  Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия,
  Суворово
Велико Търново Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Габрово Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец,
  Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември,
  Стрелча
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим,
  Червен бряг
Пловдив Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски,
  Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Сливен Котел, Нова Загора, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София-област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе,
  Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков,
  Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опън, Павел баня, Раднево, Чирпан
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Хасково Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово,
  Тополовград, Харманли
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово,
  Хитрино
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа
   
Списък на населените места в планински райони
     
Област Община Населено място
1 2 3
Благоевград    
  Банско Банско, с. Гостун, с. Добринище, с. Кремена, с. Места, с. Обидим, с. Осеново,
    с. Филипово
  Белица Белица, с. Бабяк, с. Златарица, с. Гълъбово, с. Дагоново, с. Краище, с. Кузьо-
    во, с. Лютово, с. Орцево, с. Палатник, с. Горно Краище, с. Черешово
  Благоевград с. Изгрев, с. Бело поле, с. Бистрица, Благоевград, с. Бучино, с. Българчево,
    с. Габрово, с. Горно Хърсово, с. Дебочица, с. Делвино, с. Дренково, с. Дъбрава, с. Еленово,
    с. Клисура, с. Лешко, с. Лисия, с. Марулево, с. Мощанец, с. Обел, с. Падеш, с. Рилци,
    с. Селище, с. Логодаж, с. Церово
  Гоце Делчев с. Баничан, с. Борово, с. Брезница, с. Буково, с. Господинци, гр. Гоце Делчев,
    с. Делчево, с. Добротино, с. Драгостин, с. Корница, с. Лъжница, с. Мусомища, с. Средна
  Гърмен с. Балдево, с. Горно Дряново, с. Гърмен, с. Дебрен, с. Долно Дряново, с. Дъбница,
    с. Ковачевица, с. Крушево, с. Лещен, с. Марчево, с. Огняново, с. Ореше, с. Осиково,
    с. Рибново, с. Скребатно, с. Хвостяне
  Кресна с. Будилци, с. Влахи, Кресна, с. Горна Брезница, с. Долна Градешница,
    с. Езерец, с. Стара Кресна, с. Ново село, с. Ощава, с. Сливница
  Петрич с. Баскалци, с. Беласица, с. Боровичене, с. Вишлене, с. Волно, с. Габрене, с. Гега,
    с. Горчево, с. Гюргево, с. Долене, с. Долна Крушица, с. Долна Рибница, с. Драгуш,
    с. Дреново, с. Дреновица, с. Занога, с. Зойчене, с. Иваново, с. Камена, с. Кладенци,
    с. Ключ, с. Коларово, с. Крънджилица, с. Кукурахцево, с. Мендово, с. Право бърдо,
    с. Самуилово, с. Тонско дабе, с. Чурилово, с. Чуричени, с. Яворница, с. Яково
  Разлог с. Баня, с. Бачево, с. Годлево, с. Горно Драглище, с. Добърско, с. Долно
    Драглище, с. Елешница, Разлог
  Сандански с. Белевехчево, с. Бельово, с. Бождово, с. Вихрен, с .Голем Цалим, с. Голешо-
    во, с. Горна Сушица, с. Горно Спанчево, с. Долени, с. Златолист, с. Кашина, с. Ковачево,
    с. Кръстилци, с. Кърланово, с. Лехово, с. Лиляново, с. Любовище, с. Любовка, с. Малки
    Цалим, Мелник, с. Петрово, с. Пирин, с. Плоски, с. Поленица, с. Рожен, с. Стожа,
    с. Струма, с. Сугарево, с. Храсна, с. Черешница, с. Яново
  Сатовча с. Боголин, с. Ваклиново, с. Вълкосел, с. Годешево, с. Долен, с. Жижево, с. Ко-
    чан, с. Крибул, с. Осина, с. Плетена, с. Сатовча, с. Слащен, с. Туховища, с. Фъргово
  Симитли с. Брежани, с. Брестово, с. Горно Осеново, с. Градево, с. Докатичево, с. Долно
    Осеново, с. Железница, с. Сушица, с. Крупник, с. Мечкул, с. Полена, с. Полето,
    с. Ракитна, с. Сенокос, Симитли, с. Сухострел, с. Тросково, с. Черниче
  Струмяни с. Велющец, с. Вракуповица, с. Гореме, с. Горна Крушица, с. Горна Рибница,
    с. Добри лаки, с. Драката, с. Игралище, с. Илинденци, с. Каменица, с. Клепало,
    с. Колибите, с. Кърпелево, с. Махалата, с. Микрево, с. Никудин, с. Палат,
    с. Раздол, с. Седелец, с. Струмяни, с. Цапарево
  Хаджидимово с. Абланица, с. Беслен, с. Блатска, с. Гайтаниново, с. Илинден,
    с. Копривлен, с. Лъки, с. Нова Ловча, с. Ново Лески, с. Парил, с. Петрелик,
    с. Садово, с. Теплен, с. Тешово, Хаджидимово
  Якоруда с. Аврамово, с. Бел камен, с. Бунцево, с. Конарско, с. Смолево, с. Черна
    Места, с. Юруково, Якоруда
Бургас    
  Айтос с. Зетьово
  Карнобат с. Раклица
  МалкоТърново с. Близнак, с. Бръшлян, с. Бяла вода, с. Визица, с. Граматиково, с. Евренозово,
    с. Заберново, с. Звездец, с. Калово, Малко Търново, с. Младежко, с. Сливарово, с. Стоилово
  Руен с. Билка, с. Вишна, с. Добра поляна, с. Добромир, с. Дропла, с. Заимчево, с. Зайчар,
    с. Каменяк, с. Каравельово, с. Рожден, с. Рудина, с. Снежа, с. Снягово, с. Соколец, с. Струя,
    с. Топчийско, с. Череша, с. Шиварово
  Средец с. Белеврен, с. Богданово, с. Варовник, с. Вълчаново, с. Голямо Буково, с. Горно
    Ябълково, с. Граничар, с. Долно Ябълково, с. Кирово, с. Момина църква,
    с. Пънчево, с. Росеново, с. Сливово, с. Факия
  Сунгурларе с. Бероново, с. Босилково, с. Дъбовица, с. Завет, с. Каменско, с. Камчия,
    с. Подвис, с. Садово, с. Скала
  Царево с. Българи, с. Кондолово, с. Кости
Варна    
  Долни Чифлик с. Бърдарево, с. Голица
Велико    
Търново    
  Велико с. Белчевци, с. Бойчовци, с. Вонеща вода, с. Въглевци, с. Горановци,
  Търново с. Дойновци, с. Долни Дамяновци, с. Ивановци, с. Йовчевци, с. Кладни дял,
    с. Клъшка река, с. Лагерите, с. Мишеморков хан, с. Никюп, с. Пирамидата, с. Продановци,
    с. Радковци, с. Райковци, с. Самсиите, с. Сеймените, с. Семковци, с. Терзиите,
    с. Тодоровци, с. Цепераните, с. Цонковци
  Елена с. Аплаци, с. Багалевци, с. Бадевци, с. Баевци, с. Баждари, с. Балуци,
    с. Беброво, с. Бейковци, с. Берковци, с. Блъсковци, с. Богданско,
    с. Бойковци, с. Босевци, с. Брезово, с. Бръчковци, с. Буйновци,
    с. Бялковци, с. Валето, с. Велковци, с. Велчево, с. Велювци,
    с. Веселина, с. Високовци, с. Вълчовци, с. Вързилковци, с. Габрака,
    с. Ганев дол, с. Глоговец, с. Големани, с. Горни край, с. Горни Танчевци,
    с. Горска, с. Граматици, с. Гърдевци, с. Давери, с. Дайновци,
    с. Дебели рът, с. Добревци, с. Долни Марян, с. Долни Танчевци,
    с. Донковци, с. Драгановци, с. Драганосковци, с. Драгийци, с. Драгневци,
    с. Дрента, с. Дуковци, с. Дърлевци, гр.Елена, с. Зеленик, с. Иванивановци,
    с. Игнатовци, с. Илаков рът, с. Илиювци, с. Каменари, с. Кантари,
    с. Караиванци, с. Карандили, с. Киревци, с. Кожлювци, с. Козя река,
    с. Колари, с. Константин, с. Косевци, с. Костел, с. Котуци, с. Крилювци,
    с. Крумчевци, с. Лазарци, с. Лесиче, с. Майско, с. Мариновци,
    с. Марян, с. Махалници, с. Мийковци, с. Миневци, с. Мирчовци,
    с. Мъртвината, с. Недялковци, с. Нешевци, с. Николовци, с. Николчовци,
    с. Ничовци, с. Нюшковци, с. Палици, с. Папратлива, с. Пейковци,
    с. Петковци, с. Попрусевци, с. Попска, с. Радовци, с. Райновци,
    с. Ралиновци, с. Раювци, с. Ребревци, с. Руховци, с. Светославци,
    с. Средни колиби, с. Стойчевци, с. Стояновци, с. Султани, с. Събковци,
    с. Титевци, с. Тодювци, с. Томбето, с. Топузи, с. Трънковци,
    с. Тумбевци, с. Тънки рът, с. Търкашени, с. Угорялковци, с. Харваловци,
    с. Христовци, с. Хъневци, с. Цвеклювци, с. Чавдарци, с. Чакали,
    с. Червенковци, с. Черни дял, с. Шиливери, с. Шилковци, с. Шубеци, с. Яковци
  Златарица с. Горско Писарево, с. Дединци, с. Делова махала, с. Долно Шивачево,
    с. Дълги припек, с. Калайджии, с. Овощна, с. Равново, с. Резач, с. Росно,
    с. Чистово, с. Чуката
Видин    
  Белоградчик Белоградчик, с. Граничак, с. Крачимир, с. Ошане, с. Праужда, с. Пролазница,
    с. Раяновци, с. Салаш, с. Стакевци, с. Струиндол, с. Чифлик
  Макреш с. Подгоре
  Чупрене с. Бостаните, с. Върбово, с. Горни Лом, с. Долни Лом, с. Репляна, с. Търгови-
    ще, с. Чупрене
Враца    
  Враца с. Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек
  Мездра с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол,
    с. Оселна, с. Очиндол, с. Типченица
  Роман с. Марково равнище, с. Средни рът
Габрово    
  Габрово с. Ангелов, с. Баланите, с. Банковци, с. Бекриите, с. Богданчовци, с. Боженци-
    те, с. Бойновци, с. Бойчета, с. Борики, с. Бялково, с. Велковци, с. Ветрово, с. Влайчовци,
    с. Врабците, с. Вълков дол, с. Гайтаните, с. Геновци, с. Гледаци, с. Горнова могила,
    с. Дебел дял, с. Донино, с. Драганчетата, с. Езерото, с. Живко, с. Жълтеш,
    с. Здравковец, с. Зелено дърво, с. Иванили, с. Иванковци, с. Калчовци, с. Карали,
    с. Кметчета, с. Кози рог, с. Колишовци, с. Костадините, с. Костенковци, с. Малини,
    с. Междени, с. Мечковица, с. Моровеците, с. Музга, с. Овощарци, с. Орловци,
    с. Пейовци, с. Пенковци, с. Петровци, с. Попари, с. Пъртевци, с. Поток, с. Рачевци,
    с. Руйчовци, с. Свинарски дол, с. Седянковци, с. Сейковци, с. Солари, с. Спасовци,
    с. Стоманеците, с. Стойковци, с. Тодоровци, с. Тодорчета, с. Торбалъжите,
    с. Трапесковци, с. Трънито, с. Фърговци, с. Цвятковци, с. Читаковци, с. Чукилите,
    с. Чарково, с. Червена локва, с. Шипчените, с. Ясените
  Дряново с. Големи Българени, с. Джуровци, с. Игнатовци, с. Кукля, с. Малки Българени,
    с. Петковци, с. Пърша, с. Раданчето, с. Радовци, с. Русиновци, с. Станча
  Севлиево с. Боазът, с. Българи, с. Войнишка, с. Валевци, с. Дисманица, с. Дрянът,
    с. Душевски колиби, с. Енев рът, с. Карамичевци, с. Корията, с. Кръвеник, с. Купен,
    с. Малиново, с. Млечево, с. Попска, с. Стоките, с. Селище, с. Табашка, с. Тумбалово,
    с. Угорелец, с. Шопите
  Трявна с. Азманите, с. Армянковци, с. Бахреци, с. Брежниците, с. Владовци, с. Власа-
    тили, с. Вълковци, с. Гайдари, с. Глутниците, с. Големи Станчовци, с. Горни Дамяновци,
    с. Горни Маренци, с. Горни Радковци, с. Горни Цоневци, с. Горяни, с. Даевци,
    с. Димиевци, с. Добревци, с. Долни Маренци, с. Долни Радковци, с. Долни Томчевци,
    с. Донкино, с. Дончовци, с. Драгневци, с. Дъскарите, с. Енчовци, с. Зеленика,
    с. Йововци, с. Кашенци, с. Керените, с. Киселковци, с. Кисийците, с. Коевци,
    с. Койчовци, с. Колю Ганев, с. Конарското, с. Креслювци, с. Кръстеняците, с. Кръстец,
    с. Малки Станчовци, с. Малчовци, с. Маневци, с. Милевци, с. Могилите, с. Мръзеци,
    с. Недялковци, с. Неновци, с. Николаево, с. Ножерите, с. Носеите, с. Околиите,
    с. Ошаните, с. Павлевци, с. Планинци, гр.Плачковци, с. Побък, с. Попгергевци,
    с. Попрайковци, с. Престой, с. Пържиграх, с. Радино, с. Радоевци, с. Райнушковци,
    с. Ралевци, с. Рашовите, с. Свирци, с. Скорците, с. Сливово, с. Стайновци, с. Станчов
    хан, с. Стражата, с. Стръмци, с. Тодореците, с. Томчевци, с. Фъревци, с. Христовци,
    с. Чакалите, с. Черновръх, с. Ябълковци, с. Явор
Кърджали    
  Ардино с. Аврамово, Ардино, с. Ахрянско, с. Башево, с. Бистроглед, с. Бял извор,
    с. Богатино, с. Голобрад, с. Горно Прахово, с. Гърбище, с. Главник, с. Дойранци,
    с. Долно Прахово, с. Дядовци, с. Дедино, с. Еньовче, с. Жълтуша, с. Искра, с. Китница,
    с. Кроячево, с. Латинка, с. Ленище, с. Любино, с. Левци, с. Мак, с. Теменуга, с. Млечино,
    с. Мусево, с. Падина, с. Паспал, с. Песнопой, с. Правдолюб, с. Родопско, с. Русалско,
    с. Светулка, с. Седларци, с. Синчец, с. Сполука, с. Срънско, с. Стар читак, с. Стояново,
    с. Сухово, с. с. Търносливка, с. Търна, с. Брезен, с. Хромица, с. Боровица, с. Чернигово,
    с. Чубрика, с. Червена скала, с. Ябълковец
  Джебел с. Албанци, с. Брежана, с. Великденче, с. Воденичарско, с. Вълкович,
    с. Генерал-Гешево, Джебел, с. Добринци, с. Душинково, с. Желъдово,
    с. Жълти рид, с. Жълтика, с. Илийско, с. Казаците, с. Каменяне,
    с. Козица, с. Контил, с. Купците, с. Лебед, с. Мишевско, с. Мрежичко,
    с. Овчево, с. Папрат, с. Плазище, с. Подвръх, с. Полянец, с. Поточе,
    с. Припек, с. Ридино, с. Рогозари, с. Рогозче, с. Рът, с. Рожденско,
    с. Скалина, с. Слънчоглед, с. Софийци, с. Модрен, с. Сипец, с. Телчарка,
    с. Търновци, с. Тютюнче, с. Устрен, с. Цвятово, с. Църквица,
    с. Чакалци, с. Черешка, с. Щерна, с. Ямино
  Кирково с. Върбен, с. Априлци, с. Бенковски, с. Бързея, с. Брегово, с. Върли дол,
    с. Вълчанка, с. Горно Къпиново, с. Горски извор, с. Гривяк, с. Горно
    Кирково, с. Дедец, с. Делвино, с. Джерово, с. Добромирци, с. Долно
    Къпиново, с. Домище, с. Дрангово, с. Дружинци, с. Дрянова глава, с. Дюлица,
    с. Еровете, с. Завоя, с. Загорски, с. Здравчец, с. Светлен, с. Каялоба,
    с. Кирково, с. Китна, с. Козлево, с. Костурино, с. Кран, с. Крилатица,
    с. Кукуряк, с. Кърчовско, с. Кремен, с. Лозенградци, с. Малкоч,
    с. Медевци, с. Метличина, с. Метличка, с. Могиляне, с. Мъглене, с. Нане,
    с. Орлица, с. Островец, с. Пловка, с. Пресека, с. Подкова, с. Първенци,
    с. Първица, с. Растник, с. Самодива, с. Самокитка, с. Секирка,
    с. Средско, с. Старейшино, с. Старово, с. Стоманци, с. Стрижба,
    с. Тихомир, с. Фотиново, с. Хаджийско, с. Царино, с. Чавка, с. Чакаларово,
    с. Чичево, с. Чорбаджийско, с. Шипок, с. Шопци, с. Шумнатица,
    с. Яковица, с. Янино
  Крумовград с. Аврен, с. Багрилци, с. Бараци, с. Благун, с. Бойник, с. Бряговец, с. Бук, с. Вран-
    ско, с. Голяма Чинка, с. Голям Девесил, с. Голямо Каменяне, с. Горна кула, с. Горни Юруци,
    с. Гривка, с. Гулийка, с. Гулия, с. Девесилица, с. Девесилово, с. Джанка, с. Доборско,
    с. Долна кула, с. Долни Юруци, с. Дъждовник,с. Егрек, с. Едрино, с. Звънарка,
    с. Зиморница, с. Златолист, с. Калайджиево, с. Каменка, с. Кандилка, с. Качулка,
    с. Ковил, с. Кожухарци, с. Котлари, с. Красино, Крумовград, с. Къклица, с. Лещарка,
    с. Лимец, с. Луличка, с. Малка Чинка, с. Малко Каменяне, с. Малък Девесил, с. Метлика,
    с. Морянци, с. Овчари, с. Орешари, с. Падало, с. Пашинци, с. Пелин, с. Перуника,
    с. Подрумче, с. Полковник-Желязово, с. Поточарка, с. Поточница, с. Раличево,
    с. Рибино, с. Рогач, с. Ручей, с. Самовила, с. Сбор, с. Синигер, с. Скалак, с. Сладкодум,
    с. Сливарка, с. Стари чал, с. Странджево, с. Студен кладенец, с. Сърнак, с. Тинтява,
    с. Токачка, с. Тополка, с. Хисар, с. Храстово, с. Чал, с. Черничево, с. Чернооки,
    с. Стражец
  Кърджали с. Айрово, с. Багра, с. Бащино, с. Бели пласт, с. Бленика, с. Божак, с. Бойно,
    с. Болярци, с. Брош, с. Бяла поляна, с. Бялка, с. Велешани, с. Висока, с. Висока поляна,
    с. Вишеград, с. Воловарци, с. Върбенци, с. Главатарци, с. Глухар, с. Гняздово,
    с. Голяма бара, с. Горна крепост, с. Гъсково, с. Добриново, с. Долище, с. Долна
    крепост, с. Дъждино, с. Дъждовница, с. Дънгово, с. Енчец, с. Жинзифово,
    с. Житарник, с. Зайчино, с. Звезделина, с. Звезден, с. Звиница, с. Звъника,
    с. Звънче, с. Зелениково, с. Зимзелен, с. Зорница, с. Иванци, с. Илиница, с. Невестино,
    с. Калинка, с. Калоянци, с. Каменарци, с. Кобиляне, с. Кокиче, с. Кокошане, с. Конево,
    с. Костино,с. Крайно село, с. Крин, с. Крушевска, с. Крушка, Кърджали, с. Кьосево,
    с. Лисиците, с. Лъвово, с. Люляково, с. Майсторово, с. Македонци, с. Мартино,
    с. Миладиново, с. Мост, с. Мургово, с. Мъдрец, с. Ненково, с. Опълченско,
    с. Орешница, с. Островица, с. Охлювец, с. Панчево, с. Пеньово, с. Пепелище,
    с. Перперек, с. Петлино, с. Повет, с. Прилепци, с. Пропаст, с. Пъдарци, с. Рани лист,
    с. Резбарци, с. Ридово, с. Рудина, с. Сватбаре, с. Севдалина, с. Седловина,
    с. Сестринско, с. Сипей, с. Скалище, с. Скална глава, с. Скърбино, с. Снежинка,
    с. Соколско, с. Соколяне, с. Солище, с. Срединка, с. Старо място, с. Стражевци,
    с. Страхил войвода, с. Стремово, с. Стремци, с. Татково, с. Тополчане, с. Три могили,
    с. Ходжовци, с. Царевец, с. Чеганци, с. Черешица, с. Черна скала, с. Черньовци,
    с. Чилик, с. Чифлик, с. Широко поле, с. Яребица, с. Ястреб
  Момчилград с. Каменец, с. Биволяне,с. Врело, с. Груево, с. Гургулица, с. Джелепско, с. Звез-
    дел, с. Кос, с. Манчево, Момчилград, с. Обичник, с. Пиявец, с. Плешинци, с. Равен,
    с. Ралица, с. Сенце, с. Татул, с. Чайка, с. Кременец, с. Чобанка
  Черноочене с. Бакалите, с. Бедрово, с. Безводно, с. Бели вир, с. Беснурка, с. Божурци, с. Бо-
    ровско, с. Босилица, с. Бостанци, с. Бърза река, с. Верско, с. Водач, с. Вождово, с. Войново,
    с. Възел, с. Габрово, с. Даскалово, с. Драганово, с. Душка, с. Дядовско, с. Железник,
    с. Женда, с. Житница, с. Йончово, с. Каблешково, с. Каняк, с. Комунига, с. Копитник,
    с. Куцово, с. Лясково, с. Минзухар, с. Мурга, с. Небеска, с. Нови пазар, с. Новоселище,
    с. Ночево, с. Паничково, с. Патица, с. Петелово, с. Пряпорец, с. Пчеларово, с. Русалина,
    с. Свободиново, с. Соколино, с. Среднево, с. Средска, с. Стражница, с. Черна нива,
    с. Черноочене, с. Ябълчени, с. Яворово
Кюстендил    
  Бобовдол Бобовдол, с. Мала Фуча
  Бобошево с. Вуково, с. Каменик, с. Скрино, с. Циклово
  Дупница с. Бистрица, с. Грамаде, с. Делян, с. Дяково, с. Крайни дол, с. Крайници, с. Кре-
    меник, с. Тополница
  Кочериново с. Бараково, с. Боровец, с. Бураново, с. Драгодан, с. Крумово, с. Мурсалево,
    с. Пороминово, с. Стоб, с. Фролош, с. Цървище
  Кюстендил с. Блатец, с. Бобешино, с. Богослов, с. Буново, с. Горановци, с. Горна Брест-
    ница, с. Горно Уйно, с. Грамаждано, с. Граница, с. Гурбановци, с. Гърбино, с. Гърляно,
    с. Дворище, с. Дождевица, с. Долно Уйно, с. Драговищица, с. Жиленци, с. Ивановци,
    с. Каменичка Скакавица, с. Коняво, с. Коприва, с. Кутугерци, с. Кършалево, Кюстендил,
    с. Леска, с. Лисец, с. Лозно, с. Ломница, с. Мазарачево, с. Вратца, с. Ново село,
    с. Полетинци, с. Раждавица, с. Раненци, с. Режинци, с. Савойски, с. Сажденик,
    с. Слокощица, с. Таваличево, с. Црешново, с. Цървена ябълка, с. Цървеняно,
    с. Чудинци, с. Шипочано
  Невестино с. Ваксево, с. Ветрен, с. Длъхчево-Сабляр, с. Долна Козница, с. Еремия, с.
    Илия, с. Кадровица, с. Лиляч, с. Пастух, с. Раково, с. Рашка Гращица, с. Страдалово,
    с. Тишаново, с. Църварица, с. Чеканец
  Рила с. Падала, с. Пастра, Рила, ман. Рилски манастир, с. Смочево
  Сапарева баня с. Овчарци, с. Ресилово, Сапарева баня, с. Сапарево
  Трекляно с. Брест, с. Бъзовица, с. Габрешевци, с. Горни Коритен, с. Горно Кобиле, с. Доб-
    ри дол, с. Долни Коритен, с. Долно Кобиле, с. Драгойчинци, с. Злогош, с. Киселица,
    с. Косово, с. Метохия, с. Побит камък, с. Средорек, с. Сушица, с. Трекляно, с. Уши,
    с. Чешлянци
Ловеч    
  Априлци с. Велчево, с. Джокари, с. Мачковци, Априлци, с. Скандалото, с. Черневото
  Ловеч с. Абланица, с. Българене, с. Дъбрава, с. Лешница, с. Малиново, с. Стефаново
  Тетевен с. Асен, с. Брезово, с. Бабинци, с. Васильово, с. Галата, с. Глогово, с. Гложене,
    с. Голям извор, с. Горното село, с. Горуньово, с. Градежница, с. Дивчовото, с. Дълга
    ливада, с. Зоренишки дол, с. Кривина, с. Кръкожабене, с. Малка Желязна, с. Ореша,
    с. Равна, с. Рибарица, Тетевен, с. Черни Вит
  Троян с. Баба Стана, с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Борима, с. Голяма Желязна, с. Гу-
    мощник, с. Добродан, с. Дрянска, с. Жеравица, с. Жидов дол, с. Иваншница,
    с. Калчевска, с. Лакарево, с. Лешко пресои, с. Ломец, с. Миленча, с. Райковска,
    с. Стойновското, с. Стругът, с. Старо село, с. Терзийско, Троян, с. Черни Осъм,
    с. Чифлик, с. Шипково
  Угърчин с. Василковска махала, с. Киркова махала, с. Кирчево, с. Лесидрен
  Ябланица с. Драгоица, с. Малък извор, Ябланица
Монтана    
  Берковица Берковица, с. Бързия, с. Котеновци, с. Цветкова бара, с. Черешовица
  Вършец Вършец, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка
  Георги Дамяново с. Говежда, с. Дива Слатина, с. Дълги дел, с. Копиловци, с. Меляне,
    с. Помеждин
  Чипровци с. Горна Лука, с. Железна, с. Мартиново, с. Митровци, с. Превала, с. Равна,
    Чипровци
Пазарджик    
  Батак Батак, с. Нова махала, с. Фотиново
  Белово Белово, с. Габровица, с. Голямо Белово, с. Дъбравите, с. Момина клисура,
    с. Сестримо
  Брацигово Брацигово, с. Жребичко, с. Равногор, с. Розово
  Велинград с. Абланица, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, Велинград, с. Всемирци, с. Вра-
    ненци, с. Грашево, с. Горна Биркова, с. Горна Дъбева, с. Драгиново, с. Долна Дъбева,
    с. Кандови, с. Кръстава, с. Медени поляни, с. Пашови, с. Побит камък, с. Рохлева, с. Света
    Петка, с. Сърница, с. Цветино, с. Чолакова, с. Юндола
  Панагюрище с. Баня, с. Бъта, с. Елшица, с. Оборище, Панагюрище, с. Поибрене, с. Попинци,
    с. Панагюрски колони, с. Сребриново
  Пещера Пещера
  Ракитово с. Дорково, с. Костандово, Ракитово
  Стрелча с. Дюлево, Стрелча
Перник    
  Брезник с. Арзан, с. Бабица, с. Банище, с. Бегуновци, с. Билинци, с. Брезнишки извор,
    с. Брусник, с. Велковци, с. Видрица, с. Гигинци, с. Гоз, с. Горна Секирна, с. Горни
    Романци, с. Гърло, с. Долна Секирна, с. Долни Романци, с. Душинци, с. Завала,
    с. Кошарево, с. Красава, с. Кривонос, с. Конска, с. Муртинци, с. Непразненци,
    с. Ноевци, с. Озърновци, с. Ребро, с. Ръжавец, с. Садовик, с. Слаковци, с. Сопица,
    с. Станьовци, с. Ярославци
  Земен с. Беренде, с. Блатешница, с. Враня стена, с. Габровдол, с. Горна Врабча, с. Горна
    Глоговица, с. Дивля, с. Долна Врабча, с. Еловдол, с. Жабляно, Земен, с. Калотинци,
    с. Мурено, с. Одраница, с. Падине, с. Пещера, с. Раянци, с. Смиров дол, с. Чепино
  Ковачевци с. Егълница, с. Калище, с. Ковачевци, с. Косача, с. Лобош, с. Ракиловци,
    с. Светля, с. Сирищник, с. Слатино
  Перник с. Боснек, с. Вискяр, с. Големо Бучино, с. Кладница, с. Кралев дол, с. Леско-
    вец, с. Люлин, с. Планиница, с. Радуй, с. Рударци, с. Селищен дол, с. Студена
  Радомир с. Байкалско, с. Горна Диканя, с. Драгомирово, с. Дрен
  Трън с. Банкя, с. Бераинци, с. Богойна, с. Бохова, с. Бусинци, с. Бутроинци, с. Вели-
    ново, с. Видрар, с. Врабча, с. Вукан, с. Главановци, с. Глоговица, с. Горна Мелна,
    с. Горочевци, с. Джинчовци, с. Докьовци, с. Долна Мелна, с. Дълга лука,
    с. Ездимирци, с. Еловица, с. Ерул, с. Забел, с. Зелениград, с. Кожинци, с. Костуринци,
    с. Къшле, с. Лева река, с. Лешниковци, с. Ломница, с. Лялинци, с. Милкьовци,
    с. Милославци, с. Мракетинци, с. Мрамор, с. Насалевци, с. Неделково, с. Парамун,
    с. Пенкьовци, с. Проданча, с. Радово, с. Рани луг, с. Реяновци, с. Слишовци,
    с. Стайчовци, с. Стрезимировци, с. Студен извор, Трън, с. Туроковци, с. Филиповци,
    с. Цегриловци, с. Шипковица, с. Ярловци
Пловдив    
  Асеновград с. Бачково, с. Бор, с. Врата, с. Горнослав, с. Добростан, с. Изворово, с. Косово,
    с. Лясково, с. Мостово, с. Нареченски бани, с. Новаково, с. Орешец, с. Сини връх,
    с. Тополово, с. Три могили, с. Узуново
  Брезово с. Бабек, с. Розовец, с. Свежен, с. Сърнегор, с. Чехларе
  Лъки с. Балкан махала, с. Белица, с. Борово, с. Джурково, с. Дряново, с. Здравец,
    с. Крушово, с. Лъкавица, Лъки, с. Манастир, с. Четрока, с. Чуката, с. Югово
  Карлово с. Богдан, с. Васил Левски, с. Домлян, Калофер, с. Каравелово, с. Климент,
    Клисура, с. Куртово, с. Кърнаре, с. Мраченик, с. Пролом, с. Розино, с. Слатина,
    с. Христо Даново
  Кричим Кричим
  Куклен с. Гълъбово, с. Добралък, с. Руен, с. Цар Калоян, с. Яврово
  Родопи с. Бойково, с. Дедово, с. Извор, с. Лилково, с. Марково, с. Ситово, с. Скобеле-
    во, с. Устина, с. Храбрино, с. Чурен
  Хисаря с. Кръстевич, с. Мътеница, с. Старосел
Сливен    
  Котел с. Братан, с. Градец, с. Дъбова, с. Жеравна, с. Кипилово, Котел, с. Медвен,
    с. Мокрен, с. Нейково, с. Ниска поляна, с. Остра могила, с. Радинка, с. Седларево,
    с. Стрелци, с. Тича
  Сливен с. Било, с. Божевци, с. Бяла, с. Въглен, с. Глушник, с. Голямо Чочовени, с. Град-
    ско, с. Изгрев, с. Ичера, с. Мъсърлии, с. Новачево, с. Средорек
  Твърдица с. Боров дол, с. Бяла Паланка, с. Жълт бряг, с. Сърцево, Твърдица,
    Шивачево
Смолян    
  Баните с. Гълъбово, с. Босилково, с. Вишнево, с. Вълчан дол, с. Глогино, с. Давидко-
    во, с. Две тополи, с. Дебеляново, с. Дрянка, с. Загражден, с. Кръстатица, с. Баните,
    с. Малка Арда, с. Малко Крушево, с. Оряховец, с. Планинско, с. Рибен дол, с. Сливка,
    с. Стърница, с. Траве
  Борино с. Борино, с. Буйново, с. Кожари, с. Чала, с. Ягодин
  Девин с. Беден, с. Брезе, с. Водни пад, с. Грохотно, с. Гьоврен, Девин, с. Жребево,
    с. Кестен, с. Лясково, с. Михалково, с. Осиково, с. Селча, с. Стоманево, с. Тешел, с. Триград
  Доспат с. Барутин, с. Бръщен, Доспат, с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Црънча,
    с. Чавдар
  Златоград с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река, Златоград, с. Кушла, с. Мързян, с. Пре-
    сока, с. Старцево, с. Страшимир, с. Фабрика, с. Цацаровци
  Мадан с. Арпаджик, с. Борика, с. Бориново, с. Боровина, с. Букова поляна, с. Буково,
    с. Вехтино, с. Високите, с. Вранинци, с. Върба, с. Върбина, с. Въргов дол, с. Габрина,
    с. Галище, с. Дирало, с. Долие, с. Касапско, с. Кориите, с. Крайна, с. Крушев дол,
    с. Купен, с. Леска, с. Лещак, с. Ливаде, с. Ловци, Мадан, с. Миле, с. Митовска, с. Мъглища,
    с. Петров дол, с. Печинска, с. Планинци, с. Равнил, с. Равнища, с. Равно нивище, с. Рустан,
    с. Средногорци, с. Стайчин дол, с. Студена, с. Тънкото, с. Уручевци, с. Цирка, с. Чурка,
    с. Шаренска
  Неделино с. Бурево, с. Върли дол, с. Върлино, с. Гърнати, с. Диманово, с. Дуня, с. Изгрев, с. Козарка,
    с. Кочани, с. Кундево, с. Еленка, с. Крайна, Неделино, с. Оградна, с. Средец, с. Тънка бара
  Рудозем с. Боево, с. Борие, с. Бреза, с. Бърчево, с. Бяла река, с. Витина, с. Войкова лъка,
    с. Грамаде, с. Добрева череша, с. Дъбова, с. Елховец, с. Иваново, с. Кокорци, с. Коритата,
    с. Мочуре, с. Оглед, с. Пловдивци, с. Поляна, с. Равнината, с. Рибница, Рудозем,
    с. Сопотот, с. Чепинци
  Смолян с. Алиговска, с. Арда, с. Баблон, с. Горна Арда, с. Букаците, с. Белев дол, с. Би-
    лянска, с. Бориково, с. Бостина, с. Буката, с. Виево, с. Влахово, с. Водата, с. Вълчан,
    с. Върбово, с. Габрица, с. Гела, с. Гоздевица, с. Горово, с. Градът, с. Гращица,
    с. Гудевица, с. Димово, с. Дунево, с. Еленска, с. Ельово, с. Заевите, с. Змиево, с. Чучур,
    с. Исьовци, с. Катраница, с. Киселичево, с. Кокорково, с. Кошница, с. Кремене, с. Кукувица,
    с. Кутела, с. Левочево, с. Липец, с. Лъка, с. Люлка, с. Магарджица, с. Милково, с. Могилица,
    с. Момчиловци, с. Мугла, с. Надарци, с. Орешица, с. Остри пазлак, с. Петково, с. Пещера,
    с. Писаница, с. Подвис, с. Полковник Серафимово, с. Попрелка, с. Потока, с. Река, с. Речани,
    с. Ровина, с. Селище, с. Сивино, с. Славейно, с. Сливово, с. Смилян, Смолян, с. Соколовци,
    с. Солища, с. Средок, с. Стикъл, с. Стойките, с. Стража, с. Сърнино, с. Тикале, с. Требище,
    с. Турян, с. Търън, с. Ухловица, с. Фатово, с. Хасовица, с. Чамла, с. Чеплетен, с. Черешките,
    с. Черешово, с. Черешовска река, с. Чокманово, с. Широка лъка
  Чепеларе с. Богутево, с. Дряновец, с. Забърдо, с. Зорница, с. Лилеково, с. Малево, с. Оре-
    хово, с. Острица, с. Павелско, с. Проглед, с. Студенец, с. Хвойна, Чепеларе
София-град    
  Столична с. Желява, с. Балша, с. Войнеговци, с. Кътина, с. Локорско, с. Подгумер
Софийска    
  Антон с. Антон
  Божурище с. Делян, с. Мала Раковица, с. Росоман
  Ботевград с. Боженица, с. Врачеш, с. Елов дол, с. Краево, с. Рашково
  Годеч с. Бракьовци, с. Бърля, с. Гинци, Годеч, с. Голеш, с. Губеш, с. Комщица, с. Ло-
    пушня, с. Равна, с. Ропот
  Горна Малина с. Байлово, с. Горно Камарци, с. Долно Камарци, с. Макоцево, с. Осоица, с. Са-
    ранци, с. Стъргел
  Долна баня Долна баня
  Драгоман с. Вишан, с. Горно село, с. Грълска падина, с. Долно Ново село, с. Драгоил,
    с. Калотина, с. Летница, с. Начево, с. Ново бърдо, с. Чеканец
  Елин Пелин с. Габра, с. Голема Раковица, с. Елешница, с. Крушовица, с. Огняново, с. По-
    топ, с. Чурек
  Етрополе с. Бойковец, с. Брусен, с. Горунака, Етрополе, с. Лопян, с. Лъга, с. Малки
    Искър, с. Оселна, с. Рибарица, с. Ямна
  Златица Златица, с. Карлиево, с. Петрич, с. Църквище
  Ихтиман с. Бальовци, с. Банчовци, с. Белица, с. Богдановци, с. Стамболово, с. Боерица,
    с. Борика, с. Бузяковци, с. Бърдо, с. Вакарел, с. Венковец, с. Веринско, с. Джамузовци,
    с. Живково, Ихтиман, с. Костадинкино, с. Любница, с. Мечковци, с. Мирово, с. Мухово,
    с. Нейкьовец, с. Пановци, с. Пауново, с. Полянци, с. Поповци, с. Ръжана, с. Селянин,
    с. Черньово
  Копривщица гр.Копривщица
  Костенец с. Голак, с. Горна Василица, с. Долна Василица, с. Костенец, с. Очуша, с. Под-
    горие, с. Пчелин
  Костинброд с. Бучин проход, с. Дреново, с. Дръмша, с. Понор, с. Чибаовци
  Мирково с. Бенковски, с. Брестака, с. Буново, с. Илинден, с. Каменица, с. Мирково,
    с. Плъзище, с. Преспа, с. Смолско, с. Хвърчил, с. Черковище
  Пирдоп с. Душанци, Пирдоп
  Правец с. Видраре, с. Джурово, с. Калугерово, с. Манаселска река, с. Осиковска Лака-
    вица, с. Правешка Лакавица, с. Своде
  Самоков с. Алино, с. Бели Искър, с. Белчин, с. Белчински бани, с. Говедарци, с. Горни
    Окол, с. Гуцал, с. Долни Окол, с. Доспей, с. Драгушиново, с. Злокучене, с. Клисура,
    с. Ковачевци, с. Лисец, с. Маджаре, с. Мала църква, с. Марица, с. Ново село,
    с. Поповяне, с. Продановци, с. Радуил, с. Райово, с. Рельово, Самоков, с. Шипочане,
    с. Широки дол, с. Яребковица, с. Ярлово
  Своге с. Бакьово, с. Батулия, с. Бов, с. Брезе, с. Брезовдол, с. Буковец, с. Владо Трич-
    ков, с. Габровница, с. Губислав, с. Добравица, с. Добърчин, с. Дружево, с. Еленов дол,
    с. Желен, с. Завидовци,с. Заселе, с. Заноге, с. Зимевица, с. Искрец, с. Лакатник, с. Левище,
    с. Луково, с. Манастирище, с. Миланово, с. Огоя, с. Оплетня, с. Осеновлаг, с. Реброво,
    с. Редина, с. Свидня, Своге, с. Томпсън, с. Церецел, с. Церово, с. Ябланица
  Сливница с. Алдомировци, с. Бахалин, с. Братушково, с. Бърложница, с. Гургулят, с. Гъ-
    лъбовци, с. Драготинци, с. Извор, с. Пищане, с. Повалиръж, с. Радуловци, с. Ракита
  Чавдар с. Чавдар
  Челопеч с. Челопеч
Стара Загора    
  Братя  
  Даскалови с. Горно Ново село, с. Малко Дряново, с. Славянин
  Гурково с. Жерговец, с. Жълтопоп, с. Златир, с. Лява река, с. Пчелиново, с. Димовци
  Казанлък с. Горно Изворово, с. Енина, с. Ръжена, с. Средногорово, Шипка, с. Ясеново
  Мъглиж с. Борущица, с. Бънзарето, с. Държавен, Мъглиж, с. Радунци, с. Селце, с. Сли-
    вито, с. Яворовец
  Павел баня с. Александрово, с. Манолово, с. Осетеново, с. Скобелево, с. Турия, с. Тъжа
  Стара Загора с. Борилово, с. Змейово, с. Казанка, с. Люляк, с. Лясково, с. Ново село, с. Ос-
    тра могила, с. Пряпорец, с. Сулица
Търговище    
  Антоново с. Букак, с. Великовци, с. Вельово, с. Глашатай, с. Градинка, с. Длъжка поля-
    на, с. Крайполе, с. Крушолак, с. Къпинец, с. Манушевци, с. Мечово, с. Милино, с. Равно
    село, с. Свирчово, с. Стара речка, с. Стеврек, с. Стройновци, с. Таймише, с. Чеканци
  Омуртаг с. Великденче, с. Горско село, с. Зелена морава, с. Илийно
Хасково    
  Ивайловград с. Бели дол, с. Белополци, с. Ботурче, с. Брусино, с. Бубино, с. Бялградец, с. Вет-
    рушка, с. Вис, с. Гнездаре, с. Горно Луково, с. Горноселци, с. Горско, с. Гугутка, с. Долно Луково,
    с. Долноселци, с. Железари, с. Камилски дол, с. Костилково, с. Карловско, с. Конници, с. Ленско,
    с. Мандрица, с. Меден бук, с. Одринци, с. Орешино, с. Пашкул, с. Покрован, с. Попско, с. Розино,
    с. Сборино, с. Хухла, с. Черни рид, с. Черничино, с. Чучулига
  Любимец с. Вълче поле, с. Дъбовец
  Маджарово с. Румелия, с. Ръженово, с. Сеноклас, с. Брусевци, с. Габерово, с. Голяма до-
    лина, с. Горни Главанак, с. Горно поле, с. Долни Главанак, с. Долно Съдиево, с. Ефрем,
    Маджарово, с. Малко Брягово
  Свиленград с. Дервишка могила, с. Костур, с. Левка, с. Лисово, с. Михалич, с. Младиново,
    с. Мустрак, с. Равна гора, с. Студена
  Стамболово с. Бял кладенец, с. Воденци, с. Долно черковище, с. Пътниково, с. Рабово, с. Све-
    тослав, с. Силен
  Тополовград с. Българска поляна, с. Планиново, с. Сакарци
  Харманли с. Върбово, с. Овчарово, с. Орешец, с. Черепово
  Хасково с. Широка поляна
Шумен    
  Върбица Върбица
  Смядово с. Александрово, с. Веселиново, с. Риш
Ямбол    
  Болярово с. Крайново, с. Странджа
     

Списък на изостаналите селски райони

Област Община
Видин Белоградчик
  Бойница
  Брегово
  Грамада
  Димово
  Кула
  Макреш
  Ново село
  Ружинци
  Чупрене
Враца Борован
  Бяла Слатина
  Криводол
  Мизия
  Оряхово
  Роман
  Хайредин
Монтана Берковица
  Бойчиновци
  Брусарци
  Вълчедръм
  Вършец
  Георги Дамяново
  Медковец
  Чипровци
  Якимово
Велико Търново Елена
  Златарица
  Павликени
  Полски Тръмбеш
  Стражица
  Сухиндол
Габрово Дряново
  Трявна
Ловеч Априлци
  Летница
  Луковит
  Тетевен
  Угърчин
  Ябланица
Плевен Гулянци
  Долна Митрополия
  Долни Дъбник
  Искър
  Кнежа
  Левски
  Никопол
  Пордим
Русе Борово
  Бяла
  Ветово
  Две могили
  Иваново
  Сливо поле
Варна Аврен
  Аксаково
  Бяла
  Ветрино
  Вълчи дол
  Долни чифлик
  Дългопол
  Суворово
Добрич Генерал Тошево
  Добрич - селска
  Каварна
  Крушари
  Тервел
  Шабла
Разград Завет
  Кубрат
  Лозница
  Самуил
  Цар Калоян
Силистра Алфатар
  Главиница
  Дулово
  Кайнарджа
  Ситово
  Тутракан
Търговище Антоново
  Омуртаг
  Опака
Шумен Велики Преслав
  Венец
  Върбица
  Каолиново
  Каспичан
  Никола Козлево
  Нови пазар
  Смядово
  Хитрино
Бургас Камено
  Карнобат
  Малко Търново
  Созопол
  Средец
  Сунгурларе
Сливен Котел
  Нова Загора
  Твърдица
Ямбол Болярово
  Елхово
  Стралджа
  Тунджа
Кърджали Ардино
  Кирково
  Черноочене
Пазарджик Батак
  Брацигово
  Лесичово
  Стрелча
Пловдив Брезово
  Калояново
  Куклен
  Лъки
  Първомай
  Родопи
  Съединение
  Хисаря
Смолян Баните
  Борино
  Девин
  Чепеларе
Стара Загора Братя Даскалови
  Гурково
  Мъглиж
  Николаево
  Опан
  Павел баня
  Чирпан
Хасково Ивайловград
  Любимец
  Маджарово
  Минерални бани
  Симеоновград
  Стамболово
  Тополовград
  Харманли
Благоевград Белица
  Гърмен
  Сандански
  Сатовча
  Струмяни
  Хаджидимово
  Якоруда
Кюстендил Бобошево
  Кочериново
  Невестино
  Рила
  Сапарева баня
  Трекляно
Перник Брезник
  Земен
  Ковачевци
  Радомир
  Трън
София Годеч
  Горна Малина
  Драгоман
  Костенец
  Правец
  Самоков
  Сливница
  Чавдар
   


Приложение № 5 към чл. 25, ал. 5

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.)

Общи и специфични документи

1. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на документите (ЮЛ и ЕТ) и/или копие на личната карта (за физически лица).
2. Препис от учредителния акт (устав, дружествен договор) на юридическото лице.
3. Нотариално заверен образец от подписа на кандидата и упълномощеното лице (при упълномощаване).
4. Нотариално заверено пълномощно в случай, че документите не се подават лично от кандидата/решение на управителния орган на юридическото лице за упълномощаване (за юридически лица).
5. Декларация, че кандидатът няма просрочени задължения към банки и Държавен фонд "Земеделие" към датата на кандидатстване за плащане.
6. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Удостоверение (служебна бележка) за платени социални осигуровки от РУСО, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане.
7. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения от ТДД, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане.
8. Счетоводен баланс за последната година и тримесечието преди подаване на заявката (за ЕТ и юридически лица); за юридическите лица, описани в чл. 52 от Закона за счетоводството, годишният счетоводен баланс трябва да бъде заверен от експерт-счетоводител.
9. Отчетът за приходите и разходите за последната година и тримесечието преди подаване на заявката (за ЕТ и юридически лица); за юридическите лица, описани в чл. 52 от Закона за счетоводството, годишният счетоводен отчет трябва да бъде заверен от експерт-счетоводител.
10. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за последното тримесечие (за ЕТ и юридически лица).
11. Попълнена таблица на извършените инвестиции по групи разходи.
12. Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие от договор за наем и/или копие от нотариално заверен и вписан в службата по вписване към съответния районен съд и регистриран в поземлената комисия договор за аренда с минимален срок 5 години в случай на подкрепа за покупка на оборудване и/или копие от договор за учредено право на строеж за срок не по-малък от 10 години в случай на подкрепа за строителство.
13. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Копие на регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. (с изключение на тютюнопроизводителите). В случай на кандидатстване на признати организации на производители изискването за регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. важи за всеки един от техните членове.
14. Декларация, доказваща достоверността на подадените документи.
15. (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Регистрация на животновъдното стопанство в РВМС. За сектори "Трайни насаждения: овощни градини, лозя, ягодоплодни" и "Зеленчуци, цветя, многогодишни етеричномаслени, зърнени, маслодайни култури, многогодишни лечебни растения, тютюн - висококачествени сортове, и памук" регистрация на животновъдното стопанство се изисква само ако има такова.
16. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Удостоверение за регистрация по ДДС, издадено от териториална данъчна дирекция не по-рано от 2 седмици от датата на подаване на заявката за плащане (за физически и юридически лица, регистрирани съгласно чл. 108 или 110 от Закона за данък върху добавената стойност).
17. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Сертификат за движение на стоките ЕВРО 1, сертифициран от митницата на страната износителка, или декларация за произход от одобрен износител върху фактура или друг търговски документ за всеки един от случаите, когато активът не е с произход България.
18. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Митническа декларация за всеки един от случаите, когато активът не е с произход България.


Специфични документи по видове инвестиции:

I. Сектор "Мляко и млекопроизводство"

1. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Първоначално закупуване на чистопородни женски животни от млечни породи, които са включени в родословната книга, но само веднъж за целия период на програмата:
а) копие от паспортите на закупените животни;
б) копие от свидетелство/сертификат за произход, издадено от главна дирекция "Контрол на развъдната дейност в животновъдството" към НВМС;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
2. Машини за почистване на тор, за доене, вкл. подвижни агрегати за доене (за по-малки стопанства), оборудване за охлаждане на ниво ферма, оборудване за преработка на фураж;
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16.
3. Построяване и модернизация на помещения за отглеждане на животни и съхранение на фураж и готови продукти:
а) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол и протокол № 16;
б) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
г) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
4. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Малогабаритно оборудване за товарене и разтоварване и транспортни линии:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) свидетелство за регистрация на земеделска техника.


5. Изграждане на торосъбирателни и септични ями:
а) разрешително за упражняване на дейността, издадено от Хигиенно-епидемиологичен институт (ХЕИ) или Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС);
б) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя.
6. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Оборудване с филтри и създаване на пунктове за дезинфекция, осеменяване:
а) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол и протокол № 16;
б) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
г) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
7. (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) За изграждане и оборудване на млекосъбирателни пунктове, включително лабораторно оборудване, дейност, допустима само ако кандидатстват признати организации на производители:
а) удостоверение за регистрация като организация на производителите, издадено от МЗГ, в случай, че кандидатстват такива;
б) разрешително за ползване на строеж, издадено от дирекция за национален строителен контрол, и протокол № 16;
в) протокол за проведени 72-часови проби;
г) разрешително за упражняване на дейността, издадено от Хигиенно-епидемиологичния институт (ХЕИ) или Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС);
д )сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
е) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
ж) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
з) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
и) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
к) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на ДФ "Земеделие".
8. (предишен текст на т. 7 - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Охладителни вани, вани за пастьоризация на млякото и за производство на млечни продукти на равнище стопанство с капацитет, който не превишава собствената продукция, вкл. и закупените чистопородни женски животни по т. 1:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16.
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Въвеждане на електрически пастири:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
10. (предишна т. 9, доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Подобряване на водозахранването на ниво стопанство, например свързване на стопанството с водоизточници, построяване на резервоари за вода и закупуване на филтри:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол и протокол № 16;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".


11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Механизация за стопанството, специализирано оборудване, включително софтуер:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
12. (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Закупуване на ветрогенератори и вятърни помпи за изпомпване на вода:
а) лиценз за производство на електрическа енергия, в случай че ветрогенераторите са с обща инсталирана електрическа мощност над 5 MW;
б) разрешение за ползване на обекта, издадено от ДНСК;
в) протокол за 72-часова проба;
г) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
д) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
е) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
ж) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
з) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
и) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на ДФ "Земеделие".

II. Сектор "Месо и месопроизводство"

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Първоначално закупуване на чистопородни женски говеда, включени в родословната книга, които съставляват до 1/3 от общия брой на говедата, както и на чистопородни свине майки, включени в родословната книга, от следните породи: Пиетрен, Ландрас, Дунавска бяла, Дюрок, Голяма бяла, до 20 животни, но само веднъж за 7-годишния период на програмата. Специализирани нуклеосови и репродуктивни стопанства могат да закупуват елитни мъжки прасета от породите Пиетрен, Ландрас, Дунавска бяла, Дюрок и Голяма бяла до 10 броя, както и на чистопородни женски зайци за репродукция до 1/3 от общия брой на съществуващото родителско стадо:
а) копие от паспортите на закупените животни;
б) копие от племенно свидетелство, издадено от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) сертификати за произход за закупените животни;
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
2. Построяване и модернизация на помещения за отглеждане на животни и птици за угояване:
а) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол № 16;
б) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
г) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
3. Технологично оборудване на помещенията за животни и птици, отглеждани за месо (за хранене, водопой, почистване на тор, поддържане на оптимален микроклимат):
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16.


4. Построяване на малки цехове за смески и комбиниран фураж и закупуване на специализирано оборудване, вкл. софтуер:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол № 16;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
5. Пречиствателни съоръжения за свинеферми и птицеферми:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16.
6. Машинен парк за стопанствата:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".


III. Сектор "Трайни насаждения: овощни градини, лозя, ягодоплодни"

1. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Създаване, презасаждане и възстановяване на овощни градини и ягодоплодни:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
г) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
д) сертификат за качество от териториалното звено на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
2. Изкореняване и възстановяване на съществуващи лозови масиви с препоръчани и разрешени сортове грозде (без хибриди):
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
г) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
д) сертификат за качество от териториалното звено на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
3. Закупуване на машини и оборудване за земеделско производство, вкл. софтуер:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) свидетелство за регистрация на земеделска техника.
4. Оборудване за напояване във фермите (с изключение на винени лозя за качествени вина от определен район):
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".


5. Оборудване за обработка и опаковане; друго специализирано оборудване, вкл. софтуер:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
6. Изграждане и оборудване на разсадници за производство на сертифицирани трайни насаждения: лозя, овощни градини и ягодоплодни:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
г) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
д) сертификат за качество от териториалното звено на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

IV. Сектор "Зеленчуци, цветя, многогодишни етерично-маслени, зърнени, маслодайни култури, многогодишни лечебни растения, тютюн - висококачествени сортове, и памук"

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Засаждане или подмяна на трайни насаждения етерично-маслени и/или многогодишни лечебни растения:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
г) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
д) сертификат за качество от териториалното звено на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
2. Покупка на различни видове специализирана земеделска техника и оборудване (вкл. софтуер):
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) свидетелство за регистрация на земеделска техника.


3. Оборудване за напояване във фермите:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
4. Оборудване за обработка и опаковане:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16.
5. Закупуване на оборудване за създаване на микроклимат в оранжериите:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16.
6. Изграждане и модернизация на оранжерии:
а) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол № 16;
б) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
г) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
7. Изграждане на складови помещения в съответствие с размера на стопанството:
а) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол № 16;
б) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
г) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".


8. Сушилни и оборудване за сушене:
а) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол № 16;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".

V. Сектор "Яйца и яйчни продукти" (Нов - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

1. Построяване и модернизация на помещения за отглеждане на кокошки носачки:
а) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
б) сертификати за произход на всички елементи на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
2. Технологично оборудване на помещенията за отглеждане на кокошки носачки (за хранене, водопой, почистване на тор, поддържане на оптимален микроклимат и др.):
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество за закупените машини и оборудване;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16.
3. Построяване на малки цехове за смески и комбинирани фуражи и закупуване на специализирано технологично оборудване вкл. софтуер:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество за закупените машини и оборудване;
в) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
4. Изграждане, модернизация и оборудване на лаборатории за качествен контрол:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество за закупените машини и оборудване;
в) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
5. Изграждане, модернизация и оборудване на малки цехове за сортиране, маркиране и пакетиране на яйца:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество за закупените машини и оборудване;
в) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
6. Машинен парк за стопанствата:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".


Приложение № 6 към чл. 31, ал. 1

Покрити застрахователни рискове

1. При застраховка на сгради, машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и стопански инвентар - пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, буря, ураган, градушка, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия, измокряния в резултат на авария на "В и К", удар на ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на застрахования или лице на служба при него със застрахованото имущество, злоумишлени действия на трети лица (вандализъм).
2. При застраховка на селскостопански животни - пожар и природни бедствия (буря, ураган, наводнение, проливен дъжд, градушка, удар от мълния, свличания или срутвания на земни пластове).
3. При застраховка на земеделски култури - градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване и измръзване.


Приложение № 7 към чл. 25

(Ново - ДВ, бр. 18 от 2005 г.)

Изисквания в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните, ветеринарни и фитосанитарни изисквания в земеделските стопанства


 

Общи изисквания

 

Екологични изисквания

GR01 В крайбрежните заливаеми ивици на реки-
  те не се складират пестициди, органични и
  минерални торове, не се депонират и не се
  третират отпадъци.
GR02 В крайбрежните заливаеми ивици на ре-
  ките не се строят животновъдни ферми и
  стопански постройки.
GR03 В крайбрежните заливаеми ивици на ре-
  ките не се мият и обслужват транспортни
  средства и техника.
GR04 В крайбрежните заливаеми ивици на реки-
  те не се засаждат трайни насаждения с
  плитка коренова система.
GR05 Опаковки, специални облекла и оборудване,
  свързани с торенето, не се мият в реки,
  язовири и други повърхностни водни обекти.
GR06 Не се тори в пояс II на санитарно-охранител-
  ната зона [1] на водоизточниците за
  питейно-битово водоснабдяване, в които
  съдържанието на нитрати е по-високо от
  35 милиграма на литър.
GR07 Стърнищата и други растителни остатъци
  не се изгарят в земеделските земи.
GR08 Утайки от пречистването на отпадъчни во-
  ди за нуждите на земеделието се използват
  само с разрешение от специализираните органи
  на Министерството на земеделието и горите и
  Министерството на околната среда и водите.
GR09 За напояване не се използват води, които
  съдържат вредни вещества над допустимите
  норми, 2 категория.
GR10 Животновъдното стопанство има съоръже-
  ние за събиране и обезвреждане на отпадъчните
  води, вредните вещества и другите отпадъци,
  които замърсяват почвата.
GR11 Отглеждането и възпроизводството на сел-
  скостопанските животни се осъществяват в
  обекти с достатъчна по площ земя за
  оползотворяване на биологичните отпадъци.
GR12 Изградени противоерозионни и хидромелио-
  ративни съоръжения не се унищожават или
  променят без изрично съгласие на съответните
  държавни органи (регионални инспекции по
  околна среда и води, Агенция по почвени ресурси).

[1] Дали дадена площ попада в санитарно-охранителна зона и в кой пояс е отбелязано в документите за собственост, информацията е налична и в регионалните служби на МЗГ, както и в кметствата на общините

  Специфични изисквания
  I Растителна защита (когато стопанството
  се занимава с растениевъдство)
SRPP01 Земеделските производители водят редов-
  но системни наблюдения за появата,
  разпространението и плътността на
  икономически важните неприятели и плевели,
  степента на нападение от икономически важни
  болести по земеделските култури,
  които отглеждат.
SRPP02 Земеделските производители информират
  регионалните служби за растителна защита
  (РСРЗ) при всяка нехарактерна проява на
  симптоми от болести и поява на непознати
  неприятели по земеделските култури,
  които отглеждат.
SRPP03 Земеделските производители уведомяват
  РСРЗ преди извършване на растителнозащитни
  мероприятия с наземна и авиационна техника.
SRPP04 Техниката за растителна защита е премина-
  ла технически преглед пред Регионалната служба
  на контролно-техническа инспекция (РСКТИ),
  което се удостоверява със служебна бележка
  от РСКТИ и талон за технически преглед.
SRPP05 Земеделските производители разполагат с
  площадка за измиване на техниката за прилагане
  на продукти за растителна защита (ПРЗ)
  с шахта за отпадъчните води.
SRPP06 Земеделските производители, които извър-
  шват сами растителнозащитни дейности, имат
  склад за съхранение на ПРЗ.
SRPP07 Складът за съхранение на ПРЗ е разпо-
  ложен така, че в радиус 60 м няма жилищни площи,
  магазини за хранителни стоки, далеч от
  водоеми, питейни води и др.
SRPP08 Складът за съхранение на ПРЗ има обосо-
  бени части, което позволява продуктите да бъдат
  съхранявани по отделни групи; не се съхраняват
  на едно място несъвместими от притовопожарна
  гледна точка ПРЗ.
SRPP09 Складът за съхранение на ПРЗ отговаря на
  противопожарните изисквания.
SRPP10 Складът има обособена тоалетна и баня с
  течаща топла и студена вода.
SRPP11 Складът за съхранение на ПРЗ има обособе-
  но отделно помещение - офис.
SRPP12 Складът за съхранение на ПРЗ има вен-
  тилационна система (за непрекъснато
  пречистване на въздуха).
SRPP13 Складът за съхранение на ПРЗ и прилежа-
  щата му площ са оградени с висока стоманена
  мрежа и са включени в охранителна система СОТ.
SRPP14 В и К системата в склада за съхранение на
  ПРЗ няма връзка с обществената В и К система
  за питейна вода.
SRPP15 Когато земеделският производител извърш-
  ва сам растителнозащитните мероприятия, има
  циментирана шахта, затворена с капак, в която
  могат да се унищожават чрез изгаряне книжни
  и пластмасови опаковки.
SRPP16 Земеделските производители купуват ПРЗ от
  лицензирани търговци, като ползват Списък
  на разрешените за предлагане на пазара и
  употреба продукти за растителна защита,
  регистрирани торове и подобрители на почвата
  за съответната година, който се издава от
  Националната служба за растителна защита
  (НСРЗ) и може да бъде намерен в съответните
  РСРЗ по места, в сайта на НСРЗ в рамките на
  уебстраницата на Министерството на земеделието
  и горите.
SRPP17 Продуктите за растителна защита от първа
  категория за употреба се прилагат от или под
  контрола на агроном със специалност
  "растителна защита".
SRPP18 Земеделските производители прилагат ПРЗ,
  разрешени за употреба на територията на страната,
  като ползват Списък на разрешените за предлагане
  на пазара и употреба продукти за растителна
  защита, регистрирани торове и подобрители на
  почвата за съответната година, който се издава
  от НСРЗ и може да бъде намерен в съответните
  РСРЗ по места, в сайта на НСРЗ в рамките на
  интернет-страницата на Министерството на
  земеделието и горите.
SRPP19 Земеделските производители притежават
  удостоверение от Централната лаборатория за
  контрол на пестициди, нитрати, тежки метали
  и торове (ЦЛКПНТМТ) за направена проверка на
  растителен материал за контрол на остатъчните
  количества от пестициди.
SRPP20 При създаване на маточни градини, овощни
  и лозови маточници и разсадници земеделските
  производители притежават задължително документ
  от РСРЗ за здравното състояние на почвата.
  Документът се издава от всяка една РСРЗ в страната.
SRPP21 На площи, заразени с картофена цистообра-
  зуваща нематода, не се отглеждат: картофи,
  домати, патладжани и растения, предназначени за
  разсаждане, което се удостоверява със здравно
  свидетелство за нематологичен анализ,
  издадено от РСРЗ.
SRPP22 Посевен и посадъчен материал не се из-
  ползва, без да притежава фитосанитарен паспорт
  или здравно свидетелство от РСРЗ.
SRPP23 Земеделските производители на овощен и
  лозов посадъчен материал и семепроизводителите,
  посочени в приложение № 5 част А на Наредба № 1
  за фитосанитарен контрол, притежават удостоверение
  за регистрация в официалния регистър на РСРЗ
  съгласно чл. 33, ал. 1.
SRPP24 Земеделските производители използват
  предпазно работно облекло при извършване
  на растителнозащитни дейности.
SRPP25 Последното растителнозащитно мероприя-
  тие е извършено така, че е спазен карантинният
  срок на ПРЗ при прибирането на реколтата, което
  се отбелязва в Дневник за проведените химични
  обработки и употребени торове, подобрители на
  почвата и биологично активни вещества.
  II Животновъдство (когато стопанството се занимава
  с животновъдство в изброените области)
 

1 Млечно животновъдство

SRAM01 Млекодобивните стопанства и млекосъби-
  рателните пунктове (МСП) са регистрирани в РВМС
SRAM02 Оборите и прилежащите помещения, свър-
  зани с обслужването на животните, са чисти,
  подредени и в добро хигиенно състояние
SRAM03 В обора или прилежащите му помещения
  няма натрупване на оборски тор или други отпадъци
SRAM04 Оборският тор и другите отпадъци редовно
  се отстраняват от помещенията
SRAM05 Отделенията в обора се поддържат сухи,
  а при необходимост се покриват с постелъчен материал
SRAM06 Доилната зала, помещенията за събиране и
  съхранение на млякото, помещенията за почистващите
  средства, съоръженията и оборудването за доене
  на млякото в тях се поддържат чисти, подредени
  и в добро състояние
SRAM07 Дезинфекцията на оборите и помещенията
  се извършва по начин, който не позволява
  смесване на препаратите за почистване и
  дезинфекция с млякото или замърсяването му
SRAM08 В обора и доилната зала се допуска влизане-
  то само на млекодайни животни
SRAM09 Гризачи, насекоми и други вредители сис-
  темно се унищожават
SRAM10 Химикалите, лекарствата и другите подобни
  материали се държат на безопасно място
  в заключени помещения или шкафове
SRAM11 В обора не се съхраняват фуражи, които мо-
  гат да окажат неблагоприятно влияние върху млякото
SRAM12 Помещенията за доене и първична обработ-
  ка на млякото, както и МСП са с лесно
  почистващи се стени и подове
SRAM13 Помещенията за доене и първична обработ-
  ка на млякото, както и МСП са с настилка
  на пода, която улеснява оттичането на
  течности и отпадъци
SRAM14 Помещенията за доене и първична обработ-
  ка на млякото, както и МСП са с подходяща
  вентилация и осветление
SRAM15 Помещенията за доене и първична обработ-
  ка на млякото, както и МСП са с осигурен
  подходящ и достатъчен достъп на питейна вода
SRAM16 Помещенията за доене и първична обработ-
  ка на млякото, както и МСП разполагат с
  добра изолация от всякакви източници на
  замърсяване
SRAM17 Помещенията за доене и първична обработ-
  ка на млякото, както и МСП разполагат с
  уреди и съоръжения, лесни за измиване,
  почистване и дезинфекциране
SRAM18 Помещенията за съхранение на млякото във
  фермите и МСП са оборудвани с подходящи
  съоръжения за охлаждане на млякото
SRAM19 Помещенията за съхранение на млякото във
  фермите и МСП са защитени срещу вредители
SRAM20 Помещенията за съхранение на млякото във
  фермите и МСП са добре изолирани от всякакви
  помещения, в които се държат животни
SRAM21 Доилните апарати се разполагат върху
  чист под
SRAM22 Доилните апарати осигуряват защита на
  млякото през цялото време на доенето
SRAM23 Доилните апарати са конструирани така, че да
  позволяват поддържането на вътрешните повърхности чисти
SRAM24 Технологичното оборудване, инструментите
  или техните повърхности, които влизат в
  контакт с млякото, са произведени от материали,
  които не взаимодействат със суровото мляко,
  не променят физико-химичния му състав, не
  отделят токсични вещества и мирис, не придават
  допълнителен привкус, устойчиви са на
  корозионното действие, издържат на постоянно
  почистване и дезинфекция; вътрешната им
  повърхност е гладка и не е боядисана
SRAM25 Съоръженията, използвани за доенето,
  механичните доилни апарати и цистерни,
  влизащи в контакт с млякото, се почистват
  и дезинфекцират след употреба
SRAM26 Съоръженията се почистват, измиват и де-
  зинфекцират преди последваща употреба,
  в случай че са били транспортирани
SRAM27 След почистване и дезинфекция съоръжения-
  та се изплакват с питейна вода
SRAM28 Оборудването и четките за почистване и де-
  зинфекция се съхраняват отделно
SRAM29 Млекосъбирателните пунктове имат съоръ-
  жения за охлаждане или подходящи средства за
  охлаждане на млякото и ако то се съхранява в
  млекосъбирателни пунктове - охлаждаща инсталация
  за съхранение
SRAM30 Млекосъбирателните пунктове имат цен-
  трофуга или друга апаратура, подходяща за
  физическото му пречистване, когато млякото
  се пречиства в МСП
SRAM31 Млекосъбирателните пунктове са оборудва-
  ни със съоръжения за измерване на количеството
  и вземане на средна проба и за първичен анализ
SRAM32 Млекосъбирателните пунктове имат хладил-
  ник за съхранение на контролните проби от
  суровото мляко
SRAM33 В МСП се води дневник за постъпващите
  сурови млека
SRAM34 Млекосъбирателните пунктове имат папка
  с уведомителни писма за резултатите от
  изследванията на суровото мляко по показателите
  ОБМ, ОБСК и инхибитори
SRAM35 В МСП се води списък на млекопроизводи-
  телите, предаващи сурово мляко, и на броя на
  млекодайните животни, от които то се добива,
  заверен от кмета и лицензирания ветеринарен
  лекар на населеното място
SRAM36 Млекосъбирателните пунктове имат обяве-
  но работно време
SRAM37 След изпразване охладителните вани се по-
  чистват, дезинфекцират и се оставят отворени
  до следващата им употреба
SRAM38 Едрите преживни млекодайни животни, от
  които се добива млякото, имат
  ветеринарномедицински паспорт
SRAM39 Всички млекодайни животни са маркирани
  и са в добро хигиенно състояние
SRAM40 Сурово мляко се добива от животни, които
  не са заразени от туберкулоза, бруцелоза
  или други заразни болести, предаващи се на
  човека чрез млякото
SRAM41 Не се добива мляко от животни, страдащи
  от инфекции на гюловия и храносмилателния апарат,
  както и с видими рани и възпаления по вимето
SRAM42 Млекодайни животни не се третират с
  вещества, опасни за здравето на човека,
  които се отделят чрез млякото
SRAM43 Козите, овцете и биволите се изследват за
  туберкулоза, в случай че се отглеждат заедно с крави
SRAM44 Суровото мляко не се заплаща, ако е доби-
  то от животни, които са третирани с вредни
  за човека вещества за стимулиране на
  угояването и растежа на животните
SRAM45 Суровото мляко не се заплаща, ако съдър-
  жа остатъци от субстанции, които превишават
  позволеното ниво
SRAM46 Преди започване на доенето на всяко млеко-
  дайно животно се почистват млечните папили,
  вимето и ако е необходимо - слабините, бедрата
  и коремът
SRAM47 Преди издояването на всяко млекодайно
  животно доячът извършва пробно доене в
  отделен съд за установяване на промени
  във външния вид на млякото
SRAM48 Всяко лице, заето с доенето на млякото, пре-
  минава предварителни и периодични
  медицински прегледи
SRAM49 Чашките или спрейовете за дезинфекция на
  млечните папили на млекодайните животни
  се използват непосредствено след доенето
SRAM50 Средствата за почистване и дезинфекция на
  млечните папили са одобрени от НВМС
SRAM51 Доячите и лицата, заети с обработката на
  млякото, носят подходящо чисто работно облекло
SRAM52 Доячите измиват ръцете си непосредствено
  преди доенето и при замърсяването им
SRAM53 Откритите рани и охлузванията по ръцете
  се превързват с непромокаема превръзка
SRAM54 В близост до мястото на доене са разполо-
  жени мивки за измиване на ръцете
SRAM55 След издояване млякото се съхранява в от-
  делно помещение
SRAM56 Помещенията за доене и първична обработ-
  ка на млякото, както и МСП се използват
  само за дейности, свързани с обработка
  на млякото и оборудването за доене
SRAM57 Гюмовете с мляко са покрити, докато са в
  обора и до преместването им в МСП
SRAM58 Когато млякото се прецежда в млекодобив-
  ното стопанство, използваният филтър се сменя
  или почиства редовно преди всяко доене
 

2 Свиневъдство

SRSM01 Свиневъдните стопанства са регистрирани в РВМС
SRSM02 Всички свине, намиращи се в стопанствата,
  са идентифицирани с индивидуални жълти
  пластмасови ушни марки на лявото ухо
SRSM03 Теренът, на който е изградено свиневъдното
  стопанство, е най-малко на 2 м над нивото на
  подпочвените води и с подходящ наклон за
  оттичане на повърхностните води
SRSM04 Теренът, на който е изградено свиневъдното
  стопанство, е на разстояние най-малко 500 м
  от кланици, предприятия за производство на
  месни продукти и предприятия за обезвреждане
  на отпадъци от животински произход
SRSM05 Теренът, на който е изградено свиневъдното
  стопанство, е разположен на подветрената
  страна на селището и е защитен от постоянно
  духащи ветрове и студени течения
SRSM06 Свиневъдното стопанство има трайна огра-
  да, висока 1,5 - 2 м, и отстои най-малко на
  10 - 25 м от сградите, в които се отглеждат свине
SRSM07 Свиневъдното стопанство разполага с вете-
  ринарно-санитарен филтър - мокър или сух:
  сух - за обекти с капацитет до 700 места за
  угояване и развъдни за свине майки до 100 места;
  мокър - повече от 700 места за угояване и
  развъдни над 100 места за свине майки
SRSM08 Свиневъдното стопанство разполага със
  заключващ се вход-изход за моторните превозни
  средства с дезинфекционна площадка
SRSM09 Свиневъдното стопанство разполага с рам-
  па за товарене и разтоварване на свине
SRSM10 Свиневъдното стопанство разполага с рам-
  па за разтоварване на фураж
SRSM11 Свиневъдното стопанство разполага с хла-
  дилно помещение или хладилник за съхраняване на
  трупове на умрели свине
SRSM12 Свиневъдното стопанство е обозначено с та-
  бела с надпис "Забранява се достъпът на външни лица"
SRSM13 Свиневъдното стопанство има карантинно
  (адаптационно) помещение, изолирано от
  производствените сгради
SRSM14 Свиневъдното стопанство има канализацион-
  на система за отвеждане на твърдите и
  течните отпадъци, която позволява извършване
  на дезинфекция
SRSM15 Свиневъдното стопанство разполага с обо-
  рудване за обработка и съхранение на твърд и
  течен тор, достатъчен за срок 8 седмици
SRSM16 Помещенията, в които се отглеждат свине,
  са недостъпни за други животни, гризачи и птици
SRSM17 На входа на всяко помещение, в което се от-
  глеждат свине, е поставена вана за дезинфекция на обувките
SRSM18 Помещенията, в които се отглеждат свине,
  са изградени от материали, които лесно могат
  да се почистват, дезинфекцират и не оказват
  вредно въздействие върху животните
SRSM19 Помещенията, в които се отглеждат свине,
  имат обезопасена електрическа инсталация и електроуреди
SRSM20 Помещенията, в които се отглеждат свине,
  осигуряват необходимия въздухообмен чрез
  естествена вентилация или вентилационна система
SRSM21 В помещенията, в които се отглеждат сви-
  не, вредните газове не надвишават следните
  концентрации - въглероден двуокис - 0,3 %,
  амоняк - 0,2 %, сероводород - 0,001 %
SRSM22 Помещенията, в които се отглеждат свине,
  осигуряват възможност на животните да лягат и
  стават без затруднение. При групово отглеждане
  на подрастващи прасета и прасета за угояване на
  всяко от тях е осигурена свободна подова площ
  най-малко:
  0,15 кв.м - за прасета с тегло до 10 кг;
  0,20 кв.м - за прасета с тегло от 10 до 20 кг;
  0,30 кв.м - за прасета с тегло от 20 до 30 кг;
  0,40 кв.м - за прасета с тегло от 30 до 50 кг;
  0,55 кв.м - за прасета с тегло от 50 до 80 кг;
  0,75 кв.м - за прасета с тегло от 80 до 110 кг;
  1 кв.м - за прасета с тегло над 110 кг
SRSM23 За всяка женска свиня след първо за-
  плождане и за всяка бременна свиня майка,
  когато се отглеждат в отделни групи от 6 до
  40 животни, е осигурена свободна подова площ
  най-малко:
  1,64 кв.м - за женска свиня след първо заплождане;
  2,25 кв.м - за свиня майка
SRSM24 Помещенията, в които се отглеждат свине,
  осигуряват видимост между отделните животни
SRSM25 Помещенията, в които се отглеждат свине,
  имат подове, равни, сухи и твърди и
  непозволяващи подхлъзване
SRSM26 Помещенията, в които се отглеждат свине,
  имат суха и безвредна постеля
SRSM27 Помещенията, в които се отглеждат свине,
  имат изкуствено осветление - не по-малко от
  40 лукса през деня с намаляваща през нощта
  интензивност до 30 лукса
SRSM28 В помещенията, в които се отглеждат свине,
  максималното ниво на шум е не повече от 85 децибела
SRSM29 Помещенията, в които се отглеждат свине,
  имат съоръжения за хранене и поене на животните,
  изградени по начин, който не допуска замърсяване
  на фуража и водата
SRSM30 Родилните боксове са чисти, сухи, отцедливи
  и снабдени с парапети за предпазване на
  новородените прасенца, като температурата на
  въздуха в помещенията за отглеждане се поддържа
  между 12 - 25 °С
SRSM31 За бозаещите прасета има топлинен източ-
  ник, който осигурява температура на въздуха:
  от 30 до 33 °С за прасета от 1- до 3-дневна възраст;
  от 28 до 30 °С за прасета от 3- до 7-дневна възраст;
  от 25 до 28 °С за прасета от 7- до 14-дневна възраст;
  от 23 до 26 °С за прасета от 14- до 21-дневна възраст;
  от 19 до 22 °С за прасета от 21- до 28-дневна възраст;
  от 16 до 18 °С за прасета от 28- до 35-дневна възраст
SRSM32 Работниците, обслужващи свинете, притежа-
  ват заверени здравни книжки от съответните здравни органи
SRSM33 Работниците, обслужващи свинете, не вна-
  сят храна от животински произход в животновъдния обект
SRSM34 Работниците, обслужващи свинете, не от-
  глеждат свине за лична консумация в стопанството
SRSM35 Работниците, обслужващи свинете, имат ин-
  дивидуално работно облекло
SRSM36 Ветеринарният лекар, обслужващ обекта,
  води дневник за здравословното състояние на животните
SRSM37 Ветеринарният лекар, обслужващ обекта,
  води дневник за извършени ваксинации,
  диагностични изследвания и манипулации
SRSM38 Ветеринарният лекар, обслужващ обекта,
  води дневник за броя на умрелите животни
 

3 Зайцевъдство

SRRM01 Зайцефермата се осигурява с питейна вода
SRRM02 Зайцефермата осигурява възможности за
  озеленяване на обекта
SRRM03 Зайцефермата е на отстояние от други
  животновъдни обекти или животновъдни комплекси.
  За зайцеферма с над 100 броя зайци - не по-малко
  от 1000 м
SRRM04 Зайцефермата е на отстояние от пътищата
  от републиканската пътна мрежа - за зайцеферма
  с над 100 броя зайци - не по-малко от 500 м
SRRM05 Зайцефермата е на отстояние от железопът-
  на линия - за зайцеферма с над 100 броя зайци -
  не по- малко от 350 м
SRRM06 Зайцефермата е на отстояние от индустриал-
  ни предприятия, чието производство е свързано
  с отделяне в атмосферата на вредни за
  животните вещества
SRRM07 Размерите на помещенията за животни са
  съобразени с оптималната площ за едно животно:

Поставяне в клетка

Тегло Минимална площ Минимална висо-
на заек, на пода на клетката, чина на клетката,
кг кв. см см
1 1400 30
2 2000 30
3 2500 35
4 3000 40
5 3600 40
     

Поставяне в клетки на зайци за размножаване

Тегло на Минимална Минимална Минимална
зайкиня- площ на клет- височина площ на гнез-
та, кг ката на зай- на клетката, дото за мал-
  кинята и мал- см ките, кв. м
  ките й, кв. м    
1 0,30 30 0,10
2 0,35 30 0,10
3 0,40 35 0,12
4 0,45 40 0,12
5 0,50 40 0,14
       

Забележка. Минималната площ на пода на клетката на зайкинята и нейните малки включва площта на гнездото на малките

SRRM08 Спазва се температура в помещенията за
  зайци, отглеждани в клетки - оптимална
  температура от 20 до 28 °С
SRRM09 Теренът е с възможно изложение на живот-
  новъдните сгради на юг-югоизток или югозапад
SRRM10 Профилът на терена е равен, с минима-
  лен наклон не по-малък от 1 % и ниво на
  подпочвените води не по-малко от 2 м от
  повърхността на терена
SRRM11 Теренът осигурява възможност за разпола-
  гане на сградите и съоръженията във фермата
  съобразно физиологическите потребности на
  животните и вида на крайния продукт
SRRM12 Зайцефермата е разделена на две изолирани
  една от друга зони:
  1. зона А - Бяла зона; в зона А са разположе-
  ни сградите за отглеждане на зайци и пряко
  обслужващите ги спомагателни сгради и съоръжения;
  2. зона Б - Черна зона; в зона Б са разполо-
  жени административно-битови сгради, складове,
  работилници, гаражи и др.
SRRM13 Стените и подовете на помещенията и
  съоръженията за зайци са изградени от материал
  с особено устойчиви повърхности, издържат на
  износването, причинено от движението на
  животните, както и на измиването и дезинфекцията,
  които се предвиждат по технология
SRRM14 Всяко оборудване или прикрепени еле-
  менти в помещенията е допълнително защитено,
  така че да не може да бъде повредено от животните
SRRM15 Всяко оборудване или прикрепени еле-
  менти в помещенията е допълнително защитено,
  така че да не може животните сами да се
  нараняват от съприкосновение с него
SRRM16 Зайцефермата разполага с отделени по-
  мещения и съоръжения, където се извършват
  ветеринарномедицински прегледи или
  профилактични и лечебни манипулации
 

4 Птицевъдство

SRPM01 Птицефермата е изградена съобразно
  строителните изискванията и нормите за
  осигуряване на здравната защита на селищната
  среда и прилежащата й територия
SRPM02 Помещенията за отглеждане на птици са
  разположени в най-изолираната, отцедлива част
  на птицефермата, и са с южно или югоизточно
  изложение. Теренът около помещенията за
  отглеждане на птици е затревен и частично залесен
SRPM03 Помещенията за отглеждане на пуйки са бли-
  зо до пасище
SRPM04 Помещенията за отглеждане на патици и
  гъски са близо до пасище и водни площи
SRPM05 На 1 кв. м от пода на помещението за от-
  глеждане на птици се отглеждат не повече от:
  - 5 - 6 кокошки от леките яйценосни породи;
  - 4 - 5 от общоползвателните породи;
  - 3 патици;
  - 2 гъски;
  - 2 пуйки
SRPM06 За кокошка и патица е необходим 0,8 куб. м;
  за гъска и пуйка 2 куб. м въздух; броят на
  подрастващите и на птиците за угояване на
  1 кв.м се увеличава 1,5 - 2,5 пъти
SRPM07 Помещенията за отглеждане на птици се
  поддържат сухи
SRPM08 Помещенията за отглеждане на птици се
  поддържат почистени
SRPM09 Помещенията за отглеждане на птици се
  поддържат достатъчно осветени
SRPM10 Помещенията за отглеждане на птици са
  водоснабдени с питейна вода
SRPM11 Помещенията за отглеждане на птици са
  електрифицирани с двойно захранване
SRPM12 Помещенията за отглеждане на птици са
  с добра вентилация, без да се допуска течение
  (особено през зимата)
SRPM13 Птицефермата е разделена на две изолирани
  една от друга зони:
SRPM14 1. зона А - Бяла зона; в зона А са разположе-
  ни сградите за отглеждане на птиците и пряко
  обслужващите ги спомагателни сгради и съоръжения;
SRPM15 2. зона Б - Черна зона; в зона Б са разполо-
  жени административно-битови сгради, складове,
  работилници, гаражи и др.
SRPM16 На всеки изход от птицефермата има
  съоръжения за дезинфекция на транспортните
  средства и хората
SRPM17 Вътрешната транспортна мрежа не ко-
  респондира пряко с външните пътища
SRPM18 Помещенията за отглеждане на малки пи-
  лета са осигурени с отопление
SRPM19 Помещенията за отглеждане са осигурени
  с необходимия брой хранилки, за да се хранят
  едновременно всички птици
SRPM20 Хранилките осигуряват свободен достъп на
  птиците до храната, без да разпиляват фуража,
  лесно се почистват и дезинфекцират
SRPM21 За новоизлюпените птици се използват
  плоски хранилки, които се заменят през 10 - 15 дни
SRPM22 Помещенията за отглеждане са осигурени
  с достатъчно поилки, направени така, че
  птиците да ги използват лесно, без да се
  мокрят и замърсяват водата (на 50 бр.
  пилета или пуйчета е осигурена минимум
  една пластмасова поилка с вместимост 2,5 л)
SRPM23 Височината на поилките е съобразена с вида
  и възрастта на птиците
SRPM24 Помещенията за отглеждане са осигурени с
  достатъчно гнезда за снасяне - едно гнездо
  за 15 - 20 кокошки
SRPM25 Гнездата за снасяне на пуйките и гъските
  са разположени на височина от пода 50 см
SRPM26 Гнездата за снасяне на патиците и гъски-
  те са разположени на пода и са застлани със
  слама, сено или талаш
SRPM27 В помещението за кокошки и пуйки има
  достатъчно и подходящи кацалки на височина
  0,75 - 1,0 м от пода - всички на една височина
SRPM28 В помещението има пепелна баня - дър-
  вено сандъче с размери 70/125/20 см, в което
  се поставят дървесна пепел и пясък
SRPM29 Помещенията имат достатъчно място,
  необходимо за развитието на птиците -
  на 1 кв. м се отглеждат:
  • 20 - 25 пилета до 30-дневна възраст;
  • 15 - 20 на 31 - 45-дневна възраст;
  • 10 - 15 на 46 - 60-дневна възраст;
  • 8 - 10 над 60-дневна възраст
SRPM30 Въздухът в помещението е свеж, без не-
  приятна миризма на сероводород или амоняк
  и средна влажност
SRPM31 Отворите на вентилаторите, вратите към
  производствените помещения и прозорците на
  складовите помещения са обезопасени срещу
  проникването на птици, различни от
  отглежданите, и гризачи
SRPM32 Към сградите за отглеждане на носачки
  родители са предвидени помещения за
  фумигация на яйцата
SRPM33 Отделните сгради за птици в производ-
  ствения център са разположени на разстояние
  не по-малко от 20 до 60 м една от друга
SRPM34 Люпилните са оформени като самостоя-
  телно звено и са разположени на разстояние
  не по-малко от 1500 м от центровете и
  секторите за отглеждане на птици
SRPM35 В люпилните се зареждат яйца за инкуба-
  ция само от един вид и от една ферма
SRPM36 Птицефермите разполагат със санитарно-
  битова част за преобличане, къпане и
  дезинфекция на персонала и външни посетители
SRPM37 Различните видове суровини, материали
  и продукция се складират в отделни помещения
 

5 Дребни преживни животни за месо

SRSGM01 Животновъдните стопанства за отглеж-
  дане на дребни преживни животни са регистрирани в РВМС
SRSGM02 Животновъдните стопанства са с изложе-
  ние на юг, югоизток или югозапад
SRSGM03 Теренът на животновъдното стопанство
  е сух, отцедлив и равен, като подпочвените
  води са минимум на 1,5 - 2 м от повърхността
SRSGM04 Животновъдните стопанства са оградени
  по начин, който не позволява влизането на
  други животни (домашни и диви)
SRSGM05 Животновъдните стопанства са осигуре-
  ни с питейна вода и са електрифицирани
SRSGM06 Животновъдните стопанства са чисти,
  подредени и се подържат в добро хигиенно състояние
SRSGM07 За всяко дребно преживно животно с
  тегло под 70 кг има минимална площ на кошарата
  за едно животно - 1,4 кв. м площ, като
  минималната дължина на кошарата е 1,80 м
SRSGM08 При групово отглеждане в кошара - мини-
  малната площ за дребно преживно животно с
  тегло под 70 кг е 0,7 кв. м, а минималната
  дължина на коритото за хранене - 0,35 см
  за животно
SRSGM09 За всяко едно дребно преживно животно
  с тегло над 70 кг има минимална площ на
  кошарата - 1,6 кв. м площ, като минималната
  дължина на кошарата е 1,80 м
SRSGM10 При групово отглеждане в кошара - ми-
  нималната площ за всяко едно дребно преживно
  животно с тегло над 70 кг е 0,8 кв. м, а
  минималната дължина на коритото за хранене -
  0,35 см за животно
SRSGM11 Разстоянието между всяко помещение за
  настаняване на дребни преживни животни е
  най-малко 20 м
SRSGM12 Към всяко помещение за отглеждане на
  дребни преживни животни е изградена стая или
  бокс за изолиране на болни животни
SRSGM13 Овцекомплекси, в които се извършва ма-
  шинно доене на овцете, разполагат със зала
  за доене, като подовете и стените са изградени
  от материал, който лесно се почиства и дезинфекцира
SRSGM14 Към доилната зала има помещение, в кое-
  то се мие, почиства и дезинфекцира апаратурата
  за доене
SRSGM15 Животновъдната ферма има помещение
  за събличане и преобличане на персонала,
  както и бани и мивки към него
SRSGM16 Към овцекомплексите има изграден пункт
  за ветеринарния лекар, който отстои на 50 м
  от помещенията за животни
SRSGM17 Към овцекомплексите има изграден тру-
  посъбирателен пункт и контейнер, в които се
  събират труповете на животни до приемането им
  от екарисажа, или трупосъбирателна яма,
  разположена най-малко на 20 м от помещенията
  за животни
SRSGM18 Към овцекомплексите има изградена кла-
  нична площадка за извършване на клане по
  необходимост - канализирана и водоснабдена
SRSGM19 Към овцекомплексите има изградено то-
  рище, където се изхвърля торта при почистване,
  като мястото е подходящо и отдалечено от
  основните помещения
SRSGM20 Помещението, в което се разполага доил-
  ният агрегат, ако се извършва машинно доене,
  е с две отделения към него - едно, в което
  се приема, прецежда, охлажда и съхранява
  млякото до предаването му, а другото -
  за измиване, дезинфекция и съхраняване на
  инвентара и съдовете за мляко
SRSGM21 Животновъдното стопанство разполага с
  помещение (ако не се извършва машинно доене)
  с възможности за охлаждане и съхраняване на
  млякото, както и за почистване, измиване и
  дезинфекциране на инвентара и съдовете за мляко
SRSGM22 Животновъдното стопанство разполага с
  дезинфекционна площадка за дезинфекциране на
  копитата на дребните преживни животни
SRSGM23 Животновъдното стопанство разполага с
  баня за масови профилактични изкъпвания на
  дребните преживни срещу ектопаразити
SRSGM24 В животновъдното стопанство има поме-
  щения, които се заключват, за съхранение на
  концентрираните фуражи и помещения или навеси
  за съхранение на силаж, сенаж, слама и др.
SRSGM25 Собствениците на животновъдни стопанст-
  ва разполагат с необходимите препарати за
  дезинфекция, дезинсекция и дератизация
   


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти