Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 15 ОТ 18 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МНОГОСТРАННИ ДЕЙНОСТИ И АЛТЕРНАТИВНИ ДОХОДИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.50 от 1 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.56 от 20 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г., изм. ДВ. бр.23 от 23 Март 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за подпомагане на проекти за развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД).
(2) Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите на мярка "Развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи" от Националния план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000-2006 г. Целите на мярката са посочени в приложение № 1.

Чл. 2. (1) Финансова помощ се предоставя за проекти в следните направления:
1. селски туризъм;
2. местно занаятчийство и агроиндустрия;
3. дървообработване и биогорива;
4. бубарство;
5. пчеларство;
6. коневъдство;
7. рибарство и аквакултури;
8. гъбопроизводство;
9. преработка на етерично-маслени култури, лечебни растения и гъби.
(2) Финансова помощ се предоставя за дейностите, посочени в приложение № 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Списък на допустимите разходи по тип инвестиции се предоставя на кандидатите за подпомагане заедно с молбата за кандидатстване.


Чл. 3. Финансова помощ се предоставя в рамките на предвидените за съответната година финансови средства, определени въз основа на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България.


Чл. 4. (1) Финансовата помощ е в размер до 50 на сто от одобрените инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕС и 25 на сто - от държавния бюджет на Република България.
(2) Разликата между пълния размер на одобрените инвестиционни разходи и размера по ал. 1 се осигурява от кандидата.
(3) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
(4) Парично участие се удостоверява чрез представяне на банково извлечение или писмо за намерение за отпускане на кредит от банка или друга финансова институция или чрез декларация за осигурени финансови средства.


Чл. 5. (1) Кандидатът не се подпомага по САПАРД при условие, че за същата инвестиция е подпомаган по други програми.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.)


Чл. 6. (1) Минималният размер на одобрените инвестиционни разходи за проект е левовата равностойност на 1000 евро.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) За направление "Селски туризъм" максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 250 000 евро. За останалите направления максималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 500 000 евро.
(3) При одобряване на инвестиционните разходи не се включва начисленият данък върху добавената стойност.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Едно лице може да бъде подпомагано не повече от 5 пъти по реда на тази наредба. За всяко подпомагане се кандидатства след извършване на плащанията по предходната инвестиция, като общият размер на одобрените инвестиционни разходи не може да надхвърля левовата равностойност на:
1. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) 250 000 евро за периода на прилагане на програма САПАРД за направление "Селски туризъм";
2. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) 500 000 евро за периода на прилагане на програма САПАРД за останалите направления.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 8. (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически и юридически лица, които:
1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) имат постоянен адрес (за физическите лица) или адрес на управление (за едноличните търговци и юридическите лица) на територията на общината, в която се развива подпомаганата дейност, като за юридическите лица това изискване се счита изпълнено и когато техен клон е с адрес на управление на територията на съответната община;
2. са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2000 г.).
(2) Лицата по ал. 1 се подпомагат при условие, че нямат задължения към държавния и общинските бюджети, както и просрочени задължения към търговски банки и Държавен фонд "Земеделие".


Чл. 9. Подпомагат се юридически лица с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.


Чл. 10. (1) Физически лица се подпомагат, ако имат завършено образование в съответната област или професионален опит.
(2) Юридическите лица се подпомагат, ако лицето, управляващо дейността, отговаря на изискванията по ал. 1.
(3) Ако физическото лице не отговаря на изискванията по ал. 1, то представя договор за възлагане на управлението на дейността на лице с необходимата квалификация.


Чл. 11. (1) Не се предоставя финансова помощ за:
1. закупуване на земя и съществуващи сгради;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) данъци, мита и вносни такси;
3. оперативни разходи, вкл. разходи по поддръжката и наеми;
4. лизинг;
5. закупуване на транспортни средства, с изключение на селскостопански машини и специализирана селскостопанска техника за подпомаганите дейности;
6. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) закупуване на коне за надбягвания;
7. доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 10 000 евро, за която кандидатът не е получил предложения от най-малко трима доставчици, оригиналите от които са приложени към искането за помощта;
8. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;
9. частта от разходите за възнаграждения на архитекти, инженери и консултанти, правни услуги, разходи за технико-икономическа оценка и анализи, за придобиване на патенти и лицензи, за подготовка и/или изпълнение на проект, пряко свързани с мярката, които надвишават 12 на сто от общите допустими разходи по проекта;
10. закупуването на техника втора употреба;
11. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) плащане в натура или плащане в брой;
12. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разходи, свързани със закупуването на машини и оборудване, доставки на продукти и предоставяне на услуги, които не са с произход от страните - членки на Европейския съюз, или от България, Румъния, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Сърбия и Черна гора, бивша Югославска република Македония;
13. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) закупуване на аудио- и видеотехника в направление "Селски туризъм" и направление "Рибарство и аквакултури", т. 5 "Риболовен туризъм".
(2) За разходи, направени преди одобрението за започване на инвестицията, не се предоставя финансова помощ по реда на тази наредба, с изключение на разходите по ал. 1, т. 9 в размер до 12 на сто от общите допустими разходи.


Чл. 12. (1) Кандидатите представят бизнесплан за период не по-малък от 5 години, чрез който обосновават и икономическата жизнеспособност на инвестицията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) За направление "Селски туризъм" инвестиционните разходи по чл. 6 включват и разходите за изготвяне на бизнес план, които са до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от левовата равностойност на 13 000 евро.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) За направление "Местно занаятчийство и агроиндустрия" и "Дървообработване, дърводелство и биогорива" инвестиционните разходи по чл. 6 включват и разходите за изготвяне на бизнес план, които са до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от левовата равностойност на 10 000 евро.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) За направления "Бубарство", "Пчеларство", "Коневъдство", "Рибарство и аквакултури", "Гъбопроизводство" и "Преработване на етеричномаслени култури, лечебни растения и гъби" инвестиционните разходи по чл. 6 включват и разходите за изготвяне на бизнес план, които са до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от левовата равностойност на:
1. 2500 евро, когато общите допустими разходи на инвестиционния проект са в размер до левовата равностойност на 100 000 евро;
2. 5000 евро, когато общите допустими разходи на инвестиционния проект са в размер над левовата равностойност на 100 000 евро и до левовата равностойност на 200 000 евро;
3. 6000 евро, когато общите допустими разходи на инвестиционния проект са в размер над левовата равностойност на 200 000 евро и до левовата равностойност на 300 000 евро;
4. 7500 евро, когато общите допустими разходи на инвестиционния проект са в размер над левовата равностойност на 300 000 евро.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Разходите за изготвяне на бизнес план се включват към разходите по чл. 11, т. 9.


Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на селски и планински райони съгласно списък (приложение № 3).
(2) Проектите по направление "Селски туризъм" се подпомагат в райони с туристически потенциал съгласно списък (приложение № 4).
(3) Проекти, свързани с производствена дейност, се подпомагат, ако се отнасят за малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.


Чл. 14. (1) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Помощта по направление "Селски туризъм" се изплаща след категоризация на обекта на инвестицията като туристически обект в случаите, при които подлежи на такава по Закона за туризма, Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (ДВ, бр. 29 от 2005 г.) и/или Наредба за категоризиране на туристическите хижи (ДВ, бр. 33 от 2003 г.).


Чл. 15. (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) В направление "Местно занаятчийство и агроиндустрия", сектор "Създаване или разширяване на съществуващи занаятчийски дейности и възобновяване на традиционни занаяти" се подпомагат проекти, свързани с традиционни художествени занаяти, посочени в приложение № 5.


Чл. 16. В направление "Бубарство" проекти за закупуване на сушилни за копринени пашкули се подпомагат, ако кандидатът ползва като собственик или на друго основание не по-малко от 70 дка черничеви насаждения.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В направление "Коневъдство" се подпомагат проекти, които включват закупуване, отглеждане и експлоатация на коне.


Чл. 18. Подпомаганите лица са длъжни да водят счетоводство по реда на Закона за счетоводството.


18а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) (1) Лицата по чл. 9 и 10 представят предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) или извършени предварителни разходи, както и най-малко три оферти за доставка, услуга, работа или предварителен разход на стойност над 10 000 евро.
(2) В договорите и офертите по ал. 1 се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Кандидатите за финансово подпомагане подават молба по образец, утвърдена от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", в областните дирекции (ОД) на агенция САПАРД по място на извършване на инвестицията и прилагат документите съгласно приложение № 7.
(2) Молбата се подава лично от кандидата или от упълномощено от него лице, което представя нотариално заверено пълномощно.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) В случай на нередовност на документите по ал. 1 ОД на агенция САПАРД връща пакета от документи.
(4) След отстраняване на нередовностите кандидатът има право да кандидатства отново.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) В срок до един месец от подаване на молбата ОД на агенция САПАРД:
1. проверяват заявените данни и посочените факти от кандидатите;
2. извършват проверка на място;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) изготвят становище за одобрение или отхвърляне на проекта до Централното управление на агенция САПАРД.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) В срок до три седмици от получаването на документите от ОД Централното управление на агенция САПАРД:
1. проверява заявените данни и посочените факти от кандидатите;
2. извършва проверка на място;
3. изготвя предложение за одобрение или отхвърляне на проекта до комисията за избор на проекти.
(2) Предложението за одобрение или отхвърляне на проекта се изготвя въз основа на съответствието на проекта със:
1. условията за предоставяне на финансова помощ по глава втора;
2. критериите за оценка, посочени в приложение № 8.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) В случай на нередовност на документите или нередовност или непълнота в заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 и 2 централното управление на агенция САПАРД уведомява писмено кандидата, който в 10- дневен срок от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовност и/или непълноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) В случай че след направената оценка по ал. 2, т. 2 проектите наберат еднакъв брой точки, но не могат всички да бъдат финансирани при условия на ограничен бюджет, те се класират в зависимост от готовността на кандидата да участва с повече от 50 на сто собствени средства.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2002 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) В случай на нередовност на документите или нередовност или непълнота в заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 и 2, при несъответствие с условията и критериите по ал. 2 или при неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по ал. 3 или при недостатъчен бюджет агенция САПАРД писмено уведомява кандидата за отхвърлянето на проекта.
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) В случаите по ал. 5 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 22. (1) Комисията за избор на проекти по чл. 21, ал. 1, т. 3 се назначава от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" и заседава най-малко веднъж на два месеца.
(2) Комисията за избор на проекти дава предложение за одобряване или отхвърляне на проекта до изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".
(3) Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" взема решение за одобрение или отхвърляне на проекта.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2003 г.)


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Всеки кандидат получава уведомително писмо за одобрението или отхвърлянето на проекта до три месеца от приемане на документите в ОД на агенция САПАРД.
(2) В срок 7 работни дни от получаване на уведомителното писмо, че проектът е одобрен, кандидатът следва да се яви в съответната ОД за подписване на договор за отпускане на финансовата помощ.
(3) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 24. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня на подписването на договора по чл. 23, ал. 2.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ


Чл. 25. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция или на част от нея.
(2) Плащането на част от инвестицията се извършва само ако е посочено в инвестиционния проект, размерът на инвестицията надхвърля 100 000 евро и е одобрено от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Плащане в случаите по ал. 2 се извършва на не повече от три пъти, като общата сума не може да надхвърля размера, определен в чл. 6, ал. 2.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) За изплащане на финансовата помощ се кандидатства след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 работни дни от изтичането на срока по чл. 24, ал. 1.
(5) За изплащане на финансовата помощ кандидатът подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", и прилага документи съгласно приложение № 9.


Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" изплаща финансовата помощ по проекта в срок три месеца от постъпване на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи направената инвестиция.
(2) Срокът за плащане по ал. 1 не тече през времето за отстраняване за непълнотите или неточностите в представените документи.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Агенция САПАРД одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция. Агенция САПАРД отказва изцяло изплащането на финансовата помощ, включително и при наличието на повече от 50 % отклонение в стойността на реално извършените инвестиции спрямо одобрената по договор стойност.
(2) В случаите, когато е отказано изплащане на финансовата помощ, ползвателят не може да подаде друга заявка за плащане по същата инвестиция.


Чл. 27. За период 5 години ползвателят на помощта е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава или да не преотстъпва ползването върху придобитите въз основа на одобрения проект активи чрез отдаването им под наем, аренда или по договор за съвместна дейност;
3. да съхранява всички оригинални документи, свързани с инвестицията, които не се изискват в оригинал при подаване на молбата за кандидатстване или заявката за плащане;
4. да не променя мястото на производствената дейност, която се финансира;
5. (нова - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) в двуседмичен срок след окончателното изплащане на финансовата помощ да постави на видно място табела, указваща, че изграждането на обекта или закупуването на оборудването е осъществено с финансовата помощ на програма САПАРД.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Агенция САПАРД осъществява последващ контрол върху целевото използване на инвестициите за сроковете по чл. 27.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Ползвателите са длъжни да съдействат и предоставят изискваната информация на длъжностни лица на агенция САПАРД и на упълномощени представители на Европейската комисия (ЕК).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Длъжностните лица на агенция САПАРД и представителите на ЕК са длъжни да се легитимират пред ползвателите на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.


Чл. 30. (1) Ползвателят е длъжен да застрахова активите, предмет на инвестицията, в рамките на 5 години в полза на Държавен фонд "Земеделие" срещу рисковете, посочени в приложение № 10.
(2) Ползвателят е длъжен да подновява застрахователния договор всяка година за срока по ал. 1. Застрахователната премия е за сметка на ползвателя.


Чл. 31. (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2010 г., в сила от 23.03.2010 г.) При неизпълнение на условията по чл. 27 и 30 ползвателят на помощта дължи връщане на получената финансова помощ заедно със законната лихва от момента на извършване на нарушението, а когато той не може да бъде установен, от деня на откриването му, но не по-рано от датата на изплащане на финансовата помощ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Мярка" е начинът, по който се прилага определен приоритет от Националния план за развитие на земеделието и селските райони, като всяка мярка се състои от специфични цели и се финансира съгласно определен бюджет както от страна на общността, така и от страна на Република България.
2. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и изплатена финансова помощ по програма САПАРД.
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) "Курс на обмяна за плащанията от страна на агенция САПАРД" е курсът, определен в предпоследния работен ден на Европейската комисия от месеца, предхождащ месеца, през който разходът е бил вписан в сметките на агенция САПАРД. Датата, на която е издадено платежното нареждане към ползвателя или упълномощеното от него лице, трябва да е датата, посочена в сметките.
4. "Икономическа жизнеспособност" е достатъчно оползотворяване на бизнесресурсите, което да позволи на кандидата да развива дейността си, без да ползва допълнително финансиране от страна на държавата и други финансови институции.
5. "Проекти, свързани с производствена дейност" са проекти, отнасящи се до производството по направленията занаятчийство, дървообработване и биогорива; бубарство; пчеларство; коневъдство; рибарство и аквакултури; гъбопроизводство; преработка на етерично-маслени култури, лечебни растения и гъби.


§ 2. Лицата, подпомогнати по реда на тази наредба, представят при необходимост и други документи извън посочените в приложение № 9, които са изрично упоменати в договора по чл. 23, ал. 2.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Всички документи, които се изискват по тази наредба, следва да бъдат представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език.


§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) При вземане на решение за спиране приема на проекти по една или повече инвестиции по мярката решението трябва да бъде обявено най-малко 7 работни дни преди влизането му в сила на електронната страница на МЗГ и на общодостъпно място в областните дирекции на Агенция САПАРД и областните дирекции "Земеделие и гори".


§ 3б. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) При вземане на решение за започване приемането на проекти по една или повече инвестиции по мярката решението трябва да бъде обявено най-малко 10 работни дни преди влизането му в сила на електронната страница на Министерството на земеделието и горите и на общодостъпно място в областните дирекции на агенция САПАРД и областните дирекции "Земеделие и гори".

Заключителни разпоредби


§ 4. (Предишен текст на § 3 - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Наредбата се издава на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители.


§ 5. (Предишен текст на § 4 - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МНОГОСТРАННИ ДЕЙНОСТИ И АЛТЕРНАТИВНИ ДОХОДИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2002 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 14. Навсякъде в наредбата думите "Функционалната структура по САПАРД" и "ФС" се заменят с "агенция САПАРД".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МНОГОСТРАННИ ДЕЙНОСТИ И АЛТЕРНАТИВНИ ДОХОДИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2003 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 14. Навсякъде в наредбата думите "породисти животни" се заменят с "коне".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МНОГОСТРАННИ ДЕЙНОСТИ И АЛТЕРНАТИВНИ ДОХОДИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 04.05.2007 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МНОГОСТРАННИ ДЕЙНОСТИ И АЛТЕРНАТИВНИ ДОХОДИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.03.2010 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

Цели на мярка "Развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи"

1. Подобряване на базата за прием и настаняване на туристи, както и предоставянето на услуги и туристически продукти, улесняващи развитието на селския туризъм.
2. Развитие на инициативи за насърчаване на местното занаятчийство и възраждането на местните културни традиции.
3. Развитие на инициативи, свързани с грижите, защитата и изследването на дивата флора и фауна, както и развитието на спортния риболов.
4. Маркетинг и реклама на продукти за селски туризъм на местно и международно ниво.
5. Опазване на околната среда, подобряване на ландшафта и опазване на биоразнообразието в селските райони.
6. Развитие на малки и средни предприятия в областта на аквакултурите, дървообработването, бубарството, коневъдството, пчеларството, гъбарството, преработката на етерично-маслени култури с цел постигане на разнообразяване на местните икономически дейности.


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.)

Дейности по направления, за които се предоставя безвъзмездна финансова помощ

I. Направление "Селски туризъм":
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) обновяване, реконструкция на сгради с историческо и културно значение (стари изби, мелници и други), които са частна или общинска собственост, за целите на селския туризъм;
2. изграждане на помещения и съоръжения за настаняване на открито (къмпинги, бази за отдих и спорт);
3. създаване и подобряване на места на открито за свободното време и осигуряване на условия за отдих и спорт (за конна езда, спортен риболов, планинско колоездене, екопътеки);
4. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) строителство, реконструкция, приспособяване на сгради за настаняване на туристи с не повече от 20 помещения за настаняване, подобряване на вътрешните дворове на сгради, създаване и оборудване на пунктове и рекламни витрини за продажба на земеделска продукция от домакинството;
5. рекламни дейности за селски туризъм, вкл. създаването на многофункционални центрове за селски туризъм;
6. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) създаване или модернизиране на ловностопански райони (т. е. създаване на условия за настаняване на туристи с не повече от 20 помещения за настаняване, съоръжения на открито, неинтензивно отглеждане на дивеч и лов).
II. Направление "Местно занаятчийство и агроиндустрия":
1. създаване или разширяване на съществуващи занаятчийски дейности и възобновяване на традиционни занаяти;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) създаване или модернизация на малки производствени единици за съхраняване, преработка и пакетиране на селскостопанска продукция;
3. създаване на работилници за поддръжка и ремонт на селскостопанска техника.
III. Направление "Дървообработване и биогорива":
1. изграждане или реконструкция на предприятия за дървопреработка;
2. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) закупуване на дървопреработвателни линии и оборудване, (включително за мебели);
3. изграждане на сушилни;
4. създаване на производствени единици за дървени въглища и биогорива.


IV. Направление "Бубарство":
1. отглеждане на буби със суровина от черничеви насаждения до 10 дка:
1.1. засаждане на черничеви насаждения до 10 дка;
1.2. оборудване на производствената база;
2. отглеждане на буби със суровина от черничеви насаждения над 70 дка:
2.1. засаждане на черничеви насаждения до 70 дка;
2.2. изграждане и оборудване на производствена база;
2.3. изграждане и оборудване на сушилни за копринени пашкули при налични черничеви площи не по-малко от 70 дка.
V. Направление "Пчеларство":
1. отглеждане на пчели:
1.1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) закупуване на пчелни майки, пчелни семейства; закупуване на пчелни кошери и инвентар;
2. съхраняване, анализ, преработка и пакетиране на мед и други пчелни продукти:
2.1. изграждане и оборудване на производствени и складови бази за съхранение на пчелни продукти;
2.2. закупуване на оборудване за лаборатории за анализ на мед и други пчелни продукти;
2.3. закупуване на производствени линии за преработка и пакетиране на мед и други пчелни продукти;
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) производство на пчелни майки от производители по реда на Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър (ДВ, бр. 103 от 2003 г.):
3.1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) изграждане и оборудване на племенни и репродукторни пчелини;
4. производство на пчеларски инвентар:
4.1. обновяване на работилници и закупуване на съответното оборудване.
VI. Направление "Коневъдство":
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) закупуване на породисти коне (с изключение на коне за надбягвания);
2. реконструкция или изграждане на конеферми;
3. закупуване на оборудване на конеферми;
4. подобряване на пътната и водоснабдителната инфраструктура на територията на конефермата;
5. закупуване на специализиран транспорт;
6. подобряване на пасищата и инсталиране на електрически пастири;
7. закупуване на селскостопанска техника за поддържане на пасищата;
8. изграждане на складови помещения за съхраняване на фураж.


VII. Направление "Рибарство и аквакултури":
1. сладководни рибовъдни стопанства в топли и студени води:
1.1. реконструкция, разширяване на естествени и изкуствени рибовъдни басейни;
1.2. изграждане и закупуване на оборудване за риболюпилни;
1.3. закупуване на оборудване за хранене на риба;
1.4. закупуване на специализирани транспортни средства (оборудвани с апаратура за контрол на подаването на течен кислород), както и закупуване на хладилен транспорт;
1.5. изграждане или обновяване на прилежащи цехове за първична преработка - почистване, охлаждане и замразяване на произведената в стопанството риба и аквакултури;
1.6. закупуване и инсталиране на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води;
1.7. закупуване и инсталиране на апаратура за наблюдение и контрол на качеството на водите;
1.8. изграждане на складове;
2. развъдници и ферми за раци:
2.1. създаване на развъдници и ферми за раци;
2.2. закупуване на съответното оборудване;
2.3. закупуване на специализирани транспортни средства;
3. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) морски аквакултури - ферми за черноморски миди, скариди и водорасли:
3.1. изграждане и обновяване на ферми за черноморски миди;
3.2. изграждане и обновяване на ферми за скариди и водорасли;
3.3. изграждане и обновяване на прилежащи към фермите преработвателни цехове;
3.4. закупуване на специализирани транспортни средства;
4. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) морски аквакултури - изграждане и обновяване на черноморски ферми за отглеждане на риба:
4.1. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) изграждане и оборудване на ферми за производители (риби майки);
4.2. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) изграждане и оборудване на прилежащи риболюпилни и ферми за отглеждане на зарибителен материал;
4.3. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) изграждане и оборудване на ферми за угояване на рибата;
4.4. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) закупуване на автоматични хранилки за риба;
4.5. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) закупуване на специализиран транспорт (оборудван с апаратура за контрол на подаването на течен кислород и хладилници);
4.6. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) изграждане и обновяване на прилежащи цехове за първична обработка - изчистване, обезглавяване и замразяване;
4.7. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) изграждане и оборудване на складове;
4.8. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) изграждане и оборудване на системи за водна циркулация;
4.9. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) изграждане и оборудване на лаборатории (включително закупуване и поставяне на оборудване за следене качеството на водата);
4.10. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) закупуване на плавателни средства за обслужване на плаващите морски ферми.
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) риболовен туризъм; създаване или модернизиране на контролирани риболовни райони:
5.1. (предишна т. 4.1., доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) изграждане или обновяване на бази с не повече от 25 помещения за настаняване на туристи;
5.2. (предишна т. 4.2. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) подобряване на инфраструктурата;
5.3. (предишна т. 4.3. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) създаване или подобряване на открити терени - места за пикник, тоалетни;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) закупуване на оборудване за риболов.


VIII. Направление "Гъбопроизводство":
1. създаване или реконструкция на производствени единици;
2. закупуване на оборудване за производствените единици;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) изграждане на бази за производство на компост;
4. подобряване на инфраструктурата.
IХ. Направление "Преработка на етерично-маслени култури, лечебни растения и гъби":
1. създаване или реконструкция на производствени единици, вкл. за пакетиране на чай, както и производствени единици за извличане на ароматични масла;
2. закупуване на оборудване за производствените единици;
3. създаване и оборудване на билкозаготвителни пунктове за етерично-маслени култури, лечебни растения и гъби.


Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.)


 
 
Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен,Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица,Сухиндол
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Габрово Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград,Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград,Лесичево, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
Пловдив Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Сливен Котел, Нова Загора, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София-област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опън, Павел баня, Раднево, Чирпан
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Хасково Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа
   
Списък на населените места в планински райони
 
Област Община Населено място
Благоев- Банско Банско, с. Гостун, с. Добринище,
град   с. Кремена, с. Места, с. Обидим, с. Осеново, с. Филипово
  Белица Белица, с. Бабяк, с. Златарица,
    с. Гълъбово, с. Дагоново, с. Краище, с. Кузьово, с. Лютово, с. Орцево, с. Палатник, с. Горно Краище, с. Черешово
  Благоев- с. Изгрев, с. Бело поле, с. Бистри-
  град ца, Благоевград, с. Бучино, с. Българчево, с. Габрово, с. Горно Хърсово, с. Дебочица, с. Делвино, с. Дренково, с. Дъбрава, с. Еленово, с. Клисура, с. Лешко, с. Лисия, с. Марулево, с. Мощанец, с. Обел, с. Падеш, с. Рилци, с. Селище, с. Логодаж, с. Церово
  Гоце с. Баничан, с. Борово, с. Брезница,
  Делчев с. Буково, с. Господинци, гр. Гоце Делчев, с. Делчево, с. Добротино, с. Драгостин, с. Корница, с. Лъжница, с. Мусомища, с. Средна
  Гърмен с. Балдево, с. Горно Дряново, с. Гърмен, с.Дебрен, с. Долно Дряново, с. Дъбница, с. Ковачевица, с. Крушево, с. Лещен, с. Марчево, с. Огняново, с. Ореше, с. Осиково, с. Рибново, с. Скребатно, с. Хвостяне
  Кресна с. Будилци, с. Влахи, гр. Кресна, с. Горна Брезница, с. Долна Градешница, с. Езерец, с. Стара Кресна, с. Ново село, с. Ощава, с. Сливница
  Петрич с. Баскалци, с. Беласица, с. Боровичене, с. Вишлене, с. Волно, с. Габрене, с. Гега, с. Горчево,с. Гюргево, с. Долене, с. Долна Крушица, с. Долна Рибница,с. Драгуш, с. Дреново, с. Дреновица, с. Занога, с. Зойчене, с. Иваново, с. Камена, с. Кладенци, с. Ключ, с. Коларово, с. Крънджилица, с. Кукурахцево, с. Мендово, с. Право бърдо, с. Самуилово, с. Тонско дабе, с. Чурилово, с. Чуричени, с. Яворница, с. Яково
  Разлог с. Баня, с. Бачево, с. Годлево, с. Горно Драглище, с. Добърско, с. Долно Драглище, с. Елешница, Разлог
  Сандан- с. Белевехчево, с. Бельово, с. Бож-
  ски дово, с. Вихрен, с. Голем Цалим, с. Голешово, с. Горна Сушица, с. Горно Спанчево, с. Долени, с. Златолист, с. Кашина, с. Ковачево, с. Кръстилци, с. Кърланово, с. Лехово, с. Лиляново, с. Любовище, с. Любовка, с. Малки Цалим, Мелник, с. Петрово, с. Пирин, с. Плоски, с. Поленица, с. Рожен, с. Стожа, с. Струма, с. Сугарево, с. Храсна, с. Черешница, с. Яново
  Сатовча с. Боголин, с. Ваклиново, с. Вълкосел, с. Годешево, с. Долен, с. Жижево, с. Кочан, с. Крибул, с. Осина, с. Плетена, с. Сатовча, с. Слащен, с. Туховища, с. Фъргово
  Симитли с. Брежани, с. Брестово, с. Горно Осеново, с. Градево, с. Докатичево, с. Долно Осеново, с. Железница, с. Сушица, с. Крупник, с. Мечкул, с. Полена, с. Полето, с. Ракитна, с. Сенокос, Симитли, с. Сухострел, с. Тросково, с. Черниче
  Стру- с. Велющец, с. Вракуповица, с. Го-
  мяни реме, с. Горна Крушица, с. Горна Рибница, с. Добри лаки, с. Драката, с. Игралище, с. Илинденци, с. Каменица, с. Клепало, с. Колибите, с. Кърпелево, с. Махалата, с. Микрево, с. Никудин, с. Палат, с. Раздол, с. Седелец, с. Струмяни, с. Цапарево
  Хаджи- с. Абланица, с. Беслен, с. Блатска,
  димово с. Гайтаниново, с. Илинден, с. Копривлен, с. Лъки, с. Нова Ловча, с. Ново Лески, с. Парил, с. Петрелик, с. Садово, с. Теплен, с. Тешово, Хаджидимово
  Якоруда с. Аврамово, с. Бел камен, с. Бунцево, с. Конарско, с. Смолево, с. Черна Места, с. Юруково, Якоруда
Бургас Айтос с. Зетьово
  Карнобат с. Раклица
  Малко с. Близнак, с. Бръшлян, с. Бяла
  Търново вода, с. Визица, с. Граматиково, с. Евренозово, с. Заберново, с. Звездец, с. Калово, Малко Търново, с. Младежко, с. Сливарово, с. Стоилово
  Руен с. Билка, с. Вишна, с. Добра поляна, с. Добромир, с. Дропла, с. Заимчево, с. Зайчар, с. Каменяк, с. Каравельово, с. Рожден, с. Рудина, с. Снежа, с. Снягово, с. Соколец, с. Струя, с. Топчийско, с. Череша, с. Шиварово
  Средец с. Белеврен, с. Богданово, с. Варовник, с. Вълчаново, с. Голямо Буково, с. Горно Ябълково, с. Граничар, с. Долно Ябълково, с. Кирово, с. Момина църква, с. Пънчево, с. Росеново, с. Сливово, с. Факия
  Сунгур- с. Бероново, с. Босилково, с. Дъ-
  ларе бовица, с. Завет, с. Каменско, с. Камчия, с. Подвис, с. Садово, с. Скала
  Царево с. Българи, с. Кондолово, с. Кости
Варна Долни с. Бърдарево, с. Голица
  Чифлик  
Велико Велико с. Белчевци, с. Бойчовци, с. Вонеща
Търново Търново вода, с. Въглевци, с. Горановци, с. Дойновци, с. Долни Дамяновци, с. Ивановци, с. Йовчевци, с. Кладни дял, с. Клъшка река, с. Лагерите, с. Мишеморков хан, с. Никюп, с. Пирамидата, с. Продановци, с. Радковци, с. Райковци, с. Самсиите, с. Сеймените, с. Семковци, с. Терзиите, с. Тодоровци, с. Цепераните, с. Цонковци
  Елена с. Аплаци, с. Багалевци, с. Бадевци, с. Баевци, с. Баждари, с. Балуци, с. Беброво, с. Бейковци, с. Берковци, с. Блъсковци, с. Богданско, с. Бойковци, с. Босевци, с. Брезово, с. Бръчковци, с. Буйновци, с. Бялковци, с. Валето, с. Велковци, с. Велчево, с. Велювци, с. Веселина, с. Високовци, с. Вълчовци, с. Вързилковци, с. Габрака, с. Ганев дол, с. Глоговец, с. Големани, с. Горни край, с. Горни Танчевци, с. Горска, с. Граматици, с. Гърдевци, с. Давери, с. Дайновци, с. Дебели рът, с. Добревци, с. Долни Марян, с. Долни Танчевци, с. Донковци, с. Драгановци, с. Драганосковци, с. Драгийци, с. Драгневци, с. Дрента, с. Дуковци, с. Дърлевци, гр. Елена, с. Зеленик, с. Иванивановци, с. Игнатовци, с. Илаков рът, с. Илиювци, с. Каменари, с. Кантари, с. Караиванци, с. Карандили, с. Киревци, с. Кожлювци, с. Козя река, с. Колари, с. Константин, с. Косевци, с. Костел, с. Котуци, с. Крилювци, с. Крумчевци, с. Лазарци, с. Лесиче, с. Майско, с. Мариновци, с. Марян, с. Махалници, с. Мийковци, с. Миневци, с. Мирчовци, с. Мъртвината, с. Недялковци, с. Нешевци, с. Николовци, с. Николчовци, с. Ничовци, с. Нюшковци, с. Палици, с. Папратлива, с. Пейковци, с. Петковци, с. Попрусевци, с. Попска, с. Радовци, с. Райновци, с. Ралиновци, с. Раювци, с. Ребревци, с. Руховци, с. Светославци, с. Средни колиби, с. Стойчевци, с. Стояновци, с. Султани, с. Събковци, с. Титевци, с. Тодювци, с. Томбето, с. Топузи, с. Трънковци, с. Тумбевци, с. Тънки рът, с. Търкашени, с. Угорялковци, с. Харваловци, с. Христовци, с. Хъневци, с. Цвеклювци, с. Чавдарци, с. Чакали, с. Червенковци, с. Черни дял, с. Шиливери, с. Шилковци, с. Шубеци, с. Яковци
  Злата- с. Горско Писарево, с. Дединци,
  рица с. Делова махала, с. Долно Шивачево, с. Дълги припек, с. Калайджии, с. Овощна, с. Равново, с. Резач, с. Росно, с. Чистово, с. Чуката
Видин Бело- Белоградчик, с. Граничак, с. Крачи-
  градчик мир, с. Ошане, с. Праужда, с. Пролазница, с. Раяновци, с. Салаш, с. Стакевци, с. Струиндол, с. Чифлик
  Макреш с. Подгоре
  Чупрене с. Бостаните, с. Върбово, с. Горни
    Лом, с. Долни Лом, с. Репляна, с. Търговище, с. Чупрене
Враца Враца с. Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек
  Мездра с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна, с. Очиндол, с. Типченица
  Роман с. Марково равнище, с. Средни рът
Габрово Габрово с. Ангелов, с. Баланите, с. Банковци, с. Бекриите, с. Богданчовци, с. Боженците, с. Бойновци, с. Бойчета, с. Борики, с. Бялково, с. Велковци, с. Ветрово, с. Влайчовци, с. Врабците, с. Вълков дол, с. Гайтаните, с. Геновци, с. Гледаци, с. Горнова могила, с. Дебел дял, с. Донино, с. Драганчетата, с. Езерото, с. Живко, с. Жълтеш, с. Здравковец, с. Зелено дърво, с. Иванили, с. Иванковци, с. Калчовци, с. Карали, с. Кметчета, с. Кози рог, с. Колишовци, с. Костадините, с. Костенковци, с. Малини, с. Междени, с. Мечковица, с. Моровеците, с. Музга, с. Овощарци, с. Орловци, с. Пейовци, с. Пенковци, с. Петровци, с. Попари, с. Пъртевци, с. Поток, с. Рачевци, с. Руйчовци, с. Свинарски дол, с. Седянковци, с. Сейковци, с. Солари, с. Спасовци, с. Стоманеците, с. Стойковци, с. Тодоровци, с. Тодорчета, с. Торбалъжите, с. Трапесковци, с. Трънито, с. Фърговци, с. Цвятковци, с. Читаковци, с. Чукилите, с. Чарково, с. Червена локва, с. Шипчените, с. Ясените
  Дряново с. Големи Българени, с. Джуровци, с. Игнатовци, с. Кукля, с. Малки Българени, с. Петковци, с. Пърша, с. Раданчето, с. Радовци, с. Русиновци, с. Станча
  Севли- с. Боазът, с. Българи, с. Войнишка,
  ево с. Валевци, с. Дисманица, с. Дрянът, с. Душевски колиби, с. Енев рът, с. Карамичевци, с. Корията, с. Кръвеник, с. Купен, с. Малиново, с. Млечево, с. Попска, с. Стоките, с. Селище, с. Табашка, с. Тумбалово, с. Угорелец, с. Шопите
  Трявна с. Азманите, с. Армянковци, с. Бахреци, с. Брежниците, с. Владовци, с. Власатили, с. Вълковци, с. Гайдари, с. Глутниците, с. Големи Станчовци, с. Горни Дамяновци, с. Горни Маренци, с. Горни Радковци, с. Горни Цоневци, с. Горяни, с. Даевци, с. Димиевци, с. Добревци, с. Долни Маренци, с. Долни Радковци, с. Долни Томчевци, с. Донкино, с. Дончовци, с. Драгневци, с. Дъскарите, с. Енчовци, с. Зеленика, с. Йововци, с. Кашенци, с. Керените, с. Киселковци, с. Кисийците, с. Коевци, с. Койчовци, с. Колю Ганев, с. Конарското, с. Креслювци, с. Кръстеняците, с. Кръстец, с. Малки Станчовци, с. Малчовци, с. Маневци, с. Милевци, с. Могилите, с. Мръзеци, с. Недялковци, с. Неновци, с. Николаево, с. Ножерите, с. Носеите, с. Околиите, с. Ошаните, с. Павлевци, с. Планинци, Плачковци, с. Побък, с. Попгергевци, с. Попрайковци, с. Престой, с. Пържиграх, с. Радино, с. Радоевци, с. Райнушковци, с. Ралевци, с. Рашовите, с. Свирци, с. Скорците, с. Сливово, с. Стайновци, с. Станчов хан, с. Стражата, с. Стръмци, с. Тодореците, с. Томчевци, с. Фъревци, с. Христовци, с. Чакалите, с. Черновръх, с. Ябълковци, с. Явор
Кърджа- Ардино с. Аврамово, Ардино, с. Ахрянско,
ли   с. Башево, с. Бистроглед, с. Бял извор, с. Богатино, с. Голобрад, с. Горно Прахово, с. Гърбище, с. Главник, с. Дойранци, с. Долно Прахово, с. Дядовци, с. Дедино, с. Еньовче, с. Жълтуша, с. Искра, с. Китница, с. Кроячево, с. Латинка, с. Ленище, с. Любино, с. Левци, с. Мак, с. Теменуга, с. Млечино, с. Мусево, с. Падина, с. Паспал, с. Песнопой, с. Правдолюб, с. Родопско, с. Русалско, с. Светулка, с. Седларци, с. Синчец, с. Сполука, с. Срънско, с. Стар читак, с. Стояново, с. Сухово, с. Търносливка, с. Търна, с. Брезен, с. Хромица, с. Боровица, с. Чернигово, с. Чубрика, с. Червена скала, с. Ябълковец
  Джебел с. Албанци, с. Брежана, с. Великденче, с. Воденичарско, с. Вълкович, с. Генерал Гешево, Джебел, с. Добринци, с. Душинково, с. Желъдово, с. Жълти рид, с. Жълтика, с. Илийско, с. Казаците, с. Каменяне, с. Козица, с. Контил, с. Купците, с. Лебед, с. Мишевско, с. Мрежичко, с. Овчево, с. Папрат, с. Плазище, с. Подвръх, с. Полянец, с. Поточе, с. Припек, с. Ридино, с. Рогозари, с. Рогозче, с. Рът, с. Рожденско, с. Скалина, с. Слънчоглед, с. Софийци, с. Модрен, с. Сипец, с. Телчарка, с. Търновци, с. Тютюнче, с. Устрен, с. Цвятово, с. Църквица, с. Чакалци, с. Черешка, с. Щерна, с. Ямино
  Кирково с. Върбен, с. Априлци, с. Бенковски, с. Бързея, с. Брегово, с. Върли дол, с. Вълчанка, с. Горно Къпиново, с. Горски извор, с. Гривяк, с. Горно Кирково, с. Дедец, с. Делвино, с. Джерово, с. Добромирци, с. Долно Къпиново, с. Домище, с. Дрангово, с. Дружинци, с. Дрянова глава, с. Дюлица, с. Еровете, с. Завоя, с. Загорски, с. Здравчец, с. Светлен, с. Каялоба, с. Кирково,
  Крумов- с. Аврен, с. Багрилци, с. Бараци,
  град с. Благун, с. Бойник, с. Бряговец, с. Бук, с. Вранско, с. Голяма Чинка, с. Голям Девесил, с. Голямо Каменяне, с. Горна кула, с. Горни Юруци, с. Гривка, с. Гулийка, с. Гулия, с. Девесилица, с. Девесилово, с. Джанка, с. Доборско, с. Долна кула, с. Долни Юруци, с. Дъждовник, с. Егрек, с. Едрино, с. Звънарка, с. Зиморница, с. Златолист, с. Калайджиево, с. Каменка, с. Кандилка, с. Качулка, с. Ковил, с. Кожухарци, с. Котлари, с. Красино, Крумовград, с. Къклица, с. Лещарка, с. Лимец, с. Луличка, с. Малка Чинка, с. Малко Каменяне, с. Малък Девесил, с. Метлика, с. Морянци, с. Овчари, с. Орешари, с. Падало, с. Пашинци, с. Пелин, с. Перуника, с. Подрумче, с. Полковник Желязово, с. Поточарка, с. Поточница, с. Раличево, с. Рибино, с. Рогач, с. Ручей, с. Самовила, с. Сбор, с. Синигер, с. Скалак, с. Сладкодум, с. Сливарка, с. Стари чал, с. Странджево, с. Студен кладенец, с. Сърнак, с. Тинтява, с. Токачка, с. Тополка, с. Хисар, с. Храстово, с. Чал, с. Черничево, с. Чернооки, с. Стражец
  Кър- с. Айрово, с. Багра, с. Бащино, с. Бе-
  джали ли пласт, с. Бленика, с. Божак, с. Бойно, с. Болярци, с. Брош, с. Бяла поляна, с. Бялка, с. Велешани, с. Висока, с. Висока поляна, с. Вишеград, с. Воловарци, с. Върбенци, с. Главатарци, с. Глухар, с. Гняздово, с. Голяма бара, с. Горна крепост, с. Гъсково, с. Добриново, с. Долище, с. Долна крепост, с. Дъждино, с. Дъждовница, с. Дънгово, с. Енчец, с. Жинзифово, с. Житарник, с. Зайчино, с. Звезделина, с. Звезден, с. Звиница, с. Звъника, с. Звънче, с. Зелениково, с. Зимзелен, с. Зорница, с. Иванци, с. Илиница, с. Невестино, с. Калинка, с. Калоянци, с. Каменарци, с. Кобиляне, с. Кокиче, с. Кокошане, с. Конево, с. Костино, с. Крайно село, с. Крин, с. Крушевска, с. Крушка, Кърджали, с. Кьосево, с. Лисиците, с. Лъвово, с. Люляково, с. Майсторово, с. Македонци, с. Мартино, с. Миладиново, с. Мост, с. Мургово, с. Мъдрец, с. Ненково, с. Опълченско, с. Орешница, с. Островица, с. Охлювец, с. Панчево, с. Пеньово, с. Пепелище, с. Перперек, с. Петлино, с. Повет, с. Прилепци, с. Пропаст, с. Пъдарци, с. Рани лист, с. Резбарци, с. Ридово, с. Рудина, с. Сватбаре, с. Севдалина, с. Седловина, с. Сестринско, с. Сипей, с. Скалище, с. Скална глава, с. Скърбино, с. Снежинка, с. Соколско, с. Соколяне, с. Солище, с. Срединка, с. Старо място, с. Стражевци, с. Страхил войвода, с. Стремово, с. Стремци, с. Татково, с. Тополчане, с. Три могили, с. Ходжовци, с. Царевец, с. Чеганци, с. Черешица, с. Черна скала, с. Черньовци, с. Чилик, с. Чифлик, с. Широко поле, с. Яребица, с. Ястреб
  Момчил- с. Каменец, с. Биволяне, с. Врело,
  град с. Груево, с. Гургулица, с. Джелепско, с. Звездел, с. Кос, с. Манчево, Момчилград, с. Обичник, с. Пиявец, с. Плешинци, с. Равен, с. Ралица, с. Сенце, с. Татул, с. Чайка, с. Кременец, с. Чобанка
  Черно- с. Бакалите, с. Бедрово, с. Безвод-
  очене но, с. Бели вир, с. Беснурка, с. Божурци, с. Боровско, с. Босилица, с. Бостанци, с. Бърза река, с. Верско, с. Водач, с. Вождово, с. Войново, с. Възел, с. Габрово, с. Даскалово, с. Драганово, с. Душка, с. Дядовско, с. Железник, с. Женда, с. Житница, с. Йончово, с. Каблешково, с. Каняк, с. Комунига, с. Копитник, с. Куцово, с. Лясково, с. Минзухар, с. Мурга, с. Небеска, с. Нови пазар, с. Новоселище, с. Ночево, с. Паничково, с. Патица, с. Петелово, с. Пряпорец, с. Пчеларово, с. Русалина, с. Свободиново, с. Соколино, с. Среднево, с. Средска, с. Стражница, с. Черна нива, с. Черноочене, с. Ябълчени, с. Яворово
Кюстен- Бобов Бобов дол, с. Мала Фуча
дил дол  
  Бобо- с. Вуково, с. Каменик, с. Скрино,
  шево с. Циклово
  Дупница с. Бистрица, с. Грамаде, с. Делян, с. Дяково, с. Крайни дол, с. Крайници, с. Кременик, с. Тополница
  Кочери- с. Бараково, с. Боровец, с. Бурано-
  ново во, с. Драгодан, с. Крумово, с. Мусалево, с. Пороминово, с. Стоб, с. Фролош, с. Цървище
  Кюстен- с. Блатец, с. Бобешино, с. Богослов,
  дил с. Буново, с. Горановци, с. Горна Брестница, с. Горно Уйно, с. Грамаждано, с. Граница, с. Гурбановци, с. Гърбино, с. Гърляно, с. Дворище, с. Дождевица, с. Долно Уйно, с. Драговищица, с. Жиленци, с. Ивановци, с. Каменичка Скакавица, с. Коняво, с. Коприва, с. Кутугерци, с. Кършалево, Кюстендил, с. Леска, с. Лисец, с. Лозно, с. Ломница, с. Мазарачево, с. Вратца, с. Ново село, с. Полетинци, с. Раждавица, с. Раненци, с. Режинци, с. Савойски, с. Сажденик, с. Слокощица, с. Таваличево, с. Црешново, с. Цървена ябълка, с. Цървеняно, с. Чудинци, с. Шипочано
  Невес- с. Ваксево, с. Ветрен, с. Длъхчево-
  тино Сабляр, с. Долна Козница, с. Еремия, с. Илия, с. Кадровица, с. Лиляч, с. Пастух, с. Раково, с. Рашка Гращица, с. Страдалово, с. Тишаново, с. Църварица, с. Чеканец
  Рила с. Падала, с. Пастра, Рила, ман. Рилски манастир, с. Смочево
  Сапарева с. Овчарци, с. Ресилово, Сапарева
  баня баня, с. Сапарево
  Трекляно с. Брест, с. Бъзовица, с. Габрешевци, с. Горни Коритен, с. Горно Кобиле, с. Добри дол, с. Долни Коритен, с. Долно Кобиле, с. Драгойчинци, с. Злогош, с. Киселица, с. Косово, с. Метохия, с. Побит камък, с. Средорек, с. Сушица, с. Трекляно, с. Уши, с. Чешлянци
Ловеч Априлци с. Велчево, с. Джокари, с. Мачков-
    ци, Априлци, с. Скандалото, с. Черневото Ловеч
  Тетевен с. Асен, с. Брезово, с. Бабинци, с. Васильово, с. Галата, с. Глогово, с. Гложене, с. Голям извор, с. Горното село, с. Горуньово, с. Градежница, с. Дивчовото, с. Дълга ливада, с. Зоренишки дол, с. Кривина, с. Кръкожабене, с. Малка Желязна, с. Ореша, с. Равна, с. Рибарица, Тетевен, с. Черни Вит
  Троян с. Баба Стана, с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Борима, с. Голяма Желязна, с. Гумощник, с. Добродан, с. Дрянска, с. Жеравица, с. Жидов дол, с. Иваншница, с. Калчевска, с. Лакарево, с. Лешко пресои, с. Ломец, с. Миленча, с. Райковска, с. Стойновското, с. Стругът, с. Старо село, с. Терзийско, Троян, с. Черни Осъм, с. Чифлик, с. Шипково
  Угърчин с. Василковска махала, с. Киркова махала, с. Кирчево, с. Лесидрен
  Ябла- с. Драгоица, с. Малък извор, Ябла-
  ница ница
Монтана Берко- Берковица, с. Бързия, с. Котеновци,
  вица с. Цветкова бара, с. Черешовица
  Вършец Вършец, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка
  Георги с. Говежда, с. Дива Слатина, с. Дъл-
  Дамя- ги дел, с. Копиловци, с. Меляне,
  ново с. Помеждин
  Чипров- с. Горна Лука, с. Железна, с. Мар-
  ци тиново, с. Митровци, с. Превала, с. Равна, Чипровци
Пазар- Батак Батак, с. Нова махала, с. Фотиново
джик Белово Белово, с. Габровица, с. Голямо Белово, с. Дъбравите, с. Момина клисура, с. Сестримо
  Браци- Брацигово, с. Жребичко, с. Равно-
  гово гор, с. Розово
  Велин- с. Абланица, с. Биркова, с. Бозьова,
  град с. Бутрева, Велинград, с. Всемирци, с. Враненци, с. Грашево, с. Горна Биркова, с. Горна Дъбева, с. Драгиново, с. Долна Дъбева, с. Кандови, с. Кръстава, с. Медени поляни, с. Пашови, с. Побит камък, с. Рохлева, с. Света Петка, с. Сърница, с. Цветино, с. Чолакова, с. Юндола
  Панагю- с. Баня, с. Бъта, с. Елшица, с. Обо-
  рище рище, Панагюрище, с. Поибрене, с. Попинци, с. Панагюрски колони, с. Сребриново
  Пещера Пещера
  Ракитово с. Дорково, с. Костандово, Ракитово
  Стрелча с. Дюлево, Стрелча
Перник Брезник с. Арзан, с. Бабица, с. Банище, с. Бегуновци, с. Билинци, с. Брезнишки извор, с. Брусник, с. Велковци, с. Видрица, с. Гигинци, с. Гоз, с. Горна Секирна, с. Горни Романци, с. Гърло, с. Долна Секирна, с. Долни Романци, с. Душинци, с. Завала, с. Кошарево, с. Красава, с. Кривонос, с. Конска, с. Муртинци, с. Непразненци, с. Ноевци, с. Озърновци, с. Ребро, с. Ръжавец, с. Садовик, с. Слаковци, с. Сопица, с. Станьовци, с. Ярославци
  Земен с. Беренде, с. Блатешница, с. Враня стена, с. Габровдол, с. Горна Врабча, с. Горна Глоговица, с. Дивля, с. Долна Врабча, с. Еловдол, с. Жабляно, Земен, с. Калотинци, с. Мурено, с. Одраница, с. Падине, с. Пещера, с. Раянци, с. Смиров дол, с. Чепино
  Ковачев- с. Егълница, с. Калище, с. Ковачев-
  ци ци, с. Косача, с. Лобош, с. Ракиловци, с. Светля, с. Сирищник, с. Слатино
  Перник с. Боснек, с. Вискяр, с. Големо Бучино, с. Кладница, с. Кралев дол, с. Лесковец, с. Люлин, с. Планиница, с. Радуй, с. Рударци, с. Селищен дол, с. Студена
  Радомир с. Байкалско, с. Горна Диканя, с. Драгомирово, с. Дрен
  Трън с. Банкя, с. Бераинци, с. Богойна, с. Бохова, с. Бусинци, с. Бутроинци, с. Велиново, с. Видрар, с. Врабча, с. Вукан, с. Главановци, с. Глоговица, с. Горна Мелна, с. Горочевци, с. Джинчовци, с. Докьовци, с. Долна Мелна, с. Дълга лука, с. Ездимирци, с. Еловица, с. Ерул, с. Забел, с. Зелениград, с. Кожинци, с. Костуринци, с. Къшле, с. Лева река, с. Лешниковци, с. Ломница, с. Лялинци, с. Милкьовци, с. Милославци, с. Мракетинци, с. Мрамор, с. Насалевци, с. Неделково, с. Парамун, с. Пенкьовци, с. Проданча, с. Радово, с. Рани луг, с. Реяновци, с. Слишовци, с. Стайчовци, с. Стрезимировци, с. Студен извор, Трън, с. Туроковци, с. Филиповци, с. Цегриловци, с. Шипковица, с. Ярловци
Пловдив Асенов- с. Бачково, с. Бор, с. Врата, с. Гор-
  град нослав, с. Добростан, с. Изворово, с. Косово, с. Лясково, с. Мостово, с. Нареченски бани, с. Новаково, с. Орешец, с. Сини връх, с. Тополово, с. Три могили, с. Узуново
  Брезово с. Бабек, с. Розовец, с. Свежен, с. Сърнегор, с. Чехларе
  Лъки с. Балкан махала, с. Белица, с. Борово, с. Джурково, с. Дряново, с. Здравец, с. Крушово, с. Лъкавица, Лъки, с. Манастир, с. Четрока, с. Чуката, с. Югово
  Карлово с. Богдан, с. Васил Левски, с. Домлян, Калофер, с. Каравелово, с. Климент, Клисура, с. Куртово, с. Кърнаре, с. Мраченик, с. Пролом, с. Розино, с. Слатина, с. Христо Даново
  Кричим Кричим
  Куклен с. Гълъбово, с. Добралък, с. Руен, с. Цар Калоян, с. Яврово
  Родопи с. Бойково, с. Дедово, с. Извор, с. Лилково, с. Марково, с. Ситово, с. Скобелево, с. Устина, с. Храбрино, с. Чурен,
  Хисаря с. Кръстевич, с. Мътеница, с. Старосел
Сливен Котел с. Братан, с. Градец, с. Дъбова, с. Жеравна, с. Кипилово, Котел, с. Медвен, с. Мокрен, с. Нейково, с. Ниска поляна, с. Остра могила, с. Радинка, с. Седларево, с. Стрелци, с. Тича
  Сливен с. Било, с. Божевци, с. Бяла, с. Въглен, с. Глушник, с. Голямо Чочовени, с. Градско, с. Изгрев, с. Ичера, с. Мъсърлии, с. Новачево, с. Средорек
  Твър- с. Боров дол, с. Бяла Паланка,
  дица с. Жълт бряг, с. Сърцево, Твърди-
    ца, Шивачево
Смолян Баните с. Гълъбово, с. Босилково, с. Вишнево, с. Вълчан дол, с. Глогино, с. Давидково, с. Две тополи, с. Дебеляново, с. Дрянка, с. Загражден, с. Кръстатица, с. Баните, с. Малка Арда, с. Малко Крушево, с. Оряховец, с. Планинско, с. Рибен дол, с. Сливка, с. Стърница, с. Траве
  Борино с. Борино, с. Буйново, с. Кожари, с. Чала, с. Ягодин
  Девин с. Беден, с. Брезе, с. Водни пад, с. Грохотно, с. Гьоврен, Девин, с. Жребево, с. Кестен, с. Лясково, с. Михалково, с. Осиково, с. Селча, с. Стоманево, с. Тешел, с. Триград
  Доспат с. Барутин, с. Бръщен, Доспат, с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Црънча, с. Чавдар
  Злато- с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река,
  град Златоград, с. Кушла, с. Мързян, с. Пресока, с. Старцево, с. Страшимир, с. Фабрика, с. Цацаровци
  Мадан с. Арпаджик, с. Борика, с. Бориново, с. Боровина, с. Букова поляна, с. Буково, с. Вехтино, с. Високите, с. Вранинци, с. Върба, с. Върбина, с. Въргов дол, с. Габрина, с. Галище, с. Дирало, с. Долие, с. Касапско, с. Кориите, с. Крайна, с. Крушев дол, с. Купен, с. Леска, с. Лещак, с. Ливаде, с. Ловци, Мадан, с. Миле, с. Митовска, с. Мъглища, с. Петров дол, с. Печинска, с. Планинци, с. Равнил, с. Равнища, с. Равно нивище, с. Рустан, с. Средногорци, с. Стайчин дол, с. Студена, с. Тънкото, с. Уручевци, с. Цирка, с. Чурка, с. Шаренска
  Неде- с. Бурево, с. Върли дол, с. Върлино,
  лино с. Гърнати, с. Диманово, с. Дуня, с. Изгрев, с. Козарка, с. Кочани, с. Кундево, с. Еленка, с. Крайна, Неделино, с. Оградна, с. Средец, с. Тънка бара
  Рудозем с. Боево, с. Борие, с. Бреза, с. Бърчево, с. Бяла река, с. Витина, с. Войкова лъка, с. Грамаде, с. Добрева череша, с. Дъбова, с. Елховец, с. Иваново, с. Кокорци, с. Коритата, с. Мочуре, с. Оглед, с. Пловдивци, с. Поляна, с. Равнината, с. Рибница, Рудозем, с. Сопотот, с. Чепинци
  Смолян с. Алиговска, с. Арда, с. Баблон, с. Горна Арда, с. Букаците, с. Белев дол, с. Билянска, с. Бориково, с. Бостина, с. Буката, с. Виево, с. Влахово, с. Водата, с. Вълчан, с. Върбово, с. Габрица, с. Гела, с. Гоздевица, с. Горово, с. Градът, с. Гращица, с. Гудевица, с. Димово, с. Дунево, с. Еленска, с. Ельово, с. Заевите, с. Змиево, с. Чучур, с. Исьовци, с. Катраница, с. Киселичево, с. Кокорково, с. Кошница, с. Кремене, с. Кукувица, с. Кутела, с. Левочево, с. Липец, с. Лъка, с. Люлка, с. Магарджица, с. Милково, с. Могилица, с. Момчиловци, с. Мугла, с. Надарци, с. Орешица, с. Остри пазлак, с. Петково, с. Пещера, с. Писаница, с. Подвис, с. Полковник Серафимово, с. Попрелка, с. Потока, с. Река, с. Речани, с. Ровина, с. Селище, с. Сивино, с. Славейно, с. Сливово, с. Смилян, Смолян, с. Соколовци, с. Солища, с. Средок, с. Стикъл, с. Стойките, с. Стража, с. Сърнино, с. Тикале, с. Требище, с. Турян, с. Търън, с. Ухловица, с. Фатово, с. Хасовица, с. Чамла, с. Чеплетен, с. Черешките, с. Черешово, с. Черешовска река, с. Чокманово, с. Широка лъка
  Чепеларе с. Богутево, с. Дряновец, с. Забърдо, с. Зорница, с. Лилеково, с. Малево, с. Орехово, с. Острица, с. Павелско, с. Проглед, с. Студенец, с. Хвойна, Чепеларе
София- Столична с. Желява, с. Балша, с. Войнеговци,
град   с. Кътина, с. Локорско, с. Подгумер
София- Антон с. Антон
област Божу- с. Делян, с. Мала Раковица, с. Ро-
  рище соман
  Ботев- с. Боженица, с. Врачеш, с. Елов дол,
  град с. Краево, с. Рашково
  Годеч с. Бракьовци, с. Бърля, с. Гинци, Годеч, с. Голеш, с. Губеш, с. Комщица, с. Лопушня, с. Равна, с. Ропот
  Горна с. Байлово, с. Горно Камарци,
  Малина с. Долно Камарци, с. Макоцево, с. Осоица, с. Саранци, с. Стъргел
  Долна Долна баня
  баня  
  Драго- с. Вишан, с. Горно село, с. Грълска
  ман падина, с. Долно Ново село, с. Драгоил, с. Калотина, с. Летница, с. Начево, с. Ново бърдо, с. Чеканец
  Елин с. Габра, с. Голема Раковица,
  Пелин с. Елешница, с. Крушовица, с. Огняново, с. Потоп, с. Чурек
  Етрополе с. Бойковец, с. Брусен, с. Горунака, Етрополе, с. Лопян, с. Лъга, с. Малки Искър, с. Оселна, с. Рибарица, с. Ямна
  Златица Златица, с. Карлиево, с. Петрич, с. Църквище
  Ихтиман с. Бальовци, с. Банчовци, с. Белица, с. Богдановци, с. Стамболово, с. Боерица, с. Борика, с. Бузяковци, с. Бърдо, с. Вакарел, с. Венковец, с. Веринско, с. Джамузовци, с. Живково, Ихтиман, с. Костадинкино, с. Любница, с. Мечковци, с. Мирово, с. Мухово, с. Нейкьовец, с. Пановци, с. Пауново, с. Полянци, с. Поповци, с. Ръжана, с. Селянин, с. Черньово
  Коприв- Копривщица
  щица  
  Костенец с. Голак, с. Горна Василица, с. Долна Василица, с. Костенец, с. Очуша, с. Подгорие, с. Пчелин
  Костин- с. Бучин проход, с. Дреново,
  брод с. Дръмша, с. Понор, с. Чибаовци
  Мирково с. Бенковски, с. Брестака, с. Буново, с. Илинден, с. Каменица, с. Мирково, с. Плъзище, с. Преспа, с. Смолско, с. Хвърчил, с. Черковище
  Пирдоп с. Душанци, Пирдоп
  Правец с. Видраре, с. Джурово, с. Калугерово, с. Манаселска река, с. Осиковска Лакавица, с. Правешка Лакавица, с. Своде
  Самоков с. Алино, с. Бели Искър, с. Белчин, с. Белчински бани, с. Говедарци, с. Горни Окол, с. Гуцал, с. Долни Окол, с. Доспей, с. Драгушиново, с. Злокучене, с. Клисура, с. Ковачевци, с. Лисец, с. Маджаре, с. Мала църква, с. Марица, с. Ново село, с. Поповяне, с. Продановци, с. Радуил, с. Райово, с. Рельово, Самоков, с. Шипочане, с. Широки дол, с. Яребковица, с. Ярлово
  Своге с. Бакьово, с. Батулия, с. Бов, с. Брезе, с. Брезовдол, с. Буковец, с. Владо Тричков, с. Габровница, с. Губислав, с. Добравица, с. Добърчин, с. Дружево, с. Еленов дол, с. Желен, с. Завидовци, с. Заселе, с. Заноге, с. Зимевица, с. Искрец, с. Лакатник, с. Левище, с. Луково, с. Манастирище, с. Миланово, с. Огоя, с. Оплетня, с. Осеновлаг, с. Реброво, с. Редина, с. Свидня, Своге, с. Томпсън, с. Церецел, с. Церово, с. Ябланица
  Слив- с. Алдомировци, с. Бахалин, с. Бра-
  ница тушково, с. Бърложница, с. Гургулят, с. Гълъбовци, с. Драготинци, с. Извор, с. Пищане, с. Повалиръж, с. Радуловци, с. Ракита
  Чавдар с. Чавдар
  Челопеч с. Челопеч
Стара Братя с. Горно Ново село, с. Малко Дря-
Загора Даска- ново, с. Славянин
  лови  
  Гурково с. Жерговец, с. Жълтопоп, с. Златир, с. Лява река, с. Пчелиново, с. Димовци
  Казан- с. Горно Изворово, с. Енина, с. Ръ-
  лък жена, с. Средногорово, Шипка, с. Ясеново
  Мъглиж с. Борущица, с. Бънзарето, с. Държавен, Мъглиж, с. Радунци, с. Селце, с. Сливито, с. Яворовец
  Павел с. Александрово, с. Манолово, с.
  баня Осетеново, с. Скобелево, с. Турия, с. Тъжа
  Стара с. Борилово, с. Змейово, с. Казанка,
  Загора с. Люляк, с. Лясково, с. Ново село, с. Остра могила, с. Пряпорец, с. Сулица
Търго- Анто- с. Букак, с. Великовци, с. Вельово,
вище ново с. Глашатай, с. Градинка, с. Длъжка поляна, с. Крайполе, с. Крушолак, с. Къпинец, с. Манушевци, с. Мечово, с. Милино, с. Равно село, с. Свирчово, с. Стара речка, с. Стеврек, с. Стройновци, с. Таймише, с. Чеканци
  Омуртаг с. Великденче, с. Горско село, с. Зелена морава, с. Илийно
Хасково Ивайлов- с. Бели дол, с. Белополци, с. Ботур-
  град че, с. Брусино, с. Бубино, с. Бялградец, с. Ветрушка, с. Вис, с. Гнездаре, с. Горно Луково, с. Горноселци, с. Горско, с. Гугутка, с. Долно Луково, с. Долноселци, с. Железари, с. Камилски дол, с. Костилково, с. Карловско, с. Конници, с. Ленско, с. Мандрица, с. Меден бук, с. Одринци, с. Орешино, с. Пашкул, с. Покрован, с. Попско, с. Розино, с. Сборино, с. Хухла, с. Черни рид, с. Черничино, с. Чучулига
  Любимец с. Вълче поле, с. Дъбовец
  Маджа- с. Румелия, с. Ръженово, с. Сено-
  рово клас, с. Брусевци, с. Габерово, с. Голяма долина, с. Горни Главанак, с. Горно поле, с. Долни Главанак, с. Долно Съдиево, с. Ефрем, гр. Маджарово, с. Малко Брягово
  Свилен- с. Дервишка могила, с. Костур, Лев-
  град ка, с. Лисово, с. Михалич, с. Младиново, с. Мустрак, с. Равна гора, с. Студена
  Стамбо- с. Бял кладенец, с. Воденци, с. Дол-
  лово но Черковище, с. Пътниково, с. Рабово, с. Светослав, с. Силен
  Тополов- с. Българска поляна, с. Планиново,
  град с. Сакарци
  Харман- с. Върбово, с. Овчарово, с. Орешец,
  ли с. Черепово
  Хасково с. Широка поляна
Шумен Върбица гр. Върбица
  Смядово с. Александрово, с. Веселиново, с. Риш
Ямбол Болярово с. Крайново, с. Странджа".


Приложение № 4 към чл. 13, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)

Общини и планински населени места с потенциал за развитие на селски туризъм

1. Списък на общините с потенциал за развитие на селски туризъм


   
Област Общини
Благоевград Банско (*а), Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич(*а), Разлог,Сандански(*а),Сатовча,
  Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Сунгурларе, Средец, Малко Търново, Царево, Приморско(*а), Созопол(*а),Поморие(*а), Несебър(*а),
  Айтос, Камено, Карнобат, Руен
Варна Аксаково, Аврен, Бяла, Долни чифлик, Дългопол, Вълчи дол, Белослав, Суворово, Провадия,
  Ветрино
Велико Търново Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Видин Белоградчик, Кула, Чупрене, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Макреш, Ново село, Ружинци
Враца Мездра, Криводол, Борован, Бяла Слатина, Оряхово, Роман, Хайредин
Габрово Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Шабла, Каварна, Балчик, Добрич-селска, Генерал Тошево, Крушари, Тервел
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч Априлци, Летница, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Монтана Чипровци, Берковица, Вършец, Георги Дамяново, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Лом,
  Медковец, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември,
  Стрелча
Перник Земен, Трън, Ковачевци, Брезник, Радомир
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Кнежа, Искър, Левски, Никопол, Пордим,
  Червен бряг
Пловдив Лъки, Хисаря, Карлово, Брезово, Калояново,Кричим,Куклен, Марица, Перущица, Първомай,
  Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение
Разград Цар Калоян, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил
Русе Бяла, Иваново, Сливо поле, Ветово, Борово, Две могили, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Сливен Котел, Нова Загора, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София област Копривщица, Етрополе, Костенец, Долна баня, Самоков(*а), Своге, Антон, Божурище, Ботевград,
  Годеч, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Златица, Ихтиман, Костинброд, Мирково,
  Правец, Сливница, Чавдар
Стара Загора Павел баня, Братя Даскалови, Гурково, Мъглиж, Николаево, Опан, Чирпан
Търговище Омуртаг, Антоново, Опака, Попово
Хасково Минерални бани, Маджарово, Ивайловград, Тополовград, Стамболово, Любимец, Свиленград(*а),
  Симеоновград, Харманли
Шумен Велики Преслав, Върбица, Смядово, Венец, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар,
  Хитрино
Ямбол Елхово, Болярово, Стралджа, Тунджа
   
___________________
(*а) Проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции, местоположението на които е в землището на общинския център, не са допустими за подпомагане по направление "Селски туризъм".

2. Списък на селищата от общините с потенциал за развитие на селски туризъм, които не са допустими за подпомагане по направление "Селски туризъм": к.к. Албена, к.к. Боровец, в.с. Дюни, в.с. Елените, к.к. Златни пясъци, Международен младежки център (Приморско), к.к. Пампорово, с. Свети Влас, с. Синеморец, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Слънчев Бряг, к.к. Чайка.

3. Списък на планинските населени места с потенциал за развитие на селски туризъм

  Планински населени места
Община Населено място
Благоевград с. Изгрев, с. Бело поле, с. Бистрица, с. Бучино, с. Българчево, с. Габрово, с. Горно Хърсово, с. Дебочица, с. Делвино, с. Дренково, с. Дъбрава, с. Еленово, с. Клисура, с. Лешко, с. Лисия, с. Марулево, с. Мощанец, с. Обел, с. Падеш, с. Рилци, с. Селище, с. Логодаж, с. Церово
Велико Търново с. Белчевци, с. Бойчовци, с. Вонеща вода, с. Въглевци, с. Горановци, с. Дойновци, с. Долни Дамяновци, с. Ивановци, с. Йовчевци, с. Кладни дял, с. Клъшка река, с. Лагерите, с. Мишеморков хан, с. Никюп, с. Пирамидата, с. Продановци, с. Радковци, с. Райковци, с. Самсиите, с. Сеймените, с. Семковци, с. Терзиите, с. Тодоровци, с. Цепераните, с. Цонковци
Враца с. Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек
Габрово с. Ангелов, с. Баланите, с. Банковци, с. Бекриите, с. Богданчовци, с. Боженците, с. Бойновци, с. Бойчета, с. Борики, с. Бялково, с. Велковци, с. Ветрово, с. Влайчовци, с. Врабците, с. Вълков дол, с. Гайтаните, с. Геновци, с. Гледаци, с. Горнова могила, с. Дебел дял, с. Донино, с. Драганчетата, с. Езерото, с. Живко, с. Жълтеш, с. Здравковец, с. Зелено дърво, с. Иванили, с. Иванковци, с. Калчовци, с. Карали, с. Кметчета, с. Кози рог, с. Колишовци, с. Костадините, с. Костенковци, с. Малини, с. Междени, с. Мечковица, с. Моровеците, с. Музга, с. Овощарци, с. Орловци, с. Пейовци, с. Пенковци, с. Петровци, с. Попари, с. Пъртевци, с. Поток, с. Рачевци, с. Руйчовци, с. Свинарски дол, с. Седянковци, с. Сейковци, с. Солари, с. Спасовци, с. Стоманеците, с. Стойковци, с. Тодоровци, с. Тодорчета, с. Торбалъжите, с. Трапесковци, с. Трънито, с. Фърговци, с. Цвятковци, с. Читаковци, с. Чукилите, с. Чарково, с. Червена локва, с. Шипчените, с. Ясените
Кърджали с. Айрово, с. Багра, с. Бащино, с. Бели пласт, с. Бленика, с. Божак, с. Бойно, с. Болярци, с. Брош, с. Бяла поляна, с. Бялка, с. Велешани, с. Висока, с. Висока поляна, с. Вишеград, с. Воловарци, с. Върбенци, с. Главатарци, с. Глухар, с. Гняздово, с. Голяма бара, с. Горна крепост, с. Гъсково, с. Добриново, с. Долище, с. Долна крепост, с. Дъждино, с. Дъждовница, с. Дънгово, с. Енчец, с. Жинзифово, с. Житарник, с. Зайчино, с. Звезделина, с. Звезден, с. Звиница, с. Звъника, с. Звънче, с. Зелениково, с. Зимзелен, с. Зорница, с. Иванци, с. Илиница, с. Невестино, с. Калинка, с. Калоянци, с. Каменарци, с. Кобиляне, с. Кокиче, с. Кокошане, с. Конево, с. Костино, с. Крайно село, с. Крин, с. Крушевска, с. Крушка, с. Кьосево, с. Лисиците, с. Лъвово, с. Люляково, с. Майсторово, с. Македонци, с. Мартино, с. Миладиново, с. Мост, с. Мургово, с. Мъдрец, с. Ненково, с. Опълченско, с. Орешница, с. Островица, с. Охлювец, с. Панчево, с. Пеньово, с. Пепелище, с. Перперек, с. Петлино, с. Повет, с. Прилепци, с. Пропаст, с. Пъдарци, с. Рани лист, с. Резбарци, с. Ридово, с. Рудина, с. Сватбаре, с. Севдалина, с. Седловина, с. Сестринско, с. Сипей, с. Скалище, с. Скална глава, с. Скърбино, с. Снежинка, с. Соколско, с. Соколяне, с. Солище, с. Срединка, с. Старо място, с. Стражевци, с. Страхил войвода, с. Стремово, с. Стремци, с. Татково, с. Тополчане, с. Три могили, с. Ходжовци, с. Царевец, с. Чеганци, с. Черешица, с. Черна скала, с. Черньовци, с. Чилик, с. Чифлик, с. Широко поле, с. Яребица, с. Ястреб
Дупница с. Бистрица, с. Грамаде, с. Делян, с. Дяково, с. Крайни дол, с. Крайници, с. Кременик, с. Тополница
Кюстендил с. Блатец, с. Бобешино, с. Богослов, с. Буново, с. Горановци, с. Горна Брестница, с. Горно Уйно, с. Грамаждано, с. Граница, с. Гурбановци, с. Гърбино, с. Гърляно, с. Дворище, с. Дождевица, с. Долно Уйно, с. Драговищица, с. Жиленци, с. Ивановци, с. Каменичка Скакавица, с. Коняво, с. Коприва, с. Кутугерци, с. Кършалево, с. Леска, с. Лисец, с. Лозно, с. Ломница, с. Мазарачево, с. Вратца, с. Ново село, с. Полетинци, с. Раждавица, с. Раненци, с. Режинци, с. Савойски, с. Сажденик, с. Слокощица, с. Таваличево, с. Црешново, с. Цървена ябълка, с. Цървеняно, с. Чудинци, с. Шипочано
Ловеч с. Абланица, с. Българене, с. Дъбрава, с. Лешница, с. Малиново, с. Стефаново
Перник с. Боснек, с. Вискяр, с. Големо Бучино, с. Кладница, с. Кралев дол, с. Лесковец, с. Люлин, с. Планиница, с. Радуй, с. Рударци, с. Селищен дол, с. Студена
Асеновград с. Бачково, с. Бор, с. Врата, с. Горнослав, с. Добростан, с. Изворово, с. Косово, с. Лясково, с. Мостово, с. Нареченски бани, с. Новаково, с. Орешец, с. Сини връх, с. Тополово, с. Три могили, с. Узуново
Сливен с. Било, с. Божевци, с. Бяла, с. Въглен, с. Глушник, с. Голямо Чочовени, с. Градско, с. Изгрев, с. Ичера, с. Мъсърлии, с. Новачево, с. Средорек
Смолян с. Алиговска, с. Арда, с. Баблон, с. Горна Арда, с. Букаците, с. Белев дол, с. Билянска, с. Бориково, с. Бостина, с. Буката, с. Виево, с. Влахово, с. Водата, с. Вълчан, с. Върбово, с. Габрица, с. Гела, с. Гоздевица, с. Горово, с. Градът, с. Гращица, с. Гудевица, с. Димово, с. Дунево, с. Еленска, с. Ельово, с. Заевите, с. Змиево, с. Чучур, с. Исьовци, с. Катраница, с. Киселичево, с. Кокорково, с. Кошница, с. Кремене, с. Кукувица, с. Кутела, с. Левочево, с. Липец, с. Лъка, с. Люлка, с. Магарджица, с. Милково, с. Могилица, с. Момчиловци, с. Мугла, с. Надарци, с. Орешица, с. Остри пазлак, с. Петково, с. Пещера, с. Писаница, с. Подвис, с. Полковник Серафимово, с. Попрелка, с. Потока, с. Река, с. Речани, с. Ровина, с. Селище, с. Сивино, с. Славейно, с. Сливово, с. Смилян, с. Соколовци, с. Солища, с. Средок, с. Стикъл, с. Стойките, с. Стража, с. Сърнино, с. Тикале, с. Требище, с. Турян, с. Търън, с. Ухловица, с. Фатово, с. Хасовица, с. Чамла, с. Чеплетен, с. Черешките, с. Черешово, с. Черешовска река, с. Чокманово, с. Широка лъка
Казанлък с. Горно Изворово, с. Енина, с. Ръжена, с. Средногорово, гр. Шипка, с. Ясеново
Стара Загора с. Борилово, с. Змейово, с. Казанка, с. Люляк, с. Лясково, с. Ново село, с. Остра могила, с. Пряпорец, с. Сулица
Хасково с. Широка поляна


Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1

Списък на традиционните художествени занаяти

1. Кожухарство
2. Железарство, вкл. ковачество
3. Медникарство
4. Художествено леене
5. Звънчарство
6. Оръжейничество
7. Ножарство
8. Везба
9. Художествено плетиво
10. Изработване на национални кукли
11. Изработка на народни музикални инструменти
12. Иконопис и стенопис
13. Грънчарство
14. Резбарство
15. Тъкачество, вкл. килимарство
16. Кошничарство
17. Гайтанджийство
18. Изработка на национални костюми
19. Копаничарство


Приложение № 6 към чл. 17

(Отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)


Приложение № 7 към чл. 19, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)

Общи документи за всички сектори

1. Молба за кандидатстване (по образец).
2. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
3. Бизнесплан (по образец).
4. Копие от документ за самоличност на физическото лице или на управителя на юридическото лице.
5. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Копие от дипломата на физическото лице (или на лицето, управляващо дейността) за завършено образование в съответната област или копие от трудова книжка за доказване на професионален опит или копия от други документи за доказване на професионален опит ведно с декларация от лицето за професионален опит (по образец) или копие от документ за преминат курс на обучение по мярка "Професионално обучение" на програма САПАРД.
*6. Копие от договор за възлагане управлението на дейността.
7. Свидетелство за съдимост на физическо лице или на управителя на юридическото лице.
**8. Копие от нотариален акт за собственост и/или друг документ за правото на собственост върху земя и/или сгради или за учредено право на строеж със срок не по кратък от 10 години (допустимо е до 1/3 от срока на договора да е изтекъл към датата на кандидатстване).
**9. Копие от договор за наем на земя и/или земеделска земя или от договор с нотариално заверени подписи на страните за аренда на земеделска земя със срок не по-кратък от 10 години, вписан в службата по вписванията при съответния районен съд и с регистрационен талон от поземлената комисия (допустимо е до 1/3 от срока на договора да е изтекъл към датата на кандидатстване).
**10. Копие от договор за наем или право на ползване на сгради със срок от 10 години (допустимо е до 1/3 от срока на договора да е изтекъл към датата на кандидатстване).
**11. Копие от документи за собственост на други дълготрайни материални активи (машини, оборудване и съоръжения, воден обект), описани в бизнесплана.
**12. Копие от договор за наем или право на ползване на други дълготрайни материални активи (машини, оборудване и съоръжения, воден обект) за срок 5 години, описани в бизнесплана (допустимо е до 1/3 от срока на договора да е изтекъл към датата на кандидатстване).
13. Декларация, че кандидатът няма просрочени задължения към търговски банки към датата на кандидатстване (по образец).


14. Декларация, съдържаща имената на банките, в които кандидатът има открити банкови сметки (по образец).
15. Удостоверения от банките, в които кандидатът има открити банкови сметки, удостоверяващи, че кандидатът няма просрочени задължения към тях.
16. Декларация, че кандидатът няма просрочени задължения към Държавен фонд "Земеделие" към датата на кандидатстване (по образец).
17. Декларация, че кандидатът не се подпомага по други програми за същата инвестиция (по образец).
18. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения, издадено от съответната териториална данъчна дирекция (ТДД), в рамките на месеца, предхождащ датата на кандидатстване.
19. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Банково извлечение и/или писмо за намерение за отпускане на кредит от банка и/или от друга финансова институция и/или декларация за осигурени финансови средства за извършване на инвестицията (по образец).
20. Нотариално заверен образец от подписа на кандидата - физическо лице или управителя на юридическото лице.
21. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Удостоверение от РУСО, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на кандидатстване, че кандидатът няма задължения към ДОО, ако е самоосигуряващо се лице, едноличен търговец или юридическо лице.
*22. Копие от регистрация по БУЛСТАТ.
***23. Копие от решението за съдебна регистрация и от учредителния акт.
***24. Копие от данъчна регистрация.
***25. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.
***26. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Удостоверение за актуално състояние от съответния окръжен съд, издадено не по-късно от шест месеца преди датата на кандидатстване.
***27. Счетоводен баланс за последната финансова година.
***28. Счетоводен баланс за последния отчетен период (тримесечие, шестмесечие, деветмесечие).
***29. Отчет за приходите и разходите за последната финансова година.
***30. Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период (тримесечие, шестмесечие, деветмесечие).
***31. Справка за дълготрайните активи - приложение към годишния счетоводен баланс за последната година.
32. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Копие от годишна данъчна декларация, заверена от съответната ТДД.
33. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Копие от писмо за намерение и/или копие от предварителен договор за реализация на продукция/услуги за първата прогнозна година от бизнесплана.


34. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Копие от сертификати за произход на обектите, предмет на инвестицията (проформа).
******35. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Разписки и/или фактури и договори, доказващи извършените допустими разходи преди одобрението на проекта. В договорите се описват всички включени в цената данъци.
36. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Най-малко три оферти за доставка на всеки обект на инвестиция на стойност повече от 10 000 евро, включително за всеки един предварителен разход на стойност над 10 000 евро, като цената на офертите следва да бъде определена в левове или евро. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на предварителния или окончателния договор. В офертите се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси.
37. Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите не се подават от кандидата.
38. Копие от положително решение по оценка на въздействие върху околната среда в случаите, предвидени в Закона за опазване на околната среда.
***39. Удостоверение от съответния окръжен съд, че за юридическото лице или едноличния търговец няма заведено дело за обявяването им в несъстоятелност.
40. Декларация за достоверност на подадените документи (по образец).
41. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Обяснителна записка за всеки от случаите, в които кандидатът е предпочел оферта с по-висока цена от най-ниската предложена.
*******42. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Документ от общината, удостоверяващ, че обектът е с местно архитектурно значение, и/или документ, издаден от НИПК, че обектът е паметник на културата.
*******43. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Документ от общината, удостоверяващ адресната регистрация на физическото лице на територията й за последните три години.
*******44. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Сертификат за биологично производство.
45. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в лева или евро, срок и начин на доставка. В договорите се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси.
________________________
*Документът се изисква, ако управлението на дейността е възложено на наето по договор лице.
**Документът се прилага в зависимост от посочените в бизнесплана активи.
*** (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Документът се отнася за юридически лица и еднолични търговци, като документ 25 се изисква, ако лицето е регистрирано по ЗДДС, а 27 и 29 се представят в случай, че кандидатите имат завършена финансова година.
****Документът се прилага в зависимост от характера на инвестицията.
*****(зал. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
******(ново - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Документът се представя в случай, че са били извършени разходи преди одобрението на проекта.
*******(ново - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Документът не е задължителен и служи при оценка на проектите.

Специфични документи

I. Направление "Селски туризъм":
*1. копие от одобрен проект и копие от разрешение за строеж или акт за узаконяване на обекта, издадени от съответната община;
2. копие от предварителен договор или писмо за намерения за туристически услуги с туроператорска фирма;
3. документ, удостоверяващ, че имотът е паметник на културата,издаден от съответната община или от Националния институт за паметници на културата, ако обектът на инвестицията е заявен като такъв - изисква се за дейността по раздел I, т. 1 от приложение № 2;


4. решение с нотариално заверени подписи на съсобствениците за използване на обекта по описания в бизнесплана начин, ако сградата е съсобствена - изисква се за дейността по раздел I, т. 4 от приложение № 2;
5. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
6. копие от договор за възлагане стопанисването на дивеча по ловностопански райони - изисква се за дейността по раздел I, т. 6 от приложение № 2;
7. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
9. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) копие от разрешение за монтиране на съоръжения на открито - изисква се за дейността по раздел I, т. 2 и 3 от приложение № 2.

II. Направление "Местно занаятчийство и агроиндустрия":
*1. копие от одобрен проект и копие от разрешение за строеж или акт за узаконяване на обекта, издадени от съответната община;
2. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
3. копие от свидетелство за майстор на народните художествени занаяти, ако кандидатът притежава такова - изисква се за дейността по раздел II, т. 1 от приложение № 2;
4. копие от разрешение за използване на производствено помещение, издадено от ХЕИ или районната ветеринарномедицинска служба - ако предприятието е съществуващо по раздел II, т. 2 от приложение № 2;
5. технологичен проект - изисква се за дейността по раздел II, т. 2 и 3 от приложение № 2.


III. Направление "Дървообработване и биогорива":
*1. копие от одобрен проект и копие от разрешение за строеж или акт за узаконяване на обекта, издадени от съответната община, за дейностите по раздел III, т. 1, 3 и 4 от приложение № 2;
2. удостоверение или служебна бележка от регистъра за производствени марки към съответното лесничейство ( за съществуващо предприятие) - изисква се за дейностите по раздел III, т. 1 и 2 от приложение № 2;
3. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
4. технологичен проект - изисква се за дейностите по раздел III, т. 2, 3 и 4 от приложение № 2.

IV. Направление "Бубарство":
1. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) копие от предварителен договор с регистриран производител за закупуване на черничеви фиданки - изисква се за дейностите по раздел IV, т. 1.1 и 2.1 от приложение № 2. В договорите се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси;
2. копие от проект за създаване на черничеви насаждения - изисква се за дейностите по раздел IV, т. 1.1 и 2.1 от приложение № 2;
3. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
*4. копие от одобрен проект и копие от разрешение за строеж или акт за узаконяване на обекта, издадени от съответната община - за дейностите по раздел IV, т. 2.2 и 2.3 от приложение № 2 (не се изисква, когато се закупува само оборудване);
5. технологичен проект - изисква се за дейностите по раздел IV, т. 2.2 и 2.3 от приложение № 2.

V. Направление "Пчеларство":
1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
*4. копие от одобрен проект и копие от разрешение за строеж или акт за узаконяване на обекта, издадени от съответната община - изисква се за дейностите по раздел V, т. 2.1, 3.1 и 4.1 от приложение № 2 (не се изисква, когато се закупува само оборудване);


5. копие от разрешение от ХЕИ за използване на производственото помещение - изисква се за дейностите по раздел V, т. 2.3 от приложение № 2;
6. удостоверение от Районната ветеринарномедицинска служба за здравословното състояние на наличните пчелни семейства и естествена изолация на пчелина - изисква се за дейностите по раздел V, т. 3.1 от приложение № 2;
7. технологичен проект - изисква се за дейностите по раздел V, т. 2.2, 2.3 и 4.1 от приложение № 2.

VI. Направление "Коневъдство":
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
*2. копие от одобрен проект и копие от разрешение за строеж или акт за узаконяване на обекта, издадени от съответната община - изисква се за дейностите по раздел VI, т. 2, 4 и 8 от приложение № 2;
3. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
6. копие от проект за електрически пастир - изисква се за дейностите по раздел VI, т. 6 от приложение № 2.

VII (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Направление "Рибарство и аквакултури"
1. копие от разрешение за ползване на воден обект, издадено от Министерството на околната среда и водите - изисква се за дейностите по раздел VII, т. 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 и 5.1 от приложение № 2;
2. копие от документ за регистрация на рибопроизводителя към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) - изисква се за дейностите по раздел VII, т. 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 и 5.1 от приложение № 2;
**3. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) копие от договор за наем или концесия на воден обект - изисква се за дейностите по раздел VII, т. 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 и 5.1 от приложение № 2;
*4. копие от одобрен проект и копие от разрешение за строеж или акт за узаконяване на обекта, издадени от съответната община - за дейностите по раздел VII, т. 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 и 5.3 от приложение № 2 (не се изисква, когато се закупува само оборудване);
5. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
7. копие от предварителен договор или писмо за намерения за туристически услуги с туроператорска фирма - изисква се за дейностите по раздел VII, т. 5.1 от приложение № 2;
8. копие от разрешение за монтиране на съоръжения на открито - изисква се за дейностите по раздел VII, т. 5.3 от приложение № 2;
9. технологичен проект - изисква се за дейностите по раздел VII, т. 1.5, 1.6, 3.3, 4.6 и 4.9 от приложение № 2;
10. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
11. копие от разрешение за използване на производственото помещение, издадено от районна ветеринарномедицинска служба, ако предприятието е съществуващо по раздел VII, т. 1.5, 3.3, 4.6 от приложение № 2;
12. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)

VIII. Направление "Гъбопроизводство":
*1. копие от одобрен проект и копие от разрешение за строеж или акт за узаконяване на обекта, издадени от съответната община - за дейностите по раздел VIII, т. 1, 3 и 4 от приложение № 2;
2. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) технологичен проект - изисква се за дейностите по раздел VIII, от приложение № 2.


IХ. Направление "Преработка на етерично-маслени култури, лечебни растения и гъби":
*1. копие от одобрен проект и копие от разрешение за строеж или акт за узаконяване на обекта, издадени от съответната община - за дейностите по раздел IХ, т. 1, 2 и 3 от приложение № 2;
2. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)
3. копие от разрешение за производство на лекарства при преработка и пакетиране на лечебни растения, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата - изисква се за дейността по раздел IХ, т. 1 от приложение № 2;
4. технологичен проект - изисква се за дейностите по раздел IХ, т. 2 от приложение № 2.
________________________
* Одобрен проект и/или разрешение за строеж не се изискват в случаите по глава осма от Закона за устройство на територията.
** (ново - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Изисква се за случаите, когато има наем или концесия за дейностите по раздел VII, т. 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 и 4.3 от приложение № 2.


Приложение № 8 към чл. 21, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.)

Проектите ще бъдат оценявани по следните критерии

Критерий Показател Точки Макс.
      брой точки
Запазване на местните Проектът цели: "ДА" - 25 т. 25
традиции, културно - да реставрира местното архитектурно наследство; или "НЕ" - 0 т.  
наследство и околна - възраждане на традиционно ръчно занаятчийство и фолклор; или    
среда - възстановяване производството на традиционен местен продукт;    
  или    
  - подобряване на околната среда; или    
  - опазване и изучаване на дивата флора и фауна    
Местоположение на Местоположението на инвестицията е в изостанал селски район "ДА" - 25 т. 25
проектите в изостана- или планински район, разположен в селска община (съгласно "НЕ" - 0 т.  
ли селски райони или приложение № 3)    
в планинските райони      
на селските общини      
Проектите са избрани Проектът е предложен от физическо лице, жител на общината от "ДА" - 25 т. 25
от местните хора поне 3 години, или от фирма, регистрирана в общината и действа- "НЕ" - 0 т.  
  ща от поне 3 години    
Биологично произ- Кандидатът притежава сертификат за биологичен производител, "ДА" - 25 т. 25
водство издаден от признат от МЗГ или ЕС сертифициращ орган "НЕ" - 0 т.  
  Общо   100
       

Списък на изостаналите селски райони

Област Община
Видин Белоградчик
  Бойница
  Брегово
  Грамада
  Димово
  Кула
  Макреш
  Ново село
  Ружинци
  Чупрене
Враца Борован
  Бяла Слатина
  Криводол
  Мизия
  Оряхово
  Роман
  Хайредин
Монтана Берковица
  Бойчиновци
  Брусарци
  Вълчедръм
  Вършец
  Георги Дамяново
  Медковец
  Чипровци
  Якимово
Велико Търново Елена
  Златарица
  Павликени
  Полски Тръмбеш
  Стражица
  Сухиндол
Габрово Дряново
  Трявна
Ловеч Априлци
  Летница
  Луковит
  Тетевен
  Угърчин
  Ябланица
Плевен Гулянци
  Долна Митрополия
  Долни Дъбник
  Искър
  Кнежа
  Левски
  Никопол
  Пордим
Русе Борово
  Бяла
  Ветово
  Две могили
  Иваново
  Сливо поле
Варна Аврен
  Аксаково
  Бяла
  Ветрино
  Вълчи дол
  Долни чифлик
  Дългопол
  Суворово
Добрич Генерал Тошево
  Добрич - селска
  Каварна
  Крушари
  Тервел
  Шабла
Разград Завет
  Кубрат
  Лозница
  Самуил
  Цар Калоян
Силистра Алфатар
  Главиница
  Дулово
  Кайнарджа
  Ситово
  Тутракан
Търговище Антоново
  Омуртаг
  Опака
Шумен Велики Преслав
  Венец
  Върбица
  Каолиново
  Каспичан
  Никола Козлево
  Нови пазар
  Смядово
  Хитрино
Бургас Камено
  Карнобат
  Малко Търново
  Созопол
  Средец
  Сунгурларе
Сливен Котел
  Нова Загора
  Твърдица
Ямбол Болярово
  Елхово
  Стралджа
  Тунджа
Кърджали Ардино
  Кирково
  Черноочене
Пазарджик Батак
  Брацигово
  Лесичово
  Стрелча
Пловдив Брезово
  Калояново
  Куклен
  Лъки
  Първомай
  Родопи
  Съединение
  Хисаря
Смолян Баните
  Борино
  Девин
  Чепеларе
Стара Загора Братя Даскалови
  Гурково
  Мъглиж
  Николаево
  Опан
  Павел баня
  Чирпан
Хасково Ивайловград
  Любимец
  Маджарово
  Минерални бани
  Симеоновград
  Стамболово
  Тополовград
  Харманли
Благоевград Белица
  Гърмен
  Сандански
  Сатовча
  Струмяни
  Хаджидимово
  Якоруда
Кюстендил Бобошево
  Кочериново
  Невестино
  Рила
  Сапарева баня
  Трекляно
Перник Брезник
  Земен
  Ковачевци
  Радомир
  Трън
София Годеч
  Горна Малина
  Драгоман
  Костенец
  Правец
  Самоков
  Сливница
  Чавдар
   


Приложение № 9 към чл. 25, ал. 5

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.)

Общи документи

1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на документите (ЮЛ и ЕТ), и/или копие на личната карта (за физически лица).
2. Препис от учредителния акт (устав, дружествен договор) на юридическото лице.
3. Нотариално заверен образец от подписите на кандидата и упълномощеното лице (при упълномощаване).
4. Нотариално заверено пълномощно в случай, че документите не се подават лично от кандидата/решение на управителния орган на юридическото лице за упълномощаване (за юридически лица).
5. Декларация, че кандидатът няма просрочени задължения към банки и Държавен фонд "Земеделие" към датата на кандидатстване за плащане.
6. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Удостоверение (служебна бележка) за платени социални осигуровки от РУСО (за ЮЛ и ЕТ), издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявката на плащане.
7. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения от ТДД, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявката на плащане.
8. Счетоводен баланс за последната година и тримесечието преди подаване на заявката (за ЕТ и ЮЛ) (за юридическите лица, описани в чл. 52 от Закона за счетоводството, годишният счетоводен отчет трябва да бъде заверен от експерт-счетоводител).
9. Отчет за приходите и разходите за последната година и тримесечието преди подаване на заявката (за ЕТ и ЮЛ) (за юридическите лица, описани в чл. 52 от Закона за счетоводството, годишният счетоводен отчет трябва да бъде заверен от експерт-счетоводител).
10. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за последното тримесечие (за ЕТ и ЮЛ).
11. Попълнена таблица на извършените инвестиции по групи разходи.
12. Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие от договор за наем и/или копие от нотариално заверен и вписан в службата по вписване към съответния районен съд и регистриран в поземлената комисия договор за аренда с минимален срок 5 години в случай на подкрепа за покупка на оборудване и/или копие от договор за учредено право на строеж за срок не по-малък от 10 години в случай на подкрепа за строителство.


13. Декларация, доказваща достоверността на подадените документи.
14. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Удостоверение за регистрация по ДДС, издадено от териториална данъчна дирекция не по-рано от 2 седмици от датата на подаване на заявката за плащане (за физически и юридически лица, регистрирани съгласно чл. 108 или чл. 110 от Закона за данък върху добавената стойност).
15. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Сертификат за движение на стоките ЕВРО 1, сертифициран от митницата на страната износителка, или декларация за произход от одобрен износител върху фактура или друг търговски документ, за всеки един от случаите, когато активът не е с произход България.
16. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Митническа декларация за всеки един от случаите, когато активът не е с произход България.

Специфични документи по направления

I. Селски туризъм
1. Обновяване, реконструкция на сгради с историческо и културно значение (стари изби, мелници и др.), които са частна или общинска собственост, за целите на селския туризъм:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
г) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
2. Изграждане на помещения и съоръжения за настаняване на открито (къмпинги, бази за отдих и спорт):
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
г) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) удостоверение за категоризация на обекта (за къмпинги).
3. Създаване и подобряване на места на открито за свободното време и осигуряване на условия за отдих и спорт (за конна езда, спортен риболов, планинско колоездене, екопътеки):
а) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
б) фактури за строителни материали, риболовно оборудване, оборудване за конна езда, планински велосипеди и защитно оборудване, изграждане на екопътеки;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя.


4. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Строителство, реконструкция, приспособяване на сгради за настаняване на туристи с не повече от 20 помещения за настаняване, подобряване на вътрешни дворове на сгради, създаване и оборудване на пунктове и рекламни витрини за продажба на земеделска продукция, произведена от домакинството:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
г) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) удостоверение за категоризация;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
5. Рекламни дейности за селски туризъм, вкл. създаване на мултифункционални центрове за селски туризъм:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
г) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
6. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Създаване или модернизиране на ловностопански райони (т.е. създаване на условия за настаняване на туристи с не повече от 20 помещения за настаняване, съоръжения на открито, неинтензивно отглеждане на дивеч и лов):
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) удостоверение за регистрация в районна ветеринарномедицинска служба;
е) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
з) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".


II. Местно занаятчийство и агроиндустрия
1. Създаване или разширяване на съществуващи занаятчийски дейности и възобновяване на традиционни занаяти:
а) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Създаване или модернизиране на съществуващите малки производствени единици за съхраняването, преработката и пакетирането на селскостопанска продукция:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) копие от разрешението за използване на производствено помещение, издадено от ХЕИ/РВМС;
з) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
и) протокол за 72-часова проба на машините.


3. Създаване на работилници за поддръжка и ремонт на селскостопанска техника:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".

III. Дървообработване и биогорива
1. Изграждане или реконструкция на предприятия за дървопреработка:
а) удостоверение или служебна бележка от регистъра за производствени марки към съответното държавно лесничейство;
б) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи; платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
г) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
2. Закупуване на дървопреработвателни линии и оборудване:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) протокол за 72-часова проба на машината;
ж) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешение за ползване на строеж, протокол образец № 16.


3. Изграждане на сушилни:
а) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
з) протокол за 72-часова проба на машината.
4. Създаване на производствени единици за дървени въглища и биогорива:
а) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).

IV. Бубарство
А. Отглеждане на буби със суровина от черничеви насаждения до 10 дка
1. Засаждане на черничеви насаждения до 10 дка:
а) сертификат за качество на черничевия материал, издаден от регистриран производител;
б) фитосанитарен паспорт на посадъчния материал, издаден от регионалните служби за растителна защита;
в) фактури за закупения посадъчен материал;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".


2. Оборудване на производствената база:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) фитосанитарен сертификат за ползване на помещенията от Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия;
е) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешение за ползване на строеж, протокол образец № 16;
ж) справка, че обектът за отглеждане на буби е регистриран в ОД "Земеделие и гори" към МЗГ.

Б. Отглеждане на буби със суровина от черничеви насаждения над 70 дка
1. Засаждане на черничеви насаждения до 70 дка:
а) сертификат за качество на черничевия материал, издаден от регистриран производител;
б) фитосанитарен паспорт на посадъчния материал, издаден от регионалните служби за растителна защита;
в) фактури за закупения посадъчен материал;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
2. Изграждане и оборудване на производствената база:
а) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) фитосанитарен сертификат за ползване на помещенията от Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия;
з) справка, че обектът за отглеждане на буби е регистриран в ОД "Земеделие и гори" към МЗГ.


3. Изграждане и оборудване на сушилни за копринени пашкули при налични черничеви площи не по-малко от 70 дка:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) разрешително за използване на строеж, протокол образец 16 (при строеж);
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).

V. Пчеларство
А. Отглеждане на пчели
1. (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Закупуване на пчелни майки и пчелни семейства. Закупуване на пчелни кошери и инвентар:
а) сертификат за здравословно състояние на пчелите, издаден от регионалната ветеринарномедицинска служба;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията (оборудване);
в) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията (оборудване);
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) зоотехнически сертификат за пчелни майки;
ж) справка, че обектът за отглеждане на пчели е регистриран в ОД "Земеделие и гори" към МЗГ;
з) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
и) (нова - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) свидетелство за собственост на пчелни семейства, издадено от кмета на общината и/или кметството по реда на Наредба № 27 от 2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 70 от 2002 г., в сила от 20.I.2003 г.)


Б. Съхраняване, анализ, преработка и пакетиране на мед и други пчелни продукти
1. Изграждане и оборудване на производствени и складови бази за съхранение на пчелни продукти:
а) разрешително за използване на строеж, протокол образец 16;
б) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
г) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
2. Закупуване на оборудване за лаборатории за анализ на мед и други пчелни продукти:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешение за ползване на строеж, протокол образец № 16.
3. Закупуване на производствени линии за преработка и пакетиране на мед и други пчелни продукти:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) протокол за 72-часова проба на машината;
ж) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешение за ползване на строеж, протокол образец № 16.
В. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Производство на пчелни майки от производители по реда на Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър (ДВ, бр. 103 от 2003 г.)


(изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Изграждане и оборудване на племенни и репродукторни пчелини:
а) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Служебна бележка, че репродукторният пчелин е регистриран в ОДЗГ съгласно Наредба № 47 за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър (ДВ, бр. 103 от 2003 г.)
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) разрешително за ползване на строеж, протокол образец 16 (при строеж);
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
Г. Производство на пчеларски инвентар
Обновяване на работилници и закупуване на съответното оборудване:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) разрешително за ползване на строеж, протокол образец 16 (при строеж);
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".


VI. Коневъдство
1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Закупуване на коне с изключение на коне за надбягвания:
а) паспорти на племенни животни;
б) фактури за покупка на животни;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
г) застраховка на конете;
д) удостоверение за регистрация в РВМС.
2. Реконструкция или изграждане на конеферми:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
г) справка, че обектът за отглеждане на коне е регистриран в ОД "Земеделие и гори" към МЗГ;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
3. Закупуване на оборудване на конеферми:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) справка, че обектът за отглеждане на коне е регистриран в ОД "Земеделие и гори" към МЗГ;
ж) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16.
4. Подобряване на пътната и водоснабдителната инфраструктура на територията на конефермата:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
г) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).


5. Закупуване на специализиран транспорт:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) свидетелство за регистрация на специализираното транспортно средство;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
6. Подобряване на пасищата и инсталиране на електрически пастири:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя.
7. Закупуване на селскостопанска техника за поддържане на пасищата:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
8. Изграждане на складови помещения за съхраняване на фураж:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
г) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).


VII. Рибарство и аквакултури
А. Сладководни рибовъдни стопанства в топли и студени води
1 Реконструкция, разширяване на естествени и изкуствени рибовъдни басейни:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) разрешение за ползване на водния обект от Министерството на околната среда и водите;
г) регистрация за рибопроизводител към ИАРА;
д) справка, че обектът за отглеждане на сладководни риби е регистриран в ОД "Земеделие и гори" към МЗГ;
е) копие от договор за наем или концесия на воден обект.
2. Изграждане и закупуване на оборудване за риболюпилни:
а) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията - оборудване за риболюпилни;
в) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията - оборудване за риболюпилни;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
3. Закупуване на оборудване за хранене на риба:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".


4. Закупуване на специализирани транспортни средства (оборудвани с апаратура за контрол на подаването на течен кислород), както и закупуване на хладилен транспорт:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
5. Изграждане или обновяване на прилежащи цехове за първична преработка - почистване, охлаждане и замразяване на произведената в стопанството риба и аквакултури:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
г) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
д) справка, че обектът за отглеждане на аквакултури е регистриран в ОД "Земеделие и гори" към МЗГ;
е) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
ж) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
з) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
6. Закупуване и инсталиране на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".


7. Закупуване и инсталиране на апаратура за наблюдение и контрол на качеството на водите:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
8. Изграждане на складове:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
г) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
Б. Развъдници и ферми за раци
1. Създаване на развъдници и ферми за раци:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
г) договор за наем или концесия за стопанисване и ползване на водни обекти;
д) разрешение за ползване на воден обект - издадено от МОСВ;
е) регистрация за рибопроизводител към ИАРА;
ж) справка, че обектът за отглеждане на раци е регистриран в ОД "Земеделие и гори" към МЗГ;
з) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
и) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".


2. Закупуване на съответното оборудване:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
3. Закупуване на специализирани транспортни средства:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) свидетелство за регистрация на специализираното транспортно средство;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
В. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Морски аквакултури - ферми за черноморски миди, скариди и водорасли
1. Изграждане и обновяване на ферми за черноморски миди:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16 (при строителство);
г) разрешение за ползване на воден обект, издадено от МОСВ;
д) регистрация за рибопроизводител към ИАРА;
е) справка, че обектът за отглеждане на аквакултури е регистриран в ОД "Земеделие и гори" към МЗГ;
ж) (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) копие от договор за наем или концесия на воден обект (при концесия или наем);
з) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
и) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".


2. Изграждане и обновяване на ферми за скариди и водорасли:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16 (при строителство);
г) разрешение за ползване на воден обект, издадено от МОСВ;
д) регистрация за рибопроизводител към ИАРА;
е) справка, че обектът за отглеждане на скариди и морски растения е регистриран в ОД "Земеделие и гори" към МЗГ;
ж) (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) копие от договор за наем или концесия на воден обект (при концесия или наем);
з) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
и) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
3. Изграждане и обновяване на прилежащи към фермите преработвателни цехове:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
е) справка, че обектът за отглеждане на миди е регистриран в ОД "Земеделие и гори" към МЗГ;
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
з) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
4. Закупуване на специализирани транспортни средства:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) свидетелство за регистрация на транспортното средство.


Г. (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Морски аквакултури - изграждане и обновяване на черноморски ферми за отглеждане на риба:
1. изграждане и оборудване на ферми за производители (риби майки):
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) сертификати за качество на закупеното оборудване;
г) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
д) (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16 (при строителство);
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
2. изграждане и оборудване на прилежащи риболюпилни и ферми за отглеждане на зарибителен материал:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) сертификати за качество на закупеното оборудване;
г) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
д) (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16 (при строителство);
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
3. изграждане и оборудване на ферми за угояване на рибата:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) сертификати за качество на закупеното оборудване;
г) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
д) (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16 (при строителство);
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
4. закупуване на автоматични хранилки за риба:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) сертификати за качество на закупеното оборудване;
г) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
5. закупуване на специализиран транспорт (оборудван с апаратура за контрол на подаването на течен кислород и хладилници):
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) сертификати за качество на закупеното оборудване;
г) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
6. изграждане и обновяване на прилежащи цехове за първична обработка - изчистване, обезглавяване и замразяване:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) сертификати за качество на закупеното оборудване;
г) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
д) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
е) разрешително за упражняване на дейността, издадено от ХЕИ;
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
з) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
7. изграждане и оборудване на складове;
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) сертификати за качество на закупеното оборудване;
г) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
д) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
8. изграждане и оборудване на системи за водна рециркулация:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) сертификати за качество на закупеното оборудване;
г) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
9. изграждане и оборудване на лаборатории (включително закупуване и поставяне на оборудване за следене качеството на водата):
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) сертификати за качество на закупеното оборудване;
г) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
д) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
10. закупуване на плавателни средства за обслужване на плаващите морски ферми:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) сертификати за качество на закупеното оборудване;
г) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".
Д. (Предишна буква Г. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Риболовен туризъм. Създаване или модернизация на контролирани риболовни райони
1. Изграждане или обновяване на бази за настаняване на туристи:
а) удостоверение за категоризация, издадено от съответната община;
б) разрешение за ползване на воден обект, издадено от МОСВ;
в) разрешително (лиценз) за стопански риболов, издадено от ИАРА;
г) копие от договор за аренда, наем или концесия на воден обект;
д) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
е) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
ж) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
з) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
2. Подобряване на инфраструктурата:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
г) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
3. Създаване или подобряване на открити терени - места за пикник, тоалетни:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
г) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
4. Закупуване на оборудване за риболов:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".


VIII. Гъбопроизводство
1. Създаване или реконструкция на производствени единици:
а) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
б) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя.
г) (отм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.)
2. Закупуване на оборудване за производствените единици:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешение за ползване на строеж, протокол образец № 16.
3. Изграждане на бази за производство на компост:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16.
4. Подобряване на инфраструктурата:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
г) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).


IХ Преработката на етеричномаслени култури, лечебни растения и гъби
1. Създаване или реконструкция на производствени единици, включително за пакетиране на чай, както и производствени единици за извличане на ароматични масла:
а) разрешение за производство на лекарства на лечебни растения, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата (без трапезен чай);
б) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
г) разрешително за използване на строеж, протокол образец 16;
д) разрешително за упражняване на дейността, издадено от ХЕИ;
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие".


2. Закупуване на оборудване за производствените единици:
а) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) протокол за 72-часова проба на машината;
ж) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешение за ползване на строеж, протокол образец № 16.
3. Създаване и оборудване на билкозаготвителни пунктове за етеричномаслени култури, лечебни растения и гъби:
а) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
в) разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16;
г) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
д) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).


Приложение № 10 към чл. 30, ал. 1

Покрити застрахователни рискове

1. При застраховка на сгради, машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и инвентар - пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, буря, ураган, градушка, наводнения, свличания или срутвания на земни пластове, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия, измокрения в резултат на авария на "В и К", удар на ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на застрахования или лице, на служба при него, със застрахованото имущество, злоумишлени действия на трети лица (вандализъм).
2. При застраховка на пчели, черничеви насаждения, коне, риби и други аквакултури - пожар и природни бедствия (буря, ураган, наводнение, проливен дъжд, градушка, удар от мълния, свличания или срутвания на земни пластове).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти