Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 16 ОТ 18 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕРАБОТКАТА И МАРКЕТИНГА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И РИБНИ ПРОДУКТИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.50 от 1 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.56 от 20 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г., изм. ДВ. бр.23 от 23 Март 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване на преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД).
(2) Финансовата помощ се предоставя за инвестиции в секторите:
1. винопроизводство;
2. плодове и зеленчуци;
3. мляко и млечни продукти;
4. месо и месопреработка;
5. рибарство и аквакултури.
(3) Финансовата помощ по ал. 1 се предоставя за проекти, посочени в приложение № 1, допринасящи за постигането на целите на мярка "Подобряване на преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти" от Националния план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000-2006 г. Целите на мярката са посочени в приложение № 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Списък на допустимите разходи, по тип инвестиции, се предоставя на кандидатите за подпомагане заедно с молбата за кандидатстване.

Чл. 2. Финансовата помощ се предоставя в рамките на предвидените за съответната година финансови средства, определени въз основа на Многогодишно финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България по специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България.


Чл. 3. (1) Финансовата помощ е в размер до 50 на сто от одобрените инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕС и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
(2) Разликата между пълния размер на одобрените инвестиционни разходи и размера по ал. 1 се осигурява от кандидата.
(3) Участието на кандидата е само в парична форма.
(4) Парично участие се удостоверява чрез представяне на банково извлечение или писмо за намерение за отпускане на кредит от банка или друга финансова институция или чрез декларация за осигурени финансови средства за извършване на инвестицията.


Чл. 4. (1) Кандидатът не се подпомага по САПАРД, при условие че за същата инвестиция е подпомаган по други програми.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.)


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Минималният размер на одобрените инвестиционните разходи за проект е левовата равностойност на 50 000 евро.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Максималният размер на одобрените инвестиционните разходи за проект:
1. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) за инвестиции в сектори "Вино" и "Плодове и зеленчуци" е левовата равностойност на 1 500 000 евро;
2. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) за инвестиции в сектори "Мляко и млечни продукти", "Рибарство и аквакултури" и "Месо и месни продукти", с изключение на случаите по т. 3, е левовата равностойност на 2 500 000 евро;
3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) за инвестиции в кланици за бели и червени меса е левовата равностойност на 5 000 000 евро.
(3) При одобряване на инвестиционните разходи не се включва начисленият данък върху добавената стойност.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Едно лице може да бъде подпомагано не повече от 5 пъти по реда на тази наредба. За всяко подпомагане се кандидатства след извършване на плащане по предходната инвестиция, като общият размер на одобрените инвестиционни разходи не може да надхвърля левовата равностойност на:
1. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.)1 500 000 евро за периода на прилагане на Програма САПАРД при кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции по сектори "Вино" и "Плодове и зеленчуци;
2. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) 2 500 000 евро за периода на прилагане на Програма САПАРД при кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за дейности по сектори "Мляко и млечни продукти", "Рибарство и аквакултури" и "Месо и месни продукти", с изключение на случаите по т. 3;
3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) 5 000 000 евро за периода на прилагане на Програма САПАРД при кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции за кланици за бели и червени меса.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 7. (1) За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, с предмет на дейност преработка на селскостопански и рибни продукти.
(2) Не могат да ползват помощ юридически лица с повече от 25 на сто държавно или общинско участие.
(3) Физическите лица (еднолични търговци) по ал. 1 не трябва да са по-възрастни от 55 г. към датата на кандидатстване.
(4) Подпомагат се лица, които водят счетоводство по реда на Закона за счетоводството и които нямат задължения към държавния и общинските бюджети, както и просрочени задължения към търговски банки и Държавен фонд "Земеделие".
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Подпомагат се еднолични търговци и юридически лица, които в продължение на най-малко 3 години преди датата на кандидатстване извършват дейност в сектора, по който кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ.
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) При кандидатстване за изграждане на нови кланици за бели и червени меса изискването по ал. 5 не се прилага.


Чл. 8. (1) Подпомагат се физически лица (еднолични търговци), които имат средно или висше образование в областта на преработвателната промишленост или достатъчен професионален опит за ефективно управление на преработвателното предприятие.
(2) За достатъчен професионален опит по ал. 1 се приема минимум 3 години опит в областта на преработвателната промишленост.
(3) При подпомагане на юридически лица на условията на ал. 1 и 2 трябва да отговаря лицето, управляващо дейността на преработвателното предприятие, или лицето, ръководещо съответния технологичен процес.


Чл. 9. (1) Кандидатите се подпомагат, ако предприятията им и тяхната дейност отговарят на ветеринарно-санитарните и хигиенни изисквания, както и на изискванията и стандартите за опазване на околната среда.
(2) Когато нормативен акт предвижда преходен период за прилагане на разпоредби, въвеждащи европейски изисквания във ветеринарномедицинската област и околната среда, ползвателят се задължава да приведе предприятието в съответствие с тези изисквания в края на реализацията на инвестицията, ако преходният период надхвърля срока по инвестицията.


Чл. 10. (1) Не се предоставя финансова помощ за:
1. закупуване на земя и съществуващи сгради;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) данъци, мита и вносни такси;
3. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка и наем;
4. лизинг;
5. закупуване на транспортни средства, с изключение на специализиран транспорт;
6. оборудване, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 10 000 евро, за която кандидатът не е получил оферти от най-малко трима доставчици, оригиналите от които са приложени към искането за помощта;
7. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;
8. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) частта от разходите за възнаграждения на архитекти, инженери и консултанти, правни услуги, разходи за технико-икономическа оценка и анализи, за придобиване на патенти и лицензи, за подготовка и/или изпълнение на проект, пряко свързани с мярката, включително разходите за изготвяне на бизнес план по чл. 11, които надвишават:
а) 12 % от общите допустими разходи по проекта, когато тяхна стойност е до левовата равностойност на 1 000 000 евро;
б) 10 % от общите допустими разходи по проекта, когато тяхна стойност е над левовата равностойност на 1 000 000 евро и до левовата равностойност на 2 000 000 евро;
в) 8 % от общите допустими разходи по проекта, когато тяхна стойност е над левовата равностойност на 2 000 000 евро;
9. закупуване на оборудване втора употреба;
10. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) плащане в натура или плащане в брой;
11. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разходи, свързани със закупуването на машини и оборудване, доставки на продукти и предоставяне на услуги, които не са с произход от страните - членки на Европейския съюз, или от България, Румъния, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Сърбия и Черна гора, бивша Югославска република Македония и Турция.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Допустимите инвестиционни разходи включват и разходи за изготвяне на бизнес план, които са в размер:
1. до 5 % от общите допустими разходи по инвестиционния проект, когато тяхна стойност е до левовата равностойност на 1 000 000 евро;
2. до 4 % от общите допустими разходи по инвестиционния проект, когато тяхна стойност е над левовата равностойност на 1 000 000 евро и до левовата равностойност на 2 000 000 евро;
3. до 3 % от общите допустими разходи по инвестиционния проект, когато тяхна стойност е над левовата равностойност на 2 000 000 евро.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) За разходи, направени преди одобрението за започване на инвестицията, не се предоставя финансова помощ по реда на тази наредба, с изключение на разходи по чл. 10, т. 8 и чл. 11, които не надвишават съответния допустим размер.


Чл. 12. Кандидатите представят бизнесплан за не по-малко от 5 години, който обосновава икономическата ефективност на инвестицията.


Чл. 13. В сектор "Винопроизводство" се подпомагат лица, които:
1. са вписани в Националния регистър на производителите на винено грозде, вино и продукти от грозде и вино при Националната лозаро-винарска камара по чл. 40, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) са произвеждали минимум 2500 хектолитра вино и продукти от грозде и вино годишно за последните три години.


Чл. 14. В сектор "Плодове и зеленчуци" се подпомагат лица, които:
1. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) са произвеждали за последните три години минимум 500 т годишна продукция, а в случай на производство на сушени плодове и зеленчуци 100 т годишна продукция;
2. използват суровини, от които поне 50 на сто отговарят на националните стандарти за качество на плодовете и зеленчуците.


Чл. 15. В сектор "Мляко и млечни продукти" се подпомагат лица, които:
1. представят договори за изкупуване на суровини от земеделски производители;
2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) са преработвали минимум 3 т сурово мляко дневно за последните три години;
3. нямат неизплатени парични задължения за доставки на сурово мляко за период от 2 месеца преди кандидатстването, за което представят декларация;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции за предприятия, които са категоризирани от регионалната ветеринарномедицинска служба във II категория предприятия за преструктуриране.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) (1) В сектор "Месо и месни продукти" се подпомагат лица, които през последните три години имат:
1. годишен кланичен добив минимум 1000 броя едър рогат добитък или 5000 броя свине, или 20 000 броя овце или кози, включително агнета или ярета, или 35 000 зайци, или
2. минимум 1000 т кланичен добив на птиче месо годишно, или
3. минимум 450 т годишна продукция от свинско, говеждо и овче месо, или
4. минимум 25 т преработено птиче месо в готови или полуготови храни годишно, или
5. минимум 50 т кланичен добив от заешко месо.
(2) В сектор "Месо и месни продукти" се подпомагат лица, които кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции за предприятия, които са категоризирани от регионалната ветеринарномедицинска служба във II категория предприятия за преструктуриране.
(3) При кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на нови кланици за бели и червени меса изискването по ал. 2 не се прилага.
(4) При кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на нови кланици за бели и червени меса изискванията по ал. 1 се отнасят за предлаганите капацитети и ангажименти след изграждането на предприятията.
(5) При кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции за кланица за червени меса тя трябва да се намира на разстояние не по-малко от 20 км от сухопътната граница на Република България с Република Турция и да бъде разположена в Югоизточен район за планиране, Южен централен район за планиране или Югозападен район за планиране по Закона за регионалното развитие.
(6) При кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции за кланица за бели меса кланицата трябва да се намира на разстояние не по-малко от 20 км от сухопътната граница на Република България с Република Турция.


Чл. 17. (1) В сектор "Рибарство и аквакултури" се подпомагат кандидати, които:
1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) през последните три години имат минимум 250 т годишна преработка на риба и/или други аквакултури или продукти от тях или 120 т преработени рибни продукти годишно;
2. нямат неизплатени парични задължения за доставки на риба и други аквакултури за период от 2 месеца преди кандидатстването, като за целта кандидатите представят декларация;
3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции за предприятия, които са категоризирани от регионалната ветеринарномедицинска служба във II категория предприятия за преструктуриране.
(2) В плана за развитие кандидатите трябва да обосноват, че най-малко 3 на сто от преработената продукция ще бъде под формата на готови и полуготови храни.


Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) (1) Лицата по чл. 7 представят предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т. ч. покупка на оборудване) или извършени предварителни разходи, както и най-малко три оферти за доставка, услуга, работа или предварителен разход на стойност над 10 000 евро.
(2) В договорите и офертите по ал. 1 се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Кандидатите за финансово подпомагане подават молба по образец, утвърдена от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" в областните дирекции (ОД) на агенция САПАРД по място на извършване на инвестицията и прилагат документите съгласно приложение № 3.
(2) Молбата се подава лично от кандидата или от упълномощено от него лице, което представя нотариално заверено пълномощно.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) В случай на нередовност на документите по ал. 1 ОД на агенция САПАРД връща пакета от документи.
(4) След отстраняване на нередовностите кандидатът има право да кандидатства отново.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) В срок до един месец от подаване на молбата ОД на агенция САПАРД:
1. проверяват заявените данни и посочените факти от кандидатите;
2. извършват проверка на място;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) изготвят становище за одобрение или отхвърляне на проекта до централното управление на агенция САПАРД.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) В срок до три седмици от получаването на документите от ОД централното управление на агенция САПАРД:
1. проверява заявените данни и посочените факти от кандидатите;
2. извършва проверка на място;
3. изготвя предложение за одобрение или отхвърляне на проекта до Комисията за избор на проекти.
(2) Предложението за одобрение или отхвърляне на проекта се изготвя въз основа на съответствието на проекта със:
1. условията за предоставяне на финансова помощ по глава втора;
2. критериите за оценка, посочени в приложение № 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) В случай на нередовност на документите или нередовност или непълнота в заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 и 2 централното управление на агенция САПАРД уведомява писмено кандидата, който в 10- дневен срок от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовност и/или непълноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) В случай че след направената оценка по ал. 2, т. 2 проектите наберат еднакъв брой точки, но не могат всички да бъдат финансирани при условия на ограничен бюджет, те се класират в зависимост от готовността на кандидата да участва с повече от 50 на сто собствени средства.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2002 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) В случай на нередовност на документите или нередовност или непълнота в заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 и 2, при несъответствие с условията и критериите по ал. 2 или при неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по ал. 3 или при недостатъчен бюджет, агенция САПАРД писмено уведомява кандидата за отхвърлянето на проекта.
(6) (Предишен текст на ал. 4, изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) В случаите по ал. 5 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 22. (1) Комисията за избор на проекти по чл. 21, ал. 1, т. 3 се назначава от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" и заседава най-малко веднъж на два месеца.
(2) Комисията за избор на проекти дава предложение за одобряване или отхвърляне на проекта до изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".
(3) Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" взема решение за одобрение или отхвърляне на проекта.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2003 г.)


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Всеки кандидат получава уведомително писмо за одобрението или отхвърлянето на проекта до три месеца от приемане на документите в ОД на агенция САПАРД.
(2) В срок 7 работни дни от получаване на уведомителното писмо, че проектът е одобрен, кандидатът следва да се яви в съответната ОД за подписване на договор за отпускане на финансовата помощ.
(3) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 24. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня на подписването на договора по чл. 23, ал. 2.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ


Чл. 25. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция или на част от нея.
(2) Плащането на част от инвестицията се извършва само ако е посочено в инвестиционния проект, размерът на инвестицията надхвърля 750 000 евро и е одобрено от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Плащане в случаите по ал. 2 се извършва на не повече от три пъти, като общата сума не може да надхвърля размера, определен в чл. 5, ал. 2.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) За изплащане на финансовата помощ се кандидатства след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 работни дни от изтичането на срока по чл. 24, ал. 1.
(5) За изплащане на финансовата помощ кандидатът подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", и прилага документи съгласно приложение № 5.


Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" изплаща финансовата помощ по проекта в срок три месеца от постъпване на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи направената инвестиция.
(2) Срокът за плащане по ал. 1 не тече през времето за отстраняване на непълнотите или неточностите в представените документи.


Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Агенция САПАРД одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция. Агенция САПАРД отказва изцяло плащането на финансовата помощ, включително и при наличието на повече от 50 % отклонение в стойността на реално извършените инвестиции спрямо одобрената по договор стойност.
(2) В случаите, когато е отказано изплащане на финансовата помощ, ползвателят не може да подаде друга заявка за плащане по същата инвестиция.


Чл. 27. За период 5 години ползвателят на помощта е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава или да преотстъпва ползването върху придобитите въз основа на одобрения проект активи чрез отдаването им под наем, аренда или по договор за съвместна дейност;
3. да съхранява всички оригинални документи, свързани с инвестицията, които не се изискват в оригинал при подаване на молбата за кандидатстване или заявката за плащане;
4. да не променя мястото на производствената дейност, която се финансира;
5. (нова - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) в двуседмичен срок след окончателното изплащане на финансовата помощ да постави на видно място табела, указваща, че изграждането на обекта или закупуването на оборудването е осъществено с финансовата помощ на програма САПАРД;
6. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) да преработва селскостопански продукти, с изключение на рибните, с произход от страните - членки на Европейския съюз, или от България, Румъния, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Сърбия и Черна гора и бивша Югославска република Македония.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Агенция САПАРД осъществява последващ контрол върху целевото използване на инвестициите за сроковете по чл. 27.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Ползвателите са длъжни да съдействат и предоставят изискваната информация на длъжностни лица на агенция САПАРД и на упълномощени представители на Европейската комисия (ЕК).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Длъжностните лица на агенция САПАРД и представителите на ЕК са длъжни да се легитимират пред ползвателите на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.


Чл. 30. (1) Ползвателят е длъжен да застрахова активите, предмет на инвестицията, в рамките на 5 години в полза на Държавен фонд "Земеделие" срещу рисковете, посочени в приложение № 6.
(2) Ползвателят е длъжен да подновява застрахователния договор всяка година за срока по ал. 1. Застрахователната премия е за сметка на ползвателя.


Чл. 31. (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2010 г., в сила от 23.03.2010 г.) При неизпълнение на условията по чл. 27 и 30 ползвателят на помощта дължи връщане на получената финансова помощ заедно със законната лихва от момента на извършване на нарушението, а когато той не може да бъде установен, от деня на откриването му, но не по-рано от датата на изплащане на финансовата помощ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Мярка" е начинът, по който се прилага определен приоритет от Националния план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000 - 2006 г., като всяка мярка се състои от специфични цели и се финансира съгласно определен бюджет както от страна на Европейската общност, така и от страна на Република България.
2. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и изплатена финансова помощ по програма САПАРД.
3. "Икономическа ефективност" е пълното използване на капацитета на преработвателното предприятие или на негова обособена част, ако проектът се отнася за такава част, и постигане на положителен финансов резултат в края на плана за развитие.
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) "Курсът на обмяна за плащанията от страна на агенция САПАРД" е курсът, определен в предпоследния работен ден на Европейската комисия от месеца, предхождащ месеца, през който разходът е бил вписан в сметките на агенция САПАРД. Датата, на която е издадено платежното нареждане към ползвателя или упълномощеното от него лице, трябва да е датата, посочена в сметките.
5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) "Кланица" е предприятие, използвано за клане и тоалет на животните, чието месо е предназначено за човешка консумация.
6. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.)"Кланица за червени меса" е кланица за едър рогат добитък, свине, овце, включително агнета, и/или кози, включително ярета.
7. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) "Кланица за бели меса" е кланица за птици и/или зайци.
8. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) "Селскостопански продукти" са основните суровини, използвани за преработка в секторите "Вино", "Плодове и зеленчуци", "Мляко и млечни продукти" и "Месо" - грозде, плодове и зеленчуци, мляко, месо и животни.


§ 2. Лицата, подпомогнати по реда на тази наредба, представят при необходимост и други документи извън посочените в приложение № 5, които са изрично упоменати в договора по чл. 23, ал. 2.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Всички документи, които се изискват по тази наредба, следва да бъдат представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език.


§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) При вземане на решение за спиране на приемането на проекти по една или повече инвестиции по мярката решението трябва да бъде обявено най-малко 7 работни дни преди влизането му в сила на електронната страница на Министерството на земеделието и горите и на общодостъпно място в областните дирекции на агенция САПАРД и областните дирекции "Земеделие и гори".


§ 3б. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) При вземане на решение за започване приемането на проекти по една или повече инвестиции по мярката решението трябва да бъде обявено най-малко 10 работни дни преди влизането му в сила на електронната страница на Министерството на земеделието и горите и на общодостъпно място в областните дирекции на агенция САПАРД и областните дирекции "Земеделие и гори.

Заключителни разпоредби


§ 4. (Предишен текст на § 3 - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Наредбата се издава на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители.


§ 5. (Предишен текст на § 4 - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕРАБОТКАТА И МАРКЕТИНГА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И РИБНИ ПРОДУКТИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2002 Г.)

§ 11. Навсякъде в наредбата думите "Функционалната структура по САПАРД" и "ФС" се заменят с "агенция САПАРД".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕРАБОТКАТА И МАРКЕТИНГА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И РИБНИ ПРОДУКТИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 04.05.2007 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕРАБОТКАТА И МАРКЕТИНГА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И РИБНИ ПРОДУКТИ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.03.2010 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.)

Дейности, за които се предоставя безвъзмездна финансова помощ по сектори

1. Вино

- изграждане или реконструиране на преработвателни предприятия;
- оборудване, свързано с подобряване хигиената и качеството на продуктите;
- преработване на субпродуктите и производствените отпадъци и елиминиране или обработване на отпадъците;
- закупуване на оборудване за производство на нови продукти и съвременно пакетиране;
- лаборатории и оборудване за подобряване и контрол на качеството на продуктите (HACCP);
- изграждане на система за управление на качеството съобразно изискванията на ИСО 9000.

2. Плодове и зеленчуци

- изграждане или реконструиране на преработвателни предприятия;
- прилагане на преработвателни технологии за пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене;
- оборудване за подобряване хигиената и качеството на продуктите;
- подобряване опазването на околната среда; пречиствателни станции за механично пречистване на водата;
- преработване на страничните продукти и производствените отпадъци и елиминиране или обработване на отпадъците;
- закупуване на оборудване за производство на нови продукти и съвременно пакетиране;
- лаборатории и оборудване за подобряване и контрол на качеството на продуктите (HACCP);

3. Мляко и млечни продукти

- оборудване за охлаждане и съхраняване, както и за транспортиране на мляко (специализирани камиони - танкери за мляко);
- (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) изграждане и обновяване на преработвателните предприятия;
- оборудване за подобряване хигиената и качеството на продуктите;
- подобряване опазването на околната среда; пречиствателни станции за механично пречистване на водата;
- преработване на субпродуктите и производствените отпадъци и елиминиране или обработване на отпадъците;
- закупуване на оборудване за производство на нови продукти и съвременно пакетиране;
- оборудване за млекосъбирателните пунктове (оборудване за окачествяване на сурово мляко);
- лаборатории и оборудване за подобряване и контрол на качеството на продуктите (HACCP);
- (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) закупуване на специализирана хладилна транспортна техника за превоз на млечни продукти.
Не се отпуска помощ за междинни продукти - масло и сметана на прах.


4. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Месопреработка

- изграждане или реконструиране на кланиците или преработвателните предприятия (свинско, телешко, говеждо, овче, птиче и заешко месо);
- оборудване за подобряване хигиената и качеството на продуктите;
- подобряване опазването на околната среда, пречиствателни станции за механично пречистване на водата;
- пречистване на отпадъчните води в кланиците и птицекланиците, за месопреработвателните предприятия - мазниноуловители;
- преработване на субпродуктите и производствените отпадъци и елиминиране или обработване на отпадъците;
- закупуване на оборудване за производство на нови продукти и съвременно пакетиране;
- лаборатории и оборудване за подобряване и контрол на качеството на продуктите (HACCP);
- осигуряване на добри условия за преработка и кланична обработка на свине, птици, зайци, едър и дребен рогат добитък;
- подобряване условията за съхранение на готовата продукция (изграждане и оборудване на замразителни и хладилни помещения);
- специализиран транспорт за превоз на животни и птици за клане и готова продукция до търговската мрежа; хладилен транспорт за месо и месни продукти;
- изграждане на система за управление на качеството съобразно изискванията на ISO 9000.

5. Рибарство и аквакултури

- внедряване на технологии и оборудване за съхранение на прясна риба в преработвателните предприятия, вкл. охлаждане, производство на лед за съхраняване на рибата и за замразяване;
- изграждане на нови и реконструкция на действащи преработвателни предприятия, внедряване на технологии и техника за първична и дълбочинна преработка на рибата и другите аквакултури за въвеждане на пазарно ориентирани продукти, разширяване на асортимента, подобряване на хигиената и повишаване качеството на рибните продукти и пакетиране;
- преработване на субпродуктите и производствените отпадъци и елиминиране или обработване на отпадъците;
- закупуване на оборудване за производство на нови продукти и съвременно пакетиране;
- лаборатории и оборудване за подобряване и контрол на качеството на продуктите (HACCP).


Приложение № 2 към чл. 1, ал. 3

(Доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.)

Цели на мярка "Подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти" от Националния план за развитие на земеделието и селските райони

1. Подобряване на качеството, представянето и опаковката на продуктите.
2. Подпомагане внедряването на нови технологии, свързани със защитата на околната среда.
3. Подобряване качеството и безвредността на продукцията с оглед постигане на европейските стандарти и изисквания.
4. Рационално използване на субпродуктите особено чрез обработка на отпадъците.
5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Осигуряване на достатъчна, лесно достъпна и качествена суровина на месопреработвателните предприятия чрез строителство и модернизация на кланици и тяхното равномерно географско разпределение.


Приложение № 3 към чл. 19, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.)

Общи документи за всички сектори

1. Молба за кандидатстване (по образец)
2. Бизнесплан (по образец)
3. Копие на решението за съдебна регистрация с копие от учредителния акт
4. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от шест месеца преди датата на кандидатстване.
5. Копие от регистрация по БУЛСТАТ
6. Копие от данъчна регистрация
*7. Копие от документ за самоличност
8. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2003 г.) Писмо за намерение или копия от договорите за изкупуване на най-малко 50 на сто суровини и за реализация на минимум 50 на сто от готовата продукция за предприятието за първата прогнозна година от бизнес плана.
9. (заличена - ДВ, бр. 95 от 2002 г.)
10. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения, издадено от съответната ТДД, в рамките на месеца, предхождащ датата на кандидатстване;
11. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Удостоверение от РУСО, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на кандидатстване, че кандидатът няма задължения към ДОО
12. Декларация, че кандидатът няма просрочени задължения към търговски банки към датата на кандидатстване (по образец)
13. Удостоверение от банките, в които кандидатът има открити банкови сметки, че няма просрочени задължения
14. Декларация, че кандидатът няма просрочени задължения към Държавен фонд "Земеделие" към датата на кандидатстване (по образец)
15. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Копие от положителна оценка за въздействие върху околната среда в случай, че подлежи на задължителна оценка съгласно Закона за опазване на околната среда
16. Копие от разрешително за упражняване на дейността от НВМС и/или ХЕИ
17. Копие от документ за собственост върху земя и/или ДМА, от договор за наем и/или от нотариално заверен и вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и в поземлената комисия аренден договор с минимален срок 5 години и в случай на строителство - копие от договор за учредено право на строеж за срок не по-малък от 10 години, като е допустимо до 1/3 от посочените срокове да са изтекли към датата на кандидатстване


**18. Копия от одобрени проекти и разрешителни за строеж
***19. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т. ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в лева или евро, срок и начин на доставка. В договорите се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси.
****20. Технологичен проект със схема и описание на технологичния процес
21. Копие от диплома за завършено образование в областта на хранително-вкусовата промишленост или от трудова или осигурителна книжка, удостоверяващи професионалния опит на кандидата, респ. на технолога, както и копие от трудов договор на последния
22. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Банково извлечение и/или писмо за намерение за отпускане на кредит от банка и/или от друга финансова институция и/или декларация за осигурени финансови средства за извършване на инвестицията (по образец);
*****23. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Счетоводен баланс за последните три приключени счетоводно финансови години
24. Счетоводен баланс за последния отчетен период
*****25. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Отчет за приходите и разходите за последните три приключени счетоводно финансови години, ведно със справка за производство и продажби на промишлени продукти
26. Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период
*****27. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Справка за дълготрайните активи за последните три приключени счетоводно финансови години
******28. Копие от регистрация по ДДС
29. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Минимум три оферти за доставка на всеки обект на инвестиция, който е на стойност повече от 10 000 евро, включително за всеки един предварителен разход на стойност над 10 000 евро, като цената следва да бъде определена в левове или евро. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на предварителния или окончателния договор. В офертите се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси.
30. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Копие от сертификат за произход за всеки обект на инвестицията (проформа)
*******31. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Разписки и/или фактури и договори, доказващи извършените допустими разходи преди одобрението на проекта. В договорите се описват всички включени в цената данъци.
32. Нотариално заверен образец от подписа на кандидата
33. Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите не се подават от кандидата
34. Декларация за достоверност на подадените документи (по образец)
35. Декларация, че кандидатът не е подпомаган по други програми за същата инвестиция (по образец)
36. Свидетелство за съдимост
37. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Обяснителна записка за всеки от случаите, в които кандидатът е предпочел оферта с по-висока цена от най-ниската предложена

* Документът се представя, само ако кандидатът е ЕТ
** Документите се представят в случай, че се кандидатства за изграждане на нови или реконструкция на съществуващи предприятия или части от тях
***
**** Документът не се изисква при закупуване на специализиран транспорт
*****(изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Документът не се изисква при кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на нови кланици за бели и червени меса
****** Документът се представя, само ако кандидатът е регистриран по ДДС
******* (ново - ДВ, бр. 95 от 2002 г.) Документът се представя в случай, че са били извършени разходи преди одобрението на проекта.


Специфични документи

(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г.)

I. Сектор "Винопроизводство"
1. Копие от удостоверение, че кандидатът е вписан в регистъра на производителите на винено грозде, вино и на продукти от грозде и вино при Национална лозаро-винарска камара.
2. Документ, заверен от Изпълнителната агенция по лозата и виното, за производството за последните три години на минимум 2500 хектолитра вино или продукти от грозде и вино годишно.
*3. Копие на регистрационните карти по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), за земеделски производители, с които кандидатът има сключен договор за изкупуване на суровина или от които кандидатът има подписано писмо за намерение за продажба на суровина.
*4. Становище от Националната служба за растителна защита, че стопанствата на земеделските производители по т. 3 отговарят на списъка на изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните, ветеринарните и фитосанитарните изисквания в земеделските стопанства съгласно т. II на приложение № 4.
5. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Декларация за произход на използваните суровини в преработвателния процес (по образец).
* Документите се представят, в случай че кандидатът има сключен договор за изкупуване на суровина или подписано писмо за намерение за продажба от земеделски производители, отговарящи на списъка на изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните, ветеринарните и фитосанитарните изисквания в земеделските стопанства съгласно т. II на приложение № 4.

II. Сектор "Плодове и зеленчуци"

1. Документ за производството за последните три години на минимум 500 т годишна продукция, а в случай на производство на сушени плодове и зеленчуци - 100 т годишна продукция.
2. Копие от сертификат за качеството на суровините.
*3. Копие на регистрационните карти по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), за земеделски производители, с които кандидатът има сключен договор за изкупуване на суровина или от които кандидатът има подписано писмо за намерение за продажба на суровина.
*4. Становище от регионалната служба за растителна защита, че стопанствата на земеделските производители по т. 3 отговарят на списъка на изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните, ветеринарните и фитосанитарните изисквания в земеделските стопанства съгласно т. II на приложение № 4.
5. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Декларация за произход на използваните суровини в преработвателния процес (по образец).
* Документите се представят, в случай че кандидатът има сключен договор за изкупуване на суровина или подписано писмо за намерение за продажба от земеделски производители, отговарящи на списъка на изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните, ветеринарните и фитосанитарните изисквания в земеделските стопанства съгласно т. II на приложение № 4.

III. Сектор "Мляко и млечни продукти"

1. Копие на договорите за изкупуване на суровини от производители, регистрирани в областните дирекции "Земеделие и гори", ведно с регистрационните им карти по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.).
*2. Копие на регистрационните карти по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999г.), за земеделски производители, с които кандидатът има сключен договор за изкупуване на суровина или от които кандидатът има подписано писмо за намерение за продажба на суровина.
3. Документ, удостоверяващ средногодишна преработка на минимум 3 т сурово мляко на ден за последните три години.
4. Декларация, че кандидатът няма непогасени парични задължения за доставки на сурово мляко за период два месеца преди кандидатстването (по образец).
5. Становище от регионалната ветеринарномедицинска служба, че предприятието е категоризирано във II категория предприятия за преструктуриране.
*6. Становище от регионалната ветеринарномедицинска служба, че стопанствата на земеделските производители по т. 2 отговарят на списъка на изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните, ветеринарните и фитосанитарните изисквания в земеделските стопанства съгласно т. II на приложение № 4.
7. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Декларация за произход на използваните суровини в преработвателния процес (по образец).
* Документите се представят, в случай че кандидатът има сключен договор за изкупуване на суровина или подписано писмо за намерение за продажба от земеделски производители, отговарящи на списъка на изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните, ветеринарните и фитосанитарните изисквания в земеделските стопанства съгласно т. II на приложение № 4.

IV. Сектор "Месопреработка"

*1. Документ, удостоверяващ годишен кланичен добив минимум 1000 броя едър рогат добитък или 5000 броя свине, или 20 000 броя дребен рогат добитък, или 35 000 зайци за последните три години,
или
Документ, удостоверяващ годишен кланичен добив на птиче месо минимум 1000 т за последните три години,
или
Документ, удостоверяващ минимум 450 т годишна продукция от свинско, говеждо и овче месо за последните три години,
или
Документ, удостоверяващ минимум 25 т годишна преработка на птиче месо в готови или полуготови храни за последните три години,
или
Документ, удостоверяващ минимум 50 т годишен кланичен добив от заешко месо за последните три години.
2. Копие на регистрационните карти по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), за земеделски производители, с които кандидатът има сключен договор за изкупуване на суровина или от които кандидатът има подписано писмо за намерение за продажба на суровина. Документът се представя, в случай че кандидатът има сключен договор за изкупуване на суровина или подписано писмо за намерение за продажба от земеделски производители, отговарящи на списъка на изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните, ветеринарните и фитосанитарните изисквания в земеделските стопанства съгласно т. II на приложение № 4.
3. Становище от регионалната ветеринарномедицинска служба, че стопанствата на земеделските производители по т. 2 отговарят на списъка на изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните, ветеринарните и фитосанитарните изисквания в земеделските стопанства съгласно т. II на приложение № 4. Документът се представя, в случай че кандидатът има сключен договор за изкупуване на суровина или подписано писмо за намерение за продажба от земеделски производители, отговарящи на списъка на изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните, ветеринарните и фитосанитарните изисквания в земеделските стопанства съгласно т. II на приложение № 4.
*4. Становище от регионалната ветеринарномедицинска служба, че предприятието е категоризирано във II категория предприятия за преструктуриране.
5. Документ от регионалната ветеринарномедицинска служба, удостоверяващ, че кланицата е разположена или ще бъде разположена на разстояние не по-малко от 20 км от сухопътната граница на Република България с Република Турция. Документът се изисква при кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за кланици за бели и червени меса, които са разположени или ще бъдат разположени в Югоизточен район за планиране или Южен централен район за планиране по Закона за регионалното развитие.
6. Документ от регионалната ветеринарномедицинска служба, удостоверяващ за какъв тип месо се кандидатства. Документът се изисква при кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за кланици за бели и червени меса.
*7. Становище от регионалната ветеринарномедицинска служба, че технологичният проект е в съответствие с ветеринарните и санитарните изисквания за привеждане на предприятието в съответствие с изискванията за I категория предприятия за преструктуриране.
8. Становище от регионалната ветеринарномедицинска служба, че технологичният проект е в съответствие с ветеринарните и санитарните изисквания за изграждане на нови кланици за червени и бели меса. Документът се изисква при кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за кланици за бели и червени меса.
9. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Декларация за произход на използваните суровини в преработвателния процес (по образец).
* Документите не се изискват при кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на нови кланици за бели и червени меса.

V. Сектор "Рибарство и аквакултури"

1. Документ, удостоверяващ годишна преработка през последните три години на минимум 250 т суровина от риба и/или други аквакултури или 120 т готова продукция годишно от тях.
2. Декларация, че кандидатът няма непогасени парични задължения за доставка на риба и други аквакултури за период два месеца преди кандидатстването (по образец).
3. Становище от регионалната ветеринарномедицинска служба, че предприятието е категоризирано във II категория предприятия за преструктуриране.
*4. Копие на регистрационните карти по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), за земеделски производители, с които кандидатът има сключен договор за изкупуване на суровина или от които кандидатът има подписано писмо за намерение за продажба на суровина.
*5. Становище от регионалната ветеринарномедицинска служба, че стопанствата на земеделските производители по т. 4 отговарят на списъка на изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните, ветеринарните и фитосанитарните изисквания в земеделските стопанства съгласно т. II на приложение № 4.
*Документите се представят, в случай че кандидатът има сключен договор за изкупуване на суровина или подписано писмо за намерение за продажба от земеделски производители, отговарящи на списъка на изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните, ветеринарните и фитосанитарните изисквания в земеделските стопанства съгласно т. II на приложение № 4.


Приложение № 4 към чл. 21, ал. 2, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2006 г.)

Критерии за оценка на проекти
I. Проектите ще бъдат оценявани по следните критерии:

Критерий Показател Точки Макс.
      брой точки
1. Подобряване на Дял на преработената суровина за първата Дял: 30
  качеството на прогнозна година на бизнеса плана, която - над 50 % - 30 точки;  
  продуктите ще бъде доставена от селскостопански про- - от 30 % до 50 % -  
    изводители, отговарящи на изискванията в 20 точки;  
    областта на опазване на околната среда, - от 10 % до 30 % -  
    хигиената и хуманното отношение към 10 точки;  
    животните, ветеринарните и фитосанитар- - по-малко от 10 % -  
    ните изисквания в земеделските стопанства 0 точки  
    съгласно т. II на приложение № 4    
2. Приемане на ев- Предприятието, за което се кандидатства за "да" - 60 точки 60
  ропейските вете- предоставяне на безвъзмездна финансова "не" - 0 точки  
  ринарно-санитар- помощ, е категоризирано от Националната    
  ни стандарти от ветеринарномедицинска служба във II кате-    
  преработвателни- гория по преструктуриране съгласно нейните    
  те предприятия вътрешните процедури за групиране на пред-    
  на селскостопан- приятията от тези сектори в зависимост от    
  ска продукция степента, в която отговарят на изискванията    
    на българското и европейското законодател-    
    ство в областта на ветеринарно-санитарни и    
    хигиенни изисквания. И след изпълнение на    
    проекта ще отговори изцяло на изисквания-    
    та на българското и европейското законода-    
    телство в областта на ветеринарно-санитарни    
    и хигиенни изисквания    
3. Подпомагане на Предприятието, за което се кандидатства за "да" - 5 точки 5
  фирми от селски предоставяне на безвъзмездна финансова по- "не" - 0 точки  
  райони и планин- мощ, е или ще бъде разположено в селски    
  ски населени район съгласно т. III на приложение № 4    
  места или в планинско населено място съгласно т. IV    
    на приложение № 4    
4. Подпомагане на Предприятието, за което се кандидатства за "да" - 5 точки 5
  фирми от изоста- предоставяне на безвъзмездна финансова "не" - 0 точки  
  нали селски помощ, е или ще бъде разположено в изос-    
  райони танал селски район съгласно т. V на прило-    
    жение № 4    
  Общо     100

За кланиците за бели и червени меса, в случай на равни точки по четирите критерия за оценка на проектите, на проекта на кандидата, който има най-голям кланичен добив (в тонове) за предходните 3 години, считано от датата преди кандидатстване, се дават допълнително 5 точки.

II. Изисквания в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните, ветеринарни и фитосанитарни изисквания в земеделските стопанства
1. Общи изисквания
Екологични изисквания
GR01 В крайбрежните заливаеми ивици на реките
  не се складират пестициди, органични и минерални торове, не се
  депонират и не се третират отпадъци
GR02 В крайбрежните заливаеми ивици на реките
  не се строят животновъдни ферми и стопански постройки
GR03 В крайбрежните заливаеми ивици на реките
  не се мият и обслужват транспортни средства и техника
GR04 В крайбрежните заливаеми ивици на реките
  не се засаждат трайни насаждения с плитка коренова система
GR05 Да не се мият опаковки, специални облекла
  и оборудване, свързани с торенето, в реки, язовири и други
  повърхностни водни обекти
GR06 Да не се тори в пояс II на санитарно-охрани-
  телната зона [1] на водоизточниците за питейно-битово
  водоснабдяване, в които съдържанието на нитрати е по-високо
  от 35 милиграма на литър
GR07 Стърнищата и други растителни остатъци не
  се изгарят в земеделските земи
GR08 Използването на утайки от пречистването на
  отпадъчни води за нуждите на земеделието се извършва
  само с разрешение от специализираните органи на
  Министерството на земеделието и горите и Министерството
  на околната среда и водите
GR09 Не се използват води за напояване, които съ-
  държат вредни вещества над допустимите норми 2 категория
GR10 Животновъдното стопанство има съоръже-
  ние за събиране и обезвреждане на отпадните води, вредните
  вещества и другите отпадъци, които замърсяват почвата
GR11 Отглеждането и възпроизводството на сел-
  скостопанските животни се осъществява в обекти с достатъчна по
  площ земя за оползотворяване на биологичните отпадъци
GR12 Изградените противоерозионни и хидроме-
  лиоративни съоръжения не се унищожават или променят без
  изрично съгласие на съответните държавни органи (регионални
  инспекции по околна среда и води, Агенция по почвени ресурси)
[1] Дали дадена площ попада в санитарно-охранителна зона и в кой пояс е отбелязано в документите за собственост, информацията е налична и в регионалните служби на МЗГ, както и в кметствата на общините.
2. Специфични изисквания
I. Растителна защита (когато стопанството
се занимава с растениевъдство)
SRPP01 Земеделските производители водят редовно
  системни наблюдения за появата, разпространението и плътността на
  икономически важните неприятели и плевели, степента на нападение от
  икономически важни болести по земеделските култури, които отглеждат
SRPP02 Земеделските производители информират
  регионалните служби за растителна защита при всяка нехарактерна
  проява на симптоми от болести и поява на непознати неприятели по
  земеделските култури, които отглеждат
SRPP03 Земеделските производители уведомяват
  РСРЗ преди извършване на растителнозащитни мероприятия с наземна
  и авиационна техника
SRPP04 Техниката за растителна защита е премина-
  ла технически преглед пред регионалната служба на
  Контролно-техническа инспекция (РСКТИ), което се удостоверява със
  служебна бележка от РСКТИ и талон за технически преглед
SRPP05 Земеделските производители разполагат с
  площадка за измиване на техниката за приложение на ПРЗ, с шахта за
  отпадните води
SRPP06 Земеделските производители, които извър-
  шват сами растителнозащитни дейности, имат склад за съхранение на
  ПРЗ
SRPP07 Складът за съхранение на ПРЗ е разположен
  така, че в радиус от 60 м да няма жилищни площи, магазини за
  хранителни стоки, далеч от водоеми, питейни води и др.
SRPP08 Складът за съхранение на ПРЗ има обособе-
  ни части, което да позволява продуктите да бъдат съхранявани по
  отделни групи; на едно място не се съхраняват несъвместими от
  притовопожарна гледна точка на ПРЗ
SRPP09 Складът за съхранение на ПРЗ отговаря на
  противопожарните изисквания
SRPP10 Складът има обособена тоалетна и баня с
  течаща топла и студена вода
SRPP11 Складът за съхранение на ПРЗ има обособе-
  но отделно помещение-офис
SRPP12 Складът за съхранение на ПРЗ има вентила-
  ционна система (за непрекъснато пречистване на въздуха)
SRPP13 Складът за съхранение на ПРЗ и прилежа-
  щата му площ са оградени с висока стоманена мрежа и са включени в
  охранителна система СОТ
SRPP14 В и К системата в склада за съхранение на
  ПРЗ няма връзка с обществената В и К система за питейна вода
SRPP15 Когато земеделският производител извърш-
  ва сам растителнозащитните мероприятия, има циментирана шахта,
  затворена с капак, в която могат да се унищожават чрез изгаряне
  книжни и пластмасови опаковки
SRPP16 Земеделските производители купуват ПРЗ
  от лицензирани търговци, като ползват списъка на разрешените за
  предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита,
  регистрирани торове и подобрители на почвата за съответната година,
  който се издава от Националната служба за растителна защита и може
  да бъде намерен в съответните РСРЗ по места, в сайта на НСРЗ в
  рамките на уебстраницата на Министерството на земеделието и горите
SRPP17 Продуктите за растителна защита (ПРЗ) от
  първа категория за употреба се прилагат от или под контрола на агроном
  със специалност "Растителна защита"
SRPP18 Земеделските производители прилагат про-
  дукти за растителна защита, разрешени за употреба на територията на
  страната, като ползват списъка на разрешените за предлагане на
  пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрирани торове
  и подобрители на почвата за съответната година, който се издава от
  Национална служба за растителна защита и може да бъде намерен в
  съответните РСРЗ по места, в сайта на НСРЗ в рамките на интернет
  страницата на Министерството на земеделието и горите
SRPP19 Земеделските производители притежават
  удостоверение от Централната лаборатория за контрол на пестициди,
  нитрати, тежки метали и торове за направена проверка на растителен
  материал за контрол на остатъчните количества от пестициди
SRPP20 При създаване на маточни градини, овощни
  и лозови маточници и разсадници земеделските производители
  притежават задължително документ от РСРЗ за здравното състояние на
  почвата. Документът се издава от всяка една РСРЗ в страната
SRPP21 На площи, заразени с картофена цистообра-
  зуваща нематода, не се отглеждат: картофи, домати, патладжан и
  растения, предназначени за разсаждане, което се удостоверява със
  здравно свидетелство за нематологичен анализ, издадено от РСРЗ
SRPP22 Не се използва посевен и посадъчен мате-
  риал, без той да притежава фитосанитарен паспорт или здравно
  свидетелство от РСРЗ
SRPP23 Земеделските производители на овощен и ло-
  зов посадъчен материал и семепроизводителите, посочени в
  приложение № 5, част А на Наредба № 1 за фитосанитарен контрол,
  притежават удостоверение за регистрация в официалния регистър на
  РСРЗ съгласно чл. 33, ал. 1
SRPP24 Земеделските производители използват
  предпазно работно облекло при извършване на растителнозащитни
  дейности
SRPP25 Последното растителнозащитно мероприя-
  тие е извършено така, че да е спазен карантинният срок на ПРЗ при
  прибирането на реколтата, което се отбелязва в дневника за
  проведените химични обработки и употребени торове, подобрители на
  почвата и биологично активни вещества
 
II. Животновъдство (когато стопанството се за-
нимава с животновъдство в изброените области)
1. Млечно животновъдство
 
SRAM01 Млекодобивните стопанства и млекосъбирателните пунктове
  са регистрирани в регионалните ветеринарномедицински служби
  (РВМС)
SRAM02 Оборите и прилежащите помещения, свързани с обслужването
  на животните, са чисти, подредени и в добро хигиенно състояние
SRAM03 В обора или прилежащите му помещения няма натрупване на
  оборски тор или други отпадъци
SRAM04 Оборският тор и другите отпадъци редовно се отстраняват
  от помещенията
SRAM05 Отделенията в обора се поддържат сухи, а при необходимост
  се покриват с постелъчен материал
SRAM06 Доилната зала, помещенията за събиране и съхранение на млякото,
  помещенията за почистващите средства, съоръженията и
  оборудването за доене на млякото в тях се поддържат чисти,
  подредени и в добро състояние
SRAM07 Дезинфекцията на оборите и помещенията се извършва по
  начин, който не позволява смесване на препаратите за почистване и
  дезинфекция с млякото или замърсяването му
SRAM08 В обора и доилната зала се допуска влизането само на
  млекодайни животни
SRAM09 Гризачи, насекоми и други вредители се унищожават системно
   
SRAM10 Химикалите, лекарствата и други подобни материали се държат
  на безопасно място в заключени помещения или шкафове
SRAM11 В обора не се съхраняват фуражи, които могат да окажат
  неблагоприятно влияние върху млякото
SRAM12 Помещенията за доене и първична обработка на млякото,
  както и МСП, са с лесно почистващи се стени и подове
SRAM13 Помещенията за доене и първична обработка на млякото,
  както и МСП, са с настилка на пода, която улеснява оттичането на
  течности и отпадъци
SRAM14 Помещенията за доене и първична обработка на млякото,
  както и МСП, са с подходяща вентилация и осветление
SRAM15 Помещенията за доене и първична обработка на млякото, както
  и МСП, са с осигурен подходящ и достатъчен достъп на питейна
  вода
SRAM16 Помещенията за доене и първична обработка на млякото, както и
  МСП, разполагат с добра изолация от всякакви източници на
  замърсяване
SRAM17 Помещенията за доене и първична обработка на млякото, както и
  МСП, разполагат с уреди и съоръжения, лесни за измиване,
  почистване и дезинфекциране
SRAM18 Помещенията за съхранение на млякото във фермите и МСП са
  оборудвани с подходящи съоръжения за охлаждане на млякото
SRAM19 Помещенията за съхранение на млякото във фермите и МСП са
  защитени срещу вредители
SRAM20 Помещенията за съхранение на млякото във фермите и МСП са
  добре изолирани от всякакви помещения, в които се държат животни
SRAM21 Доилните апарати се разполагат върху чист под
SRAM22 Доилните апарати осигуряват защита на млякото през цялото
  време на доенето
SRAM23 Доилните апарати са конструирани така, че да позволяват
  поддържането на вътрешните повърхности чисти
SRAM24 Технологичното оборудване, инструментите или техните
  повърхности,
  които влизат в контакт с млякото, са произведени от материали, които
  не взаимодействат със суровото мляко, не променят
  физико-химичния му състав, не отделят токсични вещества и мирис,
  не придават допълнителен привкус, устойчиви са на корозионното
  действие, издържат на постоянно почистване и дезинфекция;
  вътрешната повърхност на материалите е гладка и не е боядисана
SRAM25 Съоръженията, използвани за доенето, механичните доилни
  апарати и цистерни, влизащи в контакт с млякото, се почистват и
  дезинфекцират след употреба
SRAM26 Съоръженията се почистват, измиват и де-
  зинфекцират преди последваща употреба, в случай че са били
  транспортирани
SRAM27 След почистване и дезинфекция съоръженията се изплакват
  с питейна вода
SRAM28 Оборудването и четките за почистване и дезинфекция се
  съхраняват отделно
SRAM29 Млекосъбирателните пунктове имат съоръжения за
  охлаждане или подходящи средства за охлаждане на млякото и ако
  същото се съхранява в млекосъбирателни пунктове - охлаждаща
  инсталация за съхранение
SRAM30 Млекосъбирателните пунктове имат цен-
  трофуга или друга апаратура, подходяща за физическото му
  пречистване, когато млякото се пречиства в млекосъбирателния пункт
SRAM31 Млекосъбирателните пунктове имат съоръ-
  жения за измерване на количеството и вземане на средна проба и за
  първичен анализ
SRAM32 Млекосъбирателните пунктове имат хладилник за съхранение
  на контролните проби от суровото мляко
SRAM33 В млекосъбирателните пунктове се води дневник
  за постъпващите сурови млека
SRAM34 В млекосъбирателните пунктове се поддържа папка с
  уведомителни писма за резултатите от изследванията на суровото
  мляко по показателите ОБМ, ОБСК и инхибитори
SRAM35 В млекосъбирателните пунктове имат списък на млеко-
  производителите, предаващи сурово мляко, и на броя на
  млекодайните животни, от които то се добива, като списъкът е
  заверен от кмета и лицензирания ветеринарен лекар на населеното
  място
SRAM36 Млекосъбирателните пунктове имат обявено работно време
SRAM37 След изпразване охладителните вани се почистват, дезинфекцират
  и се оставят отворени до следващата им употреба
SRAM38 Едрите преживни млекодайни животни, от които се добива
  млякото, имат ветеринарномедицински паспорт
SRAM39 Всички млекодайни животни са маркирани и са в добро
  хигиенно състояние
SRAM40 Сурово мляко се добива от животни, които не са заразени от
  туберкулоза, бруцелоза или други заразни болести, предаващи се
  на човека чрез млякото
SRAM41 Не се добива мляко от животни, страдащи от инфекции на гюловия
  и храносмилателния апарат, както и с видими рани и възпаления по
  вимето
SRAM42 Млекодайни животни не са третирани с вещества, опасни за
  здравето на човека, които се отделят чрез млякото
SRAM43 Козите, овцете и биволите се изследват за туберкулоза,
  в случай че се отглеждат заедно с крави
SRAM44 Суровото мляко не се заплаща, ако е добито от животни,
  които са третирани с вредни за човека вещества за стимулиране на
  угояването и растежа на животните
SRAM45 Суровото мляко не се заплаща, ако съдържа остатъци от
  субстанции, които превишават позволеното ниво
SRAM46 Преди започване на доенето на всяко млекодайно животно
  се почистват млечните папили, вимето и ако е необходимо -
  слабините, бедрата и коремът
SRAM47 Преди издояването на всяко млекодайно животно доячът
  извършва пробно доене в отделен съд за установяване на промени
  във външния вид на млякото
SRAM48 Всяко лице, заето с доенето на млякото, преминава
  предварителни и периодични медицински прегледи
SRAM49 Чашките или спрейовете за дезинфекция на млечните папили
  на млекодайните животни се използват непосредствено след
  доенето
SRAM50 Средствата за почистване и дезинфекция на млечните папили
  са одобрени от НВМС
SRAM51 Доячите и лицата, заети с обработката на млякото, носят
  подходящо чисто работно облекло
SRAM52 Доячите измиват ръцете си непосредствено преди доенето
  и при замърсяването им
SRAM53 Откритите рани и охлузванията по ръцете се превързват
  с непромокаема превръзка
SRAM54 В близост до мястото на доене са разположени мивки за
  измиване на ръцете
SRAM55 След издояване млякото се съхранява в отделно помещение
SRAM56 Помещенията за доене и първична обработка на млякото,
  както и МСП, се използват само за дейности, свързани с обработка
  на млякото и оборудването за доене
SRAM57 Гюмовете с мляко са покрити, докато са в обора и до
  преместването им в МСП
SRAM58 Когато млякото се прецежда в млекодобивното стопанство,
  използваният филтър се сменя или почиства редовно преди всяко
  доене
 
2. Свиневъдство
 
SRSM01 Свиневъдните стопанства са регистрирани в регионалните
  ветеринарномедицински служби (РВМС)
SRSM02 Всички свине, намиращи се в стопанствата, са идентифицирани
  с индивидуални жълти пластмасови ушни марки на лявото ухо
SRSM03 Теренът, на който е изградено свиневъдното стопанство,
  е най-малко на 2 м над нивото на подпочвените води и с подходящ
  наклон за оттичане на повърхностните води
SRSM04 Теренът, на който е изградено свиневъдното стопанство,
  е на разстояние най-малко 500 м от кланици, предприятия за
  производство на месни продукти и предприятия за обезвреждане на
  отпадъци от животински произход
SRSM05 Теренът, на който е изградено свиневъдното стопанство,
  е разположен на подветрената страна на селището и е защитен от
  постоянно духащи ветрове и студени течения
SRSM06 Свиневъдното стопанство има трайна ограда, висока 1,5 -
  2 м, и отстои най-малко на 10 - 25 м от сградите, в които се отглеждат
  свине
SRSM07 Свиневъдното стопанство разполага с ветеринарно-
  санитарен филтър - мокър или сух:
  сух - за обекти с капацитет до 700 места за угояване и развъдни за
  свине-майки до 100 места
  мокър - повече от 700 места за угояване и развъдни над 100 места за
  свине-майки
SRSM08 Свиневъдното стопанство разполага със заключващ
  се вход-изход за моторни превозни средства с дезинфекционна
  площадка
SRSM09 Свиневъдното стопанство разполага с рампа за товарене
  и разтоварване на свине
SRSM10 Свиневъдното стопанство разполага с рампа за разтоварване
  на фураж
SRSM11 Свиневъдното стопанство разполага с хла-дилно помещение
  или хладилник за съхраняване на трупове на умрели свине
SRSM12 Свиневъдното стопанство е обозначено с табела с надпис
  "Забранява се достъпът на външни лица"
SRSM13 Свиневъдното стопанство има карантинно(адаптационно)
  помещение, изолирано от производствените сгради
SRSM14 Свиневъдното стопанство има канализационна система
  за отвеждане на твърдите и течните отпадъци, която позволява
  извършване на дезинфекция
SRSM15 Свиневъдното стопанство разполага с оборудване за обработка
  и съхранение на твърд и течен тор, достатъчен за срок 8 седмици
SRSM16 Помещенията, в които се отглеждат свине, са недостъпни
  за други животни, гризачи и птици
SRSM17 На входа на всяко помещение, в което се отглеждат свине,
  е поставена вана за дезинфекция на обувките
SRSM18 Помещенията, в които се отглеждат свине, са изградени
  от материали, които лесно могат да се почистват, дезинфекцират и не
  оказват вредно въздействие върху животните
SRSM19 Помещенията, в които се отглеждат свине, имат обезопасена
  електрическа инсталация и електроуреди
SRSM20 Помещенията, в които се отглеждат свине, осигуряват необходимия
  въздухообмен чрез естествена вентилация или вентилационна система
SRSM21 В помещенията, в които се отглеждат свине, вредните газове
  не надвишават следните концентрации - въглероден двуокис - 0,3 %,
  амоняк - 0,2 %, сероводород - 0,001 %
SRSM22 Помещенията, в които се отглеждат свине, осигуряват възможност
  на животните да лягат и стават без затруднение. При групово
  отглеждане на подрастващи прасета и прасета за угояване на всяко от
  тях е осигурена свободна подова площ най-малко:
  0,15 кв. м - за прасета с тегло до 10 кг;
  0,20 кв. м - за прасета с тегло от 10 до 20 кг;
  0,30 кв. м - за прасета с тегло от 20 до 30 кг;
  0,40 кв. м - за прасета с тегло от 30 до 50 кг;
  0,55 кв. м - за прасета с тегло от 50 до 80 кг;
  0,75 кв. м - за прасета с тегло от 80 до 110 кг;
  1 кв. м - за прасета с тегло над 110 кг
SRSM23 За всяка женска свиня след първо заплождане и за всяка
  бременна свиня-майка, когато се отглеждат в отделни групи от 6 до 40
  животни, е осигурена свободна подова площ най-малко:
  1,64 кв. м - за женска свиня след първо за-
  плождане;
  2,25 кв. м - за свиня-майка
SRSM24 В помещенията, в които се отглеждат свине,
  се осигурява видимост между отделните животни
SRSM25 Помещенията, в които се отглеждат свине,
  имат подове, равни, сухи и твърди и не позволяват подхлъзване
SRSM26 Помещенията, в които се отглеждат свине,
  имат суха и безвредна постеля
SRSM27 Помещенията, в които се отглеждат свине, имат изкуствено
  осветление - не по-малко от 40 лукса през деня с намаляваща през
  нощта интензивност до 30 лукса
SRSM28 В помещенията, в които се отглеждат свине, максималното
  ниво на шум е не повече от 85 децибела
SRSM29 Помещенията, в които се отглеждат свине, имат съоръжения
  за хранене и поене на животните, изградени по начин, който не допуска
  замърсяване на фуража и водата
SRSM30 Родилните боксове са чисти, сухи, отцедливи и снабдени
  с парапети за предпазване на новородените прасенца, като
  температурата на въздуха в помещенията за отглеждане се поддържа
  от 12 до 25 °С
SRSM31 За бозаещите прасета има топлинен източник,
  който осигурява температура на въздуха:
  от 30 до 33 °С за прасета от 1- до 3-дневна възраст;
  от 28 до 30 °С за прасета от 3- до 7-дневна възраст;
  от 25 до 28 °С за прасета от 7- до 14-дневна възраст;
  от 23 до 26 °С за прасета от 14- до 21-дневна възраст;
  от 19 до 22 °С за прасета от 21- до 28-дневна възраст;
  от 16 до 18 °С за прасета от 28- до 35-дневна възраст
SRSM32 Работниците, обслужващи свинете, притежават заверени
  здравни книжки от съответните здравни органи
SRSM33 Работниците, обслужващи свинете, не внасят храна
  от животински произход в животновъдния обект
SRSM34 Работниците, обслужващи свинете, не отглеждат свине
  за лична консумация в стопанството
SRSM35 Работниците, обслужващи свинете, имат индивидуално
  работно облекло
SRSM36 Ветеринарният лекар, обслужващ обекта, води дневник за
  здравословното състояние на животните
SRSM37 Ветеринарният лекар, обслужващ обекта, води дневник за
  извършени ваксинации, диагностични изследвания и манипулации
SRSM38 Ветеринарният лекар, обслужващ обекта, води дневник за
  броя на умрелите животни
 
3. Зайцевъдство
 
SRRM01 Зайцефермата е осигурена с питейна вода
SRRM02 Зайцефермата осигурява възможности за озеленяване на обекта
   
SRRM03 Зайцефермата е на отстояние от други животновъдни обекти
  или животновъдни комплекси. За зайцеферма с над 100 бр. зайци -
  не по-малко от 1000 метра
SRRM04 Зайцефермата е на отстояние от пътищата от републиканската
  пътна мрежа; за зайцеферма с над 100 бр. зайци - не по-малко от 500 м
SRRM05 Зайцефермата е на отстояние от железопътна линия;
  за зайцеферма с над 100 бр. зайци - не по-малко от 350 м
SRRM06 Зайцефермата е на отстояние от индустриални предприятия,
  чието производство е свързано с отделяне в атмосферата на вредни
  за животните вещества
SRRM07 Размерите на помещенията за животни са съобразени с
  оптималната площ за едно животно:
 
Поставяне в клетка
 
Тегло Минимална площ Минимална висо-
в кг на пода на клетката, чина на клетката,
  кв. см см
Заек 1 кг 1400 30
Заек 2 кг 2000 30
Заек 3 кг 2500 35
Заек 4 кг 3000 40
Заек 5 кг 3600 40
 
Поставяне в клетки на зайци за размножаване
 
Тегло на Минимална Минимална Минимална
зайкиня- площ на клет- височина площ на гнез-
та, кг ката на зай- на клетката, дото за мал-
  кинята и мал- см ките, кв. м
  ките й, кв. м    
1 0,30 30 0,10
2 0,35 30 0,10
3 0,40 35 0,12
4 0,45 40 0,12
5 0,50 40 0,14
       

Забележка. Минималната площ на пода на клетката на зайкинята и нейните малки включва площта на гнездото на малките.
SRMM08 Спазва се температура в помещенията за зайци,
  отглеждани в клетки - оптимална температура от 20 до 28 °С.
SRMM09 Теренът е с възможно изложение на животновъдните сгради
  на юг-югоизток или югозапад
SRMM10 Профилът на терена е равен, с минимален наклон не по-малък
  от 1 % и ниво на подпочвените води не по-малко от 2 м от
  повърхността на терена
SRMM11 Теренът осигурява възможност за разполагане на сградите и
  съоръженията във фермата съобразно физиологичните потребности
  на животните и вида на крайния продукт
SRMM12 Зайцефермата е разделена на две изолирани една от друга зони:
  1. зона А - Бяла зона; в зона А са разположени сградите за
  отглеждане на зайци и пряко обслужващите ги спомагателни сгради
  и съоръжения;
  2. зона Б - Черна зона; в зона Б са разположени административно-
  битови сгради,складове, работилници, гаражи и др.
SRMM13 Стените и подовете на помещенията и съоръженията за зайци
  са изградени от материал с особено устойчиви повърхности, за да
  издържат на износването, причинено от движението на животните,
  както и на измиването и дезинфекцията, които се предвиждат по
  технология
SRMM14 Всяко оборудване или прикрепени елементи в помещенията
  са допълнително защитени, така че да не могат да бъдат
  повреждани от животните
SRMM15 Всяко оборудване или прикрепени елементи в помещенията
  са допълнително защитени, така че да не могат животните сами да се
  нараняват от съприкосновение с тях
SRMM16 Зайцефермата разполага с отделени помещения и съоръжения,
  където се извършват ветеринарномедицински прегледи или
  профилактични и лечебни манипулации
 
4. Птицевъдство
 
SRPM01 Птицефермата е изградена съобразно строителните
  изисквания и нормите за осигуряване на здравната защита на
  селищната среда и прилежащата й територия
SRPM02 Помещенията за отглеждане на птици са разположени
  в най-изолираната отцедлива част на птицефермата и са с южно или
  югоизточно изложение. Теренът около помещенията за отглеждане
  на птици е затревен и частично залесен
SRPM03 Помещенията за отглеждане на пуйки са близо до пасище
SRPM04 Помещенията за отглеждане на патици и гъски са близо
  до пасище и водни площи
SRPM05 На 1 кв. м от пода на помещението за отглеждане на птици
  се отглеждат не повече от:
  5 - 6 кокошки от леките яйценосни породи;
  4 - 5 от общоползвателните породи;
  3 патици;
  2 гъски;
  2 пуйки
SRPM06 За кокошка и патица е необходим 0,8 куб.м, за гъска и пуйка
  2 куб. м въздух. Броят на подрастващите и на птиците за угояване на
  1 кв. м се увеличава 1,5 - 2,5 пъти
SRPM07 Помещенията за отглеждане на птици се поддържат сухи
   
SRPM08 Помещенията за отглеждане на птици се поддържат почистени
   
SRPM09 Помещенията за отглеждане на птици се поддържат достатъчно
  осветени
SRPM10 Помещенията за отглеждане на птици са водоснабдени
  с питейна вода
SRPM11 Помещенията за отглеждане на птици са електрифицирани
  с двойно захранване
SRPM12 Помещенията за отглеждане на птици са с добра вентилация,
  без да се допуска течение (особено през зимата)
SRPM13 Птицефермата е разделена на две изолирани една от друга зони:
SRPM14 1. зона А - Бяла зона; в зона А са разположени сградите
  за отглеждане на птиците и пряко обслужващите ги спомагателни
  сгради и съоръжения
SRPM15 2. зона Б - Черна зона; в зона Б са разположени административно-
  битови сгради,складове, работилници, гаражи и др.
SRPM16 На всеки изход от птицефермата има съоръжения за дезинфекция
  на транспортните средства и хората
SRPM17 Вътрешната транспортна мрежа не кореспондира пряко с
  външните пътища
SRPM18 Помещенията за отглеждане на малки пилета са осигурени
  с отопление
SRPM19 Помещенията за отглеждане са осигурени с необходимия
  брой хранилки, за да се хранят едновременно всички птици
SRPM20 Хранилките осигуряват свободен достъп на птиците до храната,
  без да разпиляват фуража, лесно се почистват и дезинфекцират
SRPM21 3а новоизлюпените птици се използват плоски хранилки,
  които се заменят през 10 - 15 дни
SRPM22 Помещенията за отглеждане са осигурени с достатъчно поилки,
  които са направени така, че птиците ги използват лесно, без да се
  мокрят и да замърсяват водата (на 50 бр. пилета или пуйчета е
  осигурена минимум една пластмасова поилка с вместимост 2,5 л)
SRPM23 Височината на поилките е съобразена с вида и възрастта
  на птиците
SRPM24 Помещенията за отглеждане са осигурени с достатъчно гнезда
  за снасяне - едно гнездо за 15 - 20 кокошки
SRPM25 Гнездата за снасяне на пуйките и гъските са разположени на
  50 см височина от пода
SRPM26 Гнездата за снасяне на патиците и гъските са разположени на
  пода и са застлани със слама, сено или талаш
SRPM27 В помещението за кокошки и пуйки са осигурени достатъчно
  и подходящи кацалки, които са на височина 0,75 - 1,0 м от пода -
  всички на една височина
SRPM28 В помещението има пепелна баня - дървено сандъче с размери
  70/125/20 см, в което се поставят дървесна пепел и пясък
SRPM29 Помещенията имат достатъчно място, необходимо за
  развитието на птиците - на 1 кв. м се отглеждат:
  20 - 25 пилета до 30-дневна възраст;
  15 - 20 на 31 - 45-дневна възраст;
  10 - 15 на 46 - 60-дневна възраст и
  8 - 10 над 60-дневна възраст
SRPM30 В помещението е осигурен свеж въздух, без неприятна миризма
  на сероводород или амоняк и средна влажност
SRPM31 Отворите на вентилаторите, вратите към производствените
  помещения
  и прозорците на складовите помещения са обезопасени срещу
  проникването на птици, различни от отглежданите и от гризачи
SRPM32 Към сградите за отглеждане на носачки родители са
  предвидени помещения за фумигация на яйцата
SRPM33 Отделните сгради за птици в производствения център
  са разположени на разстояние не по-малко от 20 до 60 м една от
  друга
SRPM34 Люпилните са оформени като самостоятелно звено и са
  разположени на разстояние не по-малко от 1500 м от центровете и
  секторите за отглеждане на птици
SRPM35 В люпилните се зареждат яйца за инкубация само от един
  вид и от една ферма
SRPM36 Птицефермите разполагат със санитарно-битова част за
  преобличане, къпане и дезинфекция на персонала и външни
  посетители
SRPM37 Различните видове суровини, материали и продукция
  се складират в отделни помещения
 
5. Дребни преживни животни за месо
 
SRSGM01 Животновъдните стопанства за отглеждане на дребни
  преживни животни са регистрирани в регионални
  ветеринарномедицински служби
SRSGM02 Животновъдните стопанства са с изложение на юг, югоизток
  или югозапад
SRSGM03 Теренът на животновъдното стопанство е сух, отцедлив и равен,
  като подпочвените води са минимум на 1,5 - 2 м от повърхността
SRSGM04 Животновъдните стопанства са оградени по начин, който не
  позволява влизането на други животни (домашни и диви)
SRSGM05 Животновъдните стопанства са осигурени с питейна вода и
  са електрифицирани
SRSGM06 Животновъдните стопанства са чисти, подредени и се поддържат
  в добро хигиенно състояние
SRSGM07 За всяко дребно преживно животно с тегло под 70 кг е осигурена
  минимална площ на кошарата за едно животно - 1,4 кв. м площ, като
  минималната дължина на кошарата е 1,80 м
SRSGM08 При групово отглеждане в кошара - минималната площ за всяко
  дребно преживно животно с тегло под 70 кг е 0,7 кв. м, а
  минималната дължина на коритото за хранене е 0,35 см за животно
SRSGM09 За всяко едно дребно преживно животно с тегло над 70 кг има
  минимална площ на кошарата - 1,6 кв. м, като минималната дължина
  на кошарата е 1,80 м
SRSGM10 При групово отглеждане в кошара минималната площ за всяко
  дребно преживно животно с тегло над 70 кг е 0,8 кв.м, а минималната
  дължина на коритото за хранене е 0,35 см за животно
SRSGM11 Разстоянието между всяко помещение за настаняване на
  дребни преживни животни е най-малко 20 м
SRSGM12 Към всяко помещение за отглеждане на дребни преживни животни
  е изградена стая или бокс за изолиране на болни животни
SRSGM13 Овцекомплексите, в които се извършва машинно доене на
  овцете, разполагат със зала за доене, като подовете и стените са
  изградени от материал, който лесно се почиства и дезинфекцира
SRSGM14 Към доилната зала има помещение, в което се мие, почиства
  и дезинфекцира апаратурата за доене
SRSGM15 Животновъдната ферма има помещение за събличане и преобличане
  на персонала, както и бани и мивки към него
SRSGM16 Към овцекомплексите има изграден пункт за ветеринарния
  лекар, който отстои на 50 м от помещенията за животни
SRSGM17 Към овцекомплексите има изграден трупо-събирателен пункт
  и осигурен контейнер, в които се събират труповете на животни до
  приемането им от екарисажа, или трупосъбирателна яма, която е
  разположена най-малко на 20 м от помещенията за животни
SRSGM18 Към овцекомплексите има изградена кланична площадка
  за извършване на клане по необходимост, която е канализирана и
  водоснабдена
SRSGM19 Към овцекомплексите има изградено торище, където се
  изхвърля торта при почистване, като мястото е подходящо и
  отдалечено от основните помещения
SRSGM20 Помещението, в което се разполага доилният агрегат, ако се
  извършва машинно доене, е с две отделения към него - едно, в което
  се приема, прецежда, охлажда и съхранява млякото до предаването
  му, а другото - за измиване, дезинфекция и съхраняване на
  инвентара и съдовете за мляко
SRSGM21 Животновъдното стопанство разполага с помещение (ако не
  се извършва машинно доене) с възможности за охлаждане и
  съхраняване на млякото, както и за почистване, измиване и
  дезинфекциране на инвентара и съдовете за мляко
SRSGM22 Животновъдното стопанство разполага с дезинфекционна
  площадка за дезинфекциране на копитата на дребните преживни
  животни
SRSGM23 Животновъдното стопанство разполага с баня за масови
  профилактични изкъпвания на дребните преживни животни срещу
  ектопаразити
SRSGM24 В животновъдното стопанство има помещения, които се
  заключват, за съхранение на концентрираните фуражи и помещения
  или навеси за съхранение на силаж, сенаж, слама и др.
SRSGM25 Собствениците на животновъдни стопанства разполагат с
  необходимите препарати за дезинфекция, дезинсекция и
  дератизация
 
III. Списък на селските райони по общини
 
Област Община
Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча,
  Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен,
  Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик,
  Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Търново  
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село,
  Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман,
  Хайредин
Габрово Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом,
  Медковец, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище, Пещера, Ракитово,
  Септември, Стрелча
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол,
  Пордим, Червен бряг
Пловдив Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай,
  Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Сливен Котел, Нова Загора, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София-област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин
  Пелин, Етрополе,Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково,
  Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево,
  Чирпан
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Хасково Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград,
  Стамболово, Тополовград, Харманли
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар,
  Смядово, Хитрино
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

IV. Списък на населените места в планински райони
Област Община Населено място
1 2 3
Благоевград    
  Банско Банско, с. Гостун, с. Добринище, с. Кремена, с. Места, с. Обидим, с. Осеново,
    с. Филипово
  Белица Белица, с. Бабяк, с. Златарица, с. Гълъбово, с. Дагоново, с. Краище, с. Кузьо-
    во, с. Лютово, с. Орцево, с. Палатник, с. Горно Краище, с. Черешово
  Благоевград с. Изгрев, с. Бело поле, с. Бистрица, Благоевград, с. Бучино, с. Българчево,
    с. Габрово, с. Горно Хърсово, с. Дебочица, с. Делвино, с. Дренково, с. Дъбрава, с.
    Еленово, с. Клисура, с. Лешко, с. Лисия, с. Марулево, с. Мощанец, с. Обел, с. Падеш, с.
    Рилци, с. Селище, с. Логодаж, с. Церово
  Гоце Делчев с. Баничан, с. Борово, с. Брезница, с. Буково, с. Господинци, гр. Гоце Делчев,
    с. Делчево, с. Добротино, с. Драгостин, с. Корница, с. Лъжница, с. Мусомища, с.
    Средна
  Гърмен с. Балдево, с. Горно Дряново, с. Гърмен, с. Дебрен, с. Долно Дряново, с. Дъб-
    ница, с. Ковачевица, с. Крушево, с. Лещен, с. Марчево, с. Огняново, с. Ореше, с.
    Осиково, с. Рибново, с. Скребатно, с. Хвостяне
  Кресна с. Будилци, с. Влахи, Кресна, с. Горна Брезница, с. Долна Градешница,
    с. Езерец, с. Стара Кресна, с. Ново село, с. Ощава, с. Сливница
  Петрич с. Баскалци, с. Беласица, с. Боровичене, с. Вишлене, с. Волно, с. Габрене,
    с. Гега, с. Горчево, с. Гюргево, с. Долене, с. Долна Крушица, с. Долна Рибница, с.
    Драгуш, с. Дреново, с. Дреновица, с. Занога, с. Зойчене, с. Иваново, с. Камена, с.
    Кладенци, с. Ключ, с. Коларово, с. Крънджилица, с. Кукурахцево, с. Мендово, с. Право
    бърдо, с. Самуилово, с. Тонско дабе, с. Чурилово, с. Чуричени, с. Яворница, с. Яково
  Разлог с. Баня, с. Бачево, с. Годлево, с. Горно Драглище, с. Добърско, с. Долно Драг-
    лище,с. Елешница, Разлог
  Сандански с. Белевехчево, с. Бельово, с. Бождово, с. Вихрен, с .Голем Цалим, с. Голешово,
    с. Горна Сушица, с. Горно Спанчево, с. Долени, с. Златолист, с. Кашина, с. Ковачево, с.
    Кръстилци, с. Кърланово, с. Лехово, с. Лиляново, с. Любовище, с. Любовка, с. Малки
    Цалим, Мелник, с. Петрово, с. Пирин, с. Плоски, с. Поленица, с. Рожен, с. Стожа, с.
    Струма, с. Сугарево, с. Храсна, с. Черешница, с. Яново
  Сатовча с. Боголин, с. Ваклиново, с. Вълкосел, с. Годешево, с. Долен, с. Жижево,
    с. Кочан, с. Крибул, с. Осина, с. Плетена, с. Сатовча, с. Слащен, с. Туховища, с.
    Фъргово
  Симитли с. Брежани, с. Брестово, с. Горно Осеново, с. Градево, с. Докатичево, с. Долно
    Осеново, с. Железница, с. Сушица, с. Крупник, с. Мечкул, с. Полена, с. Полето, с.
    Ракитна, с. Сенокос, Симитли, с. Сухострел, с. Тросково, с. Черниче
  Струмяни с. Велющец, с. Вракуповица, с. Гореме, с. Горна Крушица, с. Горна Рибница,
    с. Добри лаки, с. Драката, с. Игралище, с. Илинденци, с. Каменица, с. Клепало, с.
    Колибите, с. Кърпелево, с. Махалата, с. Микрево, с. Никудин, с. Палат, с. Раздол, с.
    Седелец, с. Струмяни, с. Цапарево
  Хаджидимово с. Абланица, с. Беслен, с. Блатска, с. Гайтаниново, с. Илинден, с. Копривлен,
    с. Лъки, с. Нова Ловча, с. Ново Лески, с. Парил, с. Петрелик, с. Садово, с. Теплен, с.
    Тешово, Хаджидимово
  Якоруда с. Аврамово, с. Бел камен, с. Бунцево, с. Конарско, с. Смолево, с. Черна Места,
    с. Юруково, Якоруда
Бургас    
  Айтос с. Зетьово
  Карнобат с. Раклица
  Малко Търново с. Близнак, с. Бръшлян, с. Бяла вода, с. Визица, с. Граматиково, с. Евренозово,
    с. Заберново, с. Звездец, с. Калово, Малко Търново, с. Младежко, с. Сливарово, с.
    Стоилово
  Руен с. Билка, с. Вишна, с. Добра поляна, с. Добромир, с. Дропла, с. Заимчево,
    с. Зайчар, с. Каменяк, с. Каравельово, с. Рожден, с. Рудина, с. Снежа, с. Снягово, с.
    Соколец, с. Струя, с. Топчийско, с. Череша, с. Шиварово
  Средец с. Белеврен, с. Богданово, с. Варовник, с. Вълчаново, с. Голямо Буково,
    с. Горно Ябълково, с. Граничар, с. Долно Ябълково, с. Кирово, с. Момина църква, с.
    Пънчево, с. Росеново, с. Сливово, с. Факия
  Сунгурларе с. Бероново, с. Босилково, с. Дъбовица, с. Завет, с. Каменско, с. Камчия,
    с. Подвис, с. Садово, с. Скала
  Царево с. Българи, с. Кондолово, с. Кости
Варна    
  Долни чифлик с. Бърдарево, с. Голица
Велико Търново    
  Велико Търново с. Белчевци, с. Бойчовци, с. Вонеща вода, с. Въглевци, с. Горановци, с. Дойнов-
    ци, с. Долни Дамяновци, с. Ивановци, с. Йовчевци, с. Кладни дял, с. Клъшка река, с.
    Лагерите, с. Мишеморков хан, с. Никюп, с. Пирамидата, с. Продановци, с. Радковци, с.
    Райковци, с. Самсиите, с. Сеймените, с. Семковци, с. Терзиите, с. Тодоровци, с.
    Цепераните, с. Цонковци
  Елена с. Аплаци, с. Багалевци, с. Бадевци, с. Баевци, с. Баждари, с. Балуци, с. Бебро-
    во, с. Бейковци, с. Берковци, с. Блъсковци, с. Богданско, с. Бойковци, с. Босевци, с.
    Брезово, с. Бръчковци, с. Буйновци, с. Бялковци, с. Валето, с. Велковци, с. Велчево, с.
    Велювци, с. Веселина, с. Високовци, с. Вълчовци, с. Вързилковци, с. Габрака, с. Ганев
    дол, с. Глоговец, с. Големани, с. Горни край, с. Горни Танчевци, с. Горска, с. Граматици,
    с. Гърдевци, с. Давери, с. Дайновци, с. Дебели рът, с. Добревци, с. Долни Марян, с.
    Долни Танчевци, с. Донковци, с. Драгановци, с. Драганосковци, с. Драгийци, с.
    Драгневци, с. Дрента, с. Дуковци, с. Дърлевци, Елена, с. Зеленик, с. Иванивановци, с.
    Игнатовци, с. Илаков рът, с. Илиювци, с. Каменари, с. Кантари, с. Караиванци, с.
    Карандили, с. Киревци, с. Кожлювци, с. Козя река, с. Колари, с. Константин, с. Косевци,
    с. Костел, с. Котуци, с. Крилювци, с. Крумчевци, с. Лазарци, с. Лесиче, с. Майско, с.
    Мариновци, с. Марян, с. Махалници, с. Мийковци, с. Миневци, с. Мирчовци, с.
    Мъртвината, с. Недялковци, с. Нешевци, с. Николовци, с. Николчовци, с. Ничовци, с.
    Нюшковци, с. Палици, с. Папратлива, с. Пейковци, с. Петковци, с. Попрусевци, с.
    Попска, с. Радовци, с. Райновци, с. Ралиновци, с. Раювци, с. Ребревци, с. Руховци, с.
    Светославци, с. Средни колиби, с. Стойчевци, с. Стояновци, с. Султани, с. Събковци, с.
    Титевци, с. Тодювци, с. Томбето, с. Топузи, с. Трънковци, с. Тумбевци, с. Тънки рът, с.
    Търкашени, с. Угорялковци, с. Харваловци, с. Христовци, с. Хъневци, с. Цвеклювци, с.
    Чавдарци, с. Чакали, с. Червенковци, с. Черни дял, с. Шиливери, с. Шилковци, с.
    Шубеци, с. Яковци
  Златарица с. Горско Писарево, с. Дединци, с. Делова махала, с. Долно Шивачево, с. Дълги
    припек, с. Калайджии, с. Овощна, с. Равново, с. Резач, с. Росно, с. Чистово, с. Чуката
Видин    
  Белоградчик Белоградчик, с. Граничак, с. Крачимир, с. Ошане, с. Праужда, с. Пролазница,
    с. Раяновци, с. Салаш, с. Стакевци, с. Струиндол, с. Чифлик
  Макреш с. Подгоре
  Чупрене с. Бостаните, с. Върбово, с. Горни Лом, с. Долни Лом, с. Репляна, с. Търговище,
    с. Чупрене
Враца    
  Враца с. Згориград, с. Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек
  Мездра с. Елисейна, с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол,
    с. Оселна, с. Очиндол, с. Типченица
  Роман с. Марково равнище, с. Средни рът
Габрово    
  Габрово с. Ангелов, с. Баланите, с. Банковци, с. Бекриите, с. Богданчовци, с. Боженци-
    те, с. Бойновци, с. Бойчета, с. Борики, с. Бялково, с. Велковци, с. Ветрово, с.
    Влайчовци, с. Врабците, с. Вълков дол, с. Гайтаните, с. Геновци, с. Гледаци, с. Горнова
    могила, с. Дебел дял, с. Донино, с. Драганчетата, с. Езерото, с. Живко, с. Жълтеш, с.
    Здравковец, с. Зелено дърво, с. Иванили, с. Иванковци, с. Калчовци, с. Карали, с.
    Кметчета, с. Кози рог, с. Колишовци, с. Костадините, с. Костенковци, с. Малини, с.
    Междени, с. Мечковица, с. Моровеците, с. Музга, с. Овощарци, с. Орловци, с. Пейовци,
    с. Пенковци, с. Петровци, с. Попари, с. Пъртевци, с. Поток, с. Рачевци, с. Руйчовци, с.
    Свинарски дол, с. Седянковци, с. Сейковци, с. Солари, с. Спасовци, с. Стоманеците, с.
    Стойковци, с. Тодоровци, с. Тодорчета, с. Торбалъжите, с. Трапесковци, с. Трънито, с.
    Фърговци, с. Цвятковци, с. Читаковци, с. Чукилите, с. Чарково, с. Червена локва, с.
    Шипчените, с. Ясените
  Дряново с. Големи Българени, с. Джуровци, с. Игнатовци, с. Кукля, с. Малки Българе-
    ни, с. Петковци, с. Пърша, с. Раданчето, с. Радовци, с. Русиновци, с. Станча
  Севлиево с. Боазът, с. Българи, с. Войнишка, с. Валевци, с. Дисманица, с. Дрянът,
    с. Душевски колиби, с. Енев рът, с. Карамичевци, с. Корията, с. Кръвеник, с. Купен, с.
    Малиново, с. Млечево, с. Попска, с. Стоките, с. Селище, с. Табашка, с. Тумбалово, с.
    Угорелец, с. Шопите
  Трявна с. Азманите, с. Армянковци, с. Бахреци, с. Брежниците, с. Владовци, с. Власа-
    тили, с. Вълковци, с. Гайдари, с. Глутниците, с. Големи Станчовци, с. Горни Дамяновци,
    с. Горни Маренци, с. Горни Радковци, с. Горни Цоневци, с. Горяни, с. Даевци, с.
    Димиевци, с. Добревци, с. Долни Маренци, с. Долни Радковци, с. Долни Томчевци, с.
    Донкино, с. Дончовци, с. Драгневци, с. Дъскарите, с. Енчовци, с. Зеленика, с. Йововци,
    с. Кашенци, с. Керените, с. Киселковци, с. Кисийците, с. Коевци, с. Койчовци, с. Колю
    Ганев, с. Конарското, с. Креслювци, с. Кръстеняците, с. Кръстец, с. Малки Станчовци, с.
    Малчовци, с. Маневци, с. Милевци, с. Могилите, с. Мръзеци, с. Недялковци, с. Неновци,
    с. Николаево, с. Ножерите, с. Носеите, с. Околиите, с. Ошаните, с. Павлевци, с.
    Планинци, гр.Плачковци, с. Побък, с. Попгергевци, с. Попрайковци, с. Престой, с.
    Пържиграх, с. Радино, с. Радоевци, с. Райнушковци, с. Ралевци, с. Рашовите, с.
    Свирци, с. Скорците, с. Сливово, с. Стайновци, с. Станчов хан, с. Стражата, с. Стръмци,
    с. Тодореците, с. Томчевци, с. Фъревци, с. Христовци, с. Чакалите, с. Черновръх, с.
    Ябълковци, с. Явор
Кърджали    
  Ардино с. Аврамово, Ардино, с. Ахрянско, с. Башево, с. Бистроглед, с. Бял извор,
    с. Богатино, с. Голобрад, с. Горно Прахово, с. Гърбище, с. Главник, с. Дойранци, с.
    Долно Прахово, с. Дядовци, с. Дедино, с. Еньовче, с. Жълтуша, с. Искра, с. Китница, с.
    Кроячево, с. Латинка, с. Ленище, с. Любино, с. Левци, с. Мак, с. Теменуга, с. Млечино, с.
    Мусево, с. Падина, с. Паспал, с. Песнопой, с. Правдолюб, с. Родопско, с. Русалско, с.
    Светулка, с. Седларци, с. Синчец, с. Сполука, с. Срънско, с. Стар читак, с. Стояново, с.
    Сухово, с. Търносливка, с. Търна, с. Брезен, с. Хромица, с. Боровица, с. Чернигово, с.
    Чубрика, с. Червена скала, с. Ябълковец
  Джебел с. Албанци, с. Брежана, с. Великденче, с. Воденичарско, с. Вълкович, с. Гене-
    рал-Гешево, Джебел, с. Добринци, с. Душинково, с. Желъдово, с. Жълти рид, с.
    Жълтика, с. Илийско, с. Казаците, с. Каменяне, с. Козица, с. Контил, с. Купците, с.
    Лебед, с. Мишевско, с. Мрежичко, с. Овчево, с. Папрат, с. Плазище, с. Подвръх, с.
    Полянец, с. Поточе, с. Припек, с. Ридино, с. Рогозари, с. Рогозче, с. Рът, с. Рожденско,
    с. Скалина, с. Слънчоглед, с. Софийци, с. Модрен, с. Сипец, с. Телчарка, с. Търновци, с.
    Тютюнче, с. Устрен, с. Цвятово, с. Църквица, с. Чакалци, с. Черешка, с. Щерна, с. Ямино
  Кирково с. Върбен, с. Априлци, с. Бенковски, с. Бързея, с. Брегово, с. Върли дол,
    с. Вълчанка, с. Горно Къпиново, с. Горски извор, с. Гривяк, с. Горно Кирково, с. Дедец,
    с. Делвино, с. Джерово, с. Добромирци, с. Долно Къпиново, с. Домище, с. Дрангово, с.
    Дружинци, с. Дрянова глава, с. Дюлица, с. Еровете, с. Завоя, с. Загорски, с. Здравчец,
    с. Светлен, с. Каялоба, с. Кирково, с. Китна, с. Козлево, с. Костурино, с. Кран, с.
    Крилатица, с. Кукуряк, с. Кърчовско, с. Кремен, с. Лозенградци, с. Малкоч, с. Медевци,
    с. Метличина, с. Метличка, с. Могиляне, с. Мъглене, с. Нане, с. Орлица, с. Островец, с.
    Пловка, с. Пресека, с. Подкова, с. Първенци, с. Първица, с. Растник, с. Самодива, с.
    Самокитка, с. Секирка, с. Средско, с. Старейшино, с. Старово, с. Стоманци, с. Стрижба,
    с. Тихомир, с. Фотиново, с. Хаджийско, с. Царино, с. Чавка, с. Чакаларово, с. Чичево, с.
    Чорбаджийско, с. Шипок, с. Шопци, с. Шумнатица, с. Яковица, с. Янино
  Крумовград с. Аврен, с. Багрилци, с. Бараци, с. Благун, с. Бойник, с. Бряговец, с. Бук,
    с. Вранско, с. Голяма Чинка, с. Голям Девесил, с. Голямо Каменяне, с. Горна кула, с.
    Горни Юруци, с. Гривка, с. Гулийка,с. Гулия, с. Девесилица, с. Девесилово, с. Джанка,
    с. Доборско, с. Долна кула, с. Долни Юруци, с. Дъждовник,с. Егрек, с. Едрино, с.
    Звънарка, с. Зиморница, с. Златолист, с. Калайджиево, с. Каменка, с. Кандилка, с.
    Качулка, с. Ковил, с. Кожухарци, с. Котлари, с. Красино, Крумовград, с. Къклица, с.
    Лещарка, с. Лимец, с. Луличка, с. Малка Чинка, с. Малко Каменяне, с. Малък Девесил,
    с. Метлика, с. Морянци, с. Овчари, с. Орешари, с. Падало, с. Пашинци, с. Пелин, с.
    Перуника, с. Подрумче, с. Полковник-Желязово, с. Поточарка, с. Поточница, с.
    Раличево, с. Рибино, с. Рогач, с. Ручей, с. Самовила, с. Сбор, с. Синигер, с. Скалак, с.
    Сладкодум, с. Сливарка, с. Стари чал, с. Странджево, с. Студен кладенец, с. Сърнак, с.
    Тинтява, с. Токачка, с. Тополка, с. Хисар, с. Храстово, с. Чал, с. Черничево, с. Чернооки,
    с. Стражец
  Кърджали с. Айрово, с. Багра, с. Бащино, с. Бели пласт, с. Бленика, с. Божак, с. Бойно,
    с. Болярци, с. Брош, с. Бяла поляна, с. Бялка, с. Велешани, с. Висока, с. Висока поляна,
    с. Вишеград, с. Воловарци, с. Върбенци, с. Главатарци, с. Глухар, с. Гняздово, с.
    Голяма бара, с. Горна крепост, с. Гъсково, с. Добриново, с. Долище, с. Долна крепост,
    с. Дъждино, с. Дъждовница, с. Дънгово, с. Енчец, с. Жинзифово, с. Житарник, с.
    Зайчино, с. Звезделина, с. Звезден, с. Звиница, с. Звъника, с. Звънче, с. Зелениково,
    с. Зимзелен, с. Зорница, с. Иванци, с. Илиница, с. Невестино, с. Калинка, с. Калоянци,
    с. Каменарци, с. Кобиляне, с. Кокиче, с. Кокошане, с. Конево, с. Костино,с. Крайно село,
    с. Крин, с. Крушевска, с. Крушка, Кърджали, с. Кьосево, с. Лисиците, с. Лъвово, с.
    Люляково, с. Майсторово, с. Македонци, с. Мартино, с. Миладиново, с. Мост, с.
    Мургово, с. Мъдрец, с. Ненково, с. Опълченско, с. Орешница, с. Островица, с. Охлювец,
    с. Панчево, с. Пеньово, с. Пепелище, с. Перперек, с. Петлино, с. Повет, с. Прилепци, с.
    Пропаст, с. Пъдарци, с. Рани лист, с. Резбарци, с. Ридово, с. Рудина, с. Сватбаре, с.
    Севдалина, с. Седловина, с. Сестринско, с. Сипей, с. Скалище, с. Скална глава, с.
    Скърбино, с. Снежинка, с. Соколско, с. Соколяне, с. Солище, с. Срединка, с. Старо
    място, с. Стражевци, с. Страхил войвода, с. Стремово, с. Стремци, с. Татково, с.
    Тополчане, с. Три могили, с. Ходжовци, с. Царевец, с. Чеганци, с. Черешица, с. Черна
    скала, с. Черньовци, с. Чилик, с. Чифлик, с. Широко поле, с. Яребица, с. Ястреб
  Момчилград с. Каменец, с. Биволяне,с. Врело, с. Груево, с. Гургулица, с. Джелепско,
    с. Звездел, с. Кос, с. Манчево, Момчилград, с. Обичник, с. Пиявец, с. Плешинци, с.
    Равен, с. Ралица, с. Сенце, с. Татул, с. Чайка, с. Кременец, с. Чобанка
  Черноочене с. Бакалите, с. Бедрово, с. Безводно, с. Бели вир, с. Беснурка, с. Божурци,
    с. Боровско, с. Босилица, с. Бостанци, с. Бърза река, с. Верско, с. Водач, с. Вождово, с.
    Войново, с. Възел, с. Габрово, с. Даскалово, с. Драганово, с. Душка, с. Дядовско, с.
    Железник, с. Женда, с. Житница, с. Йончово, с. Каблешково, с. Каняк, с. Комунига, с.
    Копитник, с. Куцово, с. Лясково, с. Минзухар, с. Мурга, с. Небеска, с. Нови пазар, с.
    Новоселище, с. Ночево, с. Паничково, с. Патица, с. Петелово, с. Пряпорец, с.
    Пчеларово, с. Русалина, с. Свободиново, с. Соколино, с. Среднево, с. Средска, с.
    Стражница, с. Черна нива, с. Черноочене, с. Ябълчени, с. Яворово
Кюстендил    
  Бобовдол Бобовдол, с. Мала Фуча
  Бобошево с. Вуково, с. Каменик, с. Скрино, с. Циклово
  Дупница с. Бистрица, с. Грамаде, с. Делян, с. Дяково, с. Крайни дол, с. Крайници,
    с. Кременик, с. Тополница
  Кочериново с. Бараково, с. Боровец, с. Бураново, с. Драгодан, с. Крумово, с. Мурсалево,
    с. Пороминово, с. Стоб, с. Фролош, с. Цървище
  Кюстендил с. Блатец, с. Бобешино, с. Богослов, с. Буново, с. Горановци, с. Горна Брестни-
    ца, с. Горно Уйно, с. Грамаждано, с. Граница, с. Гурбановци, с. Гърбино, с. Гърляно, с.
    Дворище, с. Дождевица, с. Долно Уйно, с. Драговищица, с. Жиленци, с. Ивановци, с.
    Каменичка Скакавица, с. Коняво, с. Коприва, с. Кутугерци, с. Кършалево, Кюстендил, с.
    Леска, с. Лисец, с. Лозно, с. Ломница, с. Мазарачево, с. Вратца, с. Ново село, с.
    Полетинци, с. Раждавица, с. Раненци, с. Режинци, с. Савойски, с. Сажденик, с.
    Слокощица, с. Таваличево, с. Црешново, с. Цървена ябълка, с. Цървеняно, с. Чудинци,
    с. Шипочано
  Невестино с. Ваксево, с. Ветрен, с. Длъхчево-Сабляр, с. Долна Козница, с. Еремия, с. Илия,
    с. Кадровица, с. Лиляч, с. Пастух, с. Раково, с. Рашка Гращица, с. Страдалово, с.
    Тишаново, с. Църварица, с. Чеканец
  Рила с. Падала, с. Пастра, Рила, ман.Рилски манастир, с. Смочево
  Сапарева баня с. Овчарци, с. Ресилово, гр.Сапарева баня, с. Сапарево
  Трекляно с. Брест, с. Бъзовица, с. Габрешевци, с. Горни Коритен, с. Горно Кобиле,
    с. Добри дол, с. Долни Коритен, с. Долно Кобиле, с. Драгойчинци, с. Злогош, с.
    Киселица, с. Косово, с. Метохия, с. Побит камък, с. Средорек, с. Сушица, с. Трекляно, с.
    Уши, с. Чешлянци
Ловеч    
  Априлци с. Велчево, с. Джокари, с. Мачковци, Априлци, с. Скандалото, с. Черневото
  Ловеч с. Абланица, с. Българене, с. Дъбрава, с. Лешница, с. Малиново, с. Стефаново
  Тетевен с. Асен, с. Брезово, с. Бабинци, с. Васильово, с. Галата, с. Глогово, с. Гложене,
    с. Голям извор, с. Горното село, с. Горуньово, с. Градежница, с. Дивчовото, с. Дълга
    ливада, с. Зоренишки дол, с. Кривина, с. Кръкожабене, с. Малка Желязна, с. Ореша, с.
    Равна, с. Рибарица, Тетевен, с. Черни Вит
  Троян с. Баба Стана, с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Борима, с. Голяма Желязна,
    с. Гумощник, с. Добродан, с. Дрянска, с. Жеравица, с. Жидов дол, с. Иваншница, с.
    Калчевска, с. Лакарево, с. Лешко пресои, с. Ломец, с. Миленча, с. Райковска, с.
    Стойновското, с. Стругът, с. Старо село, с. Терзийско, Троян, с. Черни Осъм, с. Чифлик,
    с. Шипково
  Угърчин с. Василковска махала, с. Киркова махала, с. Кирчево, с. Лесидрен
  Ябланица с. Драгоица, с. Малък извор, Ябланица
Монтана    
  Берковица Берковица, с. Бързия, с. Котеновци, с. Цветкова бара, с. Черешовица
  Вършец Вършец, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка
  Георги с. Говежда, с. Дива Слатина, с. Дълги дел, с. Копиловци, с. Меляне, с. Помеждин
  Дамяново  
  Чипровци с. Горна Лука, с. Железна, с. Мартиново, с. Митровци, с. Превала, с. Равна, Чипровци
Пазарджик    
  Батак Батак, с. Нова махала, с. Фотиново
  Белово Белово, с. Габровица, с. Голямо Белово, с. Дъбравите, с. Момина клисура,
    с. Сестримо
  Брацигово Брацигово, с. Жребичко, с. Равногор, с. Розово
  Велинград с. Абланица, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, Велинград, с. Всемирци,
    с. Враненци, с. Грашево, с. Горна Биркова, с. Горна Дъбева, с. Драгиново, с. Долна
    Дъбева, с. Кандови, с. Кръстава, с. Медени поляни, с. Пашови, с. Побит камък, с.
    Рохлева, с. Света Петка, с. Сърница, с. Цветино, с. Чолакова, с. Юндола
  Панагюрище с. Баня, с. Бъта, с. Елшица, с. Оборище, Панагюрище, с. Поибрене, с. Попинци,
    с. Панагюрски колони, с. Сребриново
  Пещера Пещера
  Ракитово с. Дорково, с. Костандово, Ракитово
  Стрелча с. Дюлево, Стрелча
Перник    
  Брезник с. Арзан, с. Бабица, с. Банище, с. Бегуновци, с. Билинци, с. Брезнишки извор,
    с. Брусник, с. Велковци, с. Видрица, с. Гигинци, с. Гоз, с. Горна Секирна, с. Горни
    Романци, с. Гърло, с. Долна Секирна, с. Долни Романци, с. Душинци, с. Завала, с.
    Кошарево, с. Красава, с. Кривонос, с. Конска, с. Муртинци, с. Непразненци, с. Ноевци,
    с. Озърновци, с. Ребро, с. Ръжавец, с. Садовик, с. Слаковци, с. Сопица, с. Станьовци, с.
    Ярославци
  Земен с. Беренде, с. Блатешница, с. Враня стена, с. Габровдол, с. Горна Врабча,
    с. Горна Глоговица, с. Дивля, с. Долна Врабча, с. Еловдол, с. Жабляно, Земен, с.
    Калотинци, с. Мурено, с. Одраница, с. Падине, с. Пещера, с. Раянци, с. Смиров дол, с.
    Чепино
  Ковачевци с. Егълница, с. Калище, с. Ковачевци, с. Косача, с. Лобош, с. Ракиловци,
    с. Светля, с. Сирищник, с. Слатино
  Перник с. Боснек, с. Вискяр, с. Големо Бучино, с. Кладница, с. Кралев дол, с. Лесковец,
    с. Люлин, с. Планиница, с. Радуй, с. Рударци, с. Селищен дол, с. Студена
  Радомир с. Байкалско, с. Горна Диканя, с. Драгомирово, с. Дрен
  Трън с. Банкя, с. Бераинци, с. Богойна, с. Бохова, с. Бусинци, с. Бутроинци, с. Вели-
    ново, с. Видрар, с. Врабча, с. Вукан, с. Главановци, с. Глоговица, с. Горна Мелна, с.
    Горочевци, с. Джинчовци, с. Докьовци, с. Долна Мелна, с. Дълга лука, с. Ездимирци, с.
    Еловица, с. Ерул, с. Забел, с. Зелениград, с. Кожинци, с. Костуринци, с. Къшле, с. Лева
    река, с. Лешниковци, с. Ломница, с. Лялинци, с. Милкьовци, с. Милославци, с.
    Мракетинци, с. Мрамор, с. Насалевци, с. Неделково, с. Парамун, с. Пенкьовци, с.
    Проданча, с. Радово, с. Рани луг, с. Реяновци, с. Слишовци, с. Стайчовци, с.
    Стрезимировци, с. Студен извор, Трън, с. Туроковци, с. Филиповци, с. Цегриловци, с.
    Шипковица, с. Ярловци
Пловдив    
  Асеновград с. Бачково, с. Бор, с. Врата, с. Горнослав, с. Добростан, с. Изворово, с. Косово,
    с. Лясково, с. Мостово, с. Нареченски бани, с. Новаково, с. Орешец, с. Сини връх, с.
    Тополово, с. Три могили, с. Узуново
  Брезово с. Бабек, с. Розовец, с. Свежен, с. Сърнегор, с. Чехларе
  Лъки с. Балкан махала, с. Белица, с. Борово, с. Джурково, с. Дряново, с. Здравец,
    с. Крушово, с. Лъкавица, Лъки, с. Манастир, с. Четрока, с. Чуката, с. Югово
  Карлово с. Богдан, с. Васил Левски, с. Домлян, Калофер, с. Каравелово, с. Климент,
    Клисура, с. Куртово, с. Кърнаре, с. Мраченик, с. Пролом, с. Розино, с. Слатина, с.
    Христо Даново
  Кричим Кричим
  Куклен с. Гълъбово, с. Добралък, с. Руен, с. Цар Калоян, с. Яврово
  Родопи с. Бойково, с. Дедово, с. Извор, с. Лилково, с. Марково, с. Ситово, с. Скобе-
    лево, с. Устина, с. Храбрино, с. Чурен
  Хисаря с. Кръстевич, с. Мътеница, с. Старосел
Сливен    
  Котел с. Братан, с. Градец, с. Дъбова, с. Жеравна, с. Кипилово, Котел, с. Медвен,
    с. Мокрен, с. Нейково, с. Ниска поляна, с. Остра могила, с. Радинка, с. Седларево, с.
    Стрелци, с. Тича
  Сливен с. Било, с. Божевци, с. Бяла, с. Въглен, с. Глушник, с. Голямо Чочовени,
    с. Градско, с. Изгрев, с. Ичера, с. Мъсърлии, с. Новачево, с. Средорек
  Твърдица с. Боров дол, с. Бяла паланка, с. Жълт бряг, с. Сърцево, Твърдица, Шивачево
Смолян    
  Баните с. Гълъбово, с. Босилково, с. Вишнево, с. Вълчан дол, с. Глогино, с. Давидково,
    с. Две тополи, с. Дебеляново, с. Дрянка, с. Загражден, с. Кръстатица, с. Баните, с.
    Малка Арда, с. Малко Крушево, с. Оряховец, с. Планинско, с. Рибен дол, с. Сливка, с.
    Стърница, с. Траве
  Борино с. Борино, с. Буйново, с. Кожари, с. Чала, с. Ягодин
  Девин с. Беден, с. Брезе, с. Водни пад, с. Грохотно, с. Гьоврен, Девин, с. Жребево,
    с. Кестен, с. Лясково, с. Михалково, с. Осиково, с. Селча, с. Стоманево, с. Тешел, с.
    Триград
  Доспат с. Барутин, с. Бръщен, Доспат, с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Црънча,
    с. Чавдар
  Златоград с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река, Златоград, с. Кушла, с. Мързян, с. Пресо-
    ка, с. Старцево, с. Страшимир, с. Фабрика, с. Цацаровци
  Мадан с. Арпаджик, с. Борика, с. Бориново,с. Боровина, с. Букова поляна, с. Буково,
    с. Вехтино, с. Високите, с. Вранинци,с. Върба, с. Върбина, с. Въргов дол, с. Габрина, с.
    Галище,с. Дирало, с. Долие, с. Касапско, с. Кориите, с. Крайна, с. Крушев дол, с.
    Купен, с. Леска, с. Лещак, с. Ливаде, с. Ловци, Мадан, с. Миле, с. Митовска, с.
    Мъглища, с. Петров дол, с. Печинска, с. Планинци, с. Равнил, с. Равнища, с. Равно
    нивище, с. Рустан, с. Средногорци, с. Стайчин дол, с. Студена, с. Тънкото, с. Уручевци,
    с. Цирка, с. Чурка, с. Шаренска
  Неделино с. Бурево, с. Върли дол, с. Върлино, с. Гърнати, с. Диманово, с. Дуня, с. Изгрев,
    с. Козарка, с. Кочани, с. Кундево, с. Еленка, с. Крайна, Неделино, с. Оградна, с.
    Средец, с. Тънка бара
  Рудозем с. Боево, с. Борие, с. Бреза, с. Бърчево, с. Бяла река, с. Витина, с. Войкова лъка,
    с. Грамаде, с. Добрева череша, с. Дъбова, с. Елховец, с. Иваново, с. Кокорци, с.
    Коритата, с. Мочуре, с. Оглед, с. Пловдивци, с. Поляна, с. Равнината, с. Рибница,
    Рудозем, с. Сопотот, с. Чепинци
  Смолян с. Алиговска, с. Арда, с. Баблон, с. Горна Арда, с. Букаците, с. Белев дол,
    с. Билянска, с. Бориково, с. Бостина, с. Буката, с. Виево, с. Влахово, с. Водата, с.
    Вълчан, с. Върбово, с. Габрица, с. Гела, с. Гоздевица, с. Горово, с. Градът, с. Гращица,
    с. Гудевица, с. Димово, с. Дунево, с. Еленска, с. Ельово, с. Заевите, с. Змиево, с.
    Чучур, с. Исьовци, с. Катраница, с. Киселичево, с. Кокорково, с. Кошница, с. Кремене, с.
    Кукувица, с. Кутела, с. Левочево, с. Липец, с. Лъка, с. Люлка, с. Магарджица, с.
    Милково, с. Могилица, с. Момчиловци, с. Мугла, с. Надарци, с. Орешица, с. Остри
    пазлак, с. Петково, с. Пещера, с. Писаница, с. Подвис, с. Полковник-Серафимово, с.
    Попрелка, с. Потока, с. Река, с. Речани, с. Ровина, с. Селище, с. Сивино, с. Славейно, с.
    Сливово, с. Смилян, Смолян, с. Соколовци, с. Солища, с. Средок, с. Стикъл, с. Стойките,
    с. Стража, с. Сърнино, с. Тикале, с. Требище, с. Турян, с. Търън, с. Ухловица, с. Фатово,
    с. Хасовица, с. Чамла, с. Чеплетен, с. Черешките, с. Черешово, с. Черешовска река, с.
    Чокманово, с. Широка лъка
  Чепеларе с. Богутево, с. Дряновец, с. Забърдо, с. Зорница, с. Лилеково, с. Малево, с. Оре-
    хово, с. Острица, с. Павелско, с. Проглед, с. Студенец, с. Хвойна, Чепеларе
София-град    
  Столична с. Желява, с. Балша, с. Войнеговци, с. Кътина, с. Локорско, с. Подгумер
Софийска    
област    
  Антон с. Антон
  Божурище с. Делян, с. Мала Раковица, с. Росоман
  Ботевград с. Боженица, с. Врачеш, с. Елов дол, с. Краево, с. Рашково
  Годеч с. Бракьовци, с. Бърля, с. Гинци, Годеч, с. Голеш, с. Губеш, с. Комщица,
    с. Лопушня, с. Равна, с. Ропот
  Горна Малина с. Байлово, с. Горно Камарци, с. Долно Камарци, с. Макоцево, с. Осоица,
    с. Саранци, с. Стъргел
  Долна баня Долна баня
  Драгоман с. Вишан, с. Горно село, с. Грълска падина, с. Долно Ново село, с. Драгоил,
    с. Калотина, с. Летница, с. Начево, с. Ново бърдо, с. Чеканец
  Елин Пелин с. Габра, с. Голема Раковица, с. Елешница, с. Крушовица, с. Огняново, с. По-
    топ, с. Чурек
  Етрополе с. Бойковец, с. Брусен, с. Горунака, Етрополе, с. Лопян, с. Лъга, с. Малки
    Искър, с. Оселна, с. Рибарица, с. Ямна
  Златица Златица, с. Карлиево, с. Петрич, с. Църквище
  Ихтиман с. Бальовци, с. Банчовци, с. Белица, с. Богдановци, с. Стамболово, с. Боерица,
    с. Борика, с. Бузяковци, с. Бърдо, с. Вакарел, с. Венковец, с. Веринско, с. Джамузовци,
    с. Живково, Ихтиман, с. Костадинкино, с. Любница, с. Мечковци, с. Мирово, с. Мухово,
    с. Нейкьовец, с. Пановци, с. Пауново, с. Полянци, с. Поповци, с. Ръжана, с. Селянин, с.
    Черньово
  Копривщица Копривщица
  Костенец с. Голак, с. Горна Василица, с. Долна Василица, с. Костенец, с. Очуша, с. Под-
    горие, с. Пчелин
  Костинброд с. Бучин проход, с. Дреново, с. Дръмша, с. Понор, с. Чибаовци
  Мирково с. Бенковски, с. Брестака, с. Буново, с. Илинден, с. Каменица, с. Мирково,
    с. Плъзище, с. Преспа, с. Смолско, с. Хвърчил, с. Черковище
  Пирдоп с. Душанци, Пирдоп
  Правец с. Видраре, с. Джурово, с. Калугерово, с. Манаселска река, с. Осиковска Лака-
    вица, с. Правешка Лакавица, с. Своде
  Самоков с. Алино, с. Бели Искър, с. Белчин, с. Белчински бани, с. Говедарци, с. Горни
    Окол, с. Гуцал, с. Долни Окол, с. Доспей, с. Драгушиново, с. Злокучене, с. Клисура, с.
    Ковачевци, с. Лисец, с. Маджаре, с. Мала църква, с. Марица, с. Ново село, с. Поповяне,
    с. Продановци, с. Радуил, с. Райово, с. Рельово, Самоков, с. Шипочане, с. Широки дол,
    с. Яребковица, с. Ярлово
  Своге с. Бакьово, с. Батулия, с. Бов, с. Брезе, с. Брезовдол, с. Буковец, с. Владо
    Тричков, с. Габровница, с. Губислав, с. Добравица, с. Добърчин, с. Дружево, с. Еленов
    дол, с. Желен, с. Завидовци,с. Заселе, с. Заноге, с. Зимевица, с. Искрец, с. Лакатник,
    с. Левище, с. Луково, с. Манастирище, с. Миланово, с. Огоя, с. Оплетня, с. Осеновлаг, с.
    Реброво, с. Редина, с. Свидня, Своге, с. Томпсън, с. Церецел, с. Церово, с. Ябланица
  Сливница с. Алдомировци, с. Бахалин, с. Братушково, с. Бърложница, с. Гургулят, с. Гъ-
    лъбовци, с. Драготинци, с. Извор, с. Пищане, с. Повалиръж, с. Радуловци, с. Ракита
  Чавдар с. Чавдар
  Челопеч с. Челопеч
Стара Загора    
  Братя с. Горно Ново село, с. Малко Дряново, с. Славянин
  Даскалови  
  Гурково с. Жерговец, с. Жълтопоп, с. Златир, с. Лява река, с. Пчелиново, с. Димовци
  Казанлък с. Горно Изворово, с. Енина, с. Ръжена, с. Средногорово, Шипка, с. Ясеново
  Мъглиж с. Борущица, с. Бънзарето, с. Държавен, Мъглиж, с. Радунци, с. Селце,
    с. Сливито, с. Яворовец
  Павел баня с. Александрово, с. Манолово, с. Осетеново, с. Скобелево, с. Турия, с. Тъжа
  Стара Загора с. Борилово, с. Змейово, с. Казанка, с. Люляк, с. Лясково, с. Ново село, с. Остра
    могила, с. Пряпорец, с. Сулица
Търговище    
  Антоново с. Букак, с. Великовци, с. Вельово, с. Глашатай, с. Градинка, с. Длъжка поляна,
    с. Крайполе, с. Крушолак, с. Къпинец, с. Манушевци, с. Мечово, с. Милино, с. Равно
    село, с. Свирчово, с. Стара речка, с. Стеврек, с. Стройновци, с. Таймише, с. Чеканци
  Омуртаг с. Великденче, с. Горско село, с. Зелена морава, с. Илийно
Хасково    
  Ивайловград с. Бели дол, с. Белополци, с. Ботурче, с. Брусино, с. Бубино, с. Бялградец,
    с. Ветрушка, с. Вис, с. Гнездаре, с. Горно Луково, с. Горноселци, с. Горско, с. Гугутка,
    с. Долно Луково, с. Долноселци, с. Железари, с. Камилски дол, с. Костилково, с.
    Карловско, с. Конници, с. Ленско, с. Мандрица, с. Меден бук, с. Одринци, с. Орешино,
    с. Пашкул, с. Покрован, с. Попско, с. Розино, с. Сборино, с. Хухла, с. Черни рид, с.
    Черничино, с. Чучулига
  Любимец с. Вълче поле, с. Дъбовец
  Маджарово с. Румелия, с. Ръженово, с. Сеноклас, с. Брусевци, с. Габерово, с. Голяма доли-
    на, с. Горни Главанак, с. Горно поле, с. Долни Главанак, с. Долно Съдиево, с. Ефрем,
    Маджарово, с. Малко Брягово
  Свиленград с. Дервишка могила, с. Костур, Левка, с. Лисово, с. Михалич, с. Младиново,
    с. Мустрак, с. Равна гора, с. Студена
  Стамболово с. Бял кладенец, с. Воденци, с. Долно черковище, с. Пътниково, с. Рабово,
    с. Светослав, с. Силен
  Тополовград с. Българска поляна, с. Планиново, с. Сакарци
  Харманли с. Върбово, с. Овчарово, с. Орешец, с. Черепово
  Хасково с. Широка поляна
Шумен    
  Върбица Върбица
  Смядово с. Александрово, с. Веселиново, с. Риш
Ямбол    
  Болярово с. Крайново, с. Странджа
     

V. Списък на изостаналите селски райони

Област Община
Видин Белоградчик
  Бойница
  Брегово
  Грамада
  Димово
  Кула
  Макреш
  Ново село
  Ружинци
  Чупрене
Враца Борован
  Бяла Слатина
  Криводол
  Мизия
  Оряхово
  Роман
  Хайредин
Монтана Берковица
  Бойчиновци
  Брусарци
  Вълчедръм
  Вършец
  Георги Дамяново
  Медковец
  Чипровци
  Якимово
Велико Търново Елена
  Златарица
  Павликени
  Полски Тръмбеш
  Стражица
  Сухиндол
Габрово Дряново
  Трявна
Ловеч Априлци
  Летница
  Луковит
  Тетевен
  Угърчин
  Ябланица
Плевен Гулянци
  Долна Митрополия
  Долни Дъбник
  Искър
  Кнежа
  Левски
  Никопол
  Пордим
Русе Борово
  Бяла
  Ветово
  Две могили
  Иваново
  Сливо поле
Варна Аврен
  Аксаково
  Бяла
  Ветрино
  Вълчи дол
  Долни чифлик
  Дългопол
  Суворово
Добрич Генерал Тошево
  Добрич - селска
  Каварна
  Крушари
  Тервел
  Шабла
Разград Завет
  Кубрат
  Лозница
  Самуил
  Цар Калоян
Силистра Алфатар
  Главиница
  Дулово
  Кайнарджа
  Ситово
  Тутракан
Търговище Антоново
  Омуртаг
  Опака
Шумен Велики Преслав
  Венец
  Върбица
  Каолиново
  Каспичан
  Никола Козлево
  Нови пазар
  Смядово
  Хитрино
Бургас Камено
  Карнобат
  Малко Търново
  Созопол
  Средец
  Сунгурларе
Сливен Котел
  Нова Загора
  Твърдица
Ямбол Болярово
  Елхово
  Стралджа
  Тунджа
Кърджали Ардино
  Кирково
  Черноочене
Пазарджик Батак
  Брацигово
  Лесичово
  Стрелча
Пловдив Брезово
  Калояново
  Куклен
  Лъки
  Първомай
  Родопи
  Съединение
  Хисаря
Смолян Баните
  Борино
  Девин
  Чепеларе
Стара Загора Братя Даскалови
  Гурково
  Мъглиж
  Николаево
  Опан
  Павел баня
  Чирпан
Хасково Ивайловград
  Любимец
  Маджарово
  Минерални бани
  Симеоновград
  Стамболово
  Тополовград
  Харманли
Благоевград Белица
  Гърмен
  Сандански
  Сатовча
  Струмяни
  Хаджидимово
  Якоруда
Кюстендил Бобошево
  Кочериново
  Невестино
  Рила
  Сапарева баня
  Трекляно
Перник Брезник
  Земен
  Ковачевци
  Радомир
  Трън
София Годеч
  Горна Малина
  Драгоман
  Костенец
  Правец
  Самоков
  Сливница
  Чавдар
   


Приложение № 5 към чл. 25, ал. 5

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.)

Общи документи

1. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на документите
2. Препис от учредителния акт (устав, дружествен договор) на юридическото лице
3. Нотариално заверен образец от подписа на кандидата и упълномощеното лице (при упълномощаване)
4. Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата/решение на управителния орган на юридическото лице за упълномощаване (за юридически лица)
5. Декларация, че кандидатът няма просрочени задължения към банки и Държавен фонд "Земеделие" към датата на кандидатстване за плащане
6. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Удостоверение (служебна бележка) за платени социални осигуровки от РУСО, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане
7. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения от ТДД, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане
8. Счетоводен баланс за последната година и тримесечието преди подаване на заявката (за юридическите лица, описани в чл. 52 от Закона за счетоводството, годишният счетоводен отчет трябва да бъде заверен от експерт-счетоводител)
9. Отчет за приходите и разходите за последната година и тримесечието преди подаване на заявката (за юридическите лица, описани в чл. 52 от Закона за счетоводството, годишният счетоводен отчет трябва да бъде заверен от експерт-счетоводител)
10. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за последното тримесечие
11. Попълнена таблица на извършените инвестиции по групи разходи
12. Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие от договор за наем, и/или копие от нотариално заверен и вписан в службата по вписване към съответния районен съд и регистриран в поземлената комисия договор за аренда с минимален срок 5 години в случай на подкрепа за покупка на оборудване, и/или копие от договор за учредено право на строеж за срок не по-малък от 10 години в случай на подкрепа за строителство
13. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от МОСВ, респективно РИОСВ, за дейности по приложение към чл. 20 ЗООС, а за други - от общината съгласно Наредба № 1 от 1997 г. за преценяване на влиянието върху околната среда на проекти, обекти и дейности, неподлежащи на задължителна ОВОС (обн., ДВ, бр. 119 от 1997 г.; доп., бр. 111 от 1999 г.)
14. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Удостоверение, издадено от регионалната ветеринарномедицинска служба, че предприятието е категоризирано в I категория при кандидатстване за изплащане на безвъзмездна финансова помощ за сектори "Месопреработка", "Мляко и млечни продукти" и "Рибарство и аквакултури"
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Декларация, доказваща достоверността на подадените документи
16. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Удостоверение за регистрация по ДДС, издадено от териториална данъчна дирекция не по-рано от 2 седмици от датата на подаване на заявката за плащане (за физически и юридически лица, регистрирани съгласно чл. 108 или чл. 110 от Закона за данък върху добавената стойност).
17. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Сертификат за движение на стоките ЕВРО 1, сертифициран от митницата на страната износителка, или декларация за произход от одобрен износител върху фактура или друг търговски документ за всеки един от случаите, когато активът не е с произход България.
18. (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) Митническа декларация за всеки един от случаите, когато активът не е с произход България.


Специфични документи

I. Сектор "Винопроизводство"

1. Изграждане или реконструиране на преработвателни предприятия:
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
б) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
г) застрахователна полица за предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
2. Оборудване, свързано с подобряване хигиената и качеството на продуктите:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) разрешително за упражняване на дейност, издадено от ХЕИ;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
3. Преработване на субпродуктите и производствените отпадъци и елиминиране или обработване на отпадъците:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) заверен технологичен проект;
з) протокол за 72-часова проба на машината.


4. Закупуване на оборудване за производство на нови продукти и съвременно пакетиране:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) заверен технологичен проект;
з) протокол за 72-часова проба на машината;
и) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16.
5. Лаборатории и оборудване за подобряване и контрол на качеството на продуктите (HАССР):
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) разрешително за упражняване на дейност, издадено от ХЕИ;
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
з) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
6. Изграждане на система за управление на качеството съобразно изискванията на ISO 9000:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) сертификат за съответствие с ISO 9000.


II. Сектор "Плодове и зеленчуци"

1. Изграждане или реконструиране на преработвателни предприятия:
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2030 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
б) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
г) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
2. Прилагане на преработвателни технологии за пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) разрешително за упражняване на дейност, издадено от ХЕИ;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
з) заверен технологичен проект;
и) протокол за 72-часова проба на машината.
3. Оборудване за подобряване хигиената и качеството на продуктите:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) разрешително за упражняване на дейност, издадено от ХЕИ;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
и) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16.


4. Подобряване опазването на околната среда; пречиствателни станции за механично пречистване на водата:
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) разрешително за упражняване на дейност, издадено от ХЕИ;
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
з) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
5. Преработване на страничните продукти и производствените отпадъци и елиминиране или обработване на отпадъците:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) заверен технологичен проект;
з) протокол за 72-часова проба на машината;
и) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16.
6. Закупуване на оборудване за производство на нови продукти и съвременно пакетиране:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) заверен технологичен проект;
з) протокол за 72-часова проба на машината;
и) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16.
7. Лаборатории и оборудване за подобряване и контрол на качеството на продуктите (HАССР):
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) разрешително за упражняване на дейност, издадено от ХЕИ;
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
з) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).


III. Сектор "Мляко и млечни продукти"

1. Оборудване за охлаждане и съхраняване, както и за транспортиране на мляко (специализирани камиони - танкери за мляко):
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) разрешително за упражняване на дейност, издадено от НВМС;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
2. Обновяване на преработвателните предприятия:
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
б) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
г) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
3. Оборудване за подобряване хигиената и качеството на продуктите:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) разрешително за упражняване на дейност, издадено от НВМС;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).


4. Подобряване опазването на околната среда; пречиствателни станции за механично пречистване на водата:
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) разрешително за упражняване на дейност, издадено от НВМС;
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
з) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
5. Преработване на субпродуктите и производствените отпадъци и елиминиране или обработване на отпадъците:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
ж) заверен технологичен проект;
з) протокол за 72-часова проба на машината.
6. Закупуване на оборудване за производство на нови продукти и съвременно пакетиране:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) заверен технологичен проект;
з) протокол за 72-часова проба на машината;
и) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16.


7. Оборудване за млекосъбирателните пунктове (оборудване за окачествяване на сурово мляко):
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) разрешително за упражняване на дейност, издадено от НВМС;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
8. Лаборатории и оборудване за подобряване и контрол на качеството на продуктите (HАССР):
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) разрешително за упражняване на дейност, издадено от НВМС;
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
з) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
9. (нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Специализирана хладилна транспортна техника за превоз на млечни продукти:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) разрешително за ползване, издадено от НВМС;
з) сертификат за 72-часова проба на машината.

IV. Сектор "Месопреработка"

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Изграждане или реконструиране на кланиците или преработвателните предприятия (свинско, телешко, говеждо, овче, птиче и заешко месо):
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
б) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
г) разрешително за упражняване на дейност, издадено от НВМС;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
2. Оборудване за подобряване на хигиената и качеството на продуктите:
а) сертификати за произход на всички направени инвестиции;
б) сертификати за качество на всички направени инвестиции;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) разрешително за упражняване на дейност, издадено от НВМС;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).


3. Подобряване опазването на околната среда; пречиствателни станции за механично пречистване на водата:
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
б) сертификати за произход на всички направени инвестиции;
в) сертификати за качество на всички направени инвестиции;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) разрешително за упражняване на дейност, издадено от НВМС;
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
з) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
4. Пречистване на отпадъчните води в кланиците и птицекланиците, за месопреработвателните предприятия - мазниноуловители:
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
е) разрешително за упражняване на дейност, издадено от НВМС;
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
з) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
5. Преработване на субпродуктите и производствените отпадъци и елиминиране или обработване на отпадъците:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) заверен технологичен проект;
з) протокол за 72-часова проба на машината;
и) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16.
6. Закупуване на оборудване за производство на нови продукти и съвременно пакетиране:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) заверен технологичен проект;
з) протокол за 72-часова проба на машината;
и) (нова - ДВ, бр. 104 от 2005 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16.


7. Лаборатории и оборудване за подобряване и контрол на качеството на продуктите (HАССР):
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) разрешително за упражняване на дейността, издадено от НВМС;
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
з) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
8. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Осигуряване на добри условия за преработка и кланична обработка на свине, птици, зайци, едър и дребен рогат добитък:
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) разрешително за упражняване на дейността, издадено от НВМС;
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
з) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).


9. Подобряване условията за съхранение на готовата продукция (изграждане и оборудване на замразителни и хладилни помещения):
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) разрешително за упражняване на дейността, издадено от НВМС;
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
з) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
и) заверен технологичен проект;
й) протокол за 72-часова проба на машината.
10. Специализиран транспорт за превоз на животни и птици за клане и готова продукция до търговската мрежа; хладилен транспорт за месо и месни продукти:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).
11. Изграждане на система за управление на качеството съобразно изискванията на ISО 9000:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
е) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
ж) сертификат за съответствие с ISO 9000.


V. Сектор "Рибарство и аквакултури"

1. Внедряване на технологии и оборудване за съхранение на прясна риба в преработвателните предприятия, включително охлаждане, производство на лед за съхраняване на рибата и за замразяване:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) разрешително за упражняване на дейността, издадено от НВМС;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
з) заверен технологичен проект;
и) протокол за 72-часова проба на машината.
2. Изграждане на нови и реконструкция на действащи преработвателни предприятия, внедряване на технологии и техника за първична и дълбочинна преработка на рибата и другите аквакултури за въвеждане на пазарно ориентирани продукти, разширяване на асортимента, подобряване на хигиената и повишаване качеството на рибните продукти и пакетиране:
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
б) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
г) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
д) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).


3. Преработване на субпродуктите и производствените отпадъци и елиминиране или обработване на отпадъците:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) разрешително за упражняване на дейността, издадено от НВМС;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
з) заверен технологичен проект;
и) протокол за 72-часова проба на машината.
4. Закупуване на оборудване за производство на нови продукти и съвременно пакетиране:
а) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
б) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
г) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
д) разрешително за упражняване на дейността, издадено от НВМС;
е) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
ж) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане);
з) заверен технологичен проект;
и) протокол за 72-часова проба на машината.
5. Лаборатории и оборудване за подобряване и контрол на качеството на продуктите (HАССР):
а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) разрешително за ползване на строеж, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, и протокол образец 16;
б) сертификати за произход на всички елементи на предмета на инвестицията;
в) сертификати за качество на всички елементи на предмета на инвестицията;
г) първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи;
д) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., в сила от 04.05.2007 г.) платежен документ, прикрепен към всяка фактура, който да доказва плащане от страна на ползвателя;
е) разрешително за упражняване на дейността, издадено от НВМС;
ж) застрахователна полица на предмета на инвестицията в полза на Държавен фонд "Земеделие";
з) банково извлечение или договор за кредит и банкова гаранция за добро изпълнение (в случай на междинно плащане).


Приложение № 6 към чл. 31, ал. 1

Покрити застрахователни рискове

Пожар, мълния, експлозия, имплозия, блъскания от летателни апарати и тела и падащи предмети от тях, буря, ураган, тежест и измокряне от естествено натрупване на сняг или лед, измокряне от забравени кранове или чешми или авария на водопроводни или отоплителни инсталации, наводнения от природни бедствия, свличане на земни пластове, земетресения, кражби от всякакъв тип, транспортиране на застрахованото имущество със собствен автотранспорт.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти