Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 20 ОТ 2 ЮЛИ 2001 Г. ЗА БОРБА СРЕЩУ РАКА ПО КАРТОФИТЕ, ПРИЧИНЯВАН ОТ ГЪБАТА SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM (SCHILB.)

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.65 от 24 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г.

Раздел I.
Обща разпоредба


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат мерките за борба срещу рака по картофите с патогенен причинител Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., наричан по-нататък "вредител".
(2) Мерките за борба с вредителя включват:
1. предотвратяване на неговата поява;
2. при откриване - определяне района на разпространение;
3. предотвратяване на по-нататъшното му разпространение;
4. неговото пълно унищожаване.

Раздел II.
Мерки за откриване и борба срещу вредителя

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Установяването на заразата от Synchytrium endobioticum и на устойчивостта на сортовете картофи към този вредител се извършва от Националната служба за растителна защита (НСРЗ), по международно призната методика.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При установяване поява на Synchytrium endobioticum на територията на Република България фитосанитарните инспектори обозначават заразения парцел и определят буферна зона около него. Буферната зона се определя според условията на терена, така че да бъдат защитени съседните райони.
(2) Един парцел се счита за заразен, когато са установени симптоми на Synchytrium endobioticum поне върху едно растение на него.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) Окончателната идентификация на вредителя се извършва от Централната лаборатория по карантина на растенията в НСРЗ и за резултатите служебно се уведомява Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).


Чл. 4. При установяване на зараза от вредителя:
1. клубените и надземната листна маса на картофите от заразените парцели се третират така, че вредителят да бъде унищожен;
2. когато не е възможно да се установи произходът на заразените клубени в партида картофи на склад, се третира цялата партида.


Чл. 5. Върху заразените парцели е забранено:
1. да се отглеждат картофи;
2. да се отглеждат, заравят или съхраняват растения, предназначени за засаждане.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Забранено е да се отглеждат в буферната зона по в чл. 3, ал. 1 картофи, освен от тези сортове, които са устойчиви на популациите от Synchytrium endobioticum, установени върху заразените парцели.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 71 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Даден сорт картофи се счита за устойчив на определена раса на Synchytrium endobioticum, когато при зараза от съответната популация на вредителя не се получава вторична зараза.


Чл. 7. Фитосанитарните инспектори отменят мерките за борба срещу Synchytrium endobioticum само когато не се установява наличие на вредителя в парцела.


Чл. 8. Забранено е притежаването и съхранението на култури от Synchytrium endobioticum.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изключения от забраните по чл. 4, 5, 6 и 8 за извършване на научни изследвания и селекция се разрешават по реда на Наредба № 1 от 2002 г. за условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти се използват за научноизследователски цели и селекция, въвеждаща Директива на Съвета № 95/44 от 26 юли 1995 г., установяваща условията, при които някои вредители, растения, растителни и други продукти, изброени в Приложения I до V към Директива на Съвета 77/93/ЕИО, могат да се въвеждат или движат в общността или някои защитени зони от нея, за опитни или научни цели и за работа по сортова селекция.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г.) Генералният директор на НСРЗ със заповед разпорежда прилагането на допълнителни или по-строги мерки за борба срещу вредителя или за предотвратяване на неговото разпространение съгласно изискванията на Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При установяване на вредителя на територията на Република България НСРЗ ежегодно до 1 януари изготвя списък на разрешените за продажба сортове картофи, при които е установено чрез официален контрол, че са резистентни към Synchytrium endobioticum. Списъкът се предоставя на Европейската комисия всяка година преди 1 януари, като в него се посочват расите, на които сортовете са устойчиви.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) С тази наредба се въвежда Директива на Съвета 69/464/ЕЕС от 8 декември 1969 г. за контрол на болестта рак по картофите.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Отм., предишен текст на § 1 - ДВ, бр. 71 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Тази наредба се издава на основание § 3 от Закона за защита на растенията.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на генералния директор на Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2001 Г. ЗА БОРБА СРЕЩУ РАКА ПО КАРТОФИТЕ, ПРИЧИНЯВАН ОТ ГЪБАТА SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM (SCHILB.)


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 7. Навсякъде в наредбата думите "защитна/та зона" се заменят с "буферна/та зона".


§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти