Logo Сряда, 25 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АЦЕТИЛЕНОВИ УРЕДБИ

В сила от 28.08.2001 г.
Приета с ПМС № 187 от 12.07.2001 г.

Обн. ДВ. бр.66 от 27 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.85 от 20 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат техническите изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж и безопасна експлоатация и редът за осъществяване на технически надзор на ацетиленовите уредби за получаване на ацетилен при взаимодействие на калциев карбид и вода, включващи ацетиленовите инсталации и съоръженията към тях.
(2) Ацетиленови инсталации по смисъла на наредбата са:
1. ацетиленови генераторни станции;
2. преносими ацетиленови генератори;
3. ацетиленови бутилкови инсталации;
4. пълначни станции за ацетиленови бутилки.
(3) Съоръжения към ацетиленовите инсталации по смисъла на наредбата са:
1. ацетиленопроводи;
2. предпазни устройства за ацетилен;
3. маркучи за ацетилен;
4. горелки и резачи, работещи с ацетилен.

Чл. 2. Изискванията на наредбата не се отнасят за:
1. инсталации, които произвеждат ацетилен не от калциев карбид;
2. инсталации, които произвеждат ацетилен от калциев карбид в количество не по-голямо от 0,5 кг;
3. инсталации за химическо преработване на ацетилен;
4. инсталации, които произвеждат ацетилен за осветление и/или за отопление, както и инсталации, използвани или монтирани на транспортни средства или предназначени за научноизследователски цели;
5. (нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) устройството на ацетиленовите инсталации и съоръженията към тях, за които има влезли в сила наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) Устройството на ацетиленовите инсталации и съоръженията към тях, което съответства на изискванията на българските стандарти, се приема, че съответства на техническите изисквания, правилата и нормите на наредбата.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА АЦЕТИЛЕНОВИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 3. Конструкцията на основните технологични съоръжения на ацетиленовите инсталации трябва да осигурява:
1. отстраняване на въздуха и на ацетилено-въздушната смес преди пускането в действие, след зареждане на химически очистители или изсушители, преди и след ремонт на съоръжението;
2. възможност за вътрешен и външен преглед и контрол;
3. изключване на възможността за искрообразуване при експлоатация;
4. плътност;
5. изключване на възможността за превишаване на допустимите налягания и температури;
6. надеждно заземяване;
7. изключване на възможността за получаване на вакуум.


Чл. 4. Технологичните съоръжения на ацетиленовите инсталации за ниско и средно налягане трябва да са защитени срещу обратен удар на пламъка и от проникване на кислород и въздух от страна на консуматора на ацетилен, а съоръженията на инсталациите за високо налягане - от разпространяване на взривното разпадане на ацетилена.


Чл. 5. Конструкцията на основните технологични съоръжения на ацетиленовите инсталации трябва да изключва възможността за възникване при работни условия на налягане и температура, при които е възможна екзотермична реакция, придружена от взривно разпадане и полимеризация на ацетилена.


Чл. 6. Ацетиленовите инсталации се изработват от материали, устойчиви на механичното и топлинното натоварване, възможната корозия и опасните реакции с технологичните продукти, които се получават при производството на ацетилен.


Чл. 7. Качеството на материалите, които се използват за изработване на елементите на ацетиленовите инсталации, се потвърждава с удостоверение за качество, издадено от производителя им.


Чл. 8. За изработване на елементите на ацетиленови инсталации, които имат непосредствен контакт с ацетилена, не се допуска използването на:
1. мед и медни сплави със съдържание на мед, по-голямо от 65 на сто;
2. сплави, съдържащи мед - за изработване на елементи с голяма повърхност - филтри, сита и др.;
3. алуминий, ако може да влезе в контакт с ацетилен, съдържащ примеси от калциев хидроокис или от амоняк;
4. сив чугун с якост на опън, по-малка от 196 МРа, и ковък чугун с якост на опън, по-малка от 300 МРа;
5. материали, които са неустойчиви на действието на използваните разтворители - в инсталациите за високо налягане;
6. сребро и сплавите му;
7. живак;
8. магнезий - с изключение на антикорозионните покрития;
9. стъкло - с изключение на наблюдателните стъкла, защитени от повреждане и използвани само на инсталации за ниско и средно налягане, манометри с U-образна тръба и други средства за измерване.


Чл. 9. За запояване се допуска използването на сребърни сплави със съдържание на сребро не по-голямо от 41 на сто, на мед не по-голямо от 20 на сто и широчина на запоения шев не по-голяма от 0,3 мм в местата, където сребърната сплав влиза в съприкосновение с ацетилена. В случай че широчината на шева е по-голяма от 0,3 мм или шевът е разположен в място, недостъпно за контрол, съдържанието на сребро в сплавта за запояване не трябва да е по-голямо от 25 на сто.


Чл. 10. Уплътняващите материали за разглобяемите съединения се избират в съответствие с тяхното предназначение, като се вземат под внимание налягането, механичното натоварване, топлинното и химическото въздействие, а също и взаимното въздействие на допиращите се материали.

Раздел II.
Ацетиленови генератори


Чл. 11. (1) Ацетиленовите генератори за ниско налягане се изчисляват на якост за налягане не по-ниско от 1,5 пъти от максималното работно налягане.
(2) Ацетиленовите генератори за средно и високо налягане се изчисляват на якост за налягане 0,23 МРа.
(3) Дебелината на стените на ацетиленовите генератори трябва да е не по-малка от 1,5 мм. Допуска се намаляване дебелината на стените до 1,25 мм, при условие че външните и вътрешните им повърхности са поцинковани.


Чл. 12. Вътрешната повърхност на бункера за карбид на генератор от тип "карбид във вода" трябва да е покрита с материал, изключващ искрообразуване при експлоатация, обслужване, поддържане и ремонт.


Чл. 13. Максимално допустимите температури в ацетиленовите генератори са:
1. на водата в генератора - до 80°C;
2. на ацетилена при изхода от генератор по "мокър способ" - до 100°C;
3. на ацетилена при изхода на генератор по "сух способ" - до 110°C;
4. на ацетилена в газификационното пространство на генератор по "сух способ" - до 120°C.


Чл. 14. Конструкцията на генераторите трябва:
1. да осигурява пълна газификация на карбида и лесно отделяне на карбидната каша и остатъците от неразложения карбид и други включвания;
2. да осигурява отстраняването на сместа от ацетилен и въздух от генератора преди началото на експлоатацията или след зареждане с карбид;
3. да не позволява образуване на втвърдявания и затлачвания;
4. да осигурява запълване на газообразувателя с вода до необходимото ниво;
5. да дава възможност за вътрешен и външен преглед, почистване и техническо обслужване и да има херметически люкове за контрол; при наличието на снемаеми дъна и капаци за преглед и почистване наличието на люкове не е задължително.


Чл. 15. Конструкцията на ацетиленовите генератори по "сух способ" трябва да осигурява:
1. получаване на прахообразен калциев хидроокис, съдържащ не повече от 0,1 на сто по маса неразложен карбид;
2. непрекъснато движение на карбида за пълно отделяне от повърхността му на прахообразния калциев хидроокис;
3. отсъствие на въздух при отделяне на прахообразния калциев хидроокис.


Чл. 16. (1) Конструкцията на генераторите тип "потапяне на карбид във вода" трябва да изключва възможността за започване на процеса на газификация в отворено състояние на генератора.
(2) Кошницата за карбид трябва да осигурява равномерно проникване на водата от всички страни, а размерите на отворите не трябва да са по-големи от допустимите размери на късовете карбид. Обемът на кошницата не трябва да е по-голям от 1,1 пъти от най-голямото допустимо зареждане.


Чл. 17. (1) Обемът на касетките при генераторите тип "вода върху карбид" трябва да е не по-малък от двукратния обем на зареждащия карбид. Допустимата височина на зареждане трябва да е ясно означена на касетката.
(2) Закрепването на касетките трябва да изключва възможността за самопроизволното им преобръщане. Касетките трябва да са разделени на секции, да могат лесно да се изваждат и да се почистват.
(3) Конструкцията на генераторите трябва да осигурява пълно потапяне във вода на остатъците от карбид и калциев хидроокис след разлагане на карбида.


Чл. 18. (1) Обемът на дозатора за карбид на генераторите тип "карбид във вода" на ацетиленовите инсталации от II група трябва да е не по-голям от 1,1 пъти от допустимия обем за пълнене с карбид при максимални размери на късовете карбид.
(2) Карбидът от дозатора трябва да попада във водата по възможно най-краткия път.
(3) Генераторите трябва да имат устройство против образуване на вакуум.
(4) Налягането, температурата и нивото на водата в генераторите с производителност над 20 куб.м/ч трябва да се поддържат автоматично.


Чл. 19. Стационарните генератори, предназначени за преработване на карбиден прах, трябва да имат устройства за улавяне на карбидния прах във водата.


Чл. 20. Ацетиленовите генератори на ацетиленовите инсталации от II група трябва да имат устройства за контролиране нивото на водата, температурата на водата и температурата на ацетилена. Допустимото най-ниско и най-високо ниво на водата трябва да бъде ясно означено на устройството.


Чл. 21. Ацетиленовите генератори тип "вода върху карбид" и тип "потапяне на карбид във вода" трябва да имат тръбопровод за продухване, ако обемът на газообразувателя над нивото на водата е по-голям от 0,1 куб.м.


Чл. 22. Стационарните генератори с подвижен балон трябва да имат устройство, показващо степента на напълване на балона с ацетилен.


Чл. 23. Ацетиленовите генератори трябва да имат устройство за прекратяване на подаването на вода и карбид в случай на продължително прекъсване на консумацията на ацетилен.


Чл. 24. (1) Генераторите на ацетиленовите инсталации от II група и съоръженията им трябва да имат щуцери за продухване с инертен газ и за вземане на проби от ацетилен.
(2) При продухване газовете трябва да бъдат отведени на безопасно място.


Чл. 25. Ацетиленовите генератори по "сух способ" трябва да имат устройство за непрекъснато разбъркване в процеса на разлагането на карбида.


Чл. 26. (1) Ацетиленовите генератори трябва да имат предпазен затвор.
(2) Преносимите генератори за високо налягане трябва да са снабдени с предпазна мембрана и предпазен клапан. Газголдерът трябва да има кран за изпускане на първоначално образувания газ.


Чл. 27. Стационарните генератори по "сух способ" трябва да имат предпазна мембрана, оразмерена срещу недопустимо превишаване на налягането.


Чл. 28. Преносимите ацетиленови генератори с производителност под 3,2 куб.м/ч трябва да са конструирани за еднократно зареждане с калциев карбид, необходим за непрекъсната работа на генератора в продължение на не повече от 1 час при номинална производителност.


Чл. 29. Ацетиленовите генератори трябва да осигуряват устойчива работа от 0,2 до 1,1 куб.м/ч от номиналната им производителност.


Чл. 30. Химическите съединения, с които се зареждат филтрите, не трябва да отделят вещества, действащи корозионно върху металните части на генератора или газопровода, и не трябва да образуват експлозивни съединения с ацетилена.


Чл. 31. Генераторите трябва да бъдат покрити отвътре и отвън с антикорозионно покритие.


Чл. 32. На тялото на всеки генератор трябва да има ясно открояващ се надпис "Огнеопасно - пази от огън".

Раздел III.
Ацетиленови генераторни станции


Чл. 33. (1) Съоръженията към генераторните станции за високо налягане, както и изсушителите и компресорите се изчисляват на якост при налягане, равно на дванадесеткратното работно налягане, но не по-ниско от 2,5 МРа.
(2) Допуска се изсушителите по ал. 1 да се изчисляват на якост на налягане 2,4 пъти по-високо от работното налягане, ако са снабдени с разрушаващи се елементи за ограничаване на налягането.


Чл. 34. (1) Ацетиленопроводите за ниско и средно налягане в ацетиленовите станции се изчисляват на налягане не по-ниско от работното налягане на основните съоръжения.
(2) Ацетиленопроводите за ниско и средно налягане извън ацетиленовите станции се изчисляват на налягане, равно на десет пъти работното налягане, увеличено с 1,0 МРа.


Чл. 35. (1) Ацетиленовите станции за ниско налягане се изчисляват на якост при налягане не по-ниско от 1,5 от максималното допустимо работно налягане.
(2) Ацетиленовите станции за средно налягане се изчисляват на якост при налягане, равно на 0,23 МРа.


Чл. 36. Ацетиленовите станции трябва да имат:
1. устройство, блокиращо автоматично зареждането с калциев карбид на генератора при отсъствие на вода в захранващия резервоар или при понижаване на налягането в захранващия с вода тръбопровод;
2. устройство за автоматично включване и изключване подаването на вода от водопроводната мрежа във водния резервоар в зависимост от нивото на водата в него;
3. устройство за блокировка, осигуряваща автоматично продухване с азот на въздуха в бункера при отваряне на люка за зареждане с карбид.


Чл. 37. (1) Ацетиленовите станции, произвеждащи ацетилен за пълнене на бутилки, трябва да имат:
1. блокировка на газголдера с механизма за подаване на карбид за генераторите тип "карбид във вода" и устройство, регулиращо подаването на вода в генераторите по "сух способ";
2. сигнализация в компресорното отделение за:
а) достигане на максимално или минимално гранично количество или налягане на ацетилена в газголдера;
б) достигане на допустимите налягания в рампите за пълнене на бутилките;
3. автоматично изключване на двигателя на компресора при недопустимо превишаване на налягането.
(2) В случай че не се включи защитата по ал. 1, т. 3, трябва да се задейства алармена инсталация и операторът на компресора да изключи двигателя ръчно.


Чл. 38. Ацетиленовите станции, произвеждащи ацетилен за пълнене на бутилки с производителност над 20 куб.м/ч, трябва да имат автоматични устройства за:
1. бързо понижаване на налягането на ацетилена в рампите за пълнене към пълначната станция;
2. продухване с азот на рампата за пълнене при аварийни случаи.


Чл. 39. Газголдерите трябва да имат:
1. устройства срещу превишаване на допустимото налягане, получаване на вакуум и замръзване;
2. устройства за отделяне и изпускане на водата;
3. уред за контрол на налягането;
4. спирателна арматура на входящия и изходящия тръбопровод;
5. тръбопроводи за продухване със спирателна арматура;
6. устройство за мълниезащита - в случай че са монтирани на открито.


Чл. 40. (1) Газголдерите с плаваща камбана трябва да имат указател за нивото на камбаната, на който ясно да са означени долното и горното допустимо положение на камбаната.
(2) При достигане на най-ниското допустимо положение на камбаната на газголдера, както и при спадане на налягането под допустимото трябва да се включва светлинна и звукова сигнализация.


Чл. 41. (1) Конструкцията на съоръженията за очистване и изсушаване трябва да изключва възможността за попадане на частици в смукателния и събирателния ацетиленопровод.
(2) Пред и зад съоръженията за очистване и изсушаване на ацетилена трябва да се монтират измервателни уреди за контрол на налягането.
(3) Конструкцията на съоръженията за очистване и изсушаване на ацетилен трябва да осигурява отвеждането на кондензата.


Чл. 42. (1) Компресорът за сгъстяване на ацетилена трябва да е снабден с автоматично устройство, което да го изключва при намаляване на налягането в смукателния тръбопровод под 400 Ра и при повишаване на налягането на сгъстяване над максимално допустимото работно налягане, но не по-високо от 2,8 МРа.
(2) Всяка степен на компресора трябва да има предпазен клапан с пропускателна способност не по-малка от производителността на компресора и с тръбопровод за отвеждане на ацетилена на безопасно място.
(3) Всяка степен на компресора трябва да бъде защитена срещу разпад на ацетилена.
(4) На последната степен на компресора пред манометъра трябва да е монтирана спирателна арматура с щуцер за контролно измерване на налягането.
(5) Температурата на ацетилена след сгъстяването във всяка степен на компресора не трябва да е по-висока от 110°C , а след охладителя на последната степен - не по-висока от 40°C .
(6) На нагнетателния ацетиленопровод на компресора трябва да има контактен термометър и датчик за автоматично изключване на компресора, в случай че температурата на ацетилена се повиши над допустимата.
(7) Продухването на съоръженията за сгъстяване на ацетилен трябва да се извършва в затворена система. Газовете от продухването се изхвърлят на места, безопасни за живота и здравето на хората, домашните животни, околната среда и вещите.
(8) Средната скорост на буталото на буталните компресори трябва да е не по-висока от 1,5 м/сек.
(9) На всеки ацетиленопровод, който свързва съоръженията за сгъстяване на ацетилен със съоръженията за разпределение, трябва да има манометър.
(10) Съоръжението за сгъстяване на ацетилен трябва да е снабдено с огнепреградител.


Чл. 43. Компресорите за ацетилен трябва да имат блокировка срещу ръчното им пускане, когато:
1. количеството на ацетилена в газголдерите е под допустимия минимум;
2. налягането в рампите за пълнене превишава допустимото;
3. налягането на водата за охлаждане на компресора е недопустимо ниско.


Чл. 44. В местата на образуване на кондензат трябва да се монтират водосъбиратели за събирането и отвеждането му.


Чл. 45. Водоотделителите трябва да се монтират по такъв начин, че да не е възможно:
1. възникване на взрив;
2. попадане на кондензат направо в канализацията;
3. замръзване.


Чл. 46. Стационарните ацетиленови генераторни инсталации трябва да имат устройство за продухване на генераторите и апаратурата чрез азот с чистота не по-ниска от 97,5 на сто.


Чл. 47. Не се допуска ползването на плоскоремъчни предавки във взривоопасните помещения на ацетиленовите станции.


Чл. 48. Всички съоръжения, уреди, апарати, приспособления, инструменти и др., използвани в ацетиленовите станции, трябва да бъдат във взривобезопасно изпълнение.


Чл. 49. (1) Отработената карбидна каша от ацетиленовите генератори се изпуска в утайници на открито. Допуска се използването на закрити утайници с естествена смукателна вентилация, при които смукателният тръбопровод трябва да е с дефлектор и да е изведен на височина най-малко 1 м над върха на покрива на най-високата сграда в радиус 30 м от утайника.
(2) Откритите утайници се ограждат на височина не по-малка от 1 м. В долния край на ограждението се поставя защитна бордова дъска с височина не по-малка от 0,15 м.
(3) Каналите за изпускане и отвеждане на отработената карбидна каша трябва да са от закрит тип и да са достъпни за почистване и измиване с вода.
(4) Около утайниците трябва да се поставят надписи, знаци и сигнали съгласно Наредба № 4 на министъра на вътрешните работи от 1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 77 от 1995 г.), забраняващи пушене, палене на огън, пренасяне на горящи, нажежени или тлеещи предмети, използването на инструменти, работещи с открит пламък, и други подобни, на разстояние, по-малко от 10 м.

Раздел IV.
Ацетиленопроводи


Чл. 50. Ацетиленопроводите се изработват от безшевни стоманени тръби. Допуска се тръбопроводите за ацетилен ниско налягане да се изработват от заварени тръби с прав надлъжен шев.


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г.) В зависимост от допустимото налягане вътрешният диаметър на ацетиленопроводите за средно налягане трябва да бъде не по-голям от стойностите, определени в приложение № 1.
(2) Вътрешният диаметър на ацетиленопроводите за високо налягане трябва да е не по-голям от 25 мм.


Чл. 52. Дебелината на стената на ацетиленопроводите в зависимост от външния диаметър на тръбите трябва да е не по-малка от стойностите, определени в приложение № 2.


Чл. 53. (1) Ацетиленопроводите се присъединяват чрез заваряване. Фланцеви и резбови съединения се допускат само за присъединяване към съоръженията, арматурата и контролно-измервателните уреди и за монтажни съединения в неудобни за заваряване места.
(2) Надлъжните заваръчни шевове на челно заварени тръби се разполагат от горната страна на тръбата и се разместват на разстояние не по-малко от трикратната дебелина на стената.


Чл. 54. (1) Надземните ацетиленопроводи трябва да бъдат лесно достъпни за оглед.
(2) Ацетиленопроводите трябва да се полагат така, че да е изключена възможността от замръзване или нагряване на стените им над 50°C .
(3) Ацетиленопроводите трябва да имат антикорозионни покрития. Надземните ацетиленопроводи се оцветяват в бял цвят. При наличие на изолация оцветяването на ацетиленопроводите се извършва по външната и повърхност.


Чл. 55. Устройствата за събиране и отвеждане на кондензата трябва да бъдат осигурени против замръзване и да осигуряват безопасност при обслужване.


Чл. 56. (1) Ацетиленопроводите трябва да бъдат заземени. Съпротивлението на заземяване трябва да бъде под 4

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти