Logo Вторник, 1 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 13 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

В сила от 07.08.2001 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.69 от 7 Август 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 7 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 19 Август 2016г., изм. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, издадени от началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.)

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2014 г., в сила от 07.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Към принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, издадени от началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице, се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от адресата/адресатите на заповедта в определения срок за доброволно изпълнение.

Глава втора.
РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИТЕ СТРОЕЖИ


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен с поканата по чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, се извършва проверка по изпълнението на местостроежа от органите на ДНСК, за което се съставя констативен протокол (приложение № 1).
(2) При констатирано неизпълнение на заповедта се пристъпва към действия по принудителното и изпълнение.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2014 г., в сила от 07.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) В едномесечен срок от съставяне на протокола по чл. 4, ал. 1 от органите на ДНСК се провежда предварително проучване относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства (по количествено-стойностна сметка), резултатите от което се оформят в протокол (приложение № 2), който се изпраща на началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице за провеждане на процедура по избор на изпълнител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) При необходимост от представяне на конструктивно становище или конструктивен проект за премахване, одобряване на проект, проект за укрепване на сградата, план за безопасност и здраве, план за управление на строителните отпадъци и др. това изрично се посочва и обосновава в протокола по ал. 1.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2014 г., в сила от 07.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) В едноседмичен срок от съставянето на протокола по чл. 5, ал. 1 се пристъпва към процедура по избор на изпълнител на принудителното премахване по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2014 г., в сила от 07.03.2014 г.)


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) След сключване на договор с избрания изпълнител началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което уведомява всички заинтересувани лица.


Чл. 8. Преди започване на действията по принудителното премахване с цел обезопасяване на района строителната площадка на незаконния строеж се огражда със сигнални ленти с бял цвят и червено-син надпис "ДНСК".


Чл. 9. При принудителното изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж органите на ДНСК могат да използват специалните средства, посочени в чл. 222, ал. 3 ЗУТ.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) На определената дата и в определения час органите на ДНСК съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на общинската/районната администрация, органите на Министерството на вътрешните работи и при необходимост - на специализираните контролни органи и експлоатационните предприятия - доставчици, захранващи строежа с електрическа и топлинна енергия, вода, газ и др., съставят протокол за състоянието на незаконния строеж преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване (приложение № 3).


Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2014 г., в сила от 07.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожаро- и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа от съответната община (район) по местонахождението на недвижимия имот със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи, а при необходимост - и на съответните специализирани контролни органи, експлоатационни предприятия - доставчици, захранващи строежа с електрическа и топлинна енергия, вода, газ и др.
(2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на общината (района), като за наличността му от служителите на общината в присъствие на представители на органите на ДНСК се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Извършените разходи по ал. 1 и 2 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта и се събират по реда на чл. 15 от органите на общинската/районната администрация.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2017 г., в сила от 11.07.2017 г.) Премахването на незаконния строеж се ръководи от представител на изпълнителя, който е технически правоспособно лице, и се извършва при необходимост след преустановено захранване с вода, електрическа и топлинна енергия, газ и др., както и съгласно становище на инженер-конструктор, конструктивен проект, план за безопасност и здраве или план за управление на строителните отпадъци, когато такива са необходими.
(2) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) След принудителното изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж се съставя протокол (приложение № 4) от представители на органите на ДНСК и изпълнителя в присъствието на представители на общинската/районната администрация, органите на Министерството на вътрешните работи и при необходимост - на специализираните контролни органи и експлоатационните предприятия. Екземпляр от протокола се изпраща на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


Чл. 14. Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването на незаконен строеж, и възстановяването на терена се извършва от общината/района по местонахождение на строежа за сметка на адресата/адресатите на заповедта.

Глава трета.
РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) (1) Принудителното премахване се извършва за сметка на извършителя и лицата по чл. 225, ал. 6 ЗУТ, като отговорността им е солидарна.
(2) За извършените разходи по премахването от представители на органите на ДНСК и изпълнителя се съставя протокол (приложение № 5), въз основа на който и на влязлата в сила заповед за премахване се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.
(3) Когато извършителят на незаконния строеж и лицата по чл. 225, ал. 6 ЗУТ са неизвестни, разходите по премахването са за сметка на държавния бюджет.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Премахване на незаконен строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние негоден за ползване при спазване нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.


§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2014 г., в сила от 07.03.2014 г.)


§ 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът на терена, лице с ограничено вещно право или извършителят на незаконния строеж, спрямо които се създава задължение за премахване на незаконния строеж.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2014 г., в сила от 07.03.2014 г.) В случай на смърт на някои от посочените в чл. 225, ал. 6 ЗУТ лица отговорността се поема от техните наследници съгласно Закона за наследството.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2014 г., в сила от 07.03.2014 г.) В случай че някои от лицата, посочени в чл. 225, ал. 6 ЗУТ, са съпрузи, същите отговарят солидарно за направените разходи по принудителното изпълнение на заповедта за премахване.


§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.)

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2014 г., в сила от 07.03.2014 г.) "Изпълнител" по смисъла на тази наредба е лице, на което е възложено изпълнението на премахването на незаконния строеж.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 225, ал. 4 ЗУТ.


§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 8. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Дирекцията за национален строителен контрол.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2001 Г. ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 07.03.2014 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2001 Г. ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.08.2016 Г.)

§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2001 Г. ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 11.07.2017 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 20 от 2014 г., в сила от 07.03.2014 г.)


ПРОТОКОЛ

№ ................................................

 

Днес, .............................................................. 20 .................... г., работна група в състав:

1. ........................................................................................................................................... -

на длъжност "......................................................................." при ДНСК (РДНСК/РОНСК - ...............................................................................................................................................);

2. ........................................................................................................................................... -

на длъжност "...................................................................................................." при ДНСК

(РДНСК/РОНСК - ...............................................................................................................);

3. ........................................................................................................................................... -

на длъжност "...................................................................." при ДНСК (РДНСК/РОНСК -

...............................................................................................................................................),

в присъствието/отсъствието на адресата/адресатите на заповедта: ................................

.................................................................................................................................................

извърши проверка относно изпълнението на Заповед № ................./............................ г.

на началника на ДНСК/РДНСК/РОНСК - ..........................................................................

за премахване на незаконен строеж: ...................................................................................

.................................................................................................................................................,

изграден в ...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................,

с административен адрес: ....................................................................................................

................................................................................................................................................ .

При проверката се установи:................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Съставили:

1. ......................... (..........................................................)

2. ......................... (..........................................................)

3. ......................... (..........................................................)Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 20 от 2014 г., в сила от 07.03.2014 г.)


ПРОТОКОЛ
за предварително проучване на принудителното изпълнение на премахването на незаконния строеж
 
Днес, ............ 20 ......... г., работна група в състав:
1. ................................................................................. -
на длъжност "..............................." при ДНСК (РДНСК/РОНСК - ..................................................................................);
2. ................................................................................. -
на длъжност "..............................." при ДНСК (РДНСК/РОНСК - .................................................................................);
3. ................................................................................. -
на длъжност "..............................." при ДНСК (РДНСК/РОНСК - .................................................................................),
след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на принудителното изпълнение, срока за изпълнение и необходимите средства и други, относно
незаконен строеж: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
изграден в .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
с административен адрес: ........................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
излага следното становище относно:
І. Начин на изпълнение на премахването:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ІІ. Срок за изпълнение на принудителното премахване:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ІІІ. Стойност на премахването: ........................ лв., в която не е включен ДДС.
 
Работна група:
1. ......................... (..........................................................)
2. ......................... (..........................................................)
3. ......................... (..........................................................)
 


Приложение № 3 към чл. 10

(Изм. - ДВ, бр. 20 от 2014 г., в сила от 07.03.2014 г.)


ПРОТОКОЛ
за установяване състоянието на строежа и строителната площадка преди започване на принудителното изпълнение
 
Днес, ............ 20 ......... г., работна група в състав:
1. ................................................................................. -
на длъжност "..............................." при ДНСК (РДНСК/РОНСК - ..................................................);
2. ................................................................................. -
на длъжност "..............................." при ДНСК (РДНСК/РОНСК - ..................................................);
3. ................................................................................. -
на длъжност "..............................." при ДНСК (РДНСК/РОНСК - ..................................................),
4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................. - в качеството си на изпълнител по
Заповед № ............/................................................................................. г.,
в присъствието на:
1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
на длъжност "..........................." при Община (Район) -
....................................., гр. ......................................................................................................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
в ............ ч. се събра за привеждане в изпълнение
на Заповед № ............../.......................................... г.
на началника на ДНСК/РДНСК/РОНСК -
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
за премахване на незаконен строеж: ............................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
находящ се в .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
с административен адрес: ........................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
изграден от .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Във връзка с изискванията на Наредба № 13 от 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК работната група установи, че строежът е/не е опразнен от строителна механизация, хора, пожаро- и взривоопасни материали, горива и смазочни материали, вещества с абразивно действие и други общоопасни средства, малотрайни продукти и материали, оборудване на собственика на строежа и др. в срока за доброволно изпълнение.
В ......................... ч. се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж.
 
Присъствали: Съставили:
1. ....... (...........................) 1. ....... (...........................)
2. ....... (...........................) 2. ....... (...........................)
3. ....... (...........................) 3. ....... (...........................)
4. ....... (...........................) 4. ....... (...........................)
   


Приложение № 4 към чл. 13

(Изм. - ДВ, бр. 20 от 2014 г., в сила от 07.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.)


 

ПРОТОКОЛ

за установяване състоянието на строежа и строителната площадка след приключване на принудителното изпълнение

 

Днес, ............ 20 ......... г., работна група в състав:

1. ........................................................................................................................................... - на длъжност "..............................." при ДНСК (РДНСК/РОНСК - ........................................);

2. ........................................................................................................................................... - на длъжност "..............................." при ДНСК (РДНСК/РОНСК - ........................................);

3. ........................................................................................................................................... - на длъжност "..............................." при ДНСК (РДНСК/РОНСК - ........................................),

4. ....................................................................................................... - в качеството си на изпълнител на принудителното премахване по Заповед № ............./................ 20.... г.,

в присъствието на:

1. .................................................................................... на длъжност "..............................." при Община (район) - ............................, гр. .........

2. ...............................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................

4. .............................................................................................................................................., в ........................ ч. приключи премахването на незаконен строеж: .................., намиращ се в ......................., с административен адрес: ................................, изграден от .................., заповед № ......................./................... г. на началника на ДНСК/РДНСК/РОНСК - ............, е изпълнена.

Строежът е приведен в следното състояние: .......................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Строителната площадка е в следното състояние: ................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

Присъствали:

1. ................. (....................)

2. ................. (....................)

3. ................. (....................)

4. ................. (....................)

 Съставили:

1. ................. (....................)

2. ................. (....................)

3. ................. (....................)

4. ................. (....................).

   Приложение № 5 към чл. 15, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 20 от 2014 г., в сила от 07.03.2014 г.)


ПРОТОКОЛ
за извършените разходи по премахването на незаконен строеж: .................................................................................................................................................................................................................................
 
Днес, ............... 20......... г.,
1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................... - в качеството си на изпълнител по Заповед № ............../........................ г.
за премахване на незаконен строеж: ............................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
находящ се в .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................., и
2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
на длъжност "................................." при ДНСК (РДНСК/РОНСК - .................................................);
3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
на длъжност "................................." при ДНСК (РДНСК/РОНСК - .................................................),
след извършена проверка установиха, че при премахването на незаконния строеж са изпълнени следните видове работи (по оферта на изпълнителя):
 
№ по ред Вид Ед. мярка Количество Ед. цена Обща стойност
           
           
          Всичко
          ДДС:
         
_____________________________________
          Общо:
Съставили:
1. ......................... (..........................................................)
2. ......................... (..........................................................)
3. ......................... (..........................................................)
Проверил:
Началник на РДНСК/РОНСК - .....................................................................................................................................................................................................................................................................

(......................)  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти