Logo Четвъртък, 13 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № I-171 ОТ 2 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КОНТРОЛА ПО ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА СИГУРНОСТТА НА БАНКИТЕ И НЕБАНКОВИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

Издадена от Министерството на вътрешните работи и Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2001г., изм. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., отм. ДВ. бр.37 от 17 Май 2016г.


Отменена с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-444 от 3 май 2016 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции - ДВ, бр. 37 от 17 май 2016 г., в сила от 21.05.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат организацията и контролът по осигуряването на сигурността на банките и небанковите финансови институции и контролът по тяхното изпълнение.
(2) Сигурността се обезпечава чрез изграждане на системи за физическа защита с цел недопускане на незаконна намеса в дейността на банките и небанковите финансови институции.

Чл. 2. Разпоредбите на тази наредба се прилагат по отношение обектите на:
1. банките;
2. небанковите финансови институции, които извършват по занятие сделки с чуждестранна валута в наличност.


Чл. 3. (1) Лицата, които управляват и представляват банките и небанковите финансови институции по чл. 2, отговарят за прилагането на наредбата.
(2) Лицата по ал. 1 създават специализирана комисия, която организира и контролира прилагането на изискванията на наредбата.
(3) Лицата по ал. 1 изпълняват лично задълженията по прилагането на изискванията на наредбата, когато не е възможно да се създаде специализирана комисия.

Глава втора.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА


Чл. 4. Банките и небанковите финансови институции по чл. 2 приемат задължително:
1. инструкция за охрана, на базата на която се изготвя план за всеки охраняем обект, който съдържа:
а) данни за месторазположението, инфраструктурата и особеностите на обекта, прилежащите помещения, сгради и територии;
б) кратко описание на вътрешния ред, пропускателния режим и задължения на персонала за физическа защита;
в) сили и средства за физическа защита;
г) план за действия при кризисни ситуации (нападение на обекта, терористичен акт, аварии, пожари, природни бедствия и т.н.);
д) ред за контрол по изпълнение на служебните задължения от персонала за физическа защита;
2. правилник за пропускателния режим;
3. инструкция за транспортиране на пари и ценности.

Глава трета.
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА

Раздел I.
Изисквания при изграждане и съоръжаване на обектите


Чл. 5. (1) Обектите на банките и небанковите финансови институции по чл. 2 се съоръжават със системи за физическа защита в съответствие с разпоредбите на Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите (ДВ, бр. 70 от 1998 г.) и при спазване на специфичните изисквания на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) Органът за управление на всяка банка утвърждава категоризиране на обектите си, както следва:
1. обекти първа категория са клонове, офиси и изнесени работни места на банките, в които парите и ценностите в наличност са над 120 000 лв.; в тази категория са трезорните помещения на банките с дневен и денонощен режим на работа и други помещения за съхраняване на пари и ценности;
2. обекти втора категория са клонове, офиси и изнесени работни места на банките, в които парите и ценностите в наличност са от 20 000 до 120 000 лв.;
3. обекти трета категория са офиси и изнесени работни места на банките, в които парите и ценностите в наличност са до 20 000 лв.
(3) Обектите на банките в зависимост от категоризацията по ал. 2 се изграждат и съоръжават и в съответствие с параметрите, посочени в приложения № 1, 2, 3 и 4, които са неразделна част от наредбата.


Чл. 6. (1) Обектите на банките и небанковите финансови институции по чл. 2 се съоръжават с решетки или защитни стъкла.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) Решетките по ал. 1 трябва да отговарят на изискванията по Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите. Защитните стъкла трябва да бъдат със степен на съпротивление, съобразена с предназначението им и приложения № 1 и 2.


Чл. 7. За обектите на банките и небанковите финансови институции по чл. 2 се осигурява по възможност отделен вход при общо ползване на сграда, а при ползване на общи коридори помещенията задължително се отделят с физически бариери.


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) Местата, в които се работи с пари и ценности в наличност над 20 хиляди лева и които граничат с общодостъпни зони, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) да са отделени от общодостъпните зони на помещението с куршумоустойчиви прегради, изградени така, че да не се местят под действие на физическа сила или технически приспособления; отворените фуги между отделните съставни елементи да не са по-големи от 3 мм; използваните материали да отговарят на степен на съпротивление срещу прострелване;
2. вратите да бъдат изпълнени с автомати за затваряне и секретни брави; ключовете на вратите не трябва да се оставят външно в ключалките.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) Касовите помещения, в които се работи с пари и ценности в наличност над 20 хиляди лева, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат преграда между касиера и клиента, която да е куршумоустойчива с минимална височина 2,2 м; остъкляванията в куршумоустойчивата преграда между касиера и клиента да не отделят отломки при прострелване, а когато съотношението на страните им е по-голямо от 2:1, да са най-малко тристранно рамкирани;
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) устройствата за приемане и предаване на пари, ценности и документи да са със степента на съпротивление на преградите, в които са вградени; при наличие на отвори за разговор те да бъдат изградени така, че да не е възможна директна стрелба през тях;
3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) преградите между отделните работни места в касовите помещения да са удароустойчиви, остъкляванията в тях да имат степен на съпротивление в съответствие с приложение № 1;
4. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) касовите помещения да са оборудвани със сейф със степен на съпротивление БДС EN 1143-1:2000 и в съответствие с приложение № 4; наличностите в сейфовете не трябва да бъдат видими от общодостъпни места.
(3) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) Лимитите за парите и ценностите в наличност по ал. 1 и 2 се установяват въз основа на вътрешен акт на банката.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) Трезорните помещения се изграждат и съоръжават в съответствие с БДС EN 1143-1:2000, като се изпълняват и следните специфични изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) степента на съпротивление на трезора определя максималната стойност на съхраняваните пари и ценности в него и е посочена в приложение № 3;
2. трезорните помещения имат защитена транспортна връзка с местата за работа с пари и ценности, и с дебаркадера;
3. след вратата на трезорното помещение да бъде монтирана стоманена решетъчна врата, оборудвана с брава касов тип;
4. на входа на преддверието към трезорното помещение да бъде монтирана стоманена врата с брава касов тип; допустимо е използването и на система за административен контрол;
5. всички рафтове и шкафове в трезорните помещения са метални; в случай че помещения на банката, некатегоризирани като трезорни, се използват за граждански трезори и в тях има монтирани сейфове, последните трябва да са съобразени с изискванията по приложение № 4;
6. в случаите, в които една или повече от стените на трезорните помещения граничат с външни стени, се изгражда обходен коридор; при невъзможност за изграждане на обходен коридор тези стени допълнително се усилват;
7. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) сейфът и анкерните връзки в терминалните устройства АТМ (по смисъла на Наредба № 16 от 1995 г. за плащанията с банкови карти (ДВ, бр. 28 от 1995 г.) да бъдат със степен на съпротивление по БДС EN 1143-1:2000 и в съответствие с приложение № 4.


Чл. 10. В случаи че банките изграждат дебаркадери, те се съоръжават в съответствие със следните изисквания:
1. вратата на транспортния подход към дебаркадера е със степен на защита срещу прострелване;
2. в дебаркадера е планиран авариен изход за персонала, извършващ транспортирането;
3. между дебаркадера и помещението за приемане и предаване на документи, пари и ценности се изграждат устройства за приемане и предаване и уредба за комуникации; материалите, използвани при изграждане на устройствата, са със степен на защита срещу прострелване.


Чл. 11. Помещенията на банките за архив, дилинг и суифт офис, за съхраняване на магнитните носители на информация и книгата на акционерите се съоръжават със системите за физическа защита, предвидени в наредбата, както и се оборудват с надеждни заключващи устройства и/или системи за контрол на достъпа.

Раздел II.
Изисквания за организация, управление и въоръжаване на персонала за физическа защита


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) Всяка банка и небанкова финансова институция по чл. 2 осъществява охраната на обектите с персонал за физическа защита по реда, установен със Закона за МВР, Закона за частната охранителна дейност, Закона за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и нормативните актове по прилагането им, и при спазване на Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите.


Чл. 13. Обектите на банките в зависимост от категоризацията по чл. 5, ал. 2 се охраняват, както следва:
1. обекти първа категория - с минимум един денонощен пост и/или сигнално-охранителна техника с изведен сигнал в център за реагиране;
2. обекти втора категория - с минимум един дневен пост или сигнално-охранителна техника с изведен сигнал в център за реагиране;
3. обекти трета категория - могат да се охраняват и от други лица, натоварени с допълнителни функции по физическата защита.

Раздел III.
Изисквания за оборудване на обектите със сигнално-охранителни известителни системи и телевизионни системи за наблюдение (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.)


Чл. 14. (1) (Предишен текст на чл. 14, изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) Сигнално-охранителните известителни системи в обектите на банките и небанковите финансови институции по чл. 2 се изграждат в съответствие с БДС IEC 839-1-1 и БДС IEC 839-1-4:1999, а телевизионните системи за наблюдение се изграждат в съответствие с БДС EN 50132-7:2002.
(2) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) Проектите за сигнално-охранителни известителни системи и телевизионни системи за наблюдение се изработват от:
1. съответното структурно звено на Дирекция на национална служба "Полиция" - МВР;
2. банките и небанковите финансови институции или лица, на които те са възложили изготвянето на проектите на сигнално-охранителни известителни системи в техни обекти.
(3) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) Проектите за сигнално-охранителни известителни системи, изготвени по реда на ал. 2, т. 2, се съгласуват със съответното структурно звено на Дирекция на национална служба "Полиция" - МВР.


Чл. 15. Всяка банка и небанкова финансова институция по чл. 2 осъществява охраната на обектите си със сигнално-охранителни известителни системи по един от следните начини:
1. сключване на договор с МВР за осигуряване на охрана с полицейски органи;
2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) сключване на договор с търговци, на които е издаден лиценз за извършване на частна охранителна дейност по Закона за частната охранителна дейност;
3. създаване на звена за самоохрана.


Чл. 16. (1) Сигнално-охранителните известителни системи задължително включват следните видове охрана:
1. периферна охрана - сигнализиране при нападение на периферията на обекта;
2. обемна охрана - сигнализиране при движение на човек в охраняваните помещения;
3. охрана на сейфове - сигнализиране при нападение;
4. охрана на персонала - сигнализиране при нападение на служители.
(2) Сигналите от сигнално-охранителните известителни системи се подават в специализирани центрове за реагиране.


Чл. 17. Специалните технически изисквания към сигнално-охранителните известителни системи, които изискват разделяне на зони, са:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) детекторите в една зона са за един вид охрана, от един тип и не са повече от 3 броя;
2. антисаботажните контакти и детекторите за охрана на персонала са свързани в зони, които непрекъснато са под охрана.


Чл. 18. Управляващото устройство в сигнално-охранителните системи трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да поддържа една или няколко изнесени клавиатури;
2. да се дели на части (групи) с независимо включване, изключване и отделни изходи за алармен сигнал;
3. да има енергонезависима памет за запаметяване на алармени събития и възможност за преглед и разпечатване;
4. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) да има автономно захранване, което да осигурява най-малко 12 часа работа на системата; корпусът на управляващото устройство е метален с антисаботажен контакт.


Чл. 19. Изискванията за оборудване на трезорни помещения са:
1. охрана на вратата с магнитен или механичен контакт и сеизмичен детектор, реагиращ на взрив, пробиващи абразивни и термични инструменти;
2. охрана на стените, пода и тавана със сеизмични детектори, които отговарят на изискванията по т.1;
3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) охраната на помещението с микровълнови доплерови детектори, отговарящи на БДС IEC 839-2-5:1998 или с пасивни инфрачервени детектори за таванен монтаж, отговарящи на БДС IEC 839-2-6:1999, с огледална оптика или четворен пироелектричен сензор;
4. паник-бутон във и пред помещението;
5. охрана на обходния коридор с микровълнови доплерови детектори и детектори, реагиращи на вибрации на външните стени;
6. охрана със сеизмични детектори на сейфове в помещения за граждански трезори;
7. телевизионна камера в помещението за наблюдение към трезорната врата;
8. камерите за наблюдение в трезорното помещение и подходите към него да са с достатъчна разделителна способност за разпознаване на лицата в зоната.


Чл. 20. Изискванията за оборудване на местата, в които се работи с пари и ценности, са:
1. охрана на персонала с паник-бутони и/или паник-педали;
2. обемна охрана с пасивни инфрачервени детектори;
3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) охрана на външните за обекта стъклени повърхности с контактни или акустични детектори, отговарящи на БДС IEC 839-2-7:1997;
4. охрана със сеизмични детектори - при наличие на сейфове, съхраняващи пари и ценности извън работно време;
5. телевизионни камери за наблюдение.


Чл. 21. Изискванията за оборудване на касовите помещения са:
1. охрана с паник-бутони и/или педали;
2. охрана със сеизмични детектори - при наличие на сейф, съхраняващ пари и ценности извън работно време;
3. в касовото помещение се монтира телевизионна камера за наблюдение лицата на клиентите и техните манипулации; при техническа възможност с една камера могат да се наблюдават най-много две помещения.


Чл. 22. Изискванията за охрана на помещението за архив са:
1. охрана на вратата с магнитен или механичен контакт;
2. обемна охрана с доплерови детектори или пасивни инфрачервени детектори, когато помещението е работно място;
3. охрана на външните за обекта стени с вибрационни детектори.


Чл. 23. Изискванията за охрана на входни преддверия, коридори, етажни площадки и работни помещения са:
1. обемна охрана с пасивни инфрачервени или комбинирани детектори;
2. охрана на външните за обекта стъклени повърхности на височина до 4 м от ниво терен и последен етаж, ако има достъп до него от друга сграда;
3. телевизионно наблюдение на входовете на обекта, на дебаркадера и на зоната за свободен достъп на посетители.


Чл. 24. Изискванията към устройствата, обработващи и записващи сигналите от телевизионните камери, са:
1. да се използват мултиплексорни превключватели, матрични и др. системи за обработка на сигналите от камерите в зависимост от техния брой;
2. за архивиране на изображението да се използват видеомагнетофони или устройства за цифров запис;
3. архивът от записите на камерите да се запазва минимум 30 дни.

Раздел IV.
Изисквания за организиране на охраната при транспорт на пари и ценности


Чл. 25. Банките и небанковите финансови институции по чл. 2 осъществяват охраната при транспортиране на пари и ценности по реда на чл. 12.


Чл. 26. (1) Транспортирането на пари и ценности се организира съгласно инструкцията по чл. 4, т. 3, която включва:
1. ред за набиране на информация за събития, които могат да затруднят транспорта, като: ремонтни работи по пътя, заледени и наводнени участъци или други затруднения, създадени в резултат на природни бедствия, задръствания, пътно-транспортни произшествия и др.;
2. ред за подготовка и инструктаж на служителите от екипа за охрана;
3. разстановка на екипа за охрана при товарене, разтоварване, претоварване, транспортиране на пари и ценности и взаимодействие с персонала за физическата защита на обекта;
4. забрана за служителите по т. 2 да напускат разпоредената разстановка, за да участват в товаренето и разтоварването на пари и ценности;
5. ред за свръзка при охраната на пари и ценности;
6. ред за действие на екипа за охрана при нападение, пътно-транспортно произшествие, повреда на автомобила и други екстремални ситуации;
7. ред за взаимодействие с РПУ на МВР;
8. ред за контрол при охраната на пари и ценности, в който се съдържа и забрана за инсценировка на нападение.
(2) Неразделна част от инструкцията по ал. 1 са:
1. списъкът на маршрутите;
2. особеностите на всеки маршрут поотделно: опасни участъци от пътя, създаващи предпоставки за нападение, свлачища и други опасности, свързани с особеностите на пътя; места с радиосянка и други рискови зони; по маршрутите за опорни пунктове се определят: РПУ на МВР, контролно-пропускателни пунктове на пътната полиция по републиканската пътна мрежа и обекти на съответната банка или небанкова финансова институция по чл. 2.


Чл. 27. (1) При транспорт на пари и ценности се изготвя план-график, който съдържа:
1. списък на екипа за охрана, в който се посочва и отговорник;
2. брой и регистрационни номера на автомобилите;
3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) маршрути за транспорт - основен и най-малко един резервен; маршрутите се определят от списъка по чл. 26, ал. 2, т. 1, като за всеки поотделно се посочва актуална информация;
4. материално-отговорни лица, които съпровождат парите и ценностите;
5. схема за свръзка по маршрутите.
6. (отм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.)
(2) При промяна в условията на транспортиране на пари и ценности план-графикът се актуализира.


Чл. 28. Служителите от екипа за охрана при транспортиране на пари и ценности се оборудват със: оръжие, средства за радиовръзка, защитни жилетки, белезници, фенер, противогази и други помощни и защитни средства, в зависимост от конкретните условия.


Чл. 29. Транспортът на пари и ценности се планира по възможност само за светлата част на денонощието.


Чл. 30. Транспортът на пари и ценности на стойност над 20 000 лв. се извършва със специализирани бронирани автомобили, които отговарят на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) да са обособени следните зони: за шофьора, охраната и материалноотговорните лица и за сейф (товарно помещение) със степен на съпротивление по БДС EN 1143-1:2000; степента на съпротивление определя максималната стойност на съхраняваните пари и ценности в него и е посочена в приложение № 4; вратите на зоната за шофьора, охраната и материалноотговорните лица се оборудват с допълнителни заключващи устройства, блокиращи възможността за отваряне отвън; автомобилът да е снабден със специално оборудвани отвори за стрелба;
2. зоните, в които са разположени шофьорът, охраната, материално-отговорните лица, двигателят, охладителната система, резервоарът за гориво и акумулаторите, са бронирани; използваните материали са със степен на куршумоустойчивост, бронираните стъкла не отделят отломки;
3. гумите на бронирания автомобил са съоръжени със система за пробег минимум 30 км след прострелване;
4. подът на автомобилите е защитен срещу интервенция с ръчна граната;
5. имат средства за радиовръзка, покриващи определените маршрути; при по-голям брой автомобили и пътувания може да се въведе система за локализиране на превозните средства;
6. оборудвани са с климатични инсталации;
7. резервната гума е монтирана извън товарното помещение;
8. зоните по т. 1 са оборудвани с необходимите по вид и обем пожарогасители;
9. оборудвани са със средства, улесняващи движението и охраната: фарове за мъгла; фарове, осигуряващи достатъчна видимост при движение на заден ход; огледала за обратно виждане; разговорна уредба и триточкови осигурителни предпазни колани за всички седалки.


Чл. 31. При транспорт на пари и ценности на стойност до 20 000 лв. се допуска транспортирането да се извършва и с неброниран автомобил и въоръжена охрана.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) "Обекти на банките" са сградите заедно със съоръженията и прилежащите към тях територии на банките, техните клонове, офиси и изнесени работни места, които служат за осъществяване на дейността им.
2. "Обекти на небанковите финансови институции" са помещенията, в които се извършват сделки с чуждестранна валута в наличност.
3. "Дебаркадер" е обособена зона за товарене и разтоварване на пари и ценности.
4. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) "Защитни стъкла" са стъклата, съответстващи на БДС ЕN 356:2001 и БДС ЕN 1063:2001.


§ 2. Термините "физическа защита", "сигнално-охранителни известителни системи", "персонал за физическа защита" и "физически бариери" са употребени по смисъла на Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Тази наредба се издава на основание § 2а от Закона за банките.


§ 4. Лицата, нарушили тази наредба, носят отговорност по глава седемнадесета от Закона за банките.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) Лицата, получили разрешение (лицензия) за извършване на банкова дейност по глава трета от Закона за банките, както и небанковите финансови институции по чл. 2, получили разрешение (лицензия) за извършване по занятие на сделки с чуждестранна валута в наличност до влизането на тази наредба в сила, следва да изпълнят изискванията й в срок до 30.IХ.2006 г.


§ 6. (1) Изпълнението на разпоредбите на наредбата се удостоверява с протокол за охранително обследване на обектите на банките и небанковите финансови институции по чл. 2, изготвен от лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 и представител на териториалната структура на МВР.
(2) Протоколите по ал. 1 се изготвят в 3 екземпляра, съответно за: банката (небанковата финансова институция), МВР и управление "Банков надзор" при БНБ.


§ 7. Контролът по прилагането на наредбата се осъществява от главния секретар на БНБ и главния секретар на МВР.


§ 8. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2004 г.) Съответствието с цитираните в наредбата БДС се установява по реда на Закона за националната стандартизация и издадените в негово приложение нормативни актове.


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 3, чл. 6, ал. 2, чл. 8, ал. 2, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.)


Противоударни остъклявания
 
Степен на съпротивление Условия на изпитване Област на приложение
по БДС ЕN 356:2001    
Р1А 3 удара с еталонна метална сфера от височина срещу вандализъм (камъни, предмети)
  1500 мм  
Р2А 3 удара с еталонна метална сфера от височина срещу вандализъм (камъни, предмети)
  3000 мм единични къщи в селища
Р3А 3 удара с еталонна метална сфера от височина срещу вандализъм (камъни, предмети)
  6000 мм частни сгради на отдалечено място
Р4А 3 удара с еталонна метална сфера от височина срещу вандализъм (камъни, предмети)
  9000 мм жилищни сгради с мет. констр., отдалечени
    ваканц. жилища
Р5А 3 x 3 удара с еталонна метална сфера от срещу вандализъм (камъни, предмети)
  височина 9000 мм вили и преди всичко научни обекти
Р6В 30 - 50 удара с еталонна брадва срещу физическа атака (режещ инструмент)
    фото- и видеомагазини, аптеки, изчисл.
    центрове, магазини
Р7В 51 - 70 удара с еталонна брадва срещу физическа атака (режещ инструмент)
    галерии, музеи, антикв. магазини, псих.
    отделения
Р8B над 70 удара с еталонна брадва срещу физическа атака (режещ инструмент)
    бижутерии, енерг. центрове, затвори


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3, чл. 6, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.)


Противокуршумни остъклявания
 
Степен на съпротивление Условия на изпитване Област на приложение
по БДС ЕN 1063:2001    
BR1-NS (без осколки) 3 изстрела с куршум с тегло 2,6 г, скорост срещу прострелване с ловджийско оръжие
BR1-S 360 м/сек, от разстояние 10 м калибър 22 LR
BR2-NS (без осколки) 3 изстрела с куршум с тегло 8,0 г, скорост срещу прострелване с пистолет калибър
BR2-S 400 м/сек, от разстояние 5 м 9 мм Парабел
BR3-NS (без осколки) 3 изстрела с куршум с тегло 10,2 г, скорост срещу прострелване с револвер калибър
BR3-S 430 м/сек, от разстояние 5 м Магнум 357
BR4-NS (без осколки) 3 изстрела с куршум с маса 15,6 г, скорост срещу прострелване с револвер калибър
BR4-S 440 м/сек, от разстояние 5 м Магнум 44
BR5-NS (без осколки) 3 изстрела с куршум с маса 4,0 г, скорост срещу прострелване с пушка калибър
BR5-S 920 м/сек, от разстояние 10 м 5,56 x 45
BR6-NS (без осколки) 3 изстрела с куршум с тегло 9,5 г, скорост срещу прострелване с автоматична пушка
BR6-S 830 м/сек, от разстояние 10 м НАТО калибър 7,62 x 51
BR7-NS (без осколки) 3 изстрела с куршум с тегло 9,8 г, скорост срещу прострелване с автоматична пушка
BR7-S 820 м/сек, от разстояние 10 м НАТО калибър 7,62 x 51


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 3, чл. 9, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.)


Категоризация на трезорни помещения
 
Степен на съпроти- Съпротивление Ключалки съгласно Дебелина Тегло на Област на Макси-
вление по за цялостно БДС ЕNV 1300:2001 на стената армировка приложение мална
БДС ЕN 1143-1:2000 разбиване RU брой клас (mm) (kg/m2)   сума (лв.)
0 30 1 А - - - -
I 50 1 А - - - -
II 80 1 А - - - -
III 120 1 А - - - -
IV 180 1 В - - - -
V 270 2 В >400 30 помещение за съхраня- 1000000
            ване на пари и ценности  
VI 400 2 С >400 30 помещение за съхраня- 1500000
            ване на пари и ценности  
VII 600 2 С >400 30 помещение за съхраня- 2000000
            ване на пари и ценности  
VIII 825 2 С >400 77 помещение за съхраня- 3000000
            ване на пари и ценности  
1050 2 С >400 77 трезорно помещение 6000000
Х 1350 2 С >500 77 трезорно помещение 10000000
ХI 2000 3 С        
    или >600 77 трезорно помещение 15000000
    2 D        
ХII 3000 3 С        
    или >750 107 трезорно помещение 20000000
    2 D        
ХIII 4500 2 D >1000 154 трезорно помещение над 20000000


Приложение № 4 към чл. 5, ал. 3, чл. 8, ал. 2, т. 4, чл. 9, т. 5 и 7, чл. 30, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г.)


Категоризация на сейфове
 
Степен на съпроти- Съпротивление Ключалки Анкериране, Област на Макси-
вление по за цялостно съгласно БДС ЕNV 1300:2001 необходима сила приложение мална
БДС ЕN 1143-1:2000 разбиване RU брой клас kN   сума (лв.)
0 30 1 А 50 стоманен сейф 40000
I 50 1 А 50 сейф за ценности 80000
II 80 1 А 50 сейф за ценности 200000
          сейф за терминални устрой-  
          ства АТМ  
III 120 1 А 50 брониран сейф 400000
          сейф за терминални устрой-  
          ства АТМ  
IV 180 1 В 100 брониран сейф 600000
V 270 2 В 100 брониран сейф 1000000
VI 400 2 С 100 брониран сейф 1500000
VII 600 2 С 100 брониран сейф 2000000
VIII 825 2 С 100 брониран сейф над 2000000
1050 2 С 100 брониран сейф над 2000000
Х 1350 2 С 100 брониран сейф над 2000000


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти