Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА РЕЗЕРВИСТИТЕ ОТ МОБИЛИЗАЦИОННИЯ РЕЗЕРВ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В УЧЕБНО-МОБИЛИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

В сила от 28.08.2001 г.
Приета с ПМС № 196 от 20.08.2001 г.

Обн. ДВ. бр.75 от 28 Август 2001г., изм. ДВ. бр.106 от 5 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.41 от 13 Май 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 13 Октомври 2006г.


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът на заплащане и определяне размера на възнагражденията на резервистите от мобилизационния резерв, взели участие в учебно-мобилизационни мероприятия.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) На резервистите от мобилизационния резерв, взели участие в учебно-мобилизационни мероприятия, се изплаща възнаграждение в размер, определен на базата на основното месечно възнаграждение във:
1. Министерството на отбраната - за военното звание, предвидено за съответната длъжност, на която са призовани за участие в мобилизационното мероприятие като офицери, сержанти или кадрови войници; възнаграждението се изплаща от поделението, в което е проведено мобилизационното мероприятие;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Министерството на вътрешните работи (МВР) - за съответната длъжност, на която са призовани за участие в мобилизационното мероприятие; възнаграждението се изплаща от структурното звено на МВР, в което е проведено мобилизационното мероприятие.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Възнаграждението се заплаща от датата на зачисляване до датата на отчисляване от поделението или структурното звено на МВР, провеждащо учебно-мобилизационното мероприятие, както и за дните за отиване и връщане.
(3) Когато учебно-мобилизационното мероприятие продължава 15 и повече дни, на резервистите от мобилизационния резерв се заплаща възнаграждение и за 2 календарни дни преди зачисляването, и за 2 календарни дни след отчисляването им.


Чл. 3. (1) Конкретният размер на възнаграждението по чл. 2, ал. 2 и 3 за непълен месец се определя, като месечното възнаграждение се раздели на броя на работните дни в съответния месец и получената сума се умножи по броя на работните дни, през които резервистът е участвал в учебно-мобилизационното мероприятие.
(2) (Отменена в частта относно думите "дните на участието в учебно-мобилизационното мероприятие, както и" с Решение № 3783/2005 г. на ВАС - ДВ, бр. 41 от 2005 г.) Когато дните преди и след него съвпадат със седмичната почивка или с дни на официални празници, те не се заплащат.


Чл. 4. Резервистите от мобилизационния резерв, заболели и постъпили на лечение по време на учебно-мобилизационно мероприятие, се отчисляват от участие в учебно-мобилизационно мероприятие след изтичането на отпуска поради временна неработоспособност.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2003 г.) Държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и здравното осигуряване на резервистите от мобилизационния резерв, взели участие в мобилизационни мероприятия, се извършва по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване. Осигурителните вноски са в размерите, определени за кадровите военнослужещи и за държавните служители от МВР.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Поделението или структурното звено на МВР, провеждащо учебно-мобилизационното мероприятие, издава удостоверение по образец съгласно приложението за времето на участие в учебно-мобилизационното мероприятие, включително за дните преди зачисляване и след отчисляване, които се заплащат.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Удостоверението по ал. 2 се издава в 4 еднакви екземпляра, като един остава в поделението или структурното звено на МВР, а останалите 3 екземпляра се дават на лицето, като:
1. един остава за него;
2. един се предава в местоработата (бюрото по труда), а от самоосигуряващите се - в данъчното подразделение при годишното облагане на доходите;
3. един се предава в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2003 г.) По смисъла на наредбата "учебно-мобилизационно мероприятие" е всяко мероприятие в Българската армия и в МВР, свързано с извикване на резервисти от мобилизационния резерв.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 150 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 3. (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Възнаграждението, изплащано от поделенията или от структурните звена на МВР на резервистите, взели участие в учебно-мобилизационни мероприятия до влизането в сила на наредбата, се определя по досегашния ред.


§ 4. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Списъкът на длъжностите и редът за зачисляване и отчисляване на резервистите, извикани за участие в учебно-мобилизационно мероприятие в МВР, се определят със заповед на министъра на вътрешните работи.


§ 5. (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2003 г., предишен текст на § 4 - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на отбраната и на министъра на вътрешните работи.


Приложение към чл. 5, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.)


УДОСТОВЕРЕНИЕ №
от .............. 20... г.

Поделение или структурно звено на МВР .......... - гр. (с.) ...........................................,

издава настоящото удостоверение на ......................................................................................,

(звание, име, презиме и фамилия)

живеещ в гр.(с) ......................................................................................,
(ул., №, ж.к., бл.)
п.к. ..., ЕГН ......, в уверение на това,че същият(ата) е бил(а) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
календарни дни на учебно-мобилизационно мероприятие от...... до ................20... г.,
включително дните преди зачисляване и след отчисляване, които се заплащат, като са направени
следните начисления и плащания:
 
Доходи, обезщетения, вноски Мярка
От ... до ..........................................
От ... до ..........................................
От ... до ..........................................
Общо
по и удръжки   на на на (к.4 + к.5 +
ред    
месец ................................................
месец ................................................
месец ................................................
+ к.6)
1. Начислено възнаграждение (осигурителен          
  доход) лв.        
1.1. Възнаграждението по р. 1 е за работни дни бр.        
2. Удържан данък по чл. 38, ал. 1 ЗОДФЛ лв.        
3. Изплатено възнаграждение (р. 1 - р. 2) лв.        
4. Задължителни осигурителни вноски: х х х х х
4.1. За държавното обществено осигуряване лв.        
4.2. За допълнителното задължително пен-          
  сионно осигуряване в универсален          
  пенсионен фонд лв.        
4.3. За здравното осигуряване лв.        
5. Обезщетение за временна неработоспособност лв.        
5.1. Обезщетението по р.5 е за работни дни бр.        
6. Месечни добавки за деца лв.        
 

Удостоверението се издава в 4 еднакви екземпляра, като един остава в поделението, съответно

в структурното звено на МВР, а останалите 3 екземпляра се дават на лицето, като:

1. Един остава за лицето.

2. Един се предава в местоработата (бюрото по труда), а от самоосигуряващите се - в данъчното

подразделение при годишното облагане на доходите.

3. Един се предава в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

 
  Командир на поделение/Директор (Ректор)
................................................................................................................................
    (подпис и печат)
   
................................................................................................................................
    (звание и фамилия)
  Началник на финансовата служба/Главен счетоводител:
................................................................................................................................
    (подпис и печат)
   
................................................................................................................................
    (звание и фамилия)
     

Забележка. Данните по р. 1 - р. 6 в удостоверението се попълват поотделно за всеки календарен месец, през който се провежда учебно-мобилизационното мероприятие.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти