Logo Неделя, 6 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПРИДРУЖИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРЕВОЗ НА ГРОЗДЕ, МЕСТНИ И ВНОСНИ ВИНА, ПРОДУКТИ ОТ ГРОЗДЕ И ВИНО, СПИРТ, ДЕСТИЛАТИ И СПИРТНИ НАПИТКИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 64 ОТ 2003 Г.)

В сила от 26.12.2001 г.
Приета с ПМС № 208 от 17.09.2001 г.

Обн. ДВ. бр.82 от 25 Септември 2001г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2003 г.) С наредбата се уреждат условията, редът за издаване и съдържанието на придружителните документи при превоз на територията на Република България на грозде, вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки.

Чл. 2. (1) Придружителен документ не се изисква:
1. при превоз на продуктите по чл. 1, които са:
а) предназначени за семейна консумация, при условие че общото количество на виното и на продуктите не надвишава 30 литра;
б) предназначени за научни изследвания, при условие че общото количество не надвишава 100 литра;
в) мостри, при условие че общото количество не надвишава 30 литра;
г) проби, предназначени за физико-химичен и/или органолептичен анализ, при условие че общото количество не надвишава 60 литра;
2. при превоз на винен оцет;
3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г.) при превоз на грозде или гроздова мъст от лозе на производителя до мястото на тяхната преработка, при условие че това разстояние е не повече от 40 километра.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2004 г.) При превоз на продукти по ал. 1, т. 1, букви "б", "в" и "г" без придружителен документ се прави вписване в съответния дневник по чл. 37 от Наредбата за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им.

Глава втора.
СЪДЪРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРИДРУЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ. РЕГИСТЪР

Раздел I.
Съдържание, условия и ред за издаване на придружителни документи


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2003 г.) При превоз на грозде, вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки на територията на Република България изпращачът или упълномощено от него лице издава (попълва) придружителен документ по образец, утвърден от министъра на финансите. Министърът на финансите дава указания за попълването на придружителния документ, които се изписват на гърба на първия екземпляр на придружителния документ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2005 г.) При превоз на грозде, предназначено за производство на вино и ракия, освен придружителния документ по ал. 1, се изискват:
1. съответните удостоверения за регистрация по чл. 40 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН);
2. пълномощни от лицата по чл. 40, ал. 1 и 3 ЗВСН за изкупуване на грозде, предназначено за производство на вино и ракия;
3. договори в писмена форма, когато трети лица действат от името и за сметка на лицата по чл. 40, ал. 1 и 3 ЗВСН.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 90 от 2005 г.) Придружителният документ съдържа следните данни: име, адрес и идентификационен код на изпращача; име, адрес и идентификационен код на получателя; номер на документа; дата на издаване на документа и дата на експедиция, в случай че последната е различна от датата на издаване на документа; описание на превозвания продукт съгласно приложение № 1; количество на превозвания продукт; действително алкохолно съдържание за вино, спирт, дестилат, спиртни напитки; общо алкохолно съдържание - за млади вина в процес на ферментация и частично ферментирала гроздова мъст, и захарно съдържание за неферментирали продукти; извършени манипулации на превозвания продукт; плътност за спиртована гроздова мъст.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 90 от 2005 г.) Придружителните документи се отпечатват на химизирана хартия и се оформят в кочани. Всеки придружителен документ се състои от 3 еднообразни екземпляра под един и същи номер и серия - един оригинал и две копия. На двете копия се изписва думата "КОПИЕ".


Чл. 4. (1) До края на всяко календарно тримесечие кочаните с придружителни документи се заявяват писмено от данъчните подразделения (ДП) и данъчните бюра (ДБ) пред съответните териториални данъчни дирекции (ТДД). След обобщаване на подадената информация ТДД дава заявка за отпечатване на необходимите придружителни документи в отдел "Контрол върху отпечатването на ценните книжа" на Министерството на финансите.
(2) Отпечатването на придружителните документи се извършва по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г. и бр. 8 от 2001 г.).


Чл. 5. (1) Министерството на финансите снабдява ТДД с придружителни документи. Териториалните данъчни дирекции снабдяват ДП и ДБ с придружителни документи.
(2) В ТДД придружителните документи се получават, завеждат, разпределят, съхраняват и отчитат от материалноотговорно лице (МОЛ), определено със заповед на директора на ТДД.
(3) В ДП и ДБ придружителните документи се получават, завеждат, разпределят, съхраняват и отчитат от МОЛ, определено със заповед на началника на ДП или ДБ.


Чл. 6. (1) За получените в ТДД придружителни документи МОЛ по чл. 5, ал. 2 води регистър на придружителните документи по образец, утвърден от министъра на финансите. За всяко ДП или ДБ се открива отделна партида. В графата "приход - получени" от регистъра се записват поредният номер, датата на получаване на кочаните с придружителни документи, серията, първият и последният номер на придружителните документи в кочана. Въз основа на предавателно-приемателен протокол в графата "разход - разпределени" се записват данните на получателя - МОЛ на ДП или ДБ, и се поставят дата и подпис на получателя.
(2) За получените в ТДД и в ДП/ДБ придружителни документи МОЛ по чл. 5, ал. 3 води регистър на придружителните документи по ал. 1. В графата "приход - получени" от регистъра се записват поредният номер, датата на получаване на кочаните с придружителни документи, серията, първият и последният номер на придружителните документи в кочана. В графата "разход - предадени" се записват данните на получателя - трите имена и ЕГН за физическите лица, наименованието и данъчният номер на търговеца, и се поставят дата и подпис на получателя.


Чл. 7. (1) Кочаните с придружителни документи се предоставят за издаване само на:
1. регистрирани производители на грозде, вино и/или продукти от грозде и вино;
2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2004 г.) регистрирани производители на спирт, дестилати и/или спиртни напитки по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;
3. търговци на продукти и напитки по т. 1 и 2.
(2) Данъчните подразделения или данъчните бюра продават кочаните с придружителните документи на лицата по ал. 1 по номиналната им цена.
(3) Кочаните с придружителните документи се предоставят на лицата по ал. 1 след заверка от началника на ДП/ДБ или от упълномощено с негова заповед длъжностно лице. Заверката се извършва на гърба на кочана и съдържа:
1. наименование, номер от Националния данъчен регистър, БУЛСТАТ на получателя;
2. серия, първия и последния номер на придружителните документи в кочана;
3. подпис на длъжностното лице;
4. дата и печат на съответното ДП или ДБ.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2005 г.) Придружителните документи, които не са заверени по реда на чл. 7, ал. 3 или не са попълнени съгласно изискванията на чл. 3, ал. 1 и 3, се считат за невалидни.
(2) Неправилно попълнените придружителни документи се съхраняват в кочана. Върху невалидния документ се изписва думата "анулирано" и се поставя дата, подпис и печат на изпращача.
(3) Дубликат на придружителен документ не се издава. Получените кочани не могат да се преотстъпват на други лица.
(4) Издателите на придружителните документи носят наказателна или административна отговорност за верността на тяхното съдържание.

Раздел II.
Изисквания при издаването на придружителните документи


Чл. 9. (1) При превоз на продукти и напитки по чл. 1 се издава отделен придружителен документ за всеки продукт или напитка освен в случаите по ал. 2.
(2) С един придружителен документ може да се оформи превозването на продукти и напитки по ал. 1, при условие че те могат да се обособят като една пратка от един и същи изпращач до един и същи получател, транспортират се с едно превозно средство и са обособени във:
1. две или повече партиди от едни и същи:
а) категории вина;
б) продукти от грозде и вино;
в) видове спиртни напитки или продукти за тяхното производство съгласно Наредбата за определенията на видовете спиртни напитки, правилата за тяхното производство, разрешени добавки и условията за използването им, приета с Постановление № 155 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 59 от 2001 г.);
2. две или повече партиди от различни продукти или напитки по чл. 1, при условие че те са налети в съдове с номинален обем до 60 литра, затворени с неизползваеми повторно затварящи устройства съгласно приложение № 2 и са етикетирани съгласно изискванията на Наредбата за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино, приета с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53 и 59 от 2001 г.).
(3) При превоз на продукти и напитки по ал. 2 в придружителния документ се попълват данните за всеки съд, контейнер или отделение на превозното средство.
(4) За продукти или напитки по чл. 1, които се смесват при превоз, се издава придружителен документ за всеки от продуктите, които влизат в сместа.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2004 г.) Вписаните данни в придружителния документ трябва да съответстват на данните, съдържащи се в дневниците по Наредбата за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им.


Чл. 11. (1) Придружителният документ съпровожда превозвания продукт или напитка от мястото на натоварване до мястото на разтоварване.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2005 г.) Първият екземпляр на придружителния документ остава при изпращача. Вторият и третият екземпляр съпровождат превозвания продукт или напитка при транспортирането му и се предават на получателя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2005 г.) При превоз на продукти или напитки по чл. 1 третият екземпляр на придружителния документ се изпраща от получателя в ДП или ДБ по месторегистрацията му в 3-дневен срок от датата на извършване на превоза.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Лицето, издало придружителен документ, изготвя обобщена тримесечна справка по образец съгласно приложение № 3. При превоз на вино и на продукти от грозде и вино справката се представя в Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ), а за спирт, дестилати и спиртни напитки - в дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2005 г.) Лицата по ал. 4 изпращат обобщената тримесечна справка на хартиен и/или електронен носител не по-късно от 15-о число на месеца, следващ календарното тримесечие. Производителите на винено грозде изпращат обобщена годишна справка за издадените от тях придружителни документи до ИАЛВ не по-късно от един месец от обявяването на гроздоберната кампания за приключила.


Чл. 12. (1) В случай че получателят откаже да приеме част или целия продукт или напитка, върху гърба на придружителния документ получателят отбелязва: "ОТКАЗАНО ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ", дата, количество - в литри или килограми, подпис и печат.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2005 г.) Неприетите продукти или напитки по ал. 1 се връщат на изпращача със същия придружителен документ или се съхраняват до издаването на придружителен документ с друг получател. В случаите, когато получателят отказва част от продукта или напитката, тя се връща на изпращача с копие на придружителния документ по ал. 1.
(3) Копие от придружителния документ по ал. 1 за отказани продукти или напитки по чл. 1 се изпраща от изпращача в ДП или ДБ по месторегистрацията му в 3-дневен срок от датата на получаване на документа по ал. 2.


Чл. 13. (1) При превоз на качествено вино от определен район към придружителния документ се прилага копие от сертификата за произход на качественото вино.
(2) При превоз на гроздова, джиброва, винена ракия и винено бренди към придружителния документ се прилага копие от сертификата за автентичност.


Чл. 14. (1) При износ на продукти или напитки по чл. 1 вторият и третият екземпляр на придружителния документ съпровождат превозвания продукт или напитка до граничния митнически пункт.
(2) В митническото учреждение, в района на което се подготвят експедицията и товаренето на стоките за износ, износителят представя 2 екземпляра от придружителния документ и митническа декларация, в която са вписани датата на издаване и номерът на придружителния документ.
(3) При износ на качествено вино от определен район към документите по ал. 1 се прилага и копие от сертификата за произход на качественото вино.
(4) След осъществяване на износа екземпляр от митническата декларация и от придружителния документ се изпраща от митническото учреждение в ДП или ДБ по месторегистрация на износителя.


Чл. 15. (1) При внос на продукти и/или напитки по чл. 1 вносителят представя на митническото учреждение придружителен документ, издаден от изпращача или от компетентен орган на страната, в която е извършено производството на продуктите или напитките. Митническото учреждение изпраща един от екземплярите на придружителния документ в ДП или ДБ по месторегистрацията на вносителя.
(2) При внос на продукти и/или напитки по ал. 1 в митническата декларация се вписват датата на издаване и номерът на придружителния документ.
(3) При внос на качествено вино от определен район към документите по ал. 1 се прилага и документ, издаден от съответния компетентен орган на страната на произхода, в който се удостоверява, че виното е качествено от определен район.


Чл. 16. (1) При износ или при внос на продукти и/или напитки по чл. 1 митническият служител проверява съответствието на данните, вписани в митническата декларация и в придружителния документ, относно вида, количеството на превозвания продукт(и) и номера на придружителния документ. Митническият служител извършва заверка върху екземплярите на придружителния документ с личен печат, дата и подпис.
(2) Митническият служител на граничен пункт потвърждава извършването на износа или вноса със заверка на гърба на митническата декларация и върху екземплярите на придружителния документ, като поставя дата, подпис и печат със следното съдържание: "ИЗНЕСЕНО/EXPORTED" или "ВНЕСЕНО/ IMPORTED".
(3) При внос на продукти и/или напитки по чл. 1 придружителният документ задължително се заверява от данъчното подразделение по местонахождението на граничното митническо учреждение, през което се извършва вносът.
(4) При износ на продукти и/или напитки по чл. 1 данъчните органи осъществяват контрол във вътрешното митническо учреждение, оформящо износа. Към митническата декларация за износ се прилага и придружителният документ. Екземпляр от придружителния документ се изпраща по служебен път до граничния митнически пункт, където ще се осъществи износът.
(5) Данъчната администрация осигурява присъствието на свой служител на граничното митническо учреждение при осъществяване на износа. Представителят на данъчната администрация потвърждава извършването на износа със заверка върху придружителния документ.


Чл. 17. Оригиналните придружителни документи или техни копия се съхраняват от издателя на документите и от получателя на стоката и са на разположение на контролните органи в продължение на 2 години след издаването им.

Раздел III.
Регистър. Органи за контрол на придружителните документи


Чл. 18. (1) В ТДД и в ДП/ДБ се създава и поддържа регистър на придружителните документи.
(2) Регистърът по ал. 1 се води от длъжностно лице, определено със заповед на директора на съответната ТДД/ДП/ДБ, което е длъжно:
1. да вписва редовно данните по чл. 7 в регистъра;
2. да отбелязва номера и датата на получените копия на придружителните документи;
3. да съхранява документите;
4. да дава справки и да издава удостоверения за превозваните количества вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки.
(3) Придружителните документи се съхраняват в съответната ТДД/ДП/ДБ в продължение на 2 години.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Контролът по издаването на придружителните документи и по спазването на изискванията за превозване се осъществява от длъжностни лица, упълномощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на транспорта, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.
(2) Длъжностите лица извършват контрол при условията и по реда на Наредбата за контрол и координация на контрола върху вината, спирта и спиртните напитки и другите лозаро-винарски продукти по чл. 66, ал. 4 от Закона за виното и спиртните напитки.

Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на финансите, на министъра на земеделието, храните и горите и на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 43, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки.


§ 3. Наредбата влиза в сила 3 месеца след обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2005 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57. Наредбата за придружителните документи при превоз на грозде, местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки, приета с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2003 г. И бр. 81 от 2004 г.);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.

§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 2 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2005 Г.)

§ 3. Навсякъде в Наредбата за придружителните документи при превоз на грозде, местни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки и в Наредбата за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейността им думите "министъра/министърът на икономиката", "Министерството на икономиката" и "министъра на транспорта и съобщенията" се заменят съответно с "министъра/министърът на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "министъра на транспорта".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2005 г.)

I. Описание на превозвания продукт


1. Грозде г
2. Гроздова мъст гм
3. Частично ферментирала  
  гроздова мъст чфгм
4. Частично ферментирала  
  гроздова мъст, получена от  
  презряло грозде чфгм1
5. Концентрирана гроздова мъст кгм
6. Концентрирана ректифицирана  
  гроздова мъст кргм
7. Спиртована гроздова мъст сгм
8. Гроздов сок гс
9. Концентриран гроздов сок кгс
10. Младо вино в процес на  
  ферментация мвф
11. Вино, годно за производство  
  на трапезно вино вптв
12. Трапезно вино тв
13. Регионално вино рв
14. Вино с гарантирано наименование  
  за произход вгнп
15. Вино с гарантирано и контролирано  
  наименование за произход вгкнп
16. Виноматериал за шумящи вина вмшв
17. Пенливо вино пв
18. Искрящо вино ив
19. Ликьорно вино лк
20. Ароматизирано вино ав
21. Благородно сладко вино бсв
22. Вино за дестилация вд
23. Подсилени вина пдв
24. Виноматериал вм
25. Винен оцет во
26. Винени утайки ву
27. Гроздови джибри гд
28. Винаса в
29. Пикет п
30. Етилов алкохол от земеделски  
  произход еазп
31. Дестилати: д
31.1. винен дв
31.2. зърнен дз
31.3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2003 г.) плодов дп
32. Спиртна напитка сп
33. Ром рм
34. Уиски у
35. Ракия р
36. Зърнена спиртна напитка зсн
37. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2003 г.)  
  Гроздова, винена спиртна напитка гсн, всн
38. Бренди бр
39. Спиртна напитка от гроздови джибри снгд
40. Спиртна напитка от плодови джибри снпд
41. Плодова спиртна напитка псн
42. Спиртна напитка от стафиди снс
43. Ябълкова спиртна напитка ясн
44. Крушова спиртна напитка ксн
45. Горчивка гв
46. Джин дж
47. Анасонова спиртна напитка асн
48. Битер б
49. Водка вд
50. Ликьор л
51. Текила т
52. Арак ар
53. Саке с
54. Мастика м
55. Мента/ментовка мн
56. (нова - ДВ, бр. 64 от 2003 г.)  
  Хвойнова спиртна напитка хсн
57. (нова - ДВ, бр. 64 от 2003 г.)  
  Обработена водно-алкохолна смес до 43 об. % овас


II. Алкохолно съдържание:
1. Действително алкохолно съдържание на вино, спирт, дестилати и спиртни напитки - изразява се в обемни проценти (об. %) или в десети от обемния процент.
2. Общо алкохолно съдържание на младо вино в процес на ферментация и частично ферментирала гроздова мъст - изразява се в обемни проценти (об. %) или в десети от обемния процент.
3. Допустимото положително или отрицателно отклонение от общото или действителното алкохолно съдържание е ± 0,2 об. %.
III. Захарно съдържание на грозде, гроздова мъст и други неферментирали продукти - изразява се като общо съдържание на захари в грам за литър или за килограм. Допустимото положително или отрицателно отклонение от захарното съдържание е ± 0,3 % грам на литър.
IV. Плътност на спиртована гроздова мъст - изразява се в об. % или в десети от об. %. Допустимото положително или отрицателно отклонение от гъстотата на спиртована гроздова мъст е ± 0,0006 единици.
V. Нетно тегло на:
1. Грозде, гроздова мъст, гроздов сок, гроздови джибри и винени утайки - изразява се в тонове (т) или в килограми (кг).
2. Други продукти - изразява се в хектолитри (хл) или в литри (л).
3. Допустимото положително или отрицателно отклонение е 1,5 % от обявеното общо нетно тегло.
VI. Извършени манипулации на превозвания продукт:
1. Няма извършени манипулации - 0.
2. Повишено или намалено естествено алкохолно съдържание - 1.
3. Повишено киселинно съдържание - 2.
4. Намалено киселинно съдържание - 3.
5. Подслаждане - 4.
6. Повишаване на естественото алкохолно съдържание за дестилация - 5.
7. Прибавяне на продукт, произхождащ от друг географски район, различен от посочения в придружителния документ - 6.
8. Прибавяне на продукт от друг сорт, различен от посочения в придружителния документ - 7.
9. Прибавяне на продукт от друга реколта, различен от годината, посочена в придружителния документ - 8.
10. Други манипулации - описват се - 9.
VII. При превоз на продукти с минимално алкохолно съдържание от 24 об. % - вписва се в придружителния документ, че продуктът е опасен, а при внос - и номерът, и датата на разрешението за внос на продукта.


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 2, т. 2

Списък на устройствата за затваряне

I. Цилиндрични запушалки, направени от корк или друго инертно (неактивно) вещество, покрити или не с предварително отлята във форма капсула или такава, оформена от фолио, и която се къса при отваряне.
1. Капсулата може да бъде направена от:
1.1. алуминий;
1.2. метална сплав;
1.3. свиваща се пластмаса;
1.4. поливинилхлорид с алуминиева горна част.
II. Назъбени (ръбести) запушалки, направени от корк или друго инертно вещество и изцяло напъхани в гърлото на бутилката, обвити в метална или пластмасова капсула, покриваща както гърлото на бутилката, така и запушалката, и която се унищожава при отваряне.
III. Запушалки с формата на гъбка, направени от корк или друг инертен материал, закрепени с телчета или скоби, които трябва да се счупват при отваряне, като всички описани по-горе елементи в някои случаи са покрити с метално или пластмасово фолио.
IV. Алуминиеви или метални завинтващи се капачки, запълнени отвътре с диск от корк или друг инертен материал, с предпазно запечатване, като запечатващият сегмент се отчупва при отваряне.
V. Пластмасови капсули със завинтваща се горна част.
VI. Свалящи се капачки, изработени от:
1. Алуминий.
2. Пластмаса.
3. Комбинация от материалите по т. 1 и 2.
VII. Метални капачки с формата на коронка, уплътнени отвътре с диск от корк или друг инертен материал.


Приложение № 3 към чл. 11, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 90 от 2005 г.)


Обобщена тримесечна справка за придружителни документи
за .................. тримесечие на 200 ...... г.
 
№ на Описание на Количество Данни за Количество,
по придружи- превозвания продукт (в литри) получателя отказано от
ред телния       получателя
  документ търговско реколта   фирма БУЛСТАТ  
    наимено-          
    вание*          
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
        Общо: S      

* Търговското наименование се изписва в съответствие с Наредбата за означаване и търговско представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино:
- търговското наименование на трапезно вино е "трапезно вино";
- търговското наименование на трапезно вино с географско указание се състои от наименованието "трапезно вино" и съответното географско указание или "регионално вино";
- търговското наименование на качествено вино от определен район се състои от наименованието на определения район, микрорайон или масив и една от следните индикации:
- "вино с гарантирано наименование за произход" или "вино с гарантирано и контролирано наименование за произход"
- "искрящо вино с гарантирано наименование за произход" или "искрящо вино с гарантирано и контролирано наименование за произход"
- "ликьорно вино с гарантирано наименование за произход" или "ликьорно вино с гарантирано и контролирано наименование за произход"
- благородно сладко вино.
Търговското наименование на искрящо вино е "искрящо вино", на искрящо - газирано вино е "искрящо - газирано вино", на ликьорно вино е "ликьорно вино", на ароматизирано вино е "ароматизирано вино" или "аперитив на винена основа".
И т.н.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти