Logo Неделя, 6 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА В РЕГИСТЪРА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА

Обн. ДВ. бр.93 от 30 Октомври 2001г.


Виж и Наредба № 22 от 29 юли 2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор - обн., ДВ, бр. 66 от 12 август 2005 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра, който Държавната комисия по ценните книжа, наричана по-нататък "комисията", води по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА В РЕГИСТЪРА, ВОДЕН ОТ КОМИСИЯТА

Чл. 2. (1) В регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, наричан по-нататък "регистъра", като емитент на ценни книжа се вписва лице:
1. чийто проспект за записване или първоначална продажба на ценни книжа (първично публично предлагане по чл. 5 ЗППЦК) е потвърден от комисията, съответно е признат от нея на основание чл. 141, ал. 3 ЗППЦК, или чието първично публично предлагане е освободено от изискването за публикуване на проспект, или
2. което отговаря на изискванията по чл. 6, ал. 1 издадени от него ценни книжа да се търгуват на регулирани пазари, при условие че тези ценни книжа не са акции, издадени от акционерно дружество.
(2) В случай че акциите - предмет на първично публично предлагане, ще се записват на учредително събрание на акционерно дружество, то се вписва в регистъра като емитент по ал. 1, т. 1 в процес на учредяване. В случай че съдът откаже вписване в търговския регистър на това дружество, комисията го отписва от регистъра, който води.
(3) Като емитент по ал. 1, т. 2 се вписва и лице, чийто съкратен проспект за търговия с ценни книжа на официален регулиран пазар е потвърден от комисията, при условие че ценните книжа отговарят на условията по т. 2.
(4) В регистъра като емитент не се вписва лице, което е вписано като публично дружество.
(5) Акционерно дружество, което подлежи на отписване от регистъра като публично дружество, се вписва като емитент, ако отговаря на условията по ал. 1, т. 1 или 2, освен когато са налице основания за отписването му и като емитент.


Чл. 3. (1) В регистъра като публично дружество се вписва:
1. всеки емитент на акции по чл. 2, ал. 1, т. 1 или ал. 2, който е станал публично дружество на основание чл. 110, ал. 3 ЗППЦК поради вписване в търговския регистър на неговото учредяване, съответно на увеличението на неговия капитал;
2. всяко акционерно дружество, включително когато е вписано в регистъра като емитент, ако отговаря на изискванията по чл. 6, ал. 1 издадени от него акции да се търгуват на регулирани пазари на ценни книжа.
(2) Като публично дружество по ал. 1, т. 2 се вписва и всяко акционерно дружество, чийто съкратен проспект за търговия на акции на официален регулиран пазар е потвърден от комисията.


Чл. 4. (1) В регистъра като публично дружество се вписва и:
1. всяко новообразувано дружество или дружества, които са станали публични на основание чл. 122, ал. 1 ЗППЦК в резултат на преобразуване, в което участва публично дружество, както и приемащото дружество, в което се влива публично дружество;
2. всяко акционерно дружество, което е станало публично на основание чл. 119, ал. 5, 6 или 7 ЗППЦК, поради отговаряне на условията по ал. 2, както и на едно от следните условия:
а) да е приемащо дружество, в което се влива дружество в ликвидация, отписано от регистъра като публично поради неговото прекратяване;
б) да е отписано от регистъра като публично дружество поради своето прекратяване, но е взело решение по чл. 274, ал. 1 от Търговския закон да бъде продължено;
в) да е отписано от регистъра като публично дружество поради откриване на производство по несъстоятелност, което е прекратено, без съдът да постанови заличаване на дружеството - в случаите на утвърден план за оздравяване на предприятието, на сключен договор по чл. 740 от Търговския закон за уреждане на плащането на паричните задължения с всички кредитори с приети вземания или на изплащане на задълженията на дружеството.
(2) Дружество по ал. 1, т. 2 подлежи на вписване в регистъра, воден от комисията, ако към момента на вписване в търговския регистър на решението за вливане, продължаване или прекратяване на производството по несъстоятелност:
1. броят на акционерите на дружеството е най-малко 50 лица, или
2. капиталът му е най-малко 200 хил. лв.


Чл. 5. (1) Емисиите ценни книжа, предназначени за първично публично предлагане, се вписват в регистъра при наличие на потвърден проспект или признат съгласно чл. 141, ал. 3 ЗППЦК, съответно при решение на комисията за освобождаване от проспект или когато на основание чл. 79 ЗППЦК проспектът не е задължителен.
(2) Емисия ценни книжа, чието първично публично предлагане е завършило успешно, се вписва в регистъра с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, при условие че:
1. емитентът, съответно публичното дружество, издало ценните книжа, не е в нарушение на задължението си да разкрива периодична и текуща информация;
2. емисионната стойност на ценните книжа е напълно изплатена;
3. не са нарушени други законови изисквания.


Чл. 6. (1) Емисия ценни книжа, която не е била предмет на първично публично предлагане, се вписва в регистъра с цел търговия на регулирани пазари на ценни книжа, при условие че:
1. лицето, издало ценните книжа, представи в комисията заверен препис от решението на компетентния орган за тяхното търгуване на регулиран пазар на ценни книжа;
2. ценните книжа по т. 1 са безналични и свободно прехвърляеми;
3. потвърден е съкратен проспект за емисията ценни книжа в случаите по чл. 102, ал. 3 ЗППЦК, а в останалите случаи решението на лицето за издаване на ценните книжа има съдържание съгласно чл. 15, ал. 2, т. 2, буква "а";
4. емисионната стойност на ценните книжа е напълно изплатена;
5. интересите на инвеститорите в тази емисия ценни книжа не са застрашени;
6. в комисията са подадени всички необходими документи и не са нарушени други законови изисквания.
(2) Ако емисията ценни книжа не бъде приета за търговия на регулирания пазар в срок до 6 месеца от вписването, тя се отписва от регистъра по инициатива на комисията. Това се прилага и за емитента по чл. 2, ал. 1, т. 2, съответно за публичното дружество по чл. 3, ал. 1, т. 2, издало тези ценни книжа, при условие че в регистъра няма вписана друга негова емисия ценни книжа.

Глава трета.
РЕД ЗА ВПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА В РЕГИСТЪРА

Раздел I.
Вписване на публични дружества, емитенти и емисии ценни книжа с потвърден проспект или освободени от изискването за проспект


Чл. 7. (1) По инициатива на комисията като емитент се вписва всяко лице, което:
1. е получило потвърждение на проспекта си за първично публично предлагане на ценни книжа съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, или
2. е получило потвърждение на съкратения си проспект за търговия с ценни книжа, различни от акции, на официален регулиран пазар съгласно чл. 2, ал. 3, или
3. е освободено с решение на комисията от изискването за публикуване на проспект по реда на чл. 27 от Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, наричана по-нататък "Наредба за проспектите" (ДВ, бр. 56 от 2000 г.).
(2) В случаите по чл. 79 ЗППЦК, когато не е задължително да бъде публикуван проспект, лицето, което е взело решение за извършване на първично публично предлагане на ценни книжа, трябва да подаде заявление за вписването му в регистъра като емитент в 7-дневен срок от това решение. Към заявлението се прилагат:
1. документи за търговското дружество, както следва:
а) заверен препис от решението за вписване в търговския регистър и удостоверение за актуална съдебна регистрация;
б) копие от картата по БУЛСТАТ и от удостоверението за данъчна регистрация;
в) заверен препис от устава;
г) заверени образци от подписите на лицата с представителна власт;
д) годишните счетоводни отчети със съдържание съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството за последните 3 години, разширените одиторски доклади, както и неодитираният счетоводен отчет за последното тримесечие;
е) други документи, съдържащи останалите актуални данни, които съгласно наредбата по чл. 18, ал. 2 ЗППЦК се вписват в съответния регистър;
2. документи относно емисията ценни книжа, както следва:
а) решение на компетентния орган на дружеството за първично публично предлагане на ценни книжа, съдържащо най-малко:
аа) размер на емисията;
бб) брой и номинална стойност на ценните книжа;
вв) вид и класове ценни книжа и права по тях, включително подчиненост и обезпеченост на дълговите ценни книжа;
б) други документи, съдържащи останалите актуални данни, които съгласно наредбата по чл. 18, ал. 2 ЗППЦК се вписват в съответния регистър;
3. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по ценните книжа за извършвани действия и за издавани документи, наричана по-нататък "тарифата" (ДВ, бр. 36 от 2000 г.).
(3) В случай че търговското дружество не е имало задължение да изготви 3 годишни счетоводни отчета по ал. 2, т. 1, то представя в комисията счетоводните отчети, за които такова задължение е възникнало.


Чл. 8. (1) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за вписване в регистъра. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи.
(2) Ако съобщението по ал. 2 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.


Чл. 9. Комисията взема решение за вписване на емитента по чл. 7, ал. 2 в 7-дневен срок от получаване на заявлението с всички приложени документи, а когато са били поискани - допълнителни сведения или документи от получаването им.


Чл. 10. По инициатива на комисията като публично дружество се вписва всяко акционерно дружество, получило потвърждение на съкратения си проспект за търговия с акции на официалния регулиран пазар съгласно чл. 2, ал. 3.


Чл. 11. (1) По инициатива на комисията се вписва емисията ценни книжа едновременно с вписването на нейния емитент по чл. 7, съответно на публичното дружество по чл. 10.
(2) В регистъра се отбелязва, че ценните книжа - предмет на първично публично предлагане, са в процес на емитиране.


Чл. 12. (1) Вписването по чл. 7, ал. 1 и чл. 10 се извършва едновременно с вземане на решението на комисията за потвърждение на проспекта, съответно за освобождаване от задължението за изготвяне на проспект.
(2) Комисията уведомява писмено лицата по чл. 7 и 10 за вписването в регистъра в 7-дневен срок.

Раздел II.
Вписване на публично дружество, чиито акции са предмет на първично публично предлагане


Чл. 13. (1) В случай че емитент на акции по чл. 2, ал. 1, т. 1 или ал. 2 е станал публично дружество на основание чл. 110, ал. 3 ЗППЦК поради вписването в търговския регистър на неговото учредяване, съответно на увеличението на неговия капитал, той подава в комисията заявление за вписването му като публично дружество в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. документи за търговското дружество по чл. 7, ал. 2, т. 1, букви "а" - "г" и "е" - за новоучреденото дружество;
2. заверен препис от съдебното решение за вписване на увеличението на капитала в търговския регистър;
3. документите по чл. 37а, ал. 2 от Наредбата за проспектите - за емисията акции;
4. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно тарифата.


Чл. 14. Комисията взема решение за вписване на публичното дружество по чл. 12 в регистъра в 7-дневен срок от получаване на заявлението с всички приложени документи, а когато са били поискани - допълнителни сведения или документи от получаването им. Член 8 и чл. 12, ал. 2 се прилагат съответно.

Раздел III.
Вписване на публично дружество, емитент и емисия ценни книжа с цел търгуване на неофициален регулиран пазар


Чл. 15. (1) Лицата, които желаят издадени от тях ценни книжа, които не са били предмет на публично предлагане, да се търгуват на неофициален регулиран пазар, подават в комисията заявление за вписване на съответната емисия ценни книжа в нейния регистър.
(2) Когато едно акционерно дружество желае акциите му да бъдат търгувани на неофициален регулиран пазар, в заявлението по ал. 1 се отправя искане дружеството да бъде вписано в регистъра като публично. Във всички останали случаи в заявлението по ал. 1 се отправя искане лицето да бъде вписано в регистъра като емитент.


Чл. 16. (1) Заявлението се подава в 7-дневен срок от решението на компетентния орган на заявителя за вписване на емисията с цел търговия, освен ако в решението е предвиден друг срок.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. документи относно дружеството съгласно чл. 7, ал. 2, т. 1;
2. документи относно емисията ценни книжа, както следва:
а) решение на компетентния орган на дружеството за вписване на емисията с цел търговия, съдържащо най-малко данни за размер на емисията, брой и номинална стойност, вид и класове ценни книжа и права по тях, включително подчиненост и обезпеченост на дълговите ценни книжа;
б) удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисията;
в) извлечение от счетоводните документи на дружеството или друг документ, удостоверяващ пълното изплащане на емисионната стойност на ценните книжа;
г) други документи, съдържащи останалите данни, които съгласно наредбата по чл. 18, ал. 2 ЗППЦК се вписват в съответния регистър, ако тези данни са актуални към настоящия момент;
3. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно тарифата.


Чл. 17. Комисията взема решение във връзка със заявлението по чл. 15 в едномесечен срок от получаването му, а в случаите, когато се изисква допълнителна информация или документи - в срок до 14 дни от получаването му. Член 8 и чл. 12, ал. 2 се прилагат съответно.

Раздел IV.
Вписване на публични дружества при особени обстоятелства


Чл. 18. (1) Публичните дружества по чл. 4 подават заявление за вписване в регистъра в 7-дневен срок от вписването в търговския регистър на решението на съда за:
1. преобразуване - в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 1;
2. вливане - в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 2, буква "а";
3. продължаване на дружество в ликвидация - в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 2, буква "б", или
4. прекратяване на производството по несъстоятелност - в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 2, буква "в".
(2) Към заявлението се прилагат:
1. заверен препис на съответното съдебно решение по ал. 1, съответно на договора за уреждане на плащанията по чл. 740 от Търговския закон, с който се прекратява производството по несъстоятелност;
2. удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисията акции;
3. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно тарифата.
(3) В случай на преобразуване с участието на публично дружество към заявлението за вписване на новообразуваното дружество (дружества), съответно на приемащото дружество при вливане, ако то не е вписано в регистъра, се прилагат и документите по чл. 7, ал. 2, т. 1.
(4) В случаи, когато вливащото се дружество е било отписано като публично поради ликвидация, към заявлението се прилагат и документите по чл. 7, ал. 2, т. 1 за приемащото дружество, ако то не е вписано в регистъра.
(5) При продължаване дейността на дружество, отписано като публично поради ликвидация или откриване на производство по несъстоятелност, към заявлението се прилага и удостоверение за актуална съдебна регистрация на дружеството.


Чл. 19. Комисията взема решение за вписване на публичните дружества по чл. 18 в регистъра в 7-дневен срок от получаване на заявлението с всички приложени документи, а когато са били поискани допълнителни сведения или документи - от получаването им. Член 8 и чл. 12, ал. 2 се прилагат съответно.

Раздел V.
Вписване на последващи емисии ценни книжа


Чл. 20. Всяко публично дружество е длъжно на основание чл. 110, ал. 7 ЗППЦК да заяви за вписване в регистъра всяка последваща емисия акции, за която не е публикуван проспект за първично публично предлагане, в 7-дневен срок от вписването на увеличението на капитала в търговския регистър. Това задължение може да се изпълни и чрез подаване в комисията за одобряване на съкратен проспект за търговия на емисията акции на официален регулиран пазар.


Чл. 21. (1) Последващите емисии акции по чл. 20 се вписват в регистъра по партидата на публичното дружество.
(2) Последващите емисии ценни книжа, различни от акции, които ще се предлагат публично, се вписват в регистъра по партидата на съответното публично дружество или емитент.


Чл. 22. Последващите емисии ценни книжа, за които е потвърден проспект или са освободени от изискването за проспект при първично публично предлагане или търговия на официален регулиран пазар, се вписват в регистъра по инициатива на комисията. Член 11, ал. 2 и чл. 12 се прилагат съответно.


Чл. 23. Последващите емисии ценни книжа, за които се иска да бъдат търгувани на неофициален регулиран пазар, се вписват в регистъра по реда на раздел III. Публичното дружество, съответно емитентът, прилага към заявлението за вписване на емисията документите по чл. 16, ал. 2, т. 2 и 3.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА ОТ РЕГИСТЪРА НА КОМИСИЯТА


Чл. 24. Емисия ценни книжа се отписва от регистъра, ако:
1. първичното публично предлагане на ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 1 приключи неуспешно или съдът откаже вписване в търговския регистър на учредяването на емитента на акции по чл. 2, ал. 2, съответно на увеличението на неговия капитал, или
2. задълженията на емитента, съответно на публичното дружество, по емисията ценни книжа са погасени, или
3. емитентът е отписан от регистъра по чл. 25, ал. 1, т. 3, съответно публичното дружество, което е издало ценните книжа, е отписано от регистъра.


Чл. 25. (1) Лицето престава да е емитент, ако е налице едно от следните условия:
1. емисията ценни книжа е отписана от регистъра съгласно чл. 24, т. 1 и емитентът няма вписана друга негова емисия ценни книжа в регистъра;
2. всички издадени от него емисии ценни книжа са отписани от регистъра съгласно чл. 24, т. 2;
3. емитентът е заличен от търговския регистър след приключване на производството по ликвидация или несъстоятелност.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 лицето престава да е емитент към датата на решението за отписване от регистъра, а в случая по ал. 1, т. 3 - от заличаването му от търговския регистър.


Чл. 26. Публичното дружество се отписва от регистъра съгласно чл. 119, ал. 1 ЗППЦК, ако:
1. общото събрание на акционерите е взело решение за отписването, при условие че 14 дни преди това:
а) броят на акционерите е бил под 50 лица, или
б) капиталът е бил под 200 хил. лв.;
2. дружеството е прекратено или за него е открито производство по несъстоятелност;
3. е осъществено търгово предлагане за закупуване на акции по чл. 149, ал. 6 ЗППЦК.

Глава пета.
РЕД ЗА ОТПИСВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА, ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЕМИСИИ ЦЕННИ КНИЖА ОТ РЕГИСТЪРА НА КОМИСИЯТА


Чл. 27. Заявление за отписване се подава във всички случаи по глава четвърта при отписване на публични дружества, емитенти и емисии ценни книжа, освен в случаите по чл. 25, ал. 1. Към заявлението се прилага документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно тарифата.


Чл. 28. (1) В случаите по чл. 24, т. 1 емитентите прилагат към заявлението за отписване на емисия ценни книжа от регистъра и:
1. заверен препис от съдебното решение, с което се отказва вписването в търговския регистър на учредяването на дружеството, съответно на увеличението на капитала - за емитента на акции;
2. уведомлението съгласно чл. 89, ал. 3 ЗППЦК до банката, в която лицата, участвали в първичното публично предлагане, са направили вноските срещу записаните от тях ценни книжа.
(2) В случаите по чл. 24, т. 2 емитентите, съответно публичните дружества, прилагат към заявлението за отписване на емисия ценни книжа от регистъра и:
1. декларация, че задълженията на емитента по емисията ценни книжа са погасени;
2. удостоверение от Централния депозитар, че съответната емисия е заличена.


Чл. 29. (1) В случая по чл. 25, ал. 1, т. 1 емитентът се отписва по инициатива на комисията едновременно с отписването от регистъра на емисията ценни книжа.
(2) В случая по чл. 25, ал. 1, т. 2 емитентът се отписва по инициатива на комисията едновременно с отписването от регистъра на последната издадена от него емисия ценни книжа.
(3) В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 3 съдът уведомява комисията за заличаването на дружеството от търговския регистър и изпраща заверен препис от съдебното решение, с което е постановено заличаването. Емитентът се отписва по инициатива на комисията след получаване на уведомлението от съда за заличаването му от търговския регистър.


Чл. 30. (1) За отписване на публично дружество в случая по чл. 26, т. 1 към заявлението се прилагат и:
1. заверен препис от обнародваната в "Държавен вестник" покана за свикване на общо събрание;
2. заверен препис от публикациите на поканата в два централни ежедневника;
3. заверен препис от писмата до Централния депозитар и регулирания пазар на ценни книжа, където се търгуват акциите на дружеството, с които най-малко 30 дни преди датата на откриване на общото събрание е изпратена поканата за свикването му, и доказателствата за получаването им;
4. заверен препис от списъка с подписите на присъствалите на общото събрание акционери или пълномощници, заверен от председателя и секретаря на събранието;
5. заверен препис от представените на общото събрание пълномощни;
6. заверен препис от протокола на проведеното общо събрание, заверен от председателя, секретаря и преброителите на събранието;
7. заверен препис от устава на дружеството, действащ към датата на провеждане на общото събрание;
8. удостоверение от Централния депозитар за структурата на акционерното участие в дружеството, издадено най-късно 14 дни преди датата на общото събрание - когато заявеното основание за отписване е по чл. 119, ал. 1, т. 1, буква "а" ЗППЦК;
9. удостоверение за актуална съдебна регистрация.
(2) За отписване на публично дружество в случая по чл. 26, т. 2 към заявлението се прилагат и:
1. заверен препис от съдебното решение за откриване на производство по ликвидация, съответно по несъстоятелност;
2. декларация от ликвидатора, съответно от синдика, относно обстоятелствата по чл. 119, ал. 5 и 6, съответно чл. 119, ал. 8 ЗППЦК.


Чл. 31. (1) Комисията се произнася по отписването от регистъра по чл. 28, 29 и 30 в едномесечен срок от получаване на заявлението, а в случаите, когато е поискана допълнителна информация и документи - в 14-дневен срок от получаването им. Член 8 и чл. 12, ал. 2 се прилагат съответно.
(2) Ако публично дружество, което подлежи на отписване от регистъра, отговаря на условията по чл. 2, ал. 1 да бъде вписано като емитент, без да може да бъде отписано като такъв съгласно чл. 25, комисията по своя инициатива взема решение за вписване на дружеството като емитент едновременно с решението за отписването му като публично дружество.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) Комисията изготвя образци на заявленията, посочени в наредбата. Образецът се оповестява в официалния бюлетин и на електронната страница на комисията в Интернет.
(2) Образците, изготвени от комисията, се попълват на български език.
(3) Документите, които се подават в комисията съгласно изискванията на наредбата и са издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени от официален превод на български език. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.


§ 2. (1) Лицата, подали заявление съгласно изискванията на наредбата, са длъжни да уведомят комисията за всички промени, настъпили в периода от подаване на заявлението до произнасяне на комисията, и да внесат необходимите поправки в представените данни и документи.
(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява в 7-дневен срок от вземане на решението, внасяне или узнаване на изменението или допълнението, а в случаите, когато обстоятелството подлежи на вписване в търговския регистър - от вписването.


§ 3. При вписване и отписване от регистъра на лице, което не е търговско дружество, разпоредбите на наредбата се прилагат съответно.


§ 4. (1) Комисията може да вписва по своя инициатива в регистъра, съответно да отписва от регистъра, всяко лице и/или емисия ценни книжа, за които не е изпълнено задължението за подаване на заявление за регистриране.
(2) Комисията може да отпише от регистъра по своя инициатива и всеки емитент и/или емисия, които не отговарят на условията, при които е издадено решението за вписването им в регистъра.

Заключителни разпоредби


§ 5. Наредбата се приема на основание § 16, ал. 1 във връзка с чл. 100 и чл. 110, ал. 6 ЗППЦК.


§ 6. Комисията дава указания по прилагането на наредбата.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти