Logo Неделя, 7 Март


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Приета с ПМС № 266 от 21.11.2001 г.

Обн. ДВ. бр.104 от 30 Ноември 2001г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определя редът за воденето и съхраняването на регистрите по чл. 18, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от Държавната комисия по ценните книжа, наричана по-нататък "комисията", както и подлежащите на вписване обстоятелства.

Чл. 2. (1) Комисията води регистри за:
1. регулираните пазари на ценни книжа;
2. инвестиционните посредници;
3. публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;
4. инвестиционните дружества;
5. управляващите дружества;
6. физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа.
(2) Регистрите се основават на единна електронна база от данни и картотека на регистрираните лица. В регистрите се съдържат информацията и документите, събирани от комисията във връзка с осъществяваните от нея функции, както и актовете, издавани от нея.


Чл. 3. (1) На вписване подлежат само предвидените в наредбата обстоятелства и промените в тях.
(2) Вписванията в регистрите нямат друго действие освен даване гласност на вписаните обстоятелства.

Глава втора.
ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ


Чл. 4. (1) Производството по вписване започва по заявление на лице по чл. 2, ал. 1 или на предложител за търгово закупуване или замяна на акции, както и по инициатива на комисията.
(2) Лицата по чл. 2, ал. 1 са длъжни да заявят за вписване в регистрите на комисията обстоятелствата, определени в наредбата, и промените в тях.


Чл. 5. (1) Вписванията в регистрите се извършват по разпореждане на председателя на комисията, освен ако с нормативен акт е предвиден друг ред.
(2) Разпорежданията за вписване се постановяват въз основа на документи, представени от заявителите или служебно събрани или издадени от комисията.
(3) В комисията се представят преписи от оригиналните документи, заверени от лицето, подписало заявлението, освен ако с нормативен акт се изисква друга заверка. При поискване на председателя на комисията се предоставят и оригиналните документи.
(4) Комисията може да установи задължителни формуляри на хартиен носител и електронни регистрационни форми, в които заявителите да попълват подлежащите на вписване обстоятелства в указан от комисията образец и формат.
(5) Електронните регистрационни форми по ал. 4 са електронни документи по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис, изготвени в съответствие със стандартите, процедурите и правилата по чл. 9, ал. 8.


Чл. 6. (1) Всеки има право на свободен достъп до:
1. информацията относно вписаните в регистрите обстоятелства;
2. издадените от комисията потвърждения, разрешения и одобрения;
3. постановените от комисията откази за издаване на потвърждения, разрешения или одобрения.
(2) Всеки може да иска издаване на писмени извлечения и предоставяне на информация на електронен носител от вписванията в регистрите.
(3) Достъпът за преглеждане на информацията и документите по чл. 6, ал. 1, съдържащи се в електронната база от данни, се осигурява чрез автоматизирана информационна система на място в сградата на комисията, определено със заповед на председателя на комисията, както и на електронната страница на комисията в Интернет.
(4) Достъпът за преглеждане на информацията и документите по чл. 6, ал. 1, съдържащи се в картотеката на регистрираните лица, се осигурява на място в сградата на комисията, определено със заповед на председателя на комисията.


Чл. 7. (1) Вписването на обстоятелствата по партидата на подлежащото на регистрация лице и подреждането в делото на това лице на посочените в чл. 6, ал. 1 актове на комисията и документи се извършват от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.
(2) Вписванията в регистрите се извършват най-късно до приключване на първия работен ден след постановяване на разпореждането за вписване, освен ако с нормативен акт е определен друг срок.


Чл. 8. Исканията за преглеждане на регистрите и за издаване на извлечения от вписвания, преписи от актове и документи, както и за предоставяне на информация на електронен носител се отправят до длъжностно лице, определено със заповед на председателя на комисията.


Чл. 9. (1) За всяко подлежащо на регистрация лице в електронната база от данни се открива партида с уникален индекс, в която се извършват предвидените с наредбата вписвания.
(2) Всяка партида се състои от полета, съответстващи на подлежащите на вписване обстоятелства. Всеки тип поле има уникален индекс, който е еднакъв за всички партиди.
(3) Всяко поле съдържа графи за вписване на следните обстоятелства:
1. номера и датата на разпореждането на председателя на комисията, с което е постановено вписването;
2. датата на вписването;
3. съответното подлежащо на вписване обстоятелство;
4. вида на вписването;
5. името на длъжностното лице, извършило вписването.
(4) Последващите вписвания се извършват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходни вписвания.
(5) Когато се заличава вписване, в съответното поле се записва, че вписването е заличено. Заличаването не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно вписването, което се заличава.
(6) Грешките, допуснати при вписването, се поправят въз основа на разпореждане на председателя на комисията, като в съответното поле се отбелязва поправката. Поправката не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно обстоятелството, което се поправя.
(7) Комисията изгражда и поддържа автоматизирана информационна система за предаване, получаване, приемане, преглеждане и разпространяване по електронен път на информация относно подлежащите на вписване в регистрите обстоятелства.
(8) Стандартите, процедурите и правилата за организация и функциониране на автоматизираната информационна система се определят от комисията.


Чл. 10. (1) За всяко подлежащо на вписване лице в картотеката се открива дело, в което в хронологичен на постъпването ред се подреждат всички отнасящи се до него документи по чл. 6, ал. 1, т. 4, както и актовете на комисията.
(2) Всяко дело има уникален индекс, съвпадащ с индекса на партидата на регистрираното лице.
(3) Всички подредени в делото документи се придружават от опис, на който се поставя датата на постъпване на описаните документи. Описът се заверява от длъжностно лице, което води регистрите.

Глава трета.
СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ


Чл. 11. (1) Действията по съхраняване на регистрите се извършват от длъжностните лица, които водят регистрите, или под тяхно ръководство и надзор.
(2) Действията по съхраняване на регистрите се извършват при спазване на нормативно определените или установените от комисията правила.


Чл. 12. (1) Електронната база от данни се съхранява по начин, който гарантира целостта на информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.
(2) Копиране на информация от базата от данни на електронен носител, извън случаите по чл. 8, се извършва само с разрешение на председателя на комисията.
(3) Ежедневно при приключване на работния ден се прави архивно копие на електронната база от данни.
(4) Електронната база от данни се копира на отделен електронен носител поне веднъж седмично при приключването на последния работен ден от седмицата.


Чл. 13. (1) Картотеката се съхранява по начин, който гарантира нейната физическа цялост.
(2) Дела от картотеката могат да бъдат изнасяни от помещенията, в които се съхраняват, или да се предоставят за преглеждане само по установен от комисията ред.

Глава четвърта.
ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Раздел I.
Подлежащи на вписване обстоятелства, общи за всички регистри


Чл. 14. (1) По партидата на всяко юридическо лице независимо от регистъра, в който то се води, се вписват:
1. наименованието, както и данни за изменения в наименованието, ако такива са настъпили след учредяването на дружеството;
2. код по БУЛСТАТ;
3. правно-организационна форма;
4. седалище;
5. адрес на управление, телефон (телефакс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в Интернет (Web-site);
6. седалищата и адресите на клоновете, ако има такива;
7. дата и начин на учредяване;
8. предмет на дейност;
9. срок, за който е учредено дружеството, ако има такъв;
10. размер на капитала;
11. брой и номинална стойност на акциите, съответно на дяловете;
12. вид, класове акции и права по тях, включително особени права и привилегии, ако такива са предвидени;
13. ред за прехвърляне на акциите, съответно дяловете;
14. начинът на представляване;
15. органи на управление и контрол;
16. име (собствено, бащино и фамилно) на членовете на управителните и на контролните органи; за юридическо лице съответно се вписват наименование, код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление;
17. име (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на управителните и на контролните органи, при изпълнение на задълженията им в съвета;
18. име (собствено, бащино и фамилно) на лицата, разполагащи с представителна власт;
19. име (собствено, бащино и фамилно) на всички други лица, оправомощени да представляват и да управляват;
20. преобразуване на дружеството, включително вливане, сливане, разделяне и отделяне, преобразуване на един вид търговско дружество в друг, както и причини за преобразуването;
21. устав, съответно дружествен договор;
22. регистърът или регистрите, в които се води лицето;
23. приложените принудителни административни мерки по реда на чл. 212 ЗППЦК, както и отмяната им от комисията;
24. наложените имуществени санкции по реда на чл. 221 ЗППЦК, влезли в сила;
25. наложените глоби на лицата, които са оправомощени да управляват и да представляват дружеството, по реда на чл. 221 ЗППЦК или чл. 32, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания, влезли в сила;
26. откриване на производство по ликвидация;
27. откриване на производство по несъстоятелност;
28. заличаването на юридическото лице.
(2) В случаите, когато някои от данните по ал. 1 са неприложими за конкретно лице, те се заместват със съответната информация.

Раздел II.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра за регулираните пазари на ценни книжа


Чл. 15. (1) В регистъра на регулираните пазари на ценни книжа за фондовите борси, получили разрешение за извършване на дейност по чл. 20, ал. 3 ЗППЦК, се вписват:
1. решението, с което се издава разрешение за извършване на дейност като фондова борса;
2. име (собствено, бащино и фамилно) на физическите лица - акционери на фондовата борса; за юридическите лица - акционери на фондовата борса, се вписват съответно наименование, код по БУЛСТАТ, седалище, адрес на управление и брой притежавани акции;
3. данни за професионалната квалификация и опит на лицата, избрани за членове на управителния или контролния орган на фондовата борса;
4. име (собствено, бащино и фамилно) на членовете на комисията по чл. 26, ал. 2 ЗППЦК;
5. наименованието на членовете на борсата, код по БУЛСТАТ, седалище, адрес на управление, предмет на дейност, както и уникален индекс на вписването в регистъра за инвестиционните посредници;
6. име (собствено, бащино и фамилно) на допуснатите до борсова търговия борсови посредници, представляващи инвестиционните посредници - членове на борсата, както и наложените им санкции от управителния орган по реда на чл. 26, ал. 1, т. 5 ЗППЦК;
7. име (собствено, бащино и фамилно) на председателя и заместник-председателите на арбитражния съд на борсата;
8. борсовият правилник;
9. правилникът на борсовия арбитражен съд;
10. наименованието на дружествата, чиито ценни книжа са приети за търговия на официалния пазар, код по БУЛСТАТ, седалище, адрес на управление, предмет на дейност, уникален индекс на вписването в регистъра за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;
11. емисии ценни книжа, въведени за търговия на официален пазар, ISIN код;
12. разрешението на комисията за прекратяване на търговията с приети на официалния пазар ценни книжа по чл. 107, ал. 3 ЗППЦК;
13. решението на комисията, с което се разрешава извършване на срочни сделки с ценни книжа съгласно чл. 108, ал. 1 ЗППЦК;
14. годишен и 6-месечен отчет по чл. 34 ЗППЦК;
15. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на фондовата борса;
16. решението на комисията за отнемане на издаденото разрешение за извършване на дейност като фондова борса;
17. име (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори.
(2) В регистъра на регулираните пазари на ценни книжа за организатора на неофициален пазар на ценни книжа, получил разрешение за извършване на дейност по чл. 44, ал. 2 ЗППЦК, се вписват:
1. решението на комисията, с което се издава разрешение за организиране на неофициален пазар на ценни книжа;
2. наименование на инвестиционните посредници - акционери в дружеството - организатор на неофициален пазар на ценни книжа, код по БУЛСТАТ, седалище, адрес на управление, уникален индекс на вписването в регистъра за инвестиционните посредници, както и брой на притежаваните акции;
3. данни за професионалната квалификация и опит на лицата, избрани за членове на управителния или контролния орган на дружеството - организатор на неофициалния пазар на ценни книжа;
4. наименование на регистрираните за участие на неофициалния пазар инвестиционни посредници, код по БУЛСТАТ, седалище, адрес на управление, предмет на дейност, както и уникален индекс на вписването в регистъра за инвестиционните посредници;
5. правилата за търговия;
6. наименованието на дружествата, чиито ценни книжа са приети за търговия на неофициалния пазар, код по БУЛСТАТ, седалище, адрес на управление, предмет на дейност, уникален индекс на вписването в регистъра за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;
7. емисии ценни книжа, въведени за търговия на неофициален пазар, ISIN код;
8. разрешението на комисията за прекратяване на търговията с приети на неофициалния пазар ценни книжа по чл. 107, ал. 3 ЗППЦК;
9. годишен и 6-месечен отчет по чл. 52 ЗППЦК;
10. решението на комисията за отнемане на издаденото разрешение за извършване на дейност като организатор на неофициален пазар на ценни книжа.
(3) В случите, когато организатор на неофициален пазар на ценни книжа е фондова борса, се вписват само обстоятелствата по ал. 2, т. 1, 4 - 8 и 10.
(4) В регистъра за регулираните пазари на ценни книжа се вписват и решенията на комисията, с които се отказва издаването на разрешение за извършване на дейност като фондова борса или организатор на неофициален пазар на ценни книжа.
(5) В регистъра за регулираните пазари на ценни книжа се вписват и решенията на комисията, с които се отказва издаването на исканите разрешения или одобрения по глави трета, четвърта и глава седма, раздели втори и трети ЗППЦК.

Раздел III.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра за инвестиционните посредници


Чл. 16. (1) В регистъра за инвестиционните посредници, получили разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, се вписват следните обстоятелства:
1. решението на комисията, с което се издава разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК;
2. данни за професионалната квалификация и опит в управлението на дейността на инвестиционния посредник съобразно разрешените по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК сделки на лицата, които управляват и представляват инвестиционния посредник;
3. име (собствено, бащино и фамилно) на всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник;
4. име (собствено, бащино и фамилно) на лицата по чл. 61 ЗППЦК, които непосредствено ще извършват сделки с ценни книжа, съответно инвестиционни консултации относно ценни книжа;
5. име (собствено, бащино и фамилно) на лицата по чл. 20, ал. 1, т. 2 от Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 37 от 2000 г.; попр., бр. 56 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2000 г. и бр. 7 от 2001 г.);
6. име (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират; за юридическо лице съответно се вписват наименование, код по БУЛСТАТ, седалище, адрес на управление и предмет на дейност;
7. наименованието, код по БУЛСТАТ, седалище, адрес на управление, предмет на дейност на дружествата, в които инвестиционният посредник притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или може да ги контролира;
8. дата и номер на решението на съвета на директорите, с което се приема инвестиционният посредник за член на Централния депозитар;
9. решението на съвета на директорите на Централния депозитар, с което на инвестиционния посредник са наложени санкции;
10. дата и номер на решението на съвета на директорите, с което се изключва инвестиционният посредник като член на Централния депозитар;
11. фондова борса, в която членува инвестиционният посредник:
а) дата и номер на решението за приемане на инвестиционния посредник за член на борсата;
б) дата и номер на решението за временно отстраняване на инвестиционния посредник от борсовата търговия;
в) дата и номер на решението за окончателно отстраняване на инвестиционния посредник от борсовата търговия;
г) име (собствено, бащино и фамилно) на допуснатите до борсова търговия борсови посредници, представляващи инвестиционния посредник - член на борсата, номер и дата на решението на борсата за допускането им до търговия;
12. неофициалният пазар на ценни книжа, на който е регистриран инвестиционният посредник за участие:
а) дата и номер на решението за регистриране на инвестиционния посредник за участие на неофициален пазар;
б) дата и номер на решението за временно отстраняване на инвестиционния посредник от търговия на неофициален пазар;
в) дата и номер на решението за окончателно отстраняване на инвестиционния посредник от търговия на неофициален пазар;
г) име (собствено, бащино и фамилно) на допуснатите до търговия на неофициален пазар брокери, представляващи инвестиционния посредник - участник на неофициален пазар, номер и дата на решението на неофициалния пазар за допускането им до търговия;
13. решението, с което са наложени санкции на инвестиционния посредник от фондовата борса или от неофициалния пазар на ценни книжа;
14. общите условия, приложими към договорите с клиентите по чл. 62, ал. 2, т. 4 ЗППЦК;
15. име (собствено, бащино и фамилно) на ръководителя на отдела за вътрешен контрол на инвестиционния посредник;
16. откриване или закриване на офис на инвестиционния посредник;
17. годишния счетоводен отчет по чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството;
18. решението на комисията за отнемане на разрешението за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК;
19. име (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори.
(2) В регистъра за инвестиционните посредници, получили разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК при условията и по реда на Закона за банките (ЗБ), се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:
1. дата на подаване на заявлението за вписване в регистъра на инвестиционните посредници;
2. дата и номер на решението на Българската народна банка за издаване на лиценз за извършване на банкова дейност, който включва и извършване на сделките по чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ;
3. дата и номер на решението на Българската народна банка за отнемане на разрешението за извършване на сделките по чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ.
(3) В регистъра за инвестиционните посредници се вписват и решенията на комисията, с които се отказва издаването на разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК.
(4) В регистъра за инвестиционните посредници се вписват и решенията на комисията, с които се отказва издаването на исканите разрешения или одобрения по глава пета ЗППЦК.

Раздел IV.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа


Чл. 17. (1) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за всеки емитент се вписват:
1. решението на комисията, с което дружеството се вписва като емитент в регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3 ЗППЦК;
2. изменения в търговската дейност, които засягат или могат да засегнат пряко или непряко стойността на издадените ценни книжа, включително:
а) сключени или прекратени договори, страна по които е емитентът или контролирано от него лице, в резултат на които се придобиват, отчуждават или предоставят за ползване на други лица активи, представляващи 20 на сто или повече от стойността на активите по баланса на дружеството;
б) сключени или прекратени договори, страна по които е емитентът или контролирано от него лице, на стойност, представляваща 10 на сто или повече от стойността на активите по баланса на дружеството;
в) загуба от емитента или контролирано от него лице вследствие на случайни събития на активи, представляващи 10 на сто или повече от стойността на активите по баланса на дружеството;
г) придобиване, прехвърляне или залог на предприятие;
д) сключване от емитента на една или няколко сделки със свързани лица, ако стойността на тези сделки (еднократна или обща стойност на сключените сделки през последните 6 месеца) надхвърля 5 на сто или повече от стойността на активите по баланса на дружеството;
е) загуба на клиенти, които формират 20 на сто или повече от приходите от продажби на дружеството, или установяване на взаимоотношения с нови такива клиенти;
ж) промяна в размера на вземанията или задълженията на емитента, която надхвърля 10 на сто или повече от активите или пасивите по баланса на дружеството;
з) приемане или отказ за приемане на акциите на емитента за търговия на регулиран пазар на ценни книжа или промяна на регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството;
и) последваща емисия ценни книжа;
к) информация за висящи съдебни или арбитражни производства, както и други обстоятелства по преценка на емитента;
3. годишните отчети по чл. 94 ЗППЦК;
4. шестмесечните отчети по чл. 95 ЗППЦК;
5. тримесечните отчети по чл. 97 ЗППЦК;
6. уведомлението от фондовата борса за временно или окончателно прекратяване на търговията с приети на официалния пазар ценни книжа съгласно чл. 107, ал. 1 ЗППЦК;
7. решението на комисията, с което се разрешава прекратяване на търговията съгласно чл. 107, ал. 3 ЗППЦК;
8. решението на комисията за отписване на емитента от регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3 ЗППЦК;
9. място, адрес и телефон, където може да се получи допълнителна информация за емитента и за емисията.
(2) За емитента нетърговско дружество, чуждестранно юридическо лице или емитент на ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 3 в регистъра се вписват съответно данните по ал. 1. Лицата по предходното изречение могат да бъдат вписани в регистъра и когато не е налице информация относно някои от данните по ал. 1.
(3) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за всяко публично дружество се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:
1. решението на комисията, с което се вписва дружеството като публично в регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3 ЗППЦК;
2. поканата по чл. 223, ал. 4 ТЗ съгласно чл. 115, ал. 2 ЗППЦК;
3. поканата по чл. 223, ал. 4 ТЗ във връзка с чл. 112, ал. 5 ЗППЦК;
4. уведомлението по чл. 115, ал. 9 ЗППЦК;
5. уведомленията за упълномощаване съгласно чл. 116, ал. 2 ЗППЦК;
6. протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117 ЗППЦК;
7. писмените материали и публикации по чл. 122, ал. 4 ЗППЦК и дата на представянето им в комисията;
8. в регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3 ЗППЦК по партидата на публичното дружество за лицата по чл. 145, ал. 1 ЗППЦК се вписват:
а) име (собствено, бащино и фамилно), за юридическите лица - наименование, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ и данъчен номер на приобретателя;
б) име (собствено, бащино и фамилно), за юридическите лица - наименование, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ и данъчен номер на прехвърлителя;
в) член ли е на управителен или на контролен орган на публичното дружество и работи ли по трудов договор с него към момента на придобиването или прехвърлянето;
г) член ли е на управителен или на контролен орган, включително неограничено отговорен съдружник в дружество, свързано с публичното към момента на придобиването или прехвърлянето;
д) брой гласове, които може да упражнява, и техният дял в общия брой гласове на публичното дружество;
е) брой гласове - предмет на последната промяна, дата и начин на извършването й;
ж) декларацията по чл. 6, ал. 2, т. 3, буква "г" от Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество, приета с Постановление № 244 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 98 от 2000 г.);
9. решението на комисията за отписване на публичното дружество от регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3 ЗППЦК.


Чл. 18. В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по партидата на лицето за всяка емисия на ценни книжа се вписват:
1. решението на комисията, с което се потвърждава проспектът за първично публично предлагане на ценни книжа;
2. решението на комисията за признаване на проспект съгласно чл. 141 ЗППЦК;
3. решението на комисията за потвърждаване на съкратения проспект за търговия с ценни книжа на официален пазар съгласно чл. 102, ал. 3 ЗППЦК;
4. решението на комисията, с което се разрешава изключването от проспекта на някои от данните по чл. 82 ЗППЦК съгласно чл. 87 ЗППЦК;
5. решението на комисията, с което се разрешава частично или пълно освобождаване от задължение за публикуване на проспект за първично публично предлагане съгласно чл. 88 ЗППЦК;
6. решението на комисията за вписване на емисия ценни книжа, които не са били предмет на първично публично предлагане, за търговия на неофициален пазар;
7. потвърденият проспект за публично предлагане на ценни книжа, съответно друг документ, съдържащ информация за емитента и за предложените ценни книжа, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото състояние на емитента и на правата, свързани с ценните книжа;
8. съобщението съгласно чл. 93, ал. 1 ЗППЦК;
9. уведомлението за удължаване срока на подписката и продълженият срок съгласно чл. 84, ал. 2 ЗППЦК;
10. внесени поправки в проспекта по реда на чл. 86, ал. 2 ЗППЦК;
11. допълнението към проспекта относно отделната емисия в случаите, когато с един проспект се предвижда издаването на повече от една емисия на ценни книжа от същия клас по реда на чл. 86, ал. 1 ЗППЦК;
12. уведомлението по чл. 84, ал. 3 ЗППЦК;
13. размер на емисията, вид, брой, номинална стойност и емисионна стойност на предлаганите ценни книжа, регулиран пазар, на който се търгува, както и фиксирана цена на ценната книга за срока на продажбата при поемане или цена на въвеждане за търговия на официалния пазар на фондова борса, съответно на неофициалния пазар на ценни книжа;
14. номер и дата на решението, с което емисията ценни книжа е приета за търговия на регулиран пазар, както и ISIN код на емисията;
15. решението на комисията за отписване на емисията ценни книжа от регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3 ЗППЦК.


Чл. 19. (1) При публично предлагане на емисия облигации се вписват съответно обстоятелствата по чл. 18, както и следните обстоятелства:
1. име (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и код по БУЛСТАТ на представителя на емитента по отношение на облигационерите;
2. име (собствено, бащино и фамилно), съответно наименованието и код по БУЛСТАТ на лицето, което ще следи за целевото използване на средствата, както и неговите права и правата на облигационерите в случай на нецелево използване на средствата, ако това се предвижда;
3. възнаграждение на представителите на облигационерите по чл. 213 от Търговския закон (ТЗ).
(2) При публично предлагане на общински облигации за емитента и за емисията в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по чл. 17, ал. 1 и чл. 18, както и следните обстоятелства:
1. наименование и адрес, на който се намира общинската администрация;
2. код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ);
3. код по БУЛСТАТ;
4. размер и структура на предоставения за ползване капитал;
5. изменения във финансовото състояние на общината, които засягат или могат да засегнат пряко или непряко стойността на издадените от нея облигации, включително:
а) нова емисия облигации;
б) погасяване на задължения по облигационен заем;
в) възникване на нови източници на доходи за емитента или намаляване на досегашни, които могат да доведат до намаляване или до увеличаване с 10 на сто и повече на приходната или разходната част на бюджета;
г) промяна на обезпечението по облигационния заем;
д) приемане на бюджета на общината;
е) заключението на Сметната палата по отчета за изпълнението на бюджета на общината;
ж) други обстоятелства по преценка на емитента.


Чл. 20. (1) При публично предлагане на емисия ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗППЦК в регистъра се вписват:
1. за емитента на базовите ценни книжа - съответно данните по чл. 14, ал. 1, както и по чл. 17, ал. 1;
2. за емисията ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, както и за базовите ценни книжа - съответно данните по чл. 18.
(2) При публично предлагане на емисия ценни книжа по чл. 2, ал. 3 ЗППЦК за емисията ценни книжа в регистъра се вписват съответно данните по чл. 18.
(3) Емисиите ценни книжа по ал. 1 и 2 могат да бъдат вписани в регистъра и когато не е налице информация относно някои от данните за емитента на базовия актив и за базовите ценни книжа или за емитента на ценните книжа по чл. 2, ал. 3 ЗППЦК.


Чл. 21. При търгово предлагане за закупуване или замяна на акции в регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3 ЗППЦК се вписват:
1. име (собствено, бащино и фамилно), съответно наименование, седалище, адрес на управление на предложителя, предмет на дейност, както и данни за изменение в наименованието след учредяване на дружеството, ако такива са настъпили;
2. име (собствено, бащино и фамилно) за членовете на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на предложителя, съответно наименование, седалище, адрес на управление, както и трите имена на представителя на юридическото лице - член на съветите;
3. наименование, седалище и адрес на управление на упълномощения от предложителя инвестиционен посредник;
4. наименование, седалище и адрес на управление на дружеството - обект на търгово предложение;
5. дата на регистриране на търгово предложение по чл. 149, ал. 1, т. 1 ЗППЦК в комисията;
6. решението на комисията, с което се издава временна забрана за публикуване на търгово предложение;
7. решението на комисията, с което се издава окончателна забрана за публикуване на търговото предложение;
8. търговото предложение по чл. 149, ал. 1 или 6 ЗППЦК;
9. брой и дата на двата централни ежедневника, в които предложителят е публикувал търговото предложение;
10. становището на управителния орган на дружеството относно придобиването, ако то е дадено;
11. решението на комисията, с което се одобрява оттеглянето от страна на предложителя на отправеното търгово предложение съгласно чл. 155, ал. 1 ЗППЦК;
12. дата на публикуване на съобщението за оттегляне на предложението от страна на предложителя;
13. регистриране на промени в търговото предложение по чл. 155, ал. 5 ЗППЦК;
14. решението на комисията, с което се издава временна забрана за публикуване на промени в търговото предложение;
15. решението на комисията, с което се издава окончателна забрана за публикуване на промените в предложението;
16. дата и място (централните ежедневници) на публикуване на промените в търговото предложение;
17. решението на комисията, с което се прекратява търговото предлагане;
18. уведомлението на предложителя по чл. 157 ЗППЦК за резултатите от търга;
19. дата и място (централните ежедневници) на публикуване на резултатите от търга.


Чл. 22. (1) В регистъра за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа се вписват и решенията на комисията, с които се отказва вписването на емитент или публично дружество в регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3 ЗППЦК.
(2) В регистъра за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по партидата на лицето се вписват и решенията на комисията, с които се отказва издаването на исканите потвърждения или разрешения по глави шеста, седма, осма и единадесета ЗППЦК.

Раздел V.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на инвестиционните дружества


Чл. 23. (1) В регистъра на инвестиционните дружества, получили разрешение за извършване на дейност по чл. 164, ал. 1 ЗППЦК, подлежат на вписване следните обстоятелства:
1. решението на комисията, с което се издава разрешение за извършване на дейност като инвестиционно дружество;
2. тип на инвестиционното дружество, съответно срок на затворения период при инвестиционно дружество от отворен тип, ако такъв е предвиден;
3. централните ежедневници, които инвестиционното дружество ще използва за публикуване на поканата за свикване на общо събрание на акционерите, включително централният ежедневник по чл. 190 ЗППЦК за инвестиционното дружество от отворен тип;
4. наименование на управляващото дружество, което ще управлява дейността по чл. 164, ал. 1 ЗППЦК на инвестиционното дружество, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ, номер и дата на издаденото от комисията разрешение, брой на притежаваните от управляващото дружество акции на инвестиционното дружество, съществени условия на договора за управление;
5. име (собствено, бащино и фамилно) на лицето по чл. 61 ЗППЦК, с което инвестиционното дружество от затворен тип е сключило договор съгласно чл. 168, ал. 5 ЗППЦК;
6. наименование на инвестиционните посредници, упълномощени от съвета на директорите, съответно от управителния съвет на инвестиционното дружество, за изпълнение на решенията и нарежданията по чл. 202, ал. 2 ЗППЦК, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ, номер и дата на издаденото от комисията разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК; за банка - номер и дата на лицензията, издадена от Българската народна банка, за извършване на сделки по чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ;
7. наименование, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ, дата и номер на лицензията на Българската народна банка за банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;
8. име (собствено, бащино и фамилно) на ръководителя на отдела за вътрешен контрол на инвестиционното дружество;
9. дата на приемане на акциите на инвестиционно дружество от затворен тип за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
10. уведомлението по чл. 193, ал. 8 ЗППЦК на инвестиционното дружество от отворен тип за временно спиране на обратното изкупуване на акциите;
11. уведомлението по чл. 193, ал. 9 ЗППЦК на инвестиционното дружество от отворен тип за възобновяване на обратното изкупуване;
12. решението на комисията, с което се дава разрешение на инвестиционно дружество от отворен тип да инвестира до 10 на сто от активите си в ценни книжа, издадени от едно и също публично дружество или от друг емитент, съгласно чл. 196, ал. 3 ЗППЦК;
13. решението на комисията, с което се дава разрешение за инвестиране при облекчени условия;
14. решението на комисията, с което се дава разрешение на инвестиционното дружество от отворен тип за ползване на заем съгласно чл. 197, ал. 2 ЗППЦК;
15. решението на комисията, с което се дава разрешение на инвестиционното дружество от затворен тип за ползване на заем съгласно чл. 201, ал. 4 ЗППЦК;
16. отчетът за изразходване на средствата по заема;
17. решението на комисията, с което се издава разрешение за преобразуване на инвестиционното дружество от отворен тип в затворен тип и обратното;
18. годишният отчет по реда на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г.);
19. шестмесечният отчет по реда на чл. 11, ал. 3 от наредбата по т. 18;
20. тримесечният отчет по реда на чл. 11, ал. 5 от наредбата по т. 18;
21. месечният отчет по реда на чл. 11, ал. 7 от наредбата по т. 18;
22. поканата по чл. 223, ал. 4 ТЗ съгласно чл. 115, ал. 2 ЗППЦК;
23. поканата по чл. 223, ал. 4 ТЗ във връзка с чл. 112, ал. 5 ЗППЦК;
24. уведомлението по чл. 115, ал. 9 ЗППЦК;
25. уведомленията за упълномощаване съгласно чл. 116, ал. 2 ЗППЦК;
26. протоколът от общото събрание на акционерите, изпратен съгласно чл. 117 ЗППЦК;
27. в регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3 ЗППЦК по партидата на инвестиционното дружество за лицата по чл. 145, ал. 1 ЗППЦК се вписват:
а) име (собствено, бащино и фамилно), за юридическите лица - наименование, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ и данъчен номер на приобретателя;
б) име (собствено, бащино и фамилно), за юридическите лица - наименование, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ и данъчен номер на прехвърлителя;
в) член ли е на управителен или контролен орган на инвестиционното дружество и работи ли по трудов договор с него към момента на придобиването или прехвърлянето;
г) член ли е на управителен или контролен орган, включително неограничено отговорен съдружник в дружество, свързано с инвестиционното дружество към момента на придобиването или прехвърлянето;
д) брой гласове, които може да упражнява, и техният дял в общия брой гласове на инвестиционното дружество;
е) брой гласове - предмет на последната промяна, дата и начин на извършването й;
ж) декларацията по чл. 6, ал. 2, т. 3, буква "г" от Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество;
28. решението на комисията за отнемане на разрешението за извършване на дейност като инвестиционно дружество;
29. име (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 216, ал. 1, т. 2 ЗППЦК;
30. име (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори или синдици.
(2) При публично предлагане на ценни книжа на инвестиционно дружество от затворен тип за всяка емисия ценни книжа в регистъра на инвестиционните дружества се вписват съответно данните по чл. 18.
(3) При публично предлагане на акции на инвестиционно дружество от отворен тип в регистъра на инвестиционните дружества се вписват съответно данните по чл. 18, както и следните данни:
1. дата на последната актуализация на проспекта на инвестиционно дружество от отворен тип;
2. емисионна стойност, по която инвестиционното дружество предлага на инвеститорите акциите си;
3. цената, по която инвестиционното дружество по искане на акционерите изкупува обратно акциите;
4. размерът на разходите по емитирането, съответно по обратното изкупуване, съгласно чл. 193, ал. 2 и 3 ЗППЦК.
(4) В регистъра на инвестиционните дружества се вписват и решенията на комисията, с които се отказва издаването на разрешение за извършване на дейност като инвестиционно дружество.
(5) В регистъра на инвестиционните дружества по партидата на лицето се вписват и решенията на комисията, с които се отказва издаването на исканите разрешения, потвърждения или одобрения по глави тринадесета, четиринадесета, петнадесета, шестнадесета и седемнадесета ЗППЦК.

Раздел VI.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на управляващите дружества


Чл. 24. (1) В регистъра на управляващите дружества, които са получили разрешение за извършване на дейност по чл. 202, ал. 1 ЗППЦК, се вписват:
1. решението на комисията, с което се издава разрешение за извършване на дейност като управляващо дружество;
2. дата и номер на решението на съвета на директорите, с което се приема управляващото дружество за член на Централния депозитар;
3. решението на съвета на директорите на Централния депозитар, с което на управляващото дружество са наложени санкции;
4. дата и номер на решението на съвета на директорите, с което се изключва управляващото дружество като член на Централния депозитар;
5. данни за професионалната квалификация и опит на лицата, избрани за членове на управителния орган на управляващото дружество;
6. име (собствено, бащино и фамилно) на всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество;
7. име (собствено, бащино и фамилно) на ръководителя на отдела за вътрешен контрол;
8. име (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на управляващото дружество или могат да го контролират; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, код по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
9. име (собствено, бащино и фамилно) на лицата по чл. 61 ЗППЦК, които непосредствено ще извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа;
10. общите условия, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и други институционални инвеститори;
11. наименованието на инвестиционните дружества и другите институционални инвеститори, чиято дейност или портфейл управлява, код по БУЛСТАТ, седалище, адрес на управление и предмет на дейност;
12. годишният счетоводен отчет по чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството;
13. решението на комисията за отнемане на разрешението за извършване на дейност като управляващо дружество;
14. име (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори.
(2) В регистъра за управляващите дружества се вписват и решенията на комисията, с които се отказва издаването на разрешение за извършване на дейност като управляващо дружество.
(3) В регистъра за управляващите дружества по партидата на лицето се вписват и решенията на комисията, с които се отказва издаването на исканите разрешения или одобрения по глава осемнадесета ЗППЦК.

Раздел VII.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации


Чл. 25. (1) В регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, се вписват:
1. име (собствено, бащино и фамилно);
2. дата на издаване и номер на сертификата, както и специализация в конкретна област, ако има такава;
3. наименование, седалище и адрес на управление на инвестиционните посредници, с които брокерът има сключен договор, както и датата на сключването, съответно датата и основанието за прекратяването на договора;
4. наименование, седалище и адрес на управление на инвестиционните посредници, съответно на инвестиционните дружества или на управляващите дружества, с които инвестиционният консултант има сключен договор, както и датата на сключването, съответно датата и основанието за прекратяването на договора;
5. приложените принудителни административни мерки по реда на чл. 212 ЗППЦК, както и отменянето им от комисията;
6. наложените глоби по реда на чл. 221 ЗППЦК или чл. 32, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания, влезли в сила;
7. дата на решението, с което са наложени санкции от организатора на регулиран пазар на ценни книжа, както и техният вид;
8. решението на комисията, с което се отнема правото за упражняване на дейност като брокер или инвестиционен консултант.
(2) За лицата, които са придобили право да извършват дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, се вписват данните по ал. 1, с изключение на т. 3 и 4.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) Заявленията за вписване по чл. 4, ал. 1, както и установените от комисията формуляри и регистрационни форми по чл. 5, ал. 4 трябва да бъдат попълнени на български език.
(2) Официалните документи, които се представят по реда на наредбата и които са издадени на език, различен от българския, трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Автоматизираната информационна система по чл. 9, ал. 8 се изгражда в срок 6 месеца от влизането в сила на наредбата.


§ 3. Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 18, ал. 2 ЗППЦК.


§ 4. Държавната комисия по ценните книжа дава указания по прилагането на наредбата.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти