Logo Четвъртък, 26 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ НА РИБНИТЕ РЕСУРСИ

В сила от 07.12.2001 г.
Приета с ПМС № 272 от 03.12.2001 г.

Обн. ДВ. бр.106 от 7 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.


Чл. 1. С наредбата се определя размерът на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси съгласно приложението.

Чл. 2. Обезщетение по чл. 1 се дължи от виновните лица при нарушения на чл. 12, ал. 1, чл. 56, 58, 60, 62 - 67, 69 и 70 - 76 от Закона за рибарството и аквакултурите, както и във всички случаи на умъртвяване или увреждане на риба и други водни организми, причинени умишлено или по непредпазливост чрез:
1. пускане или изхвърляне в рибностопанските обекти на замърсени или отпадъчни води;
2. използване на отровни, упойващи и взривни вещества, употреба на химически средства за растителна защита и на минерални или органични торове;
3. използване на турбини, улеи, помпи и канали за напояване, които не са снабдени с приспособления, непозволяващи на рибата и другите водни организми да навлизат в тях;
4. неосигуряване на определения минимален воден отток в реките;
5. отклоняване или преграждане на теченията, както и изграждане на водностопански съоръжения, препятстващи естественото възпроизводство на рибните ресурси и техните миграционни пътища без необходимото основание за това;
6. разпространяване на заразни болести в рибностопанските обекти.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се прилага и за висящите производства към датата на влизането и в сила.


§ 2. Наредбата се приема на основание § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за рибарството и аквакултурите.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1


Размери на обезщетенията за причинени вреди на рибата и другите водни организми по видове за килограм или брой
 
Общоприети и местни За индивиди с допустим За маломерни
по наименования, научно наименование за улов размер индивиди
ред (на латински език) мярка обезщете- мярка обезщете-
      ние (в лв.)   ние (в лв.)
1. Речна (балканска) пъстърва (Salmo trutta m. fario) кг 20 бр. 3
2. Езерна сьомга (Salmo salar sebago) кг 20 бр. 3
3. Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) кг 20 бр. 3
4. Сивен (Salvelinus fontinalis) кг 20 бр. 3
5. Дунавска пъстърва (Huho huho) кг 20 бр. 3
6. Чудски сиг (Coregonus lavaretus) кг 20 бр. 3
7. Пелед (Coregonus peled) кг 20 бр. 3
8. Липан (Thymallus thymallus) кг 20 бр. 3
9. Черна мряна (Barbus meridionalis petenyi) кг 20 бр. 3
10. Моруна (Huso huso) кг 20 бр. 300
11. Шип (Acipenser nudiventris) кг 20 бр. 300
12. Немска (атлантическа) есетра (Acipenser sturio) кг 20 бр. 300
13. Руска есетра (Acipenser gueldenstaedti) кг 20 бр. 150
14. Пъструга (Acipenser stellatus) кг 20 бр. 150
15. Чига (Acipenser ruthenus) кг 20 бр. 80
16. Хайвер от моруна, шип, пъструга, чига, руска и немска есетра кг 1000 - -
17. Карагьоз, дунавска скумрия (Alosa kesleri pontica) кг 15 кг 30
18. Змиорка (Anguilla anguilla) бр. 20 бр. 40
19. Бяла риба (сулка) (Stizostedion lucioperca) кг 20 бр. 6
20. Сом (Sillurus glanis) кг 20 бр. 10
21. Щука (Esox lucius) кг 20 бр. 5
22. Михалца (Lota lota) кг 20 бр. 5
23. Канален (американски) сом (Ictalurus punctatus) кг 10 бр. 2
24. Шаран (Cyprinus carpio) кг 6 бр. 2
25. Лин (Tinca tinca) кг 8 бр. 2
26. Буфало (Ictiobus spp.) кг 6 бр. 2
27. Бял амур (Ctenopharingodon idella) кг 6 бр. 2
28. Черен амур (Mylopharingodon piceus) кг 6 бр. 2
29. Бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix) кг 5 бр. 2
30. Пъстър толстолоб (Aristhichthys nobilis) кг 5 бр. 2
31. Платика (Abramis brama) кг 5 бр. 2
32. Косат (Abramis spp.) кг 5 бр. 2
33. Морунаж (Vimba vimba) кг 6 бр. 2
34. Скобар (Chondrostoma nasus) кг 10 бр. 2
35. Сабица (Pelecus cultratus) кг 10 бр. 2
36. Распер (Aspius aspius) кг 10 бр. 2
37. Бяла мряна (Barbus barbus) кг 8 бр. 2
38. Маришка мряна (Barbus cyclolepis) кг 8 бр. 2
39. Речен кефал (Leuciscus cephalus) кг 6 бр. 2
40. Мъздруга (Leuciscus idus) кг 6 бр. 2
41. Речен костур (Perca fluviatilis) кг 5 бр. 1
42. Червеноперка (Scardinius erythrophthalmus) кг 4 кг 8
43. Бабушка (Rutilus rutilus) кг 4 кг 8
44. Уклей (облез, брияна) (Chalcalburnus chalcoides) кг 4 кг 8
45. Уклейка (Alburnus alburnus) кг 4 кг 8
46. Калкан (Psetta maeoticus) кг 30 бр. 15
47. Писия (Platichthys flesus luscus) кг 20 бр. 5
48. Акула (Squalus acanthias) кг 20 бр. 10
49. Зарган (Belone belone) кг 20 бр. 5
50. Лаврак (Morone labrax) кг 15 бр. 10
51. Лефер (Pomatomus saltatrix) кг 20 бр. 10
52. Кефал пелингас (Mugil soiuy) кг 10 бр. 3
53. Морски кефал (Mugil cephalus) кг 10 бр. 3
54. Платерина (Mugil auratus) кг 10 бр. 3
55. Илария (Mugil saliens) кг 10 бр. 3
56. Паламуд (Sarda sarda) кг 15 бр. 8
57. Сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) кг 10 бр. 2
58. Барбуня (Mullus barbatus ponticus) кг 5 бр. 1,50
59. Попчета (сем. Gobidae) кг 5 бр. 1,50
60. Хамсия (Engraulis encrasicholus ponticus) кг 2 кг 4
61. Цаца (копърка, трицона) (Sprattus sprattus sulinus) кг 2 кг 4
62. Жаби (Rana spp.) бр. 1 бр. 3
63. Речен рак (Astacus astacus) бр. 10    
64. Езерен рак (Astacus leptodactylus) бр. 5 бр. 10
65. Скарида (Grangon grangon Linne) кг 20    
66. Рапана (Rapana sp.) кг 5 кг 10
67. Миди речни (Unio spp.) кг 5 кг 10
68. Черна морска мида (Mytilus galloprovincialis) кг 5 кг 10
69. Пясъчни миди (Donax spp.) кг 5 кг 10
70. Пясъчни миди (Venus spp.) кг 5 кг 10
71. Артемии и дафнии (Artemia salina, Daphnia spp.) кг 25 - -
72. Други риби и други водни организми кг 20 - -


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти