Logo Вторник, 18 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 140 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2001 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РАЗМЕРА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ПАРИЧНИЯ РЕЗЕРВ НА ДП "РВД"

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2001г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят размерът, редът и условията за поддържане и разходване на паричния резерв на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП "РВД").

Раздел II.
Установяване на паричния резерв

Чл. 2. За гарантиране на платежоспособността на ДП "РВД" се установява паричен резерв в размер 11 млн. евро.


Чл. 3. (1) Паричният резерв по чл. 2 представлява срочен валутен депозит на ДП "РВД" в БНБ, при съответните общи депозитни условия на банката.
(2) С лихвите по срочния валутен депозит се финансира оперативната дейност на ДП "РВД".


Чл. 4. Договорът за срочен валутен депозит по предложение на управителния съвет се утвърждава от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на финансите.

Раздел III.
Разходване и поддържане на паричния резерв


Чл. 5. Средства от паричния резерв се разходват с разрешение на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на финансите по предложение на управителния съвет на ДП "РВД".


Чл. 6. За разходване на средства от паричния резерв в банката депозитар се представят съответни спесименти на оторизираните служебни лица от ДП "РВД".


Чл. 7. Средства от паричния резерв се разходват при недостиг на оборотни средства за покриване на задължения на ДП "РВД" към кредитори при спазване на следната последователност:
а) задължения към чуждестранни кредитори по финансови договори със страна по тях Република България, по които ДП "РВД" е краен бенефициент;
б) членски внос на Република България в международни организации, свързани с управление на въздушното движение;
в) държавен бюджет на Република България, задължителни осигурителни и здравни вноски, ПКБ;
г) други кредитори.


Чл. 8. За поддържане на паричния резерв по чл. 2 ДП "РВД" формира задължителни резерви в размер 10 процента от нетната годишна печалба на предприятието.


Чл. 9. При доказана платежоспособност на ДП "РВД" с разрешение на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на финансите формираните задължителни резерви могат да бъдат трансформирани в допълнителни резерви и разходвани с решение на управителния съвет на предприятието.

Раздел IV.
Отчитане и контрол на паричния резерв


Чл. 10. Разходваните средства от паричния резерв се отчитат съгласно нормативните актове, уреждащи финансово-счетоводната дейност на ДП "РВД".


Чл. 11. (1) Държавното предприятие "Ръководство на въздушното движение" предоставя на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на финансите информация за платежоспособността на предприятието и състоянието на паричния резерв чрез годишния счетоводен отчет.
(2) Държавното предприятие "Ръководство на въздушното движение" предоставя на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на финансите всякаква изисквана допълнителна информация за състоянието на паричния резерв извън сроковете и формата, определени в Закона за счетоводството.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Паричният резерв по чл. 3 се попълва в срок до три месеца от приемането на тази наредба.


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 53, ал. 8 от Закона за гражданско въздухоплаване.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на управителния съвет на ДП "РВД".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти