Logo Събота, 26 Септември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 19 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2001 Г. ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

В сила от 08.01.2002 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (ККР).

Чл. 2. (1) Обект на контрол и приемане при създаване на ККР са измерванията, материалите и данните за:
1. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
2. работната геодезическа основа (РГО);
3. съдържанието и точността на кадастралната карта;
4. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) съдържанието на схемите на самостоятелните обекти в сгради;
5. съдържанието на кадастралния регистър на недвижимите имоти;
6. идентификаторите на недвижимите имоти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Обект на контрол и приемане са и:
1. измерванията, материалите и данните при създаване на ККР по реда на чл. 35а от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
2. оцифрените кадастрални планове по чл. 66 от Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 41 от 2005 г.), наричана за краткост "Наредба № 3 от 2005 г.";
3. материалите и данните, създадени при поддържане на ККР;
4. допълнителните кадастрални данни по чл. 34, ал. 1 ЗКИР.


Чл. 3. (1) Контролът е проверка на качеството на ККР, вкл. и чрез повторни измервания.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва от длъжностни лица в службите по кадастъра (СК), определени от началника на службата. Изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра (АК) може да възложи извършването на контрола и на лица с правоспособност по чл. 19, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).
(3) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
(4) Възлагането на контрола на правоспособни лица по ал. 2 се извършва по реда на Закона за обществените поръчки.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Длъжностните лица по ал. 2 се легитимират със служебни карти, а правоспособните лица - с документ за правоспособност и договор за възлагане.
(6) Лицата, които извършват контрол и приемане на ККР, не могат да бъдат свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с изпълнителя по чл. 35 ЗКИР.


Чл. 4. (1) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри се приемат от комисия на СК, назначена със заповед на изпълнителния директор на АК.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) На заседанията на комисиите задължително присъства изпълнителят, а в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗКИР - негов представител, който има правоспособност съгласно чл. 19, ал. 1 ЗКИР.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) В заседанията на комисията по ал. 2 могат да участват и длъжностни лица на общата или специализираната администрация на АК, представители на общинската и областната администрация, на общинската служба по земеделие и гори, на заинтересуваните ведомства и на професионални сдружения на геодезистите и земеустроителите с право на съвещателен глас.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Членовете на комисиите с право на глас са не по-малко от 5. Заседанията се провеждат, ако присъстват повече от половината от членовете с право на глас, а решенията се вземат с обикновено мнозинство от членовете с право на глас по заповедта.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Заседанията на комисиите по чл. 45 ЗКИР се насрочват в 45-дневен срок, а на комисиите по чл. 49а, ал. 1 ЗКИР - в 14-дневен срок, след представяне от изпълнителя в СК на документацията, която се изисква по тази наредба. За представената документация се съставя приемателно-предавателен протокол. Ако в 3-дневен срок след представянето се установи, че документацията е непълна, последната се връща на изпълнителя.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Заседанията на комисиите се насрочват от техните председатели. Доклад за резултатите от извършения контрол се представя на изпълнителя и на председателя на съответната комисия не по-късно от 10 дни преди датата на заседанието.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Изпълнителят може да оспори пред председателя на комисията доклада за резултатите от извършената полска проверка по чл. 11, ал. 1, т. 2, чл. 20, т. 2, чл. 28, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 29а, ал. 2 в 5-дневен срок от получаването му. В този случай заседанието на комисията се насрочва в 30-дневен срок от датата на оспорването.
(9) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) При оспорване по ал. 8 се възлага на лице, различно от лицето, извършило първоначалния контрол, проверка на резултатите от оспорената полска проверка. Разходите за тази проверка са за сметка на изпълнителя, когато оспорването е неоснователно, и за сметка на АК, съответно на правоспособното лице, извършило първоначалния контрол, когато оспорването е основателно.
(10) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Изпълнителят може да оспори пред изпълнителния директор на АК протокола за неприемане при констатирани съществени несъответствия с нормативните изисквания по чл. 12, ал. 5 и чл. 27, ал. 5 в 5-дневен срок от датата на съставянето му.
(11) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) В случаите на оспорване по ал. 10 изпълнителният директор на АК назначава експертна комисия в състав: представител на специализираната администрация на АК, на СК, на професионалните сдружения на геодезистите и земеустроителите и правоспособно юридическо лице, както и един от членовете на комисията по ал. 2. С доклад до председателя на комисията по ал. 2 експертната комисия дава становище относно основателността на направеното оспорване.
(12) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Когато становището на експертната комисията по ал. 11 потвърди оспорването, в доклада се препоръчва провеждане на ново заседание на комисията по ал. 2.
(13) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) В случаите по чл. 12, ал. 5, чл. 27, ал. 5 и чл. 32, ал. 4, както и при основателно оспорване по ал. 8, на изпълнителя, съответно на правоспособното лице, извършило полската проверка, се съставя акт по чл. 21, ал. 4 ЗКИР.

Глава втора.
КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Раздел I.
Контрол и приемане на ГММП (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)

Раздел II.
Контрол и приемане на работната геодезическа основа


Чл. 9. (1) Контролът и приемането на работната геодезическа основа (РГО) обхващат:
1. съгласуване на проекта на РГО;
2. контрол на изпълнението на РГО;
3. приемане на РГО.
(2) За приемане на РГО изпълнителят представя в СК материалите и данните съгласно приложение № 5.
(3) За извършения контрол по ал. 1, т. 2 се представят материали и данни съгласно приложение № 2.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Проектът на РГО се съгласува от СК след проверка за съответствието му с изискванията по чл. 23 от Наредба № 3 от 2005 г.
(2) Съгласуваният проект може да бъде допълван и променян от изпълнителя в процеса на изпълнението му. Броят на изключените от проекта точки не може да бъде по-голям от 10 на сто.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) (1) Контролът на изпълнението на РГО включва:
1. проверка на данните от измерванията и обработката им;
2. полска проверка по отношение изпълнението на проекта на РГО и на изискванията на чл. 23 от Наредба № 3 от 2005 г. и преизмерване до 10 на сто от точките на РГО за оценка на точността на определените координати.
(2) Проверката на данните от измерванията и обработката им се извършва от СК с контролна компютърна програма. Форматът на файловете от измерванията и обработката им при прилагане на класически технологии е съгласно приложение № 3, а за GPS-измерванията - в RINEX-формат. Величините, които се проверяват с контролната компютърна програма при прилагане на класически технологии, са съгласно приложение № 4. Програмно съставеният протокол се подписва от лицето, извършило проверката.
(3) Полската проверка на РГО се извършва от лицето по чл. 3, ал. 2 по един от следните методи, съгласувано със СК:
1. чрез включени полигонови ходове - при прилагане на класически технологии или чрез определяне на затворени фигури - при GPS-измервания, като всяка точка се определя с минимум два вектора;
2. чрез абриси на станции от РГО;
3. чрез комбинация от методите по т. 1 и 2.
(4) За извършената проверка се съставя доклад, който включва оценка на преизмерените точки по следните величини:
1. грешките в абсолютното положение и разликите в надморските височини - при полската проверка чрез включени полигонови ходове;
2. средните квадратни грешки за посока от абрисите на станциите и относителните грешки на дължините - при полска проверка чрез абриси на станции от РГО.
(5) В случаите на ал. 4, ако повече от 5 на сто от грешките в абсолютното положение и разликите в надморските височини превишават 7 см в урбанизирани територии, съответно 14 см в неурбанизирани територии, или средните квадратни грешки за посока превишават 6 mgon, или относителните грешки в дължините превишават 1:4000, в доклада се отбелязва, че РГО по точност не отговаря на нормативните изисквания.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) (1) Приемането на РГО се извършва от комисията по чл. 4, ал. 2.
(2) Комисията разглежда и оценява представените от изпълнителя материали и данни, доклада по чл. 11, ал. 4 и протокола по чл. 11, ал. 2. За направените констатации и взетите въз основа на тях решения комисията съставя протокол в пет екземпляра: по един екземпляр за комисията, за изпълнителя, за правоспособното лице, извършило контрола, и два екземпляра за АК. Протоколът се съставя по образец, одобрен от изпълнителния директор на АК.
(3) Комисията може да възложи на свой член или на длъжностно лице, определено от началника на СК, допълнителни проверки по изпълнението на РГО.
(4) Когато в изпълнението на РГО има несъответствия с нормативните изисквания, комисията не приема представените данни и материали и определя срок за отстраняването им.
(5) Когато се констатират съществени несъответствия с нормативните изисквания, комисията не приема представените данни и материали, което се отбелязва в протокола.

Раздел III.
Контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри


Чл. 13. (1) Контролът на ККР включва:
1. текущ контрол по време на създаване на ККР;
2. контрол при приемане на ККР.
(2) За приемане на ККР изпълнителят представя в СК материалите и данните съгласно приложение № 6.
(3) За извършения контрол по ал. 1, т. 2 се представят материали и данни съгласно приложение № 7.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Текущият контрол се извършва от лицата по чл. 3, ал. 2 и обхваща:
1. проверка на обекти от съдържанието на кадастралната карта в урбанизираната територия;
2. проверка на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти.


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Проверката на обектите от съдържанието на кадастралната карта в урбанизираната територия се извършва чрез геодезически измервания на точки от границите на поземлените имоти и очертанията на сградите, като се изчислява грешката в абсолютно положение на подробна точка

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти