Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛАТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА РЕГИОНАЛНИ ВИНА

В сила от 22.01.2002 г.
Приета с ПМС № 4 от 14.01.2002 г.

Обн. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. С наредбата се уреждат правилата и изискванията за производството на регионални вина.

Чл. 2. Регионално вино е трапезно вино, за което е допустимо използването на географско указание, утвърдено по реда на наредбата.

Раздел II.
Изисквания, на които трябва да отговарят регионалните вина


Чл. 3. При производство на регионално вино се спазват следните изисквания:
1. регионалното вино трябва да притежава:
а) естествено алкохолно съдържание за белите вина - най-малко 8,5 обемни процента (об. %), а за червените вина - най-малко 9 об. %;
б) действително алкохолно съдържание за белите и червените вина - най-малко 10 об. %;
в) общо алкохолно съдържание - не по-високо от 15 об. %;
г) съдържание на титруеми киселини - минимум 4,5 г/л, изразено като винена киселина;
2. максималният добив на грозде от декар да не надвишава 1300 кг;
3. виното, получено от 100 кг грозде, да не надвишава 70 л;
4. получено е от грозде, произхождащо от лозарски район, определен съгласно чл. 6.

Раздел III.
Правила за производство на регионални вина


Чл. 4. (1) Продуктите, от които могат да се получават регионални вина, са: прясно грозде, гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст, концентрирана ректифицирана гроздова мъст, млади вина в процес на ферментация и вина, годни за производство на трапезни вина.
(2) Продуктите по ал. 1 се получават от определените по реда на наредбата по чл. 24, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки разрешени и препоръчани сортове лози.


Чл. 5. (1) Регионалното вино се получава в лозарския район, чието име носи виното.
(2) Регионално е и виното, представляващо купаж от вина, произведени от грозде, произхождащо от различни лозарски райони, при условие че 85 на сто от виното произхожда от лозарския район, чието име носи съответното регионално вино.
(3) Географското указание, използвано при означаване на регионалното вино, трябва да е свързано с лозарския район, от който произхожда виното.
(4) Традиционно наименование може да се използва като географско указание на лозарския район след утвърждаване на регионалното вино по реда на чл. 8 - 14.
(5) Традиционното наименование, което се използва като географско наименование на лозарския район, не може да съвпада със специфичните традиционни наименования и с допълнителните специфични традиционни наименования.


Чл. 6. Лозарските райони се определят на базата на административно-териториалното деление на територията на Република България. Границите на лозарските райони могат да съвпадат с границите на административно-териториалната единица, да обхващат повече от една административно-териториална единица или да се отнасят до специфична зона на производство, като поречие или долина на река и др.


Чл. 7. Правилата и изискванията за производство на всяко регионално вино се определят в акта за утвърждаването му.


Чл. 8. (1) За утвърждаване на регионално вино производителят или производителите подават заявление в регионалната лозаро-винарска камара (РЛВК), в чийто териториален обхват попада изцяло или по-голямата част от лозарския район, в който се произвежда виното.
(2) В заявлението се посочват:
1. търговското наименование, видът и типът на виното;
2. наименованието на производителя или производителите, седалището и адресът на управление;
3. мястото на производство;
4. описанието на границите на лозарския район;
5. сортът или сортовете грозде, от които се произвежда виното; при посочване на повече от един сорт грозде се отбелязва процентното съдържание на всеки отделен сорт;
6. данните относно изискванията по чл. 3, т. 1 - 3.


Чл. 9. (1) В 14-дневен срок от подаване на заявлението РЛВК извършва проверка на представените документи и при установяване на нередности писмено уведомява заявителя/заявителите за отстраняването им в 7-дневен срок.
(2) В едномесечен срок от изтичането на съответния срок по ал. 1 РЛВК обобщава всички постъпили заявления от производителите и изготвя обща преписка за заявеното регионално вино, съдържаща справка относно спазването на изискванията по чл. 3, и данните по чл. 8, ал. 2.
(3) В срока по ал. 2 РЛВК поставя на видно място в сградата по седалището си всички данни по преписката за заявеното регионално вино и публикува съобщение в един национален и в един местен ежедневник за постъпилото заявление за утвърждаване на регионално вино. В съобщението се посочват мястото, където всяко заинтересувано лице може да направи справка по преписката, и срокът, който не може да бъде по-кратък от 14 дни, в който всяко заинтересувано лице може да направи предложения и допълнения.
(4) В случай че постъпят предложения и допълнения, РЛВК ги обобщава и ги включва в общата преписка по ал. 2.
(5) В 14-дневен срок от изтичането на срока по ал. 3 РЛВК изпраща преписката до комисията по качествените вина по чл. 44 от Наредбата за условията, на които трябва да отговарят качествените вина от определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм., бр. 82 от 2001 г.).


Чл. 10. (1) Комисията по чл. 9, ал. 5 преглежда преписката в едномесечен срок от получаването и и при необходимост извършва проверка на място за установяване на обстоятелствата по чл. 8, ал. 2. За проверката се съставя протокол.
(2) При непълноти в преписката и/или при несъответствие между представените документи и резултатите от проверката комисията писмено уведомява заявителя и дава срок за отстраняването им, който не може да е по-дълъг от 14 дни.


Чл. 11. (1) При неотстраняване на нередностите в срока по чл. 10, ал. 2 комисията оставя преписката без разглеждане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Ако в 3-месечен срок от уведомлението по чл. 10, ал. 2 заявителят не отстрани нередностите, комисията предлага на министъра на земеделието, храните и горите да откаже утвърждаването на регионалното вино.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Отказът на министъра на земеделието, храните и горите да утвърди регионалното вино може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) В 14-дневен срок от отстраняване на нередностите по чл. 10, ал. 2 комисията разглежда преписката и изготвя предложение до министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на регионалното вино.
(2) Към предложението по ал. 1 се прилага съответната преписка.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) В 14-дневен срок от получаване на предложението министърът на земеделието, храните и горите утвърждава регионалното вино с акт за утвърждаване по образец съгласно приложението.
(2) Актът за утвърждаване на регионалното вино се обнародва в неофициалния раздел на "Държавен вестник" и може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.
(3) Изменения и допълнения в акта за утвърждаване на регионалното вино се извършват по реда на чл. 9 - 13.


Чл. 14. (1) Преписката за всяко утвърдено регионално вино се съхранява в Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ).
(2) Изпълнителната агенция по лозата и виното поддържа електронна база от данни за утвърдените регионални вина.
(3) Изпълнителният директор на ИАЛВ ежегодно до 30 януари обнародва в неофициалния раздел на "Държавен вестник" списък на утвърдените регионални вина.

Раздел IV.
Контрол


Чл. 15. (1) (Предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Контролът върху производството на регионални вина се извършва от длъжностни лица, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ.
(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) За извършване на контрол върху качеството на регионалните вина лицата по ал. 1 вземат проби за извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ по реда на глава пета от Наредбата за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 99 от 2005 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Регионални вина, неутвърдени по реда на наредбата, се предлагат на пазара до една година от влизането и в сила. След този срок те се предлагат като трапезни вина.


§ 2. (1) До очертаване на границите на лозарските райони за производство на регионални вина се използват границите на селищата по приложение № 3 към чл. 34 от Наредбата за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино, приета с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53, 59 и 82 от 2001 г.).
(2) До утвърждаването на регионалните вина, но не по-късно от една година от влизането в сила на наредбата за означаването на регионалните вина се използват географските наименования по приложение № 3 към чл. 34 от Наредбата за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино, включително наименованията "Дунавска равнина", "Черноморски район", "Розова долина", "Тракийска низина" и "Долината на Струма".


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 7 от Закона за виното и спиртните напитки.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 47. В Наредбата за правилата и изискванията за производството на регионални вина, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2007 г. и бр. 3 и 71 от 2008 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в наредбата думите "министъра на земеделието и храните" се заменят с "министъра на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 13, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)


АКТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ
№ ............
София, .............. г.
 

На основание чл. 13, ал. 1 от Наредбата за правилата и изискванията за производството на регионални вина

 
УТВЪРЖДАВАМ:
 
Регионално вино (наименование) .....................................................................................................................................................................................................
С географско указание (лозарски район) .............................................................................................................................................................................................
Сорт/сортове: ...........................................................................................................................................................................................................................
Сортов състав % .......................................................................................................................................................................................................................
Максимален добив от декар .............................................................................................................................................................................................................
Минимално естествено алкохолно съдържание ..........................................................................................................................................................................................
Действително алкохолно съдържание .....................................................................................................................................................................................................
Общо алкохолно съдържание ................................................................................................................................................................................................................
Други характеристики на виното .......................................................................................................................................................................................................

Министър на

земеделието, храните и горите:  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти