Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ

В сила от 08.02.2002 г.
Приета с ПМС № 17 от 31.01.2002 г.

Обн. ДВ. бр.15 от 8 Февруари 2002г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът, по които Комисията за регулиране на съобщенията регистрира доставчиците на удостоверителни услуги, които издават удостоверения за универсален електронен подпис.

Чл. 2. (1) Удостоверения за универсален електронен подпис може да издава само лице, което е регистрирано по реда на наредбата.
(2) Регистрацията се осъществява при условия на равнопоставеност, публичност и прозрачност.


Чл. 3. Срокът на регистрация не се ограничава, освен ако лицето е заявило друго.


Чл. 4. Действието на регистрацията по наредбата се разпростира върху територията, на която Република България има суверенни права, както и върху териториите, на които по силата на международен договор, по който Република България е страна, се признава действието на регистрацията по наредбата.


Чл. 5. Комисията за регулиране на съобщенията поддържа публичен регистър на регистрираните по наредбата лица.

Раздел II.
Процедура по регистрация


Чл. 6. (1) Лицата, които искат да се регистрират по реда на наредбата, подават писмено заявление по образец до Комисията за регулиране на съобщенията.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. наименование, седалище и адрес на заявителя;
2. номер от Националния данъчен регистър и идентификационен код БУЛСТАТ;
3. описание на услугите, които ще предоставя;
4. искане за издаване на удостоверение за регистрация.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. документ за възникване или удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето;
2. заверено от заявителя копие на застрахователна полица съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП);
3. правилата за издаване на удостоверения, включително правилата за установяване идентичността на титуляря на универсалния електронен подпис;
4. процедурите за сигурност, прилагани при издаването и ползването на универсалния електронен подпис;
5. условията и редът за използване на универсалния електронен подпис, включително изискванията за съхраняване на частния ключ;
6. цената за получаване и използване на удостоверения, както и цените на останалите услуги, предоставяни от доставчика на удостоверителни услуги;
7. декларация по образец, че са изпълнени изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 4 ЗЕДЕП;
8. документи, доказващи изпълнението на изискванията по чл. 17 и чл. 21, ал. 1, т. 5 - 8 ЗЕДЕП;
9. копие от документ за внесена държавна такса.
(4) Документите по ал. 3 се подават на български език в 2 екземпляра.
(5) Документите по ал. 3, т. 3 и 4 се разработват съгласно изискванията на Наредбата за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги и подлежат на одобряване от Комисията за регулиране на съобщенията съгласно чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗЕДЕП.


Чл. 7. При констатиране на пропуски в комплектуването на заявлението по чл. 6 на заявителя се дава 7-дневен срок за отстраняването им.


Чл. 8. (1) Заявлението за регистрация се разглежда в едномесечен срок.
(2) Комисията за регулиране на съобщенията може да откаже регистрация, когато заявителят:
1. не е представил някой от необходимите документи;
2. не отговаря на изискванията на чл. 17 и чл. 21, ал. 1 ЗЕДЕП;
3. не е внесъл необходимата държавна такса.
(3) В решението, с което отказва регистрация, Комисията за регулиране на съобщенията посочва мотивите за отказа и в 3-дневен срок уведомява заявителя за това.
(4) Решението по ал. 3 може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.


Чл. 9. След отстраняване на пропуските и несъответствията заявителят може да подаде ново заявление за регистрация.


Чл. 10. (1) При подаване на заявлението и придружаващите го документи, ако са удовлетворени изискванията на ЗЕДЕП и на подзаконовите актове по прилагането му, Комисията за регулиране на съобщенията регистрира заявителя чрез вписване в регистъра.
(2) Комисията за регулиране на съобщенията издава удостоверение за регистрация.

Раздел III.
Промени в регистрацията


Чл. 11. (1) Регистрираният е длъжен в 7-дневен срок да подаде заявление в Комисията за регулиране на съобщенията за изменение на регистрацията при промяна на:
1. съдебната регистрация - за юридическо лице и за физическо лице - едноличен търговец;
2. имената или адреса - за физическо лице.
(2) Регистрираният е длъжен в 14-дневен срок да уведоми Комисията за регулиране на съобщенията за всяка промяна в останалите обстоятелства по чл. 6.

Раздел IV.
Заличаване на регистрацията


Чл. 12. (1) Комисията за регулиране на съобщенията заличава регистрацията на доставчик на удостоверителни услуги при:
1. груби или системни нарушения на ЗЕДЕП и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
2. представяне на неверни данни.
(2) Регистрацията се заличава и в следните случаи:
1. при смърт на физическото лице или прекратяване на юридическото лице на доставчика без правоприемство или заличаване на едноличния търговец от търговския регистър;
2. след писмено уведомление от регистриран доставчик за прекратяване на дейността му.
(3) Решението по ал. 1 може да бъде обжалвано по реда на Закона за Върховния административен съд.

Раздел V.
Такси


Чл. 13. За регистрация по наредбата се дължат такси, чийто размер е определен в Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за регистрация на доставчиците на удостоверителни услуги, приета с постановление на Министерския съвет.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 36, ал. 6 от Закона за електронния документ и електронния подпис.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти