Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТНЕМАНЕ ОТ СДРУЖЕНИЯТА ЗА НАПОЯВАНЕ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ОБЕКТИТЕ ОТ ХИДРОМЕЛИОРАТИВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБСЛУЖВАЩАТА ТЕХНИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СДРУЖЕНИЕТО

Приета с ПМС № 39 от 18.02.2002 г.

Обн. ДВ. бр.21 от 26 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 19 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението.
(2) Предмет на правото на ползване по ал. 1 са обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника, включени в имуществото на търговски дружества, в които държавата е едноличен собственик на капитала.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 20.01.2017 г.) Правото на ползване по ал. 1 се придобива възмездно.

Чл. 2. Сдруженията за напояване придобиват право на ползване върху техниката, предназначена да обслужва територията на сдружението за напояване, и следните обекти от хидромелиоративната инфраструктура:
1. язовирите, с изключение на:
а) комплексните язовири;
б) големите язовири;
в) потенциално опасните язовири;
г) ретензионните язовири;
2. водохващанията, с изключение на:
а) водохващания за деривации;
б) водохващания след регулирани водоизточници;
в) водохващания за комплексно водоосигуряване;
3. доставно-разпределителната мрежа, с изключение на магистрални и разпределителни канали, обслужващи повече от едно населено място и разположени на територията на повече от едно сдружение за напояване;
4. повдигателните и дъждовалните помпени станции, с изключение на:
а) повдигателни помпени станции, пълнещи язовири;
б) подязовирни повдигателни помпени станции, намиращи се под комплексните и големите язовири;
5. деривационните канали, с изключение на тези, които пълнят язовири;
6. вътрешната разпределителна мрежа на територията на сдружението за напояване;
7. експлоатационните пътища, обслужващи хидромелиоративните съоръжения;
8. сградите с обслужващо предназначение, намиращи се на територията на сдружението за напояване;
9. техническите средства и оборудването за отводняване на земеделските земи.

Раздел II.
Условия и ред за придобиване на правото на ползване


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 20.01.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) За придобиване право на ползване върху обектите по чл. 2 сдруженията за напояване подават заявление по образец съгласно приложение № 1 до министъра на земеделието, храните и горите чрез областната дирекция "Земеделие" по местонахождение на сдружението. Заявлението се придружава от карта в мащаб 1:10 000 на територията, заета с хидромелиоративната инфраструктура - предмет на правото на ползване, издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(2) Областната дирекция "Земеделие":
1. предоставя на сдружението за напояване образец на договор съгласно приложение № 2 за придобиване право на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението;
2. изисква служебно:
а) описание на обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението за напояване от търговското дружество, в чието имущество са включени обектите по чл. 2;
б) удостоверение за вписаните в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел обстоятелства и преписи от документите, въз основа на които са извършени вписванията относно сдружението заявител.
(3) В 14-дневен срок от постъпването на искането по ал. 2, т. 2, буква "а" търговското дружество предоставя на областната дирекция "Земеделие" необходимите документи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Областната дирекция "Земеделие" създава досие на заявителя и разглежда документите по ал. 1 и 2 в 14-дневен срок от постъпването им, като изготвя мотивирано становище до министъра на земеделието, храните и горите за предоставяне на право на ползване или за отказ.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 20.01.2017 г.) (1) Сдруженията за напояване заплащат годишна цена за правото на ползване на обектите от хидромелиоративната инфраструктура.
(2) Цената за правото на ползване на обектите от хидромелиоративната инфраструктура се договаря на базата на оценка за определянето на съответствието с пазарните условия, изготвена по методи, посочени в раздел 4.2 "Критерии на оператора в условията на пазарна икономика" от Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, съгласно чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2016/С 262/01).
(3) Сдружения за напояване, които не са съгласни с определената по ал. 2 цена, могат да възложат определянето и на лицензиран оценител.
(4) Оценката по ал. 3 е окончателна, като докладът на оценителя се предоставя на търговското дружество за вписване на цената в проекта на договор.
(5) Определената по реда на ал. 2 или 3 цена на правото на ползване се заплаща до един месец от сключването на договора.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 20.01.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Мотивираното становище на областната дирекция "Земеделие" заедно с досието на заявителя и попълнен проект на договор в 3-дневен срок от изготвянето им се изпращат в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите в 30-дневен срок от постъпването на документите със заповед дава съгласие за придобиване право на ползване от сдружението за напояване и одобрява проекта на договор за придобиване право на ползване върху обектите по чл. 2 или мотивирано отказва.
(3) Заповедта за отказ по ал. 2 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 5. (1) Въз основа на заповедта по чл. 4, ал. 2 се сключва договор между съответното търговско дружество, в чието имущество са включени обектите по чл. 2, и сдружението за напояване.
(2) В договора по ал. 1 се посочват конкретните задължения на сдружението за напояване относно опазването, ползването и поддържането на хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника.
(3) Неразделна част от договора е специализираната кадастрална карта и регистър на предаваната хидромелиоративна инфраструктура и описанието на обслужващата техника.
(4) Съответното търговско дружество и сдружението за напояване подписват предавателно-приемателен протокол, в който се удостоверява състоянието на предаваната хидромелиоративна инфраструктура и обслужваща техника.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Протоколът по ал. 4 се подписва и от упълномощено от министъра на земеделието, храните и горите длъжностно лице.
(6) Предаването на обектите по чл. 2 се извършва в едномесечен срок след сключването на договора по ал. 1.
(7) Когато сключването на договора съвпадне с активния поливен сезон, предаването на обектите по чл. 2 се извършва след неговото приключване. В този случай договорът влиза в сила от момента на предаването на обектите по чл. 2.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 20.01.2017 г.) (1) Договорът за придобиване право на ползване върху обектите по чл. 2 се сключва за срок 5 години.
(2) Три месеца преди изтичането на срока по ал. 1 сдружението за напояване може да подаде заявление по реда на чл. 3 за сключване на нов договор за придобиване право на ползване върху обектите по чл. 2 за срок 15 години.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите може да предостави на сдружението ново право на ползване за срок 15 години, ако в срока по ал. 1 на сдружението не е отнето правото на ползване или не му е наложено административно наказание за нарушение на закона и на актовете по неговото прилагане съгласно чл. 47, ал. 4 от Закона за сдружения за напояване.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 20.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) В двуседмичен срок от сключването на договора по чл. 5, ал. 1 областната дирекция "Земеделие" представя в МЗХГ копие от договора за придобиване право на ползване за вписване в регистъра по чл. 20, ал. 1 от Закона за сдружения за напояване (ЗСН).

Раздел III.
Задължения на сдруженията за напояване


Чл. 8. Сдруженията за напояване са длъжни:
1. да ползват с грижата на добър стопанин и да опазват за своя сметка обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника при условията на договора за придобиване право на ползване;
2. при отнемане на предоставеното право на ползване да върнат обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на търговските дружества, в чието имущество са включени, в състоянието, в което са я приели; сдруженията за напояване не отговарят за овехтяването и изхабяването на обектите, които се дължат на обикновената им употреба;
3. да използват предадените обекти от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника съгласно тяхното предназначение;
4. да експлоатират обектите от хидромелиоративната инфраструктура при спазване на правилника по чл. 67, ал. 3, т. 3 ЗСН и инструкциите и нормите за експлоатация, предоставени им от търговските дружества;
5. да използват предадените им обекти от хидромелиоративната инфраструктура в съответствие с изискванията за опазване на околната среда и водите;
6. да отстраняват със свои средства всички повреди по обектите на хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника по време на действие на договора за придобиване право на ползване;
7. да организират и извършват разпределението на вода в рамките на площта, стопанисвана от сдружението, и да осигуряват вода за напояване до площите на останалите водоползватели;
8. да застраховат обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника;
9. да не извършват разпоредителни сделки с предоставените им за ползване обекти от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника.

Раздел IV.
Условия и ред за отнемане правото на ползване от сдруженията за напояване


Чл. 9. (1) Правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника се отнема:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 20.01.2017 г.) когато сдружението за напояване не изпълни разпореждане на надзорния орган и/или задълженията си по чл. 24, ал. 1, чл. 47, ал. 3, чл. 48 от ЗСН и/или по чл. 8 от наредбата;
2. с прекратяването на сдружението за напояване;
3. с изтичането на срока на договора за придобиване право на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника;
4. (нова - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 20.01.2017 г.) след мотивирано предложение на директора на областната дирекция "Земеделие", на територията на която се намира сдружението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите отнема със заповед предоставеното право на ползване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 20.01.2017 г.) Заповедта по ал. 2 се вписва в регистъра по чл. 20, ал. 1 ЗСН.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 20.01.2017 г.) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2015 г.) "Голям язовир" е язовир, на който язовирната стена отговаря на поне едно от условията за определянето на големи язовирни стени по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба № 13 от 29 януари 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (ДВ, бр. 17 от 2004 г.).
2. "Потенциално опасен язовир" е язовир, който с месторазположението си, независимо от техническото му състояние, при внезапно скъсване представлява опасност за намиращите се под него населени места, автомагистрални пътища клас I, жп линии или важни стопански обекти.
3. "Ретензионен язовир" е язовир, предназначен да поеме висока вълна в речното русло, на което е изграден, и да я проведе през преливника си и основния изпускател, така че да предпази от заливане разположени под него населени места, автомагистрални пътища клас I, жп линии или важни стопански обекти. Ретензионните язовири са без спирателни органи на основния изпускател, а водните им откоси са затревени.
4. "Регулиран водоизточник" е язовир, който регулира водния отток в рамките на една или няколко календарни години.
5. "Обслужваща техника" е техниката, използвана в поливния процес и включваща машини, инсталации и поливен инвентар.
6. "Активен поливен сезон" е периодът от време, който започва с извършване на профилактика и подготовка на хидромелиоративните съоръжения за работа и завършва с тяхното зазимяване.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. До изработването на специализирана кадастрална карта на хидромелиоративната инфраструктура по чл. 3, ал. 3 информацията за нея се получава от плановете за земеразделяне.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 47, ал. 1 от Закона за сдружения за напояване.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите дава указания по прилагането на наредбата.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 26 МАРТ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2003 Г.)

§ 47. (1) В чл. 18д, ал. 1, изречение второ, в чл. 19, ал. 13, изречение второ и в чл. 25, ал. 5, изречение второ думата "комисията" се заменя с "общинската служба по земеделие и гори".
(2) Навсякъде в правилника и в другите подзаконови нормативни актове, приети от Министерския съвет, думите "поземлена комисия", "поземлената комисия", "общинските поземлени комисии", "поземлени комисии" и "поземлените комисии" се заменят съответно с "общинска служба по земеделие и гори", "общинската служба по земеделие и гори", "общински служби по земеделие гори" и "общинските служби по земеделие и гори".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 13 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТНЕМАНЕ ОТ СДРУЖЕНИЯТА ЗА НАПОЯВАНЕ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ОБЕКТИТЕ ОТ ХИДРОМЕЛИОРАТИВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБСЛУЖВАЩАТА ТЕХНИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СДРУЖЕНИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 20.01.2017 Г.)

§ 10. (1) Незавършените производства за предоставяне право на ползване върху хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника се довършват по новия ред.
(2) Договорите за предоставяне право на ползване върху хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника, чийто срок не е изтекъл към датата на влизането в сила на постановлението, се прекратяват, като ползвателите могат да подадат заявление за сключване на нов договор считано от датата на прекратяването.

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 48. В Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, приета с Постановление № 39 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 45 от 2015 г. и бр. 7 от 2017 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в наредбата думите "министъра на земеделието и храните" и "Министърът на земеделието и храните" се заменят съответно с "министъра на земеделието, храните и горите" и "Министърът на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 20.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

                                                     ДО

                                                     МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

                                                     ЧРЕЗ

                                                     ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

от Сдружение за напояване ..................................................................................................

гр./с. ......................., община ........................., област ..................., код по БУЛСТАТ .......

ОТНОСНО: Придобиване право на ползване върху обекти от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника, включени в имуществото на "......................" ...................................

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

С решение № .................. на ................... окръжен съд е вписано Сдружение за напояване "................ " (СН), с предмет на дейност - дейностите, посочени в чл. 3, т. 1 - 6
от Закона за сдруженията за напояване,
изброени в чл. 5 от Устава на сдружението за напояване.

С това заявление Ви молим на основание чл. 47, ал. 1 от Закона за сдружения за напояване и във връзка с Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението да дадете съгласието си СН ".. " да придобие възмездно право на ползване и да сключи с ".................................................. "

договор за срок ................. години за следните обекти:

1. ............................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................

(изброява се хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника)

 

С уважение:

(председател)


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 20.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

Д О Г О В О Р

за учредяване на възмездно право на ползване
на хидромелиоративни съоръжения, включени в капитала
на .................................................

 

Днес, ............ 20 ...... г., в гр. София, на основание чл. 47, ал. 1 от Закона за сдружения за напояване (ЗСН) във връзка с Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, наричана по-нататък "Наредбата",

между:

..................................................., със седалище и адрес на управление: гр. ......................... ,
ул. ..................................................................... № .........., регистрирано по ......................... ,
представлявано от .................................................. - ............................................................. ,
наричано за краткост "ПРАВОДАТЕЛ", от една страна,

и

Сдружение за напояване ".......................................................", със седалище и адрес на управление: гр./с. ................................., ул. .................................................., регистрирано по ф. дело № ............... /...............г. на Окръжния съд - гр. ...................................., код по БУЛСТАТ .................................................., представлявано от

...................................................................... - председател на сдружението и наричан за краткост "ПОЛЗВАТЕЛ", от друга страна, се сключи настоящият договор относно следното:

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ПРАВОДАТЕЛЯТ учредява за срока на договора възмездно право на ползване на хидромелиоративни съоръжения, включени в капитала му. ПОЛЗВАТЕЛЯТ приема да ги ползва, което включва стопанисването, поддържането, експлоатацията и опазването им, с цел напояване и отводняване на земеделски земи.

(2) ПРАВОДАТЕЛЯТ предава хидромелиоративните съоръжения по ал. 1 с поименен списък и приемателно-предавателен протокол, описващ подробно техния вид, качеството и състоянието, в което се предават, към момента на сключване на договора.

(3) Приемателно-предавателният протокол по ал. 2 се подписва от двете страни по договора и от упълномощено от министъра на земеделието, храните и горите длъжностно лице.

Чл. 2. След изтичането на срока на договора ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да върне на ПРАВОДАТЕЛЯ обектите по чл. 1, ал. 1 във вида, качеството и състоянието, в което ги е получил, като се вземе предвид нормалната степен на изхабеност за времето на ползване, заедно с подобренията и инвестициите, които е направил, в случай че има такива.

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок .......... (...................) години и влиза в сила от деня на подписването на приемателно-предавателния протокол за обектите по чл. 1, ал. 1 от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 

ІІІ. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Размерът на цената, която сдружението за напояване заплаща, за правото на ползване върху обектите по чл. 1, ал. 1 се определя по реда на чл. 3а, ал. 2 и 3 от Наредбата.

(2) Цената се заплаща по банкова сметка № .........................................., посочена от ПРАВОДАТЕЛЯ, след приключване на активния поливен сезон, но не по-късно от 30 ноември.

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРАВОДАТЕЛЯ

Чл. 5. ПРАВОДАТЕЛЯТ е длъжен:

1. да предаде на ПОЛЗВАТЕЛЯ обектите по чл. 1, ал. 1;

2. да предостави на ПОЛЗВАТЕЛЯ инструкции и норми за експлоатация и поддръжка на предадените му хидромелиоративни съоръжения, изпълнението на които е задължително за него;

3. да оказва на ПОЛЗВАТЕЛЯ при необходимост техническа помощ срещу заплащане за правилна и ефективна експлоатация на хидромелиоративните съоръжения.

Чл. 6. ПРАВОДАТЕЛЯТ има право:

1. да получи обектите по чл. 1, ал. 1 при прекратяване на договора при условията и по реда на чл. 1, ал. 2 и 3;

2. да прави проверка по спазването на изискванията на този договор за правилна експлоатация на предадените съоръжения с участието на представители на ПОЛЗВАТЕЛЯ;

3. да упражнява контрол върху действията на ПОЛЗВАТЕЛЯ при ремонта и възстановяването на хидромелиоративните съоръжения с цел да се гарантира нормалното функциониране на цялата хидромелиоративна мрежа, в рамките на която са съоръженията, предадени на ПОЛЗВАТЕЛЯ;

4. да извършва проверки по спазването на другите условия на договора, без да се намесва в оперативната и счетоводната дейност на ПОЛЗВАТЕЛЯ;

5. да изисква и да получава от ПОЛЗВАТЕЛЯ докладите по чл. 7, ал. 1, т. 7.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен:

1. да стопанисва, да поддържа, да експлоатира и да опазва за своя сметка хидромелиоративните съоръжения при условията на този договор и да ги върне на ПРАВОДАТЕЛЯ след прекратяването му в състоянието, в което ги е приел, като се вземе предвид нормалната степен на изхабеност за времето на ползване заедно с подобренията и инвестициите, в случай че има направени такива;

2. да застрахова обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника - предмет на този договор;

3. да не извършва разпоредителни сделки с предоставените му за ползване обекти от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника - предмет на този договор;

4. да използва предадените обекти от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника съгласно тяхното предназначение;

5. да експлоатира обектите от хидромелиоративната инфраструктура при спазване на правилата по чл. 67, ал. 3 ЗСН и инструкциите и нормите за експлоатация, представени им от търговските дружества;

6. да използва предадените му обекти от хидромелиоративната инфраструктура в съответствие с изискванията за опазване на околната среда и водите;

7. да организира ежегодните контролни прегледи и да изготвя редовни ежегодни доклади за състоянието на предоставените му по този договор съоръжения за дейността си по експлоатацията и поддържането им и да ги представя на ПРАВОДАТЕЛЯ в срок до 31 октомври всяка година;

8. да обезпечи безопасната работа с хидромелиоративните съоръжения съгласно правилниците за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност;

9. да отстранява със свои средства всички повреди по обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника по чл. 1, ал. 1 за срока по чл. 3, предизвикани от природни бедствия, кражби, включително и тези, предизвикани от неправилната им експлоатация;

10. да положи грижата на добрия стопанин за опазване на повереното му имущество, сезиране органите на МВР при деликт, съдействие на застрахователя и следствените органи, завеждане на дело и всички други действия, за да защити повереното му имущество от посегателства върху него от трети лица;

11. да съобщава незабавно на ПРАВОДАТЕЛЯ за посегателства върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура, включени в имуществото му, а също и за повреди, за което се съставя констативен протокол в присъствието и на двете страни по договора, подписан от тях и от упълномощено от министъра на земеделието, храните и горите длъжностно лице;

12. да организира и да реализира водоразпределението в рамките на площта, стопанисвана от него, като осигури вода за напояване на площите до всички свои членове, както и до площите на всички останали водоползватели;

13. да извършва услугата "Доставка на вода за напояване" на водоползватели, стопанисващи поливни площи в рамките на площта му, както и на нечленуващи в неговата организация, срещу заплащане по цени, определени по методиката съгласно чл. 58 ЗСН;

14. да извърши съвместно с ПРАВОДАТЕЛЯ необходимите действия по прехвърлянето на абонаментните партиди в клоновете на електроразпределителните дружества, мобилните оператори, ВиК операторите и други инстанции от ПРАВОДАТЕЛЯ на ПОЛЗВАТЕЛЯ;

15. да осигури за своя сметка собствено търговско мерене на електрическата енергия в случаите, когато такова липсва.

(2) Когато повредите по ал. 1, т. 9 са предизвикани от неправилната експлоатация от ПОЛЗВАТЕЛЯ и са довели до претърпени загуби и пропуснати ползи за съоръжения, които не са предмет на договора, но са включени в капитала на ПРАВОДАТЕЛЯ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ му дължи обезщетение, освен ако докаже, че те се дължат на причина, за която не отговаря.

Чл. 8. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право:

1. да прехвърля правата си по този договор на трети лица, да отдава под наем съоръженията по договора или части от тях;

2. да изменя вида и хидравличните параметри на предадените му хидромелиоративни съоръжения, както и тяхното предназначение, без предварително писмено съгласуване с ПРАВОДАТЕЛЯ;

3. без съгласуване с ПРАВОДАТЕЛЯ да променя съоръжения, които не са предмет на този договор, когато тези действия могат да доведат до нарушаване режима на експлоатация на обектите по чл. 1, ал. 1 поради функционалната им цялост.

(2) При неспазване на изискванията по ал. 1, т. 2 и 3 ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да възстанови в определен от ПРАВОДАТЕЛЯ срок състоянието на съоръженията във вида при приемането им.

Чл. 9. В случаите на съвместно ползване на хидромелиоративните съоръжения между ПРАВОДАТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ условията по отчисляването и заплащането на средствата за поддържане на съоръженията се определят в ежегодно подписван анекс.

Чл. 10. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща на ПРАВОДАТЕЛЯ съответната част от разходите и таксите по поддържането (пропорционално на ползването) на съоръженията, включени в капитала на ПРАВОДАТЕЛЯ, които не са предадени по този договор, но обслужват съоръженията по чл. 1, ал. 1.

(2) За електропреносната мрежа високо и средно напрежение и за трансформаторните електрически подстанции с напрежение 110 000 волта, които обслужват напоителните системи и са включени в капитала на ПРАВОДАТЕЛЯ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща посочените в ал. 1 разходи и такси на ПРАВОДАТЕЛЯ до момента на предаване на горепосочените обслужващи съоръжения на Националната електрическа компания по силата на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСН.

(3) Размерът на задължението на ПОЛЗВАТЕЛЯ по ал. 1 се определя допълнително с анекс.

 

VІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ

Чл. 11. (1) По време на действието на този договор ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи обезщетение за всички преки и непосредствени вреди, претърпени от ПРАВОДАТЕЛЯ, освен ако не докаже, че вредите се дължат на причина, за която той не отговаря.

(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи гражданска отговорност за виновно причинени от него вреди на трети лица при или по повод осъществяване дейността на сдружението за напояване.

Чл. 12. ПРАВОДАТЕЛЯТ дължи обезщетение за вредите, причинени на ПОЛЗВАТЕЛЯ, освен ако не докаже, че вредите се дължат на причина, за която той не отговаря.

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. Настоящият договор се прекратява с изтичането на уговорения срок.

Чл. 14. (1) Договорът може да се прекрати предсрочно в следните случаи:

1. погиване или пълно унищожение на обектите/съоръженията - предмет на договора;

2. прекратяване на сдружението за напояване на ПОЛЗВАТЕЛЯ;

3. при прекратяване на юридическото лице на ПРАВОДАТЕЛЯ;

4. промяна на нормативната уредба;

5. по взаимно съгласие, като страните се уведомяват за това най-малко два месеца преди прекратяването;

6. с писмено предизвестие от ПРАВОДАТЕЛЯ, когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по чл. 7 - 10.

(2) В случаите по ал. 1, т. 5 и 6 прекратяването на договора става след одобрение от министъра на земеделието, храните и горите.

(3) Неизпълнението на задълженията на която и да е от страните се констатира с протокол, изготвен от страните и подписан от тях и от упълномощено от министъра на земеделието, храните и горите длъжностно лице.

Чл. 15. Договорът не може да се прекрати от която и да е от страните по него преди приключването на поливния сезон (от април до октомври).

Чл. 16. При прекратяването на договора се изготвя приемателно-предавателен протокол, подписан от двете страни по договора и от упълномощено от министъра на земеделието, храните и горите длъжностно лице.

 

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. При неизпълнение на условията по настоящия договор, както и при възникнали противоречия между страните по изпълнението му, всяка от тях е длъжна незабавно да уведоми министъра на земеделието, храните и горите, който се произнася в 14-дневен срок.

Чл. 18. За неуредените случаи в този договор се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Закона за собствеността, Търговския закон и други разпоредби на гражданското законодателство.

Чл. 19. Двете страни решават възникналите въпроси в дух на взаимно уважение и разбирателство, а когато това е невъзможно - по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 20. Неразделна част от настоящия договор са:

1. Приложение № 1 - поименен списък на предоставените на ПОЛЗВАТЕЛЯ съоръжения съгласно чл. 1, ал. 2 (предоставя се служебно съгласно чл. 3, ал. 3 от наредбата);

2. Приложение № 2 - специализирана кадастрална карта в мащаб 1:10 000 на хидромелиоративната инфраструктура (издава се от Агенцията по геодезия, картография и кадастър);

3. Приемателно-предавателен протокол съгласно чл. 1, ал. 2 от договора (изготвя се в съответствие с чл. 5, ал. 4 и 5 от Наредбата);

4. Декларация, подписана от представляващия ПОЛЗВАТЕЛЯ за това, че е инструктиран как да експлоатира съоръженията съгласно чл. 5, т. 2 (по образец).

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, и се подписа, както следва:

 

ПРАВОДАТЕЛ:                                                                                     ПОЛЗВАТЕЛ:

...............................                                                                                    СН "......................"

................................                                                                                 Председател:

(..............................)                                                                                 (..............................)

 

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният/та ...........................................................................................................,

................................................................................................................................................

л. к. № .............................., издадена от ..............................................................................

на ................../......... г., ЕГН (ЛНЧ) ....................................................................................,

в качеството на ............................................................... (представляващ, управител) на

сдружение за напояване ......................................................................................................

(наименование на юридическото лице)

 

ДЕКЛАРИРАМ,

че представляваното и управлявано от мен сдружение за напояване, определено за извършване на дейностите по чл. 3 ЗСН, ще управлява имуществото си при условията и по реда, предвидени в ЗСН и Устава на сдружението, включително съгласно Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура (ДВ, бр. 97 от 2004 г.).

 

Дата ........................ г.

гр./с. ..........................

Подпис: ...............................

(подпис и печат)  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти