Logo Неделя, 18 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА РЕДА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА САПАРД АГЕНЦИЯ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 01.03.2002 г.
Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.15 от 17 Февруари 2006г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определя редът за акредитация на САПАРД агенция по Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД).

Чл. 2. (1) Националният фонд е компетентният орган, който издава, наблюдава и отнема акредитацията на САПАРД агенцията.
(2) Компетентният орган издава акредитация на САПАРД агенцията в съответствие с изискванията на чл. 5 и 14 на Секция А на Анекса на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България).


Чл. 3. Акредитацията е признаването от компетентния орган на съответствието на устройството и цялостната дейност на САПАРД агенцията с функциите и с критериите за акредитация, посочени в чл. 14 на Секция А на Анекса на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България) и се изразява в писменото потвърждаване за това съответствие.


Чл. 4. За Република България може да бъде акредитирана само една САПАРД агенция.


Чл. 5. Акредитацията дава право на САПАРД агенцията да осъществява дейността си като такава.

Глава втора.
РЕД ЗА АКРЕДИТИРАНЕ


Чл. 6. (1) Процедура за акредитация се открива по искане на органа, ръководещ САПАРД агенцията.
(2) Искането по ал. 1 трябва да съдържа:
1. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) заявление на ръководителя на САПАРД агенцията за откриване на процедура;
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) доклад на отдел "Вътрешен контрол - Европейски схеми" на САПАРД агенцията за съответствието на устройството и цялостната дейност на САПАРД агенцията с функциите и с критериите за акредитация, посочени в чл. 14 на Секция А на Анекса на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България);
3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) доклад на отдел "Вътрешен контрол - Европейски схеми" на САПАРД агенцията за изпълнението на програмата САПАРД в случай на искане за пълна акредитация или за допълнителни мерки;
4. доклад от САПАРД агенцията за изпълнението на препоръките на компетентния орган, дадени с решение от предходна процедура в случай на искане за пълна акредитация или за допълнителни мерки.


Чл. 7. (1) Процедурата се открива в едномесечен срок от постъпване на искането.
(2) Процедурата включва извършването от страна на компетентния орган на одиторска проверка в САПАРД агенцията съгласно чл. 4, ал. 1 и 2 от Секция А на Анекса на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България).
(3) Компетентният орган може да делегира извършването на проверката по ал. 2 на други органи.


Чл. 8. (1) Процедурата за акредитация приключва с издаване на акт на компетентния орган в четиримесечен срок от откриването й.
(2) Компетентният орган издава акт за пълна акредитация на САПАРД агенцията при изпълнение на функциите и при съответствие с критериите за акредитация от страна на САПАРД агенцията, посочени в чл. 14 на Секция А на Анекса на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България).
(3) Компетентният орган издава акт за условна акредитация в съответствие с чл. 4, ал. 4 от Секция А на Анекса на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България). Актът за условна акредитация съдържа:
1. срок на валидност на акредитацията; срокът на валидност на условната акредитация се определя в зависимост от действията, които следва да се предприемат за изпълнение на функциите и в съответствие с критериите за акредитация; срокът на валидност на условната акредитация може да бъде удължен при наличието на мотивирано искане от страна на САПАРД агенцията и предложение за промяна на срока за изпълнение на препоръките на компетентния орган.
2. препоръки, чието изпълнение от страна на САПАРД агенцията в определени срокове е задължително условие за откриване на процедура за пълна акредитация или акредитация за допълнителни мерки.
(4) Актът, с който се отказва акредитация, съдържа:
1. препоръки, чието изпълнение от страна на САПАРД агенцията е задължително условие за откриване на нова процедура;
2. срок, след изтичането на който може да се поиска откриването на нова процедура.

Глава трета.
РЕД ЗА НАБЛЮДАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ


Чл. 9. (1) Компетентният орган наблюдава изпълнението на функциите и спазването на критериите за акредитация.
(2) В случай на условна акредитация компетентният орган следи изпълнението на препоръките по чл. 8, ал. 3, т. 2 и на сроковете за изпълнението им.
(3) Изпълнението на препоръките по чл. 8, ал. 3, т. 2 се удостоверява с доклади от страна на САПАРД агенцията, които се представят не по-късно от един месец след изтичането на сроковете за изпълнението им.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Акредитацията се наблюдава и въз основа на междинни и годишни доклади от страна на отдел "Вътрешен контрол - Европейски схеми" на САПАРД агенцията за прилагането на програмата, които се предоставят на компетентния орган, на български и английски език в срок 7 работни дни от изготвянето им.
(5) Акредитацията се наблюдава и въз основа на междинни и годишни доклади на сертифициращия орган относно адекватността на системите за управление и контрол на САПАРД агенцията.

Глава трета.
"а" РЕД ЗА ПРОМЯНА НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ПРОЦЕДУРИ (НОВА - ДВ, БР. 15 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 17.02.2006 Г.)


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) (1) Всички промени в акредитираните процедури на САПАРД агенцията следва да бъдат одобрени от компетентния орган и предоставени на Европейската комисия, преди да започне тяхното прилагане.
(2) Процедура за разглеждане на предложение за промяна на акредитираните процедури се открива по искане на органа, ръководещ САПАРД агенцията.
(3) Искането по ал. 2 съдържа следните документи на български и английски език:
1. заявление на ръководителя на САПАРД агенцията за откриване на процедура, съдържащо подробно описание на предлаганите промени;
2. обосновка за необходимостта от прилагането на предложените промени;
3. променените процедурни наръчници с отбелязване местата на нанасяне на промените (формат "проследяване на промените");
4. доклад или становище на отдел "Вътрешен контрол - Европейски схеми" на САПАРД агенцията за съответствието на предложените промени в акредитираните процедури с изискванията на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България).
(4) Когато компетентният орган счете, че за конкретните промени предоставянето на становище на отдел "Вътрешен контрол - Европейски схеми" не е достатъчно, за това писмено се информира САПАРД агенцията, която изготвя и предоставя съответен доклад.


Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) (1) Процедурата се открива в двуседмичен срок от постъпване на искането по чл. 9а, ал. 2 след преглед на пълнотата на представените документи и извършване на анализ на обхвата и мащаба на предвижданите промени.
(2) Когато предложените промени в акредитираните процедури водят до необходимост от промяна на издадените актове за национална акредитация и/или засягат ключови критерии за акредитация съгласно чл. 4, ал. 4 от Секция А на Анекса на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България), процедурата по одобрение на предложените промени се извършва по реда на глава втора, за което компетентният орган уведомява Агенция САПАРД в двуседмичен срок от постъпване на искането по чл. 9а, ал. 2.


Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) (1) Процедурата за одобряване на промени в акредитираните процедури на САПАРД агенцията по реда на тази глава приключва с издаване от компетентния орган на одобрение или неодобрение в двумесечен срок от откриването на процедурата.
(2) При наличие на несъответствия, които не са основание за неодобрение на предложените промени, компетентният орган издава условно одобрение. В този случай прилагането на предложените промени е обвързано с изпълнение от страна на САПАРД агенцията на поставени от компетентния орган условия в определени срокове.
(3) Неодобрението на предложените промени в акредитираните процедури на агенцията съдържа обосновка, както и препоръки, чието изпълнение от страна на САПАРД агенцията е условие за откриване на нова процедура.

Глава четвърта.
РЕД ЗА ОТНЕМАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ


Чл. 10. (1) Компетентният орган отнема дадената на САПАРД агенцията акредитация при неизпълнение на функциите и критериите за акредитация.
(2) Условната акредитация се отнема и при неизпълнение на препоръките на компетентния орган относно условията, които САПАРД агенцията е длъжна да изпълни преди даване на пълна акредитация и на сроковете за извършването им.
(3) Акредитацията може да се отнеме и когато в едномесечния срок не са представени докладите по чл. 9, ал. 3.
(4) Акредитацията може да се отнеме и когато не са предоставени докладите по чл. 9, ал. 4 в едномесечен срок от поискването им от страна на компетентния орган.
(5) За отнемане на акредитацията компетентният орган издава акт за отнемане на акредитация.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "САПАРД агенция" е органът, създаден от Република България и действащ под нейна отговорност, който изпълнява две основни функции: функция по изпълнение и разплащателна функция.
2. Национален фонд е централен съкровищен орган, подчинен на националния ръководител, управляващ помощта от Европейската общност, по смисъла на Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и Европейската комисия.
3. Сертифициращ орган е органът, който е оперативно независим от САПАРД агенцията и който атестира сметките, докладва относно управлението и контролните системи и проверява съфинансиращите елементи.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 2 от заключителната разпоредба на Постановление № 16 на Министерския съвет от 2002 г. за отменяне на Постановление № 132 на Министерския съвет от 2000 г. за възлагане на функции по изпълнение на Специалната програма на Европейския съюз за присъединяване в областта на земеделието и селските райони (САПАРД) (ДВ, бр. 59 от 2000 г.) и на Наредба № 33 от 2000 г. за условията и реда за акредитация на функционална структура по Специалната програма на Европейския съюз за присъединяване в областта на земеделието и селските райони (САПАРД) (ДВ, бр. 100 от 2000 г., бр. 15 от 2002 г.).


§ 3. Министерството на финансите дава указания по прилагането на наредбата.


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2002 Г. ЗА РЕДА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА САПАРД АГЕНЦИЯ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 17.02.2006 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти