Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И МОТИВАЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

Приета с ПМС № 44 от 26.02.2002 г.

Обн. ДВ. бр.24 от 5 Март 2002г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационното обучение, организирани от Агенцията по заетостта.

Чл. 2. Обучението за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица и мотивационното обучение на безработни лица се финансират от териториалните поделения на Агенцията по заетостта.

Раздел II.
Условия и ред за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационното обучение


Чл. 3. (1) Максималните размери на средствата за обучение за придобиване на професионална квалификация на едно лице и за мотивационно обучение на едно безработно лице, както и размерът на стипендията за включено в обучение за придобиване на професионална квалификация безработно лице се утвърждават с Националния план за действие по заетостта, приеман от Министерския съвет.
(2) В случаи на доказана потребност от обучение за придобиване на професионална квалификация, свързана с изпълнение на национални приоритети, развитие на високи технологии, телекомуникации, информатика и др., може да се утвърждава по-висок от максималния размер на средствата за обучение на едно лице.


Чл. 4. (1) Финансирането на обучението на безработни лица за придобиване на професионална квалификация, организирано от териториалните поделения на Агенцията по заетостта, се извършва при наличие на писмена заявка от работодател до съответното териториално поделение с готовност за наемане на безработни лица или в съответствие с потребностите на регионалния пазар на труда.
(2) При финансиране на обучението за наемане на сезонна работа срокът за заетостта на лицето е в зависимост от вида на изпълняваната дейност.


Чл. 5. Изплащането на пълния размер на разходите за обучение на лицата по чл. 57, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта се извършва, при условие че работодателят подпише декларация, че ще запази заетостта на лицето за не по-малко от 12 месеца.


Чл. 6. (1) Финансирането на обучението за придобиване на професионална квалификация на лица в предприятията по чл. 63, ал. 1, т. 3 от Закона за насърчаване на заетостта, без предприятията на пълна бюджетна издръжка, се извършва при равно участие на Агенцията по заетостта и работодателя в рамките на утвърдения максимален размер на средствата за обучение за придобиване на професионална квалификация на едно лице. В случаите, когато конкретната цена на обучението надхвърля този максимален размер, Агенцията по заетостта отпуска до 50 на сто от утвърдения максимален размер.
(2) Финансирането на обучението за придобиване на професионална квалификация на лица в предприятията по чл. 63, ал. 1, т. 4 от Закона за насърчаване на заетостта, без предприятията на пълна бюджетна издръжка, се извършва в съотношение 50 на сто от Агенцията по заетостта и 50 на сто от работодателя от конкретната цена на обучението. В случаите, когато конкретната цена на обучението надхвърля максималния размер на средствата за обучение за придобиване на професионална квалификация на едно лице, Агенцията по заетостта отпуска до 50 на сто от утвърдения максимален размер.


Чл. 7. (1) Териториалните поделения на Агенцията по заетостта осигуряват разходите за квартира и транспорт на обучаваните безработни лица, ако обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационното обучение се провеждат в друго населено място.
(2) Разходите по ал. 1 се определят съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г. и бр. 40 от 1999 г.), и се изплащат в териториалните поделения на Агенцията по заетостта в съответствие с учебния график.
(3) Когато ежедневните транспортни разходи на обучавания са по-малки от ежедневните квартирни разходи, териториалните поделения на Агенцията по заетостта по преценка могат да заплащат само ежедневни транспортни разходи.


Чл. 8. (1) В цената на обучението на безработни лица по професии (специалности) с висока степен на риск от увреждания на здравето задължително се включва групова рискова застраховка на обучаваните за пълния срок на обучението.
(2) Размерът на застрахователната сума на едно обучавано лице не може да бъде по-малък от максималния размер на средствата за обучение за придобиване на професионална квалификация на едно лице.
(3) Информацията за конкретната застрахователна сума за съответния курс е неразделна част от офертата на обучаващата институция, а наличието на застрахователен договор, гарантиращ застрахователната сума - необходимо условие за сключването на договор между териториалните поделения на Агенцията по заетостта и обучаващата институция.

Заключителни разпоредби


§ 1. Министърът на труда и социалната политика дава указания по прилагането на наредбата.


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 66 от Закона за насърчаване на заетостта.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти