Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА ГРАЖДАНСКИ ЦЕЛИ

В сила от 31.12.2002 г.
Приета с ПМС № 52 от 05.03.2002 г.

Обн. ДВ. бр.26 от 12 Март 2002г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.11 от 3 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г., отм. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г.


Отменена с § 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 47 от 15 март 2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане, на Наредба за съществените изисквания и оценяването на съответствието за електромагнитна съвместимост, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, на Наредба за съществени изискания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори, на Наредба за съществените изискания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, на Наредба за съществените изискания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението - ДВ, бр. 23 от 25 март 2016 г., в сила от 20.04.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към взривните вещества;
2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на взривните вещества със съществените изисквания;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) редът за издаване на разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.)

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) (1) Наредбата се прилага за взривните вещества, посочени в Клас 1 от Препоръките на ООН за превоз на опасни товари.
(2) Наредбата не се прилага за:
1. взривните вещества, произведени за целите на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи;
2. изделията, които съгласно Препоръките на ООН се определят за пиротехнически изделия или боеприпаси, посочени в приложение № 7;
3. изделията, които съгласно Препоръките на ООН могат да бъдат определени като пиротехнически изделия или взривни вещества, посочени в приложение № 8;
4. боеприпасите.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Взривните вещества се пускат на пазара, когато съответстват на изискванията на наредбата, имат нанесена маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005 г.), и съответствието им е оценено съгласно процедурите по чл. 13.


Чл. 4. Взривните вещества, произведени съгласно изискванията на българските стандарти, с които се въвеждат хармонизираните европейски стандарти, се приема, че съответстват на съществените изисквания по глава втора.

Глава втора.
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 5. Взривните вещества трябва да се проектират и произвеждат по начин, който представлява минимален риск за безопасността на живота и здравето на хората, както и да не причинява щети на имуществото и околната среда при нормални и предвидими условия, и особено по отношение на правилата за безопасност при тяхното използване.


Чл. 6. Взривните вещества трябва да имат характеристиките, определени от производителя с цел гарантиране на максимална сигурност и надеждност.


Чл. 7. Взривните вещества трябва да са проектирани и произведени по такъв начин, че да могат да се обезвреждат с методи, които намаляват до минимум щетите за околната среда.

Раздел II.
Специални изисквания


Чл. 8. (1) Взривните вещества трябва да се изпитват в реални условия.
(2) При невъзможност изпитванията да бъдат извършени в лаборатория, те трябва да се проведат при условията, в които взривните вещества ще се използват.
(3) При провеждане на изпитванията трябва да се вземат предвид следните характеристики:
1. конструкция и характеристични свойства, включително химически състав, степен на смесване, размери и гранулометричен състав;
2. физическа и химическа устойчивост при всякакви условия на околната среда, на които могат да бъдат изложени;
3. чувствителност на удар и триене;
4. съвместимост на всички компоненти по отношение на тяхната физическа и химическа устойчивост;
5. химическа чистота на взривните вещества;
6. устойчивост на взривните вещества при въздействие с вода, при използване във влажна и мокра среда, когато водата може да окаже неблагоприятно влияние върху безопасността и надеждността;
7. издръжливост на ниски и високи температури при съхраняване или използване на взривните вещества при такива температури, както и при охлаждане или нагряване на взривните вещества или техните компоненти, така че да не повлияят неблагоприятно върху безопасността или надеждността им;
8. годност за употреба при опасни условия (метано-въздушна среда и горещи маси) при използване на взривните вещества при такива условия;
9. защитеност срещу преждевременно запалване или задействане, или запалване или задействане по непредпазливост;
10. способност на взривните вещества за зареждане и задействане, когато се използват по предназначение;
11. устойчивост на взривните вещества, покритието им или други компоненти срещу влошаване на качествата по време на съхраняването до датата на годност, посочена от производителя.
(4) Взривните вещества се придружават от следната информация:
1. подходящи инструкции на български език (когато е необходимо - и маркировка) за безопасна обработка, съхраняване, употреба и обезвреждане;
2. спецификация на всички уреди и принадлежности, необходими за надеждна употреба на взривните вещества.


Чл. 9. Бризантните взривни вещества трябва да отговарят най-малко на следните изисквания:
1. предложеният метод на задействане трябва да гарантира безопасна, надеждна и цялостна детонация или дефлаграция на бризантните взривни вещества; за черен барут трябва да се проверява способността за дефлаграция;
2. бризантните взривни вещества във вид на пресовки трябва да предават детонацията безопасно и надеждно от единия край на дължината на патрона до другия;
3. в образуваните газове от бризантните взривни вещества, предназначени за подземна употреба, се допускат въглероден оксид, азотни и други газове, пари и твърди аерозоли само в концентрации, които не застрашават здравето при нормални условия на употреба.


Чл. 10. При детониращите шнурове, предпазителите, запалителните шнурове и вълноводите:
1. покритията на детониращите шнурове, предпазителите и запалителните шнурове трябва да имат необходимата механична якост и да предпазват взривния пълнеж, когато са подложени на нормално механично напрежение;
2. параметрите за времената на горене на всеки предпазител трябва да са посочени и да се спазват;
3. детониращите шнурове трябва да могат да бъдат надеждно инициирани, да имат достатъчни възможности за запалване и да отговарят на изискванията за съхраняване дори при специфични климатични условия.


Чл. 11. (1) Детонаторите трябва надеждно да задействат взрива на бризантните взривни вещества, които са предназначени да се използват заедно с тях, при всички предвидими условия.
(2) Релетата трябва да могат да се задействат надеждно.
(3) Способността за задействане на детонаторите и релетата не трябва да се влияе от неблагоприятното въздействие на влагата.
(4) Времето за закъснение на детонаторите със забавено действие трябва да е уеднаквено, така че вероятността за застъпване на времената за закъснение в две последователни стъпки във времето да е минимална.
(5) Електрическите характеристики на електрическите детонатори трябва да са написани на опаковките.
(6) Проводниците на електрическите детонатори трябва да имат достатъчна изолация и механична якост, включително стабилна връзка с детонатора, според предназначението.


Чл. 12. (1) Ракетните горива не трябва да детонират, когато се използват по преназначение.
(2) Горивата трябва да са устойчиви срещу разпадане, ако съществува такава възможност.
(3) Твърдото ракетно гориво, когато е в пресован вид или във вид на отливка, не трябва да съдържа пукнатини или газови мехурчета, които представляват опасност при използването му.

Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.) За оценяване съответствието на взривните вещества със съществените изисквания се прилагат:
1. процедурата "Изследване на типа" (модул B) съгласно приложение № 1 в съчетание със:
а) процедурата "Съответствие с типа" (модул C) съгласно приложение № 2, или
б) процедурата "Осигуряване качеството на производството" (модул D) съгласно приложение № 3, или
в) процедурата "Осигуряване качеството на продукта" (модул E) съгласно приложение № 4, или
г) процедурата "Проверка на продукта" (модул F) съгласно приложение № 5, или
2. процедурата "Проверка на единичен продукт" (модул G) съгласно приложение № 6.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Съответствието на взривните вещества със съществените изисквания се удостоверява от производителя или неговия упълномощен представител, с маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие.

Глава четвърта.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 24 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 21.03.2006 Г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване съответствието на взривните вещества, наричани по-нататък "продуктите", трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП, на БДС ЕN 45011, БДС ЕN 45012 и БДС ЕN ISO/IEC 17025 в зависимост от процедурите и продуктите, за които кандидатства, и:
1. да може да изпълнява една или повече процедури за оценяване съответствието на продуктите със съществените изисквания;
2. да има методики и инструкции за изпитване на продуктите, когато не се прилагат стандартите по чл. 4;
3. да има най-малко един компетентен одитор, който да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и да има опит в областта на взривните вещества с правоспособност по смисъла на Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите при извършване оценката на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието, за която кандидатства;
4. да има наръчник и процедури на системата по качеството.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Лицето по чл. 15 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) писмено заявление, в което се посочват продуктите и процедурите, за които желае да получи разрешение. Към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.) единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено с акт на Министерския съвет;
2. справка в табличен вид, съдържаща видовете продукти, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
3. копия от трудови и граждански договори на персонала, документи за завършено образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване оценяване на съответствието по заявения обхват;
4. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;
5. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
6. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;
7. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП;
8. удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 7 и 9 ЗТИП;
9. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;
10. списък на стандартите по чл. 4, които притежава, отнасящи се до продуктите, посочени в заявлението;
11. методики и инструкции за изпитване на продуктите, когато не се прилагат стандартите по чл. 4;
12. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение за одитори, професионален и одиторски опит съгласно изискванията на БДС EN ISO 19011 и квалификация в областта на взривните вещества с правоспособност по смисъла на Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието;
13. наръчник и процедурите на системата по качеството;
14. документираните процедури за оценяване на съответствието, за които кандидатства;
15. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) документ за платена такса за установяване съответствието на документите с изискванията на чл. 10, ал. 1 и 2 ЗТИП по чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г. и бр. 17 и 49 от 2003 г.).
(2) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на ДАМТН заявлението по ал. 1, придружено от:
1. документите по ал. 1, т. 1 - 6, 8 - 12, 14 и 15;
2. сертификат за акредитация от орган по акредитация в зависимост от продуктите и процедурите, за които кандидатства:
а) за "Изследване на типа" (приложение № 1) - по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;
б) за "Съответствие с типа" (приложение № 2) - по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;
в) за "Осигуряване качеството на производството" (приложение № 3) - по стандарт БДС EN 45012;
г) за "Осигуряване качеството на продукта" (приложение № 4) - по стандарт БДС EN 45012;
д) за "Проверка на продукта" (приложение № 5) - по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;
е) за "Проверка на единичен продукт" (приложение № 6) - по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 2 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за извършване проверка на място за установяване на техническата компетентност и способността за изпълнение на заявените процедури, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) Оценяването на изпълнението на изискванията по чл. 15 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на ДАМТН, която се предоставя на заявителя.
(2) В срок 6 месеца от получаването на документите по чл. 16 председателят на ДАМТН издава разрешение за извършване оценяване съответствието на продуктите или отказва издаването му с мотивирана заповед.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) При издаване на разрешението за оценяване съответствието на продуктите се заплащат такси, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(4) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверява периодично лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, за спазване на условията, при които е получило разрешението, и за изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието.
(2) Проверките по ал. 1 са планови и извънредни и се извършват от комисия, определена със заповед на председателя на ДАМТН.
(3) Плановите проверки на лицето по ал. 1 се извършват най-малко веднъж годишно от датата на издаване на разрешението съгласно годишен график за проверки и обхващат:
1. изпълнените процедури за оценяване на съответствието;
2. функционирането на системата по качеството;
3. състоянието на техническите средства за измерване и изпитване;
4. актуалността на прилаганите стандарти;
5. взаимодействието с подизпълнителите и дейността им като част от процедурите за оценяване на съответствието;
6. постъпилите жалби, възражения, рекламации и начините за тяхното уреждане;
7. издадените сертификати и одобрения в резултат на извършените процедури за оценяване на съответствието.
(4) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата по ал. 1 и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.
(5) При извършване на проверките по ал. 3 и 4 лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието на продуктите, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по ал. 2.
(6) В случаите, когато комисията констатира нарушения по чл. 14в, ал. 4 и чл. 15 ЗТИП, тя изготвя и представя на председателя на ДАМТН доклад за временно спиране или отнемане разрешението на лицето по ал. 1.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Лицето, получило разрешение за оценяване съответствието на продуктите, е длъжно до 31 януари следващата година да представя годишен доклад за дейността си, който обхваща общия брой на извършените оценки за съответствието по видове продукти и процедури за оценяване на съответствието, списък на издадените сертификати и одобрения, отказите за издаване на сертификат и/или одобрения, общия брой на предявените жалби, възражения, рекламации и предприетите действия по уреждането им.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Бризантни взривни вещества" са взривни вещества, способни на устойчива детонация.
2. "Дефлаграция" е процесът на горене преди момента на детонация.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 ЗТИП.


§ 3. Наредбата влиза в сила на 31 декември 2002 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 10 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 21.03.2006 Г.)

§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ


(ОБН. - ДВ, 40 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "Държавната агенция за метрология и технически надзор" се заменят с "Държавната агенция за метрологичен и технически надзор" в следните нормативни актове:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели, приета с Постановление № 52 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г. и бр. 24 от 2006 г.);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 21. Постановлението влиза в сила от 5 май 2006 г.


Приложение № 1 към чл. 13, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.)

Процедура за оценяване на съответствието "Изследване на типа" (модул В)

1. "Изследване на типа" е процедура, при която лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, проверява и удостоверява, че даден представителен образец на произвежданата продукция отговаря на приложимите за него изисквания на наредбата.
2. Заявлението за изследване на типа се подава от производителя или от неговия упълномощен представител до избрано от него лице по т. 1.
2.1. Заявлението трябва да съдържа:
а) името и адреса на производителя и в случай че заявлението се подава от неговия упълномощен представител - неговото име и адрес;
б) писмена декларация, че не е подадено заявление за оценяване на съответствието до друго лице по т. 1;
в) техническата документация съгласно т. 3.
2.2. Заявителят предоставя на разположение на лицето по т. 1 образец на произвежданата продукция, наричан по-нататък "тип". Лицето по т. 1 може да поиска и други образци от типа, ако това е необходимо за програмата за изпитване.
3. Техническата документация трябва да дава възможност за оценяване съответствието на продукта с изискванията на наредбата и да обхваща в необходимата за оценяването степен проектирането, производството и експлоатацията на продукта. Техническата документация трябва да съдържа:
а) общо описание на типа;
б) конструкторски и монтажни чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици (възлите), веригите и други;
в) описания и обяснения, необходими за поясняване на чертежите и схемите, включително за функционирането на продукта;
г) списък на стандартите по чл. 4, които са приложени изцяло или частично, и описание на приетите решения за осигуряване на съответствието със съществените изисквания на наредбата, в случай че стандартите по чл. 4 не са били приложени;
д) резултати от изчисленията при проектиране, от извършени изследвания и други;
е) протоколи от изпитванията.
4. Лицето по т. 1 трябва:
а) да изследва техническата документация и да провери дали типът е произведен в съответствие с него, и да установи елементите, които са проектирани в съответствие с приложимите изисквания на стандартите по чл. 4, както и компонентите, които са проектирани, без да са приложени съответните изисквания на тези стандарти;
б) да извърши или да възложи извършването на подходящи изследвания и необходими изпитвания, за да провери дали приетите от производителя решения съответстват на съществените изисквания по наредбата, когато не са приложени стандартите по чл. 4;
в) да извърши или да възложи извършването на подходящи изследвания и необходими изпитвания, за да провери дали приложимите стандарти са действително приложени, когато производителят е избрал да ги приложи;
г) да съгласува със заявителя мястото, където ще се извършват изследванията и необходимите изпитвания.
5. Когато типът удовлетворява изискванията на наредбата, лицето по т. 1 издава на заявителя сертификат за изследване на типа. Сертификатът трябва да съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването и информацията, необходима за идентифициране на одобрения тип.
Към сертификата се прилага списък на частите на техническата документация. Копие от него се съхранява от лицето по т. 1.
Отказът за издаване на сертификат за изследване типа на производителя или на неговия упълномощен представител трябва да е подробно мотивиран от лицето по т. 1.
6. Заявителят уведомява лицето по т. 1, което съхранява техническата документация, отнасяща се до сертификата за изследване на типа, за всички изменения на одобрения продукт, които трябва да получат допълнително одобрение, ако тези изменения могат да повлияят на съответствието му със съществените изисквания или на предписаните условия за използването на продукта. Това допълнително одобрение се дава като допълнение към първоначалния сертификат за изследване на типа.
7. Лицето по т. 1 уведомява незабавно другите лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, за издадени сертификати за изследване на типа, както и за получените и оттеглените допълнения към тях.
8. Другите лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, могат да получат копия от сертификатите за изследване на типа и/или допълненията към тях.
9. Производителят или неговият упълномощен представител съхранява техническата документация заедно с копия от сертификатите за изследване на типа и допълненията към тях в продължение най-малко на 10 години от датата на производството на последния продукт.
Когато производителят не е установен на територията на Република България и няма упълномощен представител по чл. 4, ал. 3 от ЗТИП, задължението за съхраняването на техническата документация е на лицето, което пуска продукта на пазара.


Приложение № 2 към чл. 13, т. 1, буква "а"

(Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.)

Процедура за оценяване на съответствието "Съответствие с типа" (модул С)

1. "Съответствие с типа" е процедура, при която производителят или неговият упълномощен представител потвърждава и декларира, че взривните вещества съответстват на типа, описан в сертификата за изследване на типа, и удовлетворяват приложимите за тях изисквания на наредбата. Производителят нанася маркировката за съответствие върху всяко взривно вещество и съставя писмена декларация за съответствие.
2. Производителят предприема всички необходими мерки производственият процес да осигурява съответствието на продукта с типа, описан в сертификата за изследване на типа, и с приложимите съществени изисквания на наредбата.
3. Производителят или неговият упълномощен представител съхранява копие от декларацията за съответствие в продължение най-малко на 10 години от датата на производството на последния продукт. Когато производителят не е установен на територията на Република България и няма упълномощен представител по чл. 4, ал. 3 ЗТИП, задължението за съхраняването на техническата документация е на лицето, което пуска продукта на пазара.
4. Лицето, избрано от производителя и получило разрешение за оценяване на съответствието, извършва случайни проверки на взривните вещества. Произволен образец от крайния продукт трябва да се изследва и да се извършват подходящи изпитвания съгласно стандартите по чл. 4 или равностойни на тях изпитвания, за да се осигури съответствието на продукта със съответните съществени изисквания на наредбата. Ако един или повече образци от изследваните продукти не отговарят на тези изисквания, лицето предприема необходимите мерки за предотвратяване на пускането им на пазара.
По време на производствения процес производителят нанася идентификационния номер на лицето по т. 4 на негова отговорност.


Приложение № 3 към чл. 13, т. 1, буква "б"

(Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.)

Процедура за оценяване на съответствието "Осигуряване качеството на производството" (модул D)

1. "Осигуряване качеството на производството" е процедура, при която производителят, който изпълнява задълженията си по т. 2, осигурява и декларира, че съответните взривни вещества съответстват на типа, описан в сертификата за изследване на типа, и удовлетворяват изискванията на наредбата. Производителят нанася маркировката за съответствие върху всяко взривно вещество и съставя писмена декларация за съответствие. Маркировката за съответствие се придружава от идентификационния номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще извършва надзора по т. 4.
2. Производителят прилага одобрена система по качеството за производството, изходящия контрол и изпитванията съгласно т. 3 и системата, подлежаща на надзора по т. 4.
3. Система по качеството
3.1. Производителят подава заявление за одобряване на неговата система по качеството за съответните взривни вещества до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието.
Заявлението трябва да съдържа:
а) всички необходими данни за съответната категория взривни вещества;
б) документацията на системата по качеството;
в) техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за изследване на типа.
3.2. Системата по качеството трябва да осигурява съответствието на взривните вещества с типа, описан в сертификата за изследване на типа, и с приложимите изисквания на наредбата.
Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да са систематизирани и подредени под формата на документирани правила, процедури и писмени инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите по качеството.
Тази документация трябва да съдържа по-специално подробно описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите на ръководството и неговите правомощия относно качеството на взривните вещества;
б) производствените процеси, методите за управление и осигуряване на качеството и систематичните действия, които ще се прилагат;
в) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, с посочване на тяхната периодичност;
г) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.;
д) начините за наблюдение за постигане изискваното качество на взривните вещества и ефективното функциониране на системата по качеството.
3.3. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, изследва и оценява системата по качеството, за да определи дали тя удовлетворява изискванията на т. 3.2. То приема съответствието с тези изисквания на системи по качеството, които прилагат съответния хармонизиран стандарт. Екипът одитори трябва да включва поне едно лице с опит в оценяването на съответната технология на продукта. Процедурата за оценяване включва контролно посещение в местата на производство.
Решението се съобщава на производителя. Съобщението трябва да съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
3.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от така одобрената система по качеството, и да я поддържа актуална и ефикасна.
Производителят или неговият упълномощен представител уведомява лицето, което е одобрило системата по качеството, за всяко предвиждано изменение на системата по качеството.
Лицето трябва да изследва предложените изменения и да реши дали изменената система по качеството отговаря на съответните изисквания на т. 3.2, или е необходимо ново оценяване.
Решението се съобщава на производителя. Съобщението трябва да съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение от оценяването.
4. Надзор на отговорността на лицето по чл. 3.3.
4.1. Целта на надзора е да осигури точното изпълнение на задълженията на производителя, произтичащи от одобрената система по качеството.
4.2. За целите на надзора производителят осигурява на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, достъп до местата за производство, контрол, изпитване и складиране на продукцията и му предоставя всички необходими данни и по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
4.3. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, трябва да извършва периодични проверки (одити), за да осигури, че производителят поддържа и прилага одобрената система по качеството, и да му предаде доклад от проверката.
4.4. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, може да извършва непредизвестени проверки при производителя. По време на тези проверки лицето може да извърши или да възложи извършването на изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по качеството. То предава на производителя доклад от проверката, а ако е извършено изпитване - и протокол от изпитването.
5. Производителят държи на разположение на органите за надзор на пазара в продължение най-малко на 10 години от датата на производството на последния продукт:
а) документацията на системата по качеството (т. 3.1);
б) данни за измененията на системата по качеството по т. 3.4;
в) решенията и докладите по т. 3.4 (последния абзац), 4.3 и 4.4.
6. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, трябва да съобщи на другите лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, необходимата информация относно издадените и обявените за невалидни одобрения на системите по качеството.


Приложение № 4 към чл. 13, т. 1, буква "в"

(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.)

Процедура за оценяване на съответствието "Осигуряване качеството на продукта" (модул Е)

1. "Осигуряване качеството на продукта" е процедура, при която производителят, който изпълнява задълженията си по т. 2, осигурява и декларира, че взривните вещества съответстват на типа, описан в сертификата за изследване на типа. Производителят нанася маркировката за съответствие върху всяко взривно вещество и съставя писмена декларация за съответствие. Към маркировката се добавя и идентификационният номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще извършва надзора по т. 4.
2. Производителят прилага одобрена система по качеството за производството, крайния контрол и изпитванията на взривните вещества съгласно т. 3 и подлежащи на надзор по т. 4.
3. Система по качеството
3.1. Производителят подава заявление за одобряване на неговата система по качеството за съответните взривни вещества до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието.
Заявлението трябва да съдържа:
а) всички необходими данни за съответната категория взривни вещества;
б) документацията на системата по качеството;
в) техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за изследване на типа.
3.2. В рамките на системата по качеството всяко взривно вещество се изследва индивидуално и се извършват подходящи изпитвания съгласно приложимите стандарти по чл. 4 или се извършват равностойни на тях изпитвания, за да се провери неговото съответствие със съответните съществени изисквания на наредбата. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да са систематизирани и подредени под формата на документирани правила, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и записите по качеството.
Тази документация трябва да съдържа по-специално подробно описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите на ръководството и неговите правомощия относно качеството на взривните вещества;
б) проверките и изпитванията, които ще се извършват след производството;
в) методите за проверка на ефективното функциониране на системата по качеството;
г) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и други.
3.3. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, изследва и оценява системата по качеството, за да определи дали тя удовлетворява изискванията на т. 3.2. То приема съответствието с тези изисквания на системи по качеството, които прилагат съответния хармонизиран стандарт. Екипът одитори трябва да включва поне едно лице с опит в оценяването на съответната технология на продукта. Процедурата за оценяване включва контролно посещение в местата на производство.
Решението се съобщава на производителя. Съобщението трябва да съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
3.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от така одобрената система по качеството, и да я поддържа актуална и ефикасна.
Производителят или неговият упълномощен представител уведомява лицето, което е одобрило системата по качеството, за всяко предвиждано изменение на системата по качеството.
Лицето трябва да изследва предложените изменения и да реши дали изменената система по качеството отговаря на съответните изисквания на т. 3.2, или е необходимо ново оценяване.
Решението се съобщава на производителя. Съобщението трябва да съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение от оценяването.
4. Надзор
4.1. Целта на надзора е да осигури точното изпълнение на задълженията на производителя, произтичащи от одобрената система по качеството.
4.2. За целите на надзора производителят осигурява на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, достъп до местата за производство, контрол, изпитване и складиране на продукцията и му предоставя всички необходими данни и по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) техническата документация;
в) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и други.
4.3. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, извършва периодични проверки (одити), за да осигури, че производителят поддържа и прилага одобрената система по качеството, и да му предаде доклад от проверката.
4.4. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, може да извършва инцидентни проверки при производителя. По време на тези проверки лицето може да извърши или да възложи извършването на изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по качеството. То трябва да предаде на производителя доклад от проверката, а ако е извършено изпитване - и протокол от изпитването.
5. Производителят държи на разположение на органите за надзор на пазара в продължение най-малко на 10 години от датата на производството на последния продукт:
а) документацията на системата по качеството (т. 3.1);
б) данни за измененията на системата по качеството по т. 3.4;
в) решенията и докладите по т. 3.4 (последния абзац), 4.3 и 4.4.
6. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, съобщава на другите лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, необходимата информация относно издадените и обявените за невалидни одобрения на системите по качеството.


Приложение № 5 към чл. 13, т. 1, буква "г"

(Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.)

Процедура за оценяване на съответствието "Проверка на продукта" (модул F)

1. "Проверка на продукта" е процедура, при която производителят или неговият упълномощен представител проверява и декларира, че взривните вещества по т. 3 са в съответствие с типа, описан в сертификата за изследване на типа, и удовлетворяват приложимите изисквания на наредбата.
2. Производителят взема всички необходими мерки с цел производственият процес да осигури съответствието на взривните вещества с типа, описан в сертификата за изследване на типа, и с приложимите изисквания на наредбата. Производителят нанася маркировката за съответствие върху всяко взривно вещество и съставя писмена декларация за съответствие.
3. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, извършва подходящи изследвания и изпитвания, за да провери съответствието на взривното вещество с приложимите изисквания на наредбата, чрез изследване и изпитване на всяко взривно вещество съгласно т. 4.
Производителят или неговият упълномощен представител съхранява копие от декларацията за съответствие в продължение най-малко на 10 години от датата на производството на последното взривно вещество.
4. Проверка чрез изследване и изпитване на всяко взривно вещество
4.1. Всички взривни вещества се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, определени в съответните стандарти по чл. 4, или се извършват равностойни изпитвания, за да се провери съответствието им с типа, описан в сертификата за изследване на типа, и с приложимите изисквания на наредбата.
4.2. Лицето по т. 3 нанася или изисква да се нанесе неговият идентификационен номер върху всяко одобрено взривно вещество и съставя писмен сертификат за съответствие, отнасящ се до извършените изпитвания.
4.3. При поискване производителят или неговият упълномощен представител осигурява предоставянето на сертификатите, изготвени от лицето по т. 3.


Приложение № 6 към чл. 13, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2006 г.)

Процедура за оценяване на съответствието "Проверка на единичен продукт" (модул G)

1. "Проверка на единичен продукт" е процедура, при която производителят осигурява и декларира, че взривното вещество, за което е издаден сертификат по т. 2, съответства на приложимите изисквания на наредбата. Производителят нанася маркировката за съответствие върху взривното вещество и съставя писмена декларация за съответствие.
2. Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, изследва взривното вещество и извършва подходящи изпитвания, определени в съответните стандарти по чл. 4, или извършва равностойни изпитвания, за да осигури неговото съответствие с приложимите изисквания на наредбата.
Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, нанася идентификационния си номер върху одобреното взривно вещество и съставя писмен сертификат за съответствие, отнасящ се до извършените изпитвания.
3. Техническата документация трябва да позволява да се оцени съответствието с изискванията на наредбата и да пояснява проекта, производството и функционирането на взривното вещество.
Техническата документация трябва да съдържа следната информация, в случай че такава се изисква за целите на оценяването:
а) общо описание на типа;
б) конструкторски и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, веригите и други;
в) описания и обяснения, необходими за поясняване на чертежите, схемите и функционирането на взривното вещество или системата за защита;
г) списък на стандартите по чл. 4, приложени изцяло или частично, и описание на приетите решения за осигуряване на съответствието със съществените изисквания на наредбата, в случай че не са приложени стандартите по чл. 4;
д) резултати от изчисленията при проектиране, от извършени изследвания и други;
е) протоколи от изпитвания.


Приложение № 7 към чл. 2, ал. 2, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 11 от 2006 г.)


Изделия, които в съответствие с препоръките на ООН се определят за пиротехнически средства или за боеприпаси
 
ООН № Наименование или описание Категория/ Речник
    разряд  
1 2 3 4
Група G      
0009 Запалителни боеприпаси със 1.2 G Боеприпаси
  или без разпръскващ, изтлас-   Общ термин, който се отнася главно за изделия
  кващ или метателен заряд   с военно приложение, състоящи се от всички видове бомби, гранати, ракети, мини, снаряди и други подобни устройства.
      Запалителни боеприпаси
      Боеприпаси, които съдържат запалително вещество. Освен когато съставът им сам по себе си е експлозивен, те съдържат и един или повече от следните елементи: метателен заряд с иницииращо взривно вещество и възпламенителен заряд; детонатор с разпръскващ или изтласкващ заряд.
0010 Запалителни боеприпаси със 1.3 G Виж вписването под № 0009
  или без разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд    
0015 Димни боеприпаси със или без 1.2 G Димни боеприпаси
  разпръскващ, изтласкващ или   Боеприпаси, съдържащи вещество, което
  метателен заряд   произвежда дим. Освен когато веществото е
      само по себе си взривно, боеприпасите съдържат и един или повече от следните елементи: метателен заряд с иницииращо взривно вещество и възпламенителен заряд; детонатор с разпръскващ или изтласкващ заряд.
0016 Димни боеприпаси със или без 1.3 G Виж вписването под № 0015
  разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд    
0018 Сълзотворни боеприпаси с 1.2 G Сълзотворни боеприпаси с разпръскващ,
  разпръскващ, изтласкващ или   изтласкващ или метателен заряд
  метателен заряд   Боеприпаси, които съдържат сълзотворно вещество. Те съдържат и един или повече от следните елементи: пиротехническо вещество; метателен заряд с иницииращо взривно вещество и възпламенителен заряд; детонатор с разпръскващ или изтласкващ заряд.
0019 Сълзотворни боеприпаси с 1.3 G Виж вписването под № 0018
  разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд    
0039 Фотоосветителни бомби 1.2 G Бомби
      Взривни изделия, които се пускат от самолет. Те могат да съдържат запалима течност с разпръскващ заряд, фотоосветителна смес или разпръскващ заряд. Терминът означава: фотоосветителна бомба.
0049 Осветителни патрони 1.1 G Осветителни патрони
      Изделия, състоящи се от капсул, иницииращо взривно вещество и осветителен прах, всичко монтирано в един елемент, който е готов за изстрелване.
0050 Осветителни патрони 1.3 G Виж вписването под № 0049
0054 Сигнални патрони 1.3 G Сигнални патрони
      Изделия, предназначени да изстрелват цветни сигнални ракети или други сигнали от сигнални пистолети и др.
0066 Възпламенителен шнур 1.4 G Възпламенителен шнур
      Изделие, което се състои от текстилни влакна, покрити с черен барут или друга бързогоряща пиротехническа смес и гъвкаво защитно покритие, или което се състои от сърцевина от черен барут, обградена от гъвкаво тъкано платно. То гори прогресивно по дължината си с външен пламък и се използва за предаване на горенето от устройство към заряд.
0092 Наземни сигнални ракети 1.3 G Наземни сигнални ракети
      Изделия, съдържащи пиротехнически вещества, които са предназначени да се използват за осветяване, идентификация, сигнализиране или предупреждение.
0093 Въздушни сигнални ракети 1.3 G Виж вписването под № 0092
0101 Недетониращ взривател 1.3 G Взривател/детонатор
      Въпреки че тези две думи имат общ произход (на френски fusee, fusil) и понякога се смятат за два различни правописа, полезно е да се запази установената практика, че терминът взривател се отнася за шнуроподобно устройство, докато терминът детонатор се отнася за устройство, което се използва в боеприпаси и включва механични, електрически, химически или хидростатични компоненти за възбуждане на поредица от взривове чрез мигновено изгаряне или детонация.
      Моментален недетониращ взривател (с мигновено действие)
      Изделие, което се състои от памучни влакна, импрегнирани с фин черен барут (с мигновено действие). Той гори с външен пламък и се използва за запалване на поредици от взривове за фойерверки и др.
0103 Запалителен цилиндричен 1.4 G Запалителен цилиндричен взривател с метална
  взривател с метална обшивка   обшивка
      Изделие, което се състои от метална тръба със сърцевина от мигновено изгарящ експлозив.
0171 Осветителни боеприпаси с 1.2 G Осветителни боеприпаси с разпръскващ,
  разпръскващ, изтласкващ или   изтласкващ или метателен заряд
  метателен заряд   Боеприпаси, които са предназначени да произвеждат един-единствен източник на силна светлина за осветяване на пространство.
      Терминът включва светещи патрони, гранати и снаряди, както и светещи и определящи целта бомби.
0191 Ръчни сигнални устройства 1.4 G Изделия, които са предназначени да произвеждат сигнали.
0192 Железопътни петарди 1.1 G Виж вписването под № 0191
  (сигнални бомби)    
0194 Сигнали за опасност при кораби 1.1 G Виж вписването под № 0191
0195 Сигнали за опасност при кораби 1.3 G Виж вписването под № 0191
0196 Димни сигнали 1.1 G Виж вписването под № 0191
0197 Димни сигнали 1.4 G Виж вписването под № 0191
0212 Трасиращи снаряди за 1.3 G Трасиращи снаряди за боеприпаси
  боеприпаси   Пломбирани изделия, съдържащи пиротехнически вещества, които са предназначени да показват траекторията на снаряд.
0254 Осветителни боеприпаси с 1.3 G Виж вписването под № 0171
  разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд    
0297 Осветителни боеприпаси с 1.4 G Виж вписването под № 0254
  разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд    
0299 Фотоосветителни бомби 1.3 G Виж вписването под № 0039
0300 Запалителни боеприпаси със 1.4 G Виж вписването под № 0009
  или без разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд    
0301 Сълзотворни боеприпаси с 1.4 G Виж вписването под № 0018
  разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд    
0303 Димни боеприпаси със или без 1.4 G Виж вписването под № 0015
  разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд    
0306 Трасиращи снаряди за боеприпаси 1.4 G Виж вписването под № 0212
0312 Сигнални патрони 1.4 G Сигнални патрони
      Изделия, които са предназначени да изстрелват цветни сигнални ракети или други сигнали от сигнални пистолети.
0313 Димни сигнали 1.2 G Виж вписването под № 0195
0318 Тренировъчни ръчни или 1.3 G Ръчни или фугасни гранати
  фугасни ракети гранати   Изделия, които са предназначени да се хвърлят с ръка или да се изстрелват с пушка. Терминът включва тренировъчни ръчни или пушечни гранати.
0319 Капсула цилиндрична 1.3 G Капсула цилиндрична
      Изделия, състоящи се от иницииращо взривно вещество за запалване и спомагателен заряд от мигновено изгарящ експлозив, като черен барут, които се използват за запалване на метален заряд в патронен капсул, например за оръдие.
0320 Капсула цилиндрична 1.4 G Виж вписването под № 0319
0333 Фойерверки 1.1 G Фойерверки
      Пиротехнически средства, които са предназначени за развлекателни цели.
0334 Фойерверки 1.2 G Виж вписването под № 0333
0335 Фойерверки 1.3 G Виж вписването под № 0333
0336 Фойерверки 1.4 G Виж вписването под № 0333
0362 Тренировъчни боеприпаси 1.4 G Тренировъчни боеприпаси
      Боеприпаси без главен взривяващ заряд, съдържащи взривяващ или изхвърлящ заряд. Обикновено съдържат детонатор и метателен заряд.
0363 Изпитателни боеприпаси 1.4 G Изпитателни боеприпаси
      Боеприпаси, съдържащи пиротехнически вещества, които се използват за изпитване на експлоатационните характеристики или здравината на нови боеприпаси, оръжейни компоненти или механизми.
0372 Тренировъчни ръчни или фугасни гранати 1.2 G Виж вписването под № 0318
0373 Ръчни сигнални устройства 1.4 G Виж вписването под № 0191
0403 Въздушни сигнални ракети 1.4 G Виж вписването под № 0092
0418 Наземни сигнални ракети 1.2 G Виж вписването под № 0092
0419 Наземни сигнални ракети 1.1 G Виж вписването под № 0092
0420 Въздушни сигнални ракети 1.1 G Виж вписването под № 0092
0421 Въздушни сигнални ракети 1.2 G Виж вписването под № 0092
0424 Инертни снаряди с трасиращ заряд 1.3 G Снаряди
      Изделия като гилза или куршум, които се изстрелват от оръдие или друго артилерийско оръдие, пушка или друг вид малко оръжие. Те могат да бъдат инертни, със или без трасиращ заряд, или могат да съдържат разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд. Терминът включва: инертни снаряди с трасиращ снаряд; снаряди с разпръскващ или изтласкващ заряд; снаряди с метателен заряд.
0425 Инертни снаряди с трасиращ заряд 1.4 G Виж вписването под № 0424
0428 Пиротехнически средства за 1.1 G Пиротехнически средства за технически цели
  технически цели   Изделия, които съдържат пиротехнически вещества и се използват за технически цели, като производство на топлина, производство на газ, сценични ефекти и др. Терминът не включва следните изделия, които са изброени отделно: всички видове боеприпаси; сигнални патрони; режещи инструменти за експлозивни кабели; фойерверки; въздушни сигнални ракети; наземни сигнални ракети; експлозивни устройства за разединяване; експлозивни нитове; ръчни сигнални устройства; сигнали за опасност; железопътни петарди; димни сигнали.
0429 Пиротехнически средства за 1.2 G Виж вписването под № 0428
  технически цели    
0430 Пиротехнически средства за 1.3 G Виж вписването под № 0428
  технически цели    
0431 Пиротехнически средства за 1.4 G Виж вписването под № 0428
  технически цели    
0434 Снаряди с разпръскващ или 1.2 G Снаряди
  изтласкващ заряд   Изделия като гилза или куршум, които се изстрелват от оръдие или друго артилерийско оръдие, пушка или друг вид малко оръжие. Те могат да бъдат инертни, със или без трасиращ снаряд, или могат да съдържат разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд. Терминът включва: инертни снаряди с трасиращ заряд; снаряди с разпръскващ или изтласкващ заряд; снаряди с метателен заряд.
0435 Снаряди с разпръскващ или 1.4 G Виж вписването под № 0434
  изтласкващ заряд    
0452 Тренировъчни ръчни или 1.4 G Виж вписването под № 0372
  фугасни гранати    
0487 Димни сигнали 1.3 G Виж вписването под № 0194
0488 Тренировъчни боеприпаси 1.3 G Тренировъчни боеприпаси
      Боеприпаси без главен взривяващ заряд, съдържащи разпръскващ или изтласкващ заряд. Обикновено съдържат детонатор и метателен заряд. Терминът не включва следните изделия, които са изброени отделно: тренировъчни гранати.
0492 Железопътни петарди 1.3 G Виж вписването под № 0194
0493 Железопътни петарди 1.4 G Виж вписването под № 0194
0503 Нагнетателни помпи за въз- 1.4 G  
  душни възглавници или за модули на въздушни възглавници, или за устройства за предварително опъване на предпазни колани    
Група S      
0110 Тренировъчни ръчни или 1.4 S Виж вписването под № 0318
  фугасни гранати    
0193 Железопътни петарди 1.4 S Виж вписването под № 0194
0337 Фойерверки 1.4 S Виж вписването под № 0334
0345 Инертни снаряди с трасиращ 1.4 S Снаряди
  заряд   Изделия като гилза или куршум, които се изстрелват от оръдие или друго артилерийско оръдие, пушка или друг вид малко оръжие. Те могат да бъдат инертни, със или без трасиращ заряд, или могат да съдържат разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд.
0376 Капсула цилиндрична 1.4 S Виж вписването под № 0319
0404 Въздушни сигнални ракети 1.4 S Виж вписването под № 0092
0405 Сигнални патрони 1.4 S Изделия, предназначени да изстрелват цветни сигнални ракети или други сигнали от сигнални пистолети и др.
0432 Пиротехнически средства за технически цели 1.4 S  
       


Приложение № 8 към чл. 2, ал. 2, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 11 от 2006 г.)


Изделия, които в съответствие с препоръките на ООН могат да бъдат определени като пиротехнически изделия или взривни вещества
 
ООН № Наименование или описание Категория/ Речник
    разряд  
1 2 3 4
Група G      
0121 Възпламенители 1.1 G Възпламенители
      Изделия, съдържащи едно или повече взривни вещества, които се използват за започване на мигновено изгаряне в експлозивна поредица. Те могат да се задействат химически, електрически или механично.
0314 Възпламенители 1.2 G Виж вписването под № 0121
0315 Възпламенители 1.3 G Виж вписването под № 0121
0316 Запалителни детонатори 1.3 G  
0317 Запалителни детонатори 1.4 G  
0325 Възпламенители 1.4 G Виж вписването под № 0121
0353 Взривни изделия, които не 1.4 G  
  са уточнени по друг начин    
0454 Възпламенители 1.4 G Виж вписването под № 0121
Група S      
0131 Запалки за предпазители 1.4 S Запалки за предпазители
      Изделия с различна форма, които се задействат чрез триене, удар или електрически и се използват за запалване на предпазител.
0349 Взривни изделия, които не 1.4 S  
  са уточнени по друг начин    
0368 Запалителни детонатори 1.4 S  
       


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти