Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В ЗАПЛАЩАНЕТО НА ЦЕНАТА НА УСЛУГАТА "ВОДОПОДАВАНЕ"

Приета с ПМС № 75 от 05.04.2002 г.

Обн. ДВ. бр.39 от 16 Април 2002г., изм. ДВ. бр.103 от 25 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за участието на държавата в заплащането на цената на услугата "водоподаване".





Чл. 2. Държавата участва в заплащането на цената на услугата "водоподаване", като предоставя финансови средства на доставчиците на вода за напояване при условията и по реда на наредбата.

Раздел II.
Условия и ред за участие на държавата в заплащането на цената на услугата "водоподаване"


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Размерът на финансовите средства по чл. 2, ал. 1 се определя със закона за държавния бюджет за съответната година по предложение на министъра на земеделието, храните и горите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Средствата по чл. 2 постъпват по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) До 31 август на предходната година доставчиците на вода представят в Министерството на земеделието, храните и горите предложения за цената на услугата "водоподаване" за следващия поливен сезон. Предложението включва размера на участието на доставчика на вода в цената на услугата "водоподаване" с обосновка.
(2) Предложението за цената на услугата "водоподаване" се изготвя съгласно чл. 58, ал. 2 от Закона за сдружения за напояване.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите ежегодно до 30 септември одобрява със заповед цените на услугата "водоподаване" за следващата година по предложение на доставчиците на вода.
(2) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник".


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Определените при условията на чл. 3, ал. 1 финансови средства постъпват от Министерството на финансите по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите в срокове и размери съгласно чл. 31 от Закона за устройството на държавния бюджет.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите определя със заповед размера на средствата, с които държавата участва в заплащането на цената на услугата "водоподаване", за всеки доставчик на вода, като спазва следните критерии:
1. представена от съответния доставчик обосновка по чл. 4, ал. 1;
2. размер на поливните площи и тяхното местоположение;
3. количество на доставяната вода и начин на доставка (гравитачно или помпено).
(2) Критериите по ал. 1, т. 2 и 3 се преценяват, като се вземат предвид размерът на поливните площи и количеството на доставяната вода за предходната година.

Раздел III.
Договор и отчетност


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите сключва договор с доставчика на вода.
(2) Договорът по ал. 1 урежда условията и реда за превеждане, усвояване и отчитане на определените по чл. 3, ал. 1 финансови средства.
(3) Страните по договора задължително договарят условия относно:
1. районите на територията на страната, за които е въведен ограничен режим на водоползване;
2. препоръчителния размер на поливните и напоителните норми по земеделски култури и райони;
3. земеделските култури, които се напояват приоритетно при недостиг на вода за напояване;
4. изразходването на средствата по предназначение;
5. авансовите и междинните плащания;
6. срока за окончателно разплащане и отчитане размера на усвоените средства;
7. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) правото на упълномощени от министъра на земеделието, храните и горите лица за контрол по изпълнението и получаването на текуща информация, свързана с изпълнението на договора.
(4) Неразделна част от договора са и клаузите за финансиране, което се осъществява по банков път в съответните размери и срокове.
(5) Страните по договора трябва да удължават с анекс сроковете по договора в зависимост от постъпването на средствата в срока по чл. 6.
(6) Доставчик на вода, който използва предоставените по тази наредба средства не по предназначение, ги възстановява в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент на Българската народна банка към момента на предоставяне на средствата.


Чл. 9. (1) Доставчиците на вода задължително съставят, съхраняват и предоставят за контрол по изпълнението на договор следните документи:
1. договори за доставка на вода с потребителите, когато са юридически лица;
2. дневници и актове за извършените поливки;
3. констативни протоколи за техническата възможност за подаване на вода за напояване;
4. документи за извършени плащания - фактури и фискални бонове.
(2) Начинът на разходване на средствата се отчита в съответствие със Закона за счетоводството.

Раздел IV.
Контрол


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите упражнява контрол върху разходването на получените от държавата финансови средства.
(2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите има право да изисква всички необходими счетоводни документи, както и информация за дейността на доставчиците на вода, и да извършва проверки на място.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 103 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министерството на земеделието, храните и горите извършва текущи проверки за законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.)

Преходни разпоредби


Параграф единствен. Държавата участва в заплащането на цената на услугата "водоподаване" до 31 декември 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 53. В Наредбата за условията и реда за участие на държавата в заплащането на цената на услугата "водоподаване", приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2003 г. и бр. 41 от 2010 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в наредбата думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министърът на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието, храните и горите" и "Министърът на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти