Logo Неделя, 18 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 10 ОТ 18 АПРИЛ 2002 Г. ЗА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМОТО РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ ПРИ ВНОС НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ СЛЕД АВАРИЯТА В ЧЕРНОБИЛСКАТА АТОМНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.44 от 29 Април 2002г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определя максимално допустимото радиоактивно замърсяване при внос на преработена, частично преработена или непреработена селскостопанска продукция, предназначена за човешка консумация и замърсена с радионуклиди в резултат на аварията в Чернобилската атомна електроцентрала, станала на 26 април 1986 г.
(2) Наредбата определя граници на съдържанието на радионуклиди във внасяната селскостопанска продукция в съответствие със съществуващото ниво на радиоактивно замърсяване на селскостопанската продукция след аварията в Чернобилската АЕЦ.
(3) Наредбата оптимизира намесата по смисъла на Наредбата за основни норми за радиационна защита (ОНРЗ - 2000) (обн., притурка на ДВ, бр. 5 от 2001 г.).

Чл. 2. Наредбата не се прилага за селскостопанска продукция за лична употреба, мостри и експонати за панаири и изложби, при условие че няма да се продават в страната, както и за транзитно преминаващи стоки.

Раздел II.
Граница на съдържанието на радионуклиди в селскостопанска продукция


Чл. 3. (1) Забранява се вносът на преработени, частично преработени или непреработени селскостопански продукти, посочени в приложение № 1, ако сумарната специфична активност на цезий-134 и цезий-137 в тях превишава:
1. 370 Bq/kg за млякото и млечните продукти, посочени в приложение № 2, както и за продукти, предназначени за хранене на кърмачета в първите 6 месеца, когато това е изрично отбелязано върху опаковките;
2. 600 Bq/kg за другите селскостопански продукти от приложение № 1.
(2) Границата на съдържанието на радионуклиди се отнася към краен продукт, предназначен за консумация. За концентрирани и/или сухи продукти съответната специфична активност трябва да бъде преизчислена въз основа на рецептурните указания за приготвяне.

Раздел III.
Държавен контрол при внос на селскостопанска продукция


Чл. 4. Държавният контрол при внос на селскостопанска продукция се извършва от органите на държавния контрол по Закона за народното здраве и Закона за ветеринарномедицинската дейност.


Чл. 5. (1) За провеждане на радиационен контрол се вземат проби от селскостопански продукти по реда на Наредба № 2 от 1997 г. за вземане на проби от хранителни продукти(ДВ, бр. 10 от 1997 г.).
(2) Лабораторният анализ на пробите се извършва от лабораториите на Министерството на здравеопазването и/или на Министерството на земеделието и горите или от акредитираните лаборатории за изпитване. Резултатите от анализа се отразяват в протокол за изпитване.
(3) Органите на държавния контрол по чл. 4 издават сертификат за годност на продукцията.


Чл. 6. (1) Органите на държавния контрол по чл. 4 уведомяват Министерството на здравеопазването при констатиране на нарушение на изискванията по чл. 3.
(2) При констатиране на нарушение на изискванията по чл. 3 органите по чл. 4 нареждат унищожаване на партидата или връщането й в страната износител, което се извършва под техния контрол. Разходите по унищожаване/връщане са за сметка на вносителя.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за храните и е съгласувана с министъра на земеделието и горите и министъра на икономиката.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

Селскостопански продукти, към които се прилагат изискванията по чл. 3


Тарифна  
позиция по  
Митническата Описание на стоката
тарифа на  
Република  
България  
1 2
  0101 90 11 Живи коне (освен расови за разплод),
    предназначени за клане
от 0102 90 Живи животни от рода на едрия рогат
    добитък (освен расови за разплод),
    домашни видове
  0103 91 Живи свине (освен расови за разплод) с
    тегло, по-малко от 50 kg
  0103 92 Живи свине (освен расови за разплод) с
    тегло, равно или по-голямо от 50 kg
от 0104 10 Живи овце (освен расови за разплод)
  0104 20 90 Живи кози (освен расови за разплод)
  0105 Живи домашни петли, кокошки, патици,
    гъски, пуйки и токачки
  0106 Други живи животни
  Глава 2 Меса и карантии, годни за консумация
от Глава 4 Мляко и млечни продукти; птичи яйца;
    естествен мед; продукти от животински
    произход, годни за консумация, неупоме-
    нати, нито включени другаде (освен про-
    дуктите от № 0408 11 20, 0408 19 20,
    0408 91 20 и 0408 99 20)
от 0709 59 Гъби (освен култивирани гъби от вида
    Agaricus), пресни или охладени
  0710 80 69 Гъби (освен култивирани гъби от вида
    Agaricus), неварени или варени във вода
    или на пара, замразени
от 0711 59 00 Гъби (освен култивирани гъби от вида
    Agaricus), временно консервирани (напри-
    мер посредством серен диоксид или във
    вода - солена, сулфорирана или с прибав-
    ка на други вещества, подсигуряващи вре-
    менното им консервиране), но негодни
    за консумация в това състояние
  0712 32 00, Гъби (освен култивирани гъби от вида
    Agaricus) сушени, в т. ч. нарязани на
  0712 33 00 и парчета или резенки, смлени или на
от 0712 39 00 прах, но необработени по друг начин
  0810 40 Пресни боровинки и други плодове от вида
    Vaccinium
  0811 90 50 Боровинки от вида Vaccinium myrtillus,
    неварени или варени във вода или на пара,
    замразени, в т. ч. с прибавка на захар или
    други подсладители
  0811 90 70 Боровинки от вида Vaccinium myrtilloides
    и Vaccinium angustifolium, неварени или ва-
    рени във вода или на пара, замразени, в
    т.ч. с прибавка на захар или други
    подсладители
  0812 90 40 Боровинки от вида Vaccinium myrtillus,
    временно консервирани (например пос-
    редством серен диоксид или във вода -
    солена, сулфорирана или с прибавка на
    други вещества, подсигуряващи времен-
    ното им консервиране), но негодни за кон-
    сумация в това състояние
  1601 00 Колбаси и подобни продукти от месо,
    карантии или кръв; готови храни, пригот-
    вени на базата на тези продукти
  1602 Други приготвени храни и консерви от
    месо, карантии или кръв
от 1603 00 Екстракти и сокове от месо
от 2001 90 50 Гъби (освен култивирани гъби от вида
    Agaricus), приготвени или консервирани с
    оцет или с оцетна киселина
  2003 90 00 Гъби (освен култивирани гъби от вида
    Agaricus), приготвени или консервирани
    по начин, различен от този с оцет или с
    оцетна киселина


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 1


Мляко и млечни продукти, към които се прилага граница
на сумарната специфична активност на
цезий-134 и цезий-137 370 Bq/kg
 
Тарифна  
позиция по  
Митническата Описание на стоката
тарифа на  
Република  
България  
0401   Мляко и сметана, неконцентрирани, нито
    подсладени със захар или други
    подсладители
0402   Мляко и сметана, концентрирани или с
    прибавка на захар или други
    подсладители
0403 10 11   Кисело мляко, в т.ч. концентрирано или
  до 39 с прибавка на захар или други подслади-
    тели, неароматизирано, без прибавка на
    плодове или какао
0403 90 11   Мътеница, подквасени млека и сметана,
  до 69 кефир и други ферментирали или подки-
    селени млека и сметана (освен кисело
    мляко), в т.ч. концентрирани или с при-
    бавка на захар или други подсладители,
    неароматизирани, без прибавка на плодо-
    ве или какао
0404   Суроватка, в т.ч. концентрирана или с при-
    бавка на захар или други подсладители;
    продукти от естествени съставки на мля-
    кото, в т.ч. с прибавка на захар или други
    подсладители, неупоменати, нито
    включени другаде


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти