Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 9 ОТ 18 АПРИЛ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕКСТРАКЦИОННИ РАЗТВОРИТЕЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ

В сила от 31.10.2002 г.
Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.44 от 29 Април 2002г., изм. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2018г.


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. видовете екстракционни разтворители, които могат да се използват при производството на храни и хранителни съставки;
2. критериите за чистота на екстракционните разтворители;
3. максимално допустимите количества на остатъци от екстракционни разтворители във или върху храни или хранителни съставки;
4. информацията, свързана с разтворителите, която се отбелязва върху опаковката на продуктите и в съпровождащата ги документация.

Чл. 2. (1) Наредбата не се отнася за екстракционни разтворители, използвани при производството на добавки в храни, витамини или други хранителни добавки, освен ако тези добавки и витамини са посочени в приложенията.
(2) Влагането на добавките и витамините по ал. 1 при производство на храни се извършва в съответствие с изискванията на тази наредба за максимално допустими количества на остатъци от екстракционни разтворители в храните.


Чл. 3. Използването на екстракционни разтворители при производство на храни и хранителни съставки се допуска при условията на чл. 6, ал. 1 от Закона за храните.


Чл. 4. (1) Екстракционните разтворители, които могат да се използват при производството на храни и хранителни съставки, са посочени в приложение № 1.
(2) Употребата на екстракционните разтворители, посочени в приложение № 1, при производство на храни и хранителни съставки не трябва да води до наличие на остатъци от тях или техни разпадни продукти в храните в количества, опасни за здравето на потребителя.


Чл. 5. Екстракционните разтворители, посочени в приложение № 2, могат да се използват при производството на храни и хранителни съставки при определените условия и максимално допустимите количества на остатъци от тях.


Чл. 6. Екстракционните разтворители, предназначени за екстракция на ароматизанти от природни източници, могат да се използват като разтворители или разредители на ароматизанти при производството на храни при условията, посочени в приложение № 3.


Чл. 7. При производството на храни или хранителни съставки като екстракционни разтворители могат да се използват и:
1. вода с добавени вещества, които регулират киселинността или алкалността;
2. храни или хранителни вещества, които имат свойствата на разтворители.


Чл. 8. Екстракционните разтворители трябва да отговарят на следните критерии за чистота:
1. да не съдържат токсикологично опасни количества на химични елементи и вещества;
2. максимално допустимо съдържание на арсен - не повече от 1 mg/kg;
3. максимално допустимо съдържание на олово - не повече от 1 mg/kg.


Чл. 9. Екстракционните разтворители, предлагани на пазара, се опаковат и етикетират чрез нанасяне на данни на видно място върху самата опаковка или с етикет по ясен, четлив и незаличим начин на български език.


Чл. 10. (1) При етикетиране на екстракционните разтворители се включват следните данни:
1. търговското наименование съгласно посоченото в приложенията;
2. указание, че веществото е предназначено за употреба като екстракционен разтворител при производството на храни или хранителни съставки;
3. партиден номер;
4. име, адрес и седалище на производителя, вносителя или лицето, което опакова екстракционния разтворител;
5. нетно тегло;
6. указание за спазване на специални условия за съхранение и употреба.
(2) Информацията по ал. 1, т. 3 - 6 може да се съдържа само в търговската документация, която придружава партидата или е предоставена преди доставката и.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Разтворител" е вещество, което има способността да разтваря храните или хранителните съставки, вкл. и всеки замърсител, който е във или върху храните.
2. "Екстракционен разтворител" е разтворител, който се използва за извличане на вещества при екстракционен процес по време на преработката на суровини, храни или хранителни съставки, след което се отстранява. При този процес остатъци от разтворителя или негови разпадни продукти могат да останат в/върху храните или хранителните съставки неволно по технически неизбежни причини.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 15.09.2011 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.) С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (ОВ, L 141 от 6.06.2009 г.).
2. Директива 2010/59/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (OB, L 225 от 27.08.2010 г.).
3. Директива (ЕС) 2016/1855 на Комисията от 19 октомври 2016 г. за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (ОВ, L 284 от 20.10.2016 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за храните и е съгласувана с министъра на земеделието, храните и горите и министъра на икономиката.


§ 3. Наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕКСТРАКЦИОННИ РАЗТВОРИТЕЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2011 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от 15 септември 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕКСТРАКЦИОННИ РАЗТВОРИТЕЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 02.02.2018 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1


Наименование
Пропан
Бутан
Етил ацетат
Етанол
Въглероден диоксид (СО2)
Ацетон *
Азотен оксид (NO)
Забележка.

* Забранява се употребата на ацетон при рафиниране на маслиново масло.


Приложение № 2 към чл. 5

(Доп. - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 15.09.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.)


Екстрак- Условия на употреба Максимално допус-
ционен   тими количества на
разтво-   остатъци от екст-
рител   ракционния разтво-
    рител в екстрахи-
    раната храна или
    хранителната
1 2 3
Хексан (1) 1. Производство или фрак- 1,0 в мазнини, расти-
  циониране на мазнини и телни масла или
  масла и производство на какаово масло
  какаово масло  
  2. Приготвяне на обезмас- 10,0 в храни, които
  лени протеинови продукти съдържат обезмасле-
  и брашна ни протеинови про-
    дукти и брашна
  3. Приготвяне на обезмас- 5,0 в обезмаслени
  лени зърнени зародиши зърнени зародиши
  4. Приготвяне на обезмас- 30,0 в обезмаслени
  лени соеви продукти соеви продукти, във
    вида, предлаган на
    крайния консуматор
Метил 1. Декофеинизиране и/или 20,0 в кафе и чай
ацетат премахване на горчиви или  
  дразнещи съставки от кафе  
  и чай  
  2. Производство на захар 1,0 в захар
  от меласа  
Етил- 1. Фракциониране на маз- 5,0 в мазнини и масла
метил - нини и масла  
кетон (2) 2. Декофеинизиране и/или 20,0 в кафе и чай
  премахване на горчиви или  
  дразнещи съставки от кафе  
  и чай  
Дихлор - Декофеинизиране и/или 2,0 в печено кафе
метан премахване на горчиви или 5,0 в чай
  дразнещи съставки от кафе  
  и чай  
Метанол При производството на 10,0
  всички храни  
Пропан - При производството на 10,0
2-ол всички храни  
Диметилов етер

Производство на обезмаслени продукти от животински протеини, включително желатин(3)

Производство на колаген(4) и колагенови производни, с изключение на желатин

0,009 в обезмаслените продукти от животински протеини, включително желатин

3,0 в колаген и колагенови производни, с изключение на желатин


Забележки:
(1) Хексан е търговски продукт от нециклични наситени въглеводороди с шест въглеродни атома, които се дестилират между 64 и 70 °С.
(2) В етилметилкетона съдържанието на n-хексан не трябва да надвишава 50 mg/kg.
Забранява се комбинираната употреба на етилметилкетон и хексан.
(3) (нова - ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.) Желатин е естествен разтворим протеин, желиран или нежелиран, получен чрез частична хидролиза на колаген, получен от кости, кожи, сухожилия и жили на животни, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ, L 139 от 30.04.2004г.).
(4) (нова - ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.) Колаген е продукт на основата на протеин, извлечен от кости, кожи, сухожилия и жили на животни, произведен съгласно съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 853/2004.


Приложение № 3 към чл. 6

(Доп. - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 15.09.2011 г.)


Наименование Максимално допустими количества
на екстрак- на остатъци на екстракционни
ционния разтворители в храни в резултат от
разтворител използването им при получаване на
  ароматизанти от природни източници
  (mg/kg)
Диетилов етер 2,0
Хексан (1) 1,0
Циклохексан 1,0
Метил ацетат 1,0
Бутан-1-ол 1,0
Бутано-2-ол 1,0
Етилметилкетон(1) 1,0
Дихлорметан 0,02
Пропан-1-ол 1,0
1,1,1,2-тетра-  
флуоретан 0,02
Метанол 1,5
Пропан-2-ол 1
(1) Забранява се комбинираната употреба на хексан и етилметилкетон.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти