Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 22 ОТ 15 МАЙ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМУЩЕСТВО, ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В сила от 05.09.2002 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.55 от 4 Юни 2002г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за придобиване и отнемане от животновъдните организации на правото на ползване и управление върху имущество - частна държавна собственост.
(2) Имущество по смисъла на тази наредба са недвижими имоти и движими вещи, частна държавна собственост на Министерството на земеделието и горите.
(3) Не са предмет на придобиване биологичните продукти по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Закона за животновъдството (ЗЖ).
(4) Правото на ползване и управление по ал. 1 се придобива безвъзмездно.

Чл. 2. (1) Животновъдните организации по чл. 5 ЗЖ ползват и управляват имуществото по чл. 1 за нуждите на осъществяваната от тях дейност.
(2) Дейността по ал. 1 включва:
1. за развъдните асоциации - селекцията и репродукцията в животновъдството;
2. за браншовите животновъдни организации - координирането и подпомагането на дейностите на своите членове;
3. за Националния животновъден съюз - осъществяването на функциите по чл. 11 ЗЖ.

Раздел II.
Условия и ред за придобиване на правото на ползване и управление


Чл. 3. Правото на ползване и управление на организациите по чл. 2, ал. 1 се придобива със заповед на министъра на земеделието и горите.


Чл. 4. (1) Министърът на земеделието и горите се подпомага от комисия в дейността по придобиването на право на ползване и управление върху имущество, частна държавна собственост, на животновъдните организации.
(2) В състава на комисията по ал. 1 се включват представители на Министерството на земеделието и горите, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Националния център за аграрни науки и други.
(3) Министърът на земеделието и горите определя със заповед поименния състав на комисията.


Чл. 5. (1) Имуществото, предмет на придобиване, се определя със заповед на министъра на земеделието и горите по предложение на комисията по чл. 4. В предложението на комисията задължително се посочват обстоятелствата по ал. 3, т. 1 и 2.
(2) Заповедта по ал. 1 се обявява на общодостъпно място в сградите на Министерството на земеделието и горите, на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, на регионалните дирекции на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и на областните дирекции "Земеделие и гори" при Министерството на земеделието и горите и се публикува в местен вестник.
(3) В заповедта по ал. 1 се посочват:
1. имуществото, което се придобива;
2. условията за придобиването му, като задължително се посочват дейността, за осъществяването на която се предоставя имуществото, и срокът, за който се предоставя;
3. необходимите документи по чл. 6, ал. 2;
4. крайният срок за подаване на заявлението, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от обявяването на заповедта.


Чл. 6. (1) За придобиване на право на ползване и управление върху имущество по чл. 1 животновъдните организации подават заявление до министъра на земеделието и горите, което съдържа:
1. описание на имуществото и срока, за който се заявява придобиването, който не може да бъде по-дълъг от посочения в заповедта по чл. 5, ал. 3, т. 2;
2. дейността, за осъществяването на която е необходимо имуществото;
3. за развъдната асоциация - и брой, вид и порода на животните, с които работи, регионални структури и брой на заетите лица;
4. обосновка и план за развитие на дейността на браншовата животновъдна организация;
5. проект на договор за придобиване на право на ползване и управление.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. за браншовата животновъдна организация и Националния животновъден съюз - копие от съдебното решение за вписване в съдебния регистър, удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация и учредителния акт;
2. за развъдната асоциация - копие от разрешението за извършване на дейността по чл. 29, ал. 1 ЗЖ и удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация.


Чл. 7. (1) Комисията по чл. 4 разглежда заявленията в едномесечен срок от датата на подаването им. Комисията може да изисква в определен от нея срок и други документи и информация, отнасящи се до данни, необходими за извършване на проверките по постъпилите заявления.
(2) Ако комисията констатира непълноти или неточности в подаденото заявление, тя писмено уведомява организацията и й дава десетдневен срок за отстраняването им, считано от датата на получаване на уведомлението.
(3) Ако в срока по ал. 2 непълнотите или неточностите не бъдат отстранени, подаденото заявление се връща на организацията заедно с приложените документи с препоръчано писмо с обратна разписка.
(4) За заседанията си комисията съставя протокол.


Чл. 8. (1) При положително становище по направено заявление комисията изготвя мотивирано предложение до министъра на земеделието и горите за предоставяне право на ползване и управление върху имуществото.
(2) Когато комисията прецени, че заявлението е неоснователно, нецелесъобразно или няма подходящо имущество, предложението й за отказ заедно с мотивите се предоставя на министъра на земеделието и горите.


Чл. 9. (1) Министърът на земеделието и горите издава заповед за предоставяне на право на ползване и управление върху имуществото или мотивирано отказва предоставянето му.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. правното и фактическото основание за издаването й;
2. животновъдната организация, която придобива правото на ползване и управление, срока, за който се предоставя, и описание на придобитото имущество;
3. дейността, за осъществяването на която се предоставя имуществото.
(3) Към заповедта по ал. 2 се прилага и копие от акта за държавна собственост, когато предоставяното имущество е недвижим имот.


Чл. 10. (1) Когато са постъпили повече от едно заявление за едно и също имущество, министърът на земеделието и горите може да предложи на организациите по чл. 2, ал. 1 да се споразумеят и да направят общо заявление, като определя срок за това.
(2) Срокът по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от 30 дни от съобщаване на предложението.
(3) Когато не постъпи общо заявление в случаите по ал. 1, министърът на земеделието и горите издава заповед, с която: отказва предоставянето на имуществото, предоставя имуществото на една от животновъдните организации в съответствие с критериите, посочени в наредбата.


Чл. 11. Заповедите по чл. 9 и 10 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Закона за административното производство.


Чл. 12. Министърът на земеделието и горите след издаването на заповедта сключва договор с животновъдната организация, в който са посочени правата и задълженията на страните, както и срокът за ползване на имуществото.


Чл. 13. (1) Предоставянето на имуществото за безвъзмездно ползване и управление се извършва с предавателно-приемателен протокол, съставен и подписан от комисия, определена със заповед на министъра на земеделието и горите.
(2) В Министерството на земеделието и горите се води регистър на имуществото, предоставено за ползване и управление на животновъдните организации. В регистъра се вписват:
1. наименованието и адресът на управление на животновъдната организация;
2. имуществото, което е предоставено, стойността му и срокът на предоставяне;
3. дейността на животновъдната организация, за осъществяването на която е предоставено имуществото.


Чл. 14. (1) Животновъдната организация може да поиска продължаване на срока, за който е предоставено правото на безвъзмездно ползване и управление върху имуществото.
(2) Искането за продължаване на срока се подава не по-късно от една година преди изтичането на първоначалния срок и съдържа:
1. наименование на животновъдната организация, седалище и адрес на управление;
2. номер на заповедта за придобиване на ползване и управление;
3. предложение и обосновка за новия срок.
(3) Ако животновъдната организация не спази срока по ал. 2, заявлението не се разглежда. В този случай животновъдната организация може да подаде заявление за придобиване на право на ползване и управление по реда на чл. 6.


Чл. 15. (1) Комисията по чл. 4 разглежда заявлението за продължаване на срока, като преценява изпълнението на изискванията и задълженията по първоначалното заявление и приложените към новото заявление документи.
(2) Със заповед министърът на земеделието и горите:
1. продължава срока;
2. мотивирано отказва да продължи срока.
(3) В производството по продължаване на срока се прилагат съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на заявлението за предоставяне на право на ползване и управление върху имуществото.


Чл. 16. При отказ по чл. 15, ал. 2, т. 2 се прилага съответно разпоредбата на чл. 19.

Раздел III.
Задължения на животновъдните организации


Чл. 17. (1) Животновъдните организации са длъжни:
1. да опазват предоставеното имущество, като полагат грижата на добрия стопанин;
2. да ползват и управляват предоставеното им имущество съобразно предназначението му за нуждите, за които е предоставено;
3. да предприемат за своя сметка всички необходими действия за поддръжката и ремонта за срока, за който е предоставено имуществото.
(2) Животновъдните организации могат да извършват трайни подобрения на придобитото имущество след писменото съгласие на Министерството на земеделието и горите.

Раздел IV.
Условия и ред за отнемане правото на ползване и управление на животновъдните организации


Чл. 18. (1) Правото на ползване и управление върху имуществото се отнема:
1. когато животновъдните организации не изпълняват задълженията си по чл. 12, ал. 2 или 3 ЗЖ и/или по чл. 17 от наредбата;
2. с прекратяване на юридическото лице - животновъдна организация, а за развъдната асоциация - и в случаите по чл. 32, ал. 1 ЗЖ.
(2) Упълномощените лица по чл. 47 ЗЖ правят предложение до министъра на земеделието и горите за отнемане на правото на безвъзмездно ползване и управление.
(3) Министърът на земеделието и горите издава заповед, с която отнема правото на ползване и управление връху предоставеното имущество.
(4) Заповедта по ал. 3 задължително съдържа правното и фактическото основание за издаването й, извършените нарушения, както и доказателствата за извършените нарушения.
(5) Животновъдните организации могат да обжалват заповедта за отнемане на правото на безвъзмездно ползване и управление върху предоставеното имущество пред Върховния административен съд по реда на Закона за административното производство.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за животновъдството.


§ 2. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти