Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪВЕТ - ГР. СОФИЯПриет с Решение № 1 на СОС от Протокол № 10 от 16.05.1996 г.; изм. с Решение № 76 по Протокол № 42 от 27.04.1998 г., в сила от 01.04.1998 г.

Глава първа.
Общи положения


Чл. 1. (1) Този правилник урежда организацията и дейността на районен съвет ". . .", отношенията му със Столичния общински съвет (СОС), статуса нарайонните съветници и условията на сдружаване на съвета.
(2) Районният съвет ". . ." осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) законните и нормативни актове.

Чл. 2. Районният съвет заседава в сградата на район ". . .", ул. ". ." № . . . или на друго, определено от органа, който свиква заседанието,място.


Чл. 3. В изпълнение на своите правомощия районният съвет ". . .":
1. приема програми и планове за общинската политика в частта й за района;
2. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
3. определя структурата на районната администрация в съответствие със структурата на общината;
4. следи за изпълнението на бюджета на Столичната община в частта му за съответния район;
5. предлага на СОС приемането на актове, които се отнасят до района;
6. решава въпроси, свързани с потребностите на населението от района;
7. следи за изпълнение на решенията на Столичния общински съвет в частта им, касаеща съответния район.

Глава втора.
Конституиране и органи за управление


Чл. 4. (1) Първото заседание на районният съвет се свиква от областния управител в 14-дневен срок от избирането му.
(2) Заседанието се открива от най-възрастния от присъстващите съветници.
(3) Заседанието се провежда при дневен ред, който включва избор на председател на районния съвет. Изборът се провежда с тайно гласуване и решението се взема с обикновено мнозинство от всички съветници.


Чл. 5. (1) При отсъствие или при предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, заседанията на съвета се ръководят от избран съветник или секретар.
(2) Председателят на районния съвет може да бъде предсрочно освободен в следните случаи:
1. при подаване на оставка;
2. при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията му за непрекъснат период от 6 месеца;
3. при системно нарушение на нормативните актове от областта на местното самоуправление и местната администрация;
4. при влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
5. при поставяне под запрещение;
6. при смърт;
7. при решение на РС, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.
(2) В случаите на т. 2 и т. 3 на предходната алинея предсрочно прекратяване на правомощията се предлага от най-малко 1/3 от общинските съветници. Прекратяването на правомощията е прието, ако за него са гласували половината плюс един от всички районни съветници.


Чл. 6. При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя се произвежда нов избор в 14-дневен срок от прекратяването. До произвеждането на новия избор заседанията се председателстват от избран от районния съвет районен съветник.


Чл. 7. Председателят на районния съвет:
1. свиква и ръководи заседанията на съвета;
2. организира подготовката на заседанията на съвета;
3. координира работата на постоянните комисии;
4. представлява съвета пред трети лица и организации.


Чл. 8. (1) Заседанията на районния съвет се свикват:
1. по инициатива на председателя;
2. по искане на 1/3 от районните съветници;
3. по искане на 1/5 от избирателите в района;
4. по предложение на кмета на района.
(2) В случаите на т. 2, т. 3 и т. 4 на предходната алинея исканията следва да бъдат мотивирани и да съдържат дневен ред. Председателят е длъжен да насрочи заседание на съвета не по-късно от 7 дни от постъпването на предложението.
(3) Уведомяването на районните съветници за заседанията се извършва с писмени покани най-малко 7 дни преди заседанието. Поканата следва да съдържа деня, часа, мястото и проект за дневен ред.


Чл. 9. (1) Районният съвет избира секретар на съвета.
(2) Секретарят на районния съвет подпомага председателя при упражняването на неговите правомощия.


Чл. 10. Председателят на районният съвет може да свиква председателите на представителните групи за консултации по дневния ред и други въпроси от дейността на районния съвет.


Чл. 11. (1) Районните съветници, избрани с една и съща листа, имат право да регистрират само една представителна група, независимо от броя си.
(2) Всяка представителна група представя на председателя на районния съвет решение за образуването си, със състава, ръководството и наименованието на групата.
(3) Представителните групи, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на районния съвет.

Глава трета.
Комисии


Чл. 12. (1) Районният съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии, чиито вид, брой, състав и ръководство могат да бъдат променяни.
(2) Постоянните комисии и районният съвет ". . ." са:
(3) Комисиите се състоят от най-малко 3 членове.
(4) Председателят на районния съвет не може да бъде избиран в постоянни комисии.


Чл. 13. (1) При определянето състава на постоянните комисии се запазва основното съотношение между съставите на отделните политически сили.
(2) Промени в състава на ръководството на постоянните комисии се извършват от районния съвет по предложение на 1/3 от членовете на комисията.


Чл. 14. Постоянните комисии могат да образуват подкомисии като свои помощни органи и да привличат експерти.


Чл. 15. (1) Заседанията на районните комисии са открити.
(2) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити.


Чл. 16. (1) Заседанията на постоянните комисии са законни, ако присъстват повече от половината от техните членове.
(2) Решенията на постоянните комисии се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите при явно гласуване.


Чл. 17. При обсъждане на общи въпроси комисиите могат да провеждат съвместни заседания по предложение на председателите на комисии и на председателя на районния съвет.


Чл. 18. За заседанията на постоянните комисии се води протокол, който се подписва от председателя на комисията.


Чл. 19. Районният съвет може да образува и временни комисии по конкретен повод, за които са валидни правилата за работа на постоянните комисии.

Глава четвърта.
Заседания на районния съвет


Чл. 20. (1) Заседанията на районния съвет са открити.
(2) Районният съвет може взема решение за провеждането и на закрити заседания.


Чл. 21. (1) На заседанията на районния съвет присъстват кметът, заместник-кметът или секретарят на районната администрация.
(2) Общинските съветници могат да участват в заседания на районния съвет с право на съвещателен глас.


Чл. 22. (1) Заседанията на районния съвет са законни, ако присъстват повече от половината от районните съветници.
(2) До 12 часа на деня преди заседанието, районните съветници могат да правят предложения относно дневния ред.
(3) Неотложни въпроси могат да бъдат включени в дневния ред в началото на заседанието по предложение на председателя на съвета, ръководителите на групи, кмета и заместник-кметовете.


Чл. 23. (1) Решенията на районния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите районни съветници.
(2) Районният съвет взема решения с мнозинство от повече от половината от всички съветници относно:
1. създаване на постоянни и временни комисии и избор на техните членове;
2. определяне на структурата на районната администрация;
3. избиране на председател на районния съвет;
4. приемане на годишния бюджет за района и отчет за изпълнението му;
5. стопанисване на общинското имущество;
6. произвеждане на референдум.


Чл. 24. За всяко заседание се води протокол. Съветниците имат право в 7-дневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат поправки в него.


Чл. 25. (1) Постоянните комисии, районните съветници и кметът могат да внасят проекти за решение, инструкции и други актове на районния съвет в съответствие с правомощията, гласувани му от СОС.
(2) Проектите заедно с мотивите се отправят писмено до председателя на районния съвет и се регистрират.


Чл. 26. (1) Председателят на районния съвет разпределя проектите между постоянните комисии, съобразно с тяхната компетентност.
(2) Постоянните комисии обсъждат проектите и предоставят мотивирани становища в срок до 20 дни от получаването им.


Чл. 27. Районният съветник има право:
1. да получава от държавни органи, стопански и обществени организации сведения и документи по въпроси от дейността на съвета;
2. на безплатно пътуване в градския транспорт;
3. да бъде командирован в страната и чужбина във връзка с изпълнението на функциите си.


Чл. 28. Районните съветници не могат:
1. да заемат служба в общинската администрация;
2. да бъдат назначавани в управителни съвети на фирми с преобладаващо общинско участие.


Чл. 29. Районният съветник е длъжен:
1. да присъства на заседанията на районния съвет на постоянните комисии, в които е избран;
2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на районния съвет.


Чл. 30. (Изм. - Решение № 76, в сила от 1.04.1998 г.) (1) Районен съветник, който не е в трудово правоотношение с работодател, получава възнаграждение в размер на 165 000 лева. Освен възнаграждението, районът покрива всички осигуровки по вид и размер на трудово правоотношение, считано от 01.04.1998 г.
(2) Председател на районен съвет, който не е в трудово правоотношение, получава възнаграждение в размер 190 000 лева месечно, считано от 01.04.1998 г.
(3) При неоправдани отсъствия от заседания на:
1. постоянни или временни комисии, от сумата по ал. 1 се удържат по 15% за всяко отсъствие;
2. районния съвет, от сумата по ал. 1 се удържат по 25% за всяко отсъствие.
(4) Отчитането на отсъствията по ал. 3 се извършва както следва:
1. за случаите по ал. 3, т. 1 от председателите на комисиите;
2. за случаите по ал. 3, т. 2 от председателя на районния съвет.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 21, ал. 3 и чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие с правилника на СОС.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти