Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОТЛИЧИЯТА НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приет с Решение № 2 на СОС по Протокол № 32 от 16.09.1997 г.; изм. с Решение № 154 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г.


Столичният общински съвет е учредил следните отличия за кметовете, общинските съветници, служителите на изборна длъжност в администрацията на Столичната община, българските и чуждестранни граждани със заслуги към град София.

Глава първа.
Значка на София


1. На значката е изобразен герба на общината с цвета на знамето на града.
2. Значката се връчва на лицата избрани на следните длъжности:
а) кмета на Столичната община;
б) общинските съветници;
в) заместник-кметовете, секретаря, главният архитект на София и други служители на изборна длъжност в администрацията на Столичната община.
3. По предложение на кмета, с решение на Столичният общински съвет, със значката на София се отличават и български и чуждестранни граждани със заслуги в изпълнението на своя граждански или служебен дълг, принос в развитието на града и съхраняването на историческата му памет и дарителство.
4. Значката на София се връчва от председателя на Столичния общински съвет. Значката на председателя се връчва от най-възрастния общински съветник.
5. Носителят на Значката на София се записва в специална книга, съхранявана от председателя на СОС.
6. Значката на София се носи в следните случаи:
- в приемното време на служителите и общинските съветници;
- по време на заседание на СОС;
- на националния празник на Република България, празника на София и други градски и национални тържества и ритуали.

Глава втора.
Почетен знак на Столичната община


1. Почетния знак на Столичната община е цветно релефно изображение на герба на град София. Знакът е поставен върху подложка в червена кутийка с герба на София върху капака и надпис: "Столична община. Почетен знак".
2. Почетния знак се дава на всички столични кметове.
3. Почетния знак на Столичната общината се присъжда на български и чуждестранни граждани и общински служители, които имат значителен принос в развитието на града и заслуги към неговите граждани.
4. Почетния знак се присъжда на общинските съветници, които са участвували ползотворно в работата на Столичния общински съвет най-малко един мандат или 4 години.
5. Почетния знак на Столичната община се присъжда с решение на Столичният общински съвет, при тайно гласуване и обикновено мнозинство от гласовете на всички общински съветници.
6. (изм. - Решение № 154 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г.) Предложения за присъждане на Почетния знак на Столичната община на граждани, посочени в т. ІІ.3 могат да правят:
- председателят на Столичния общински съвет,
- кметът на Столичната община,
- група от най-малко 10 общински съветници.
7. Председателят на Столичния общински съвет прави предложение за присъждане на Почетния знак на Столичната община за общинските съветници, които завършват мандата си, без прекъсване или са били общински съветници общо 4 години.
8. Почетния знак на Столичната общината се връчва от председателя на Столичния общински съвет и името на удостоения се записва в специална книга, която се съхранява от председателя.
9. Почетния знак се поставя отляво и се носи при всички традиционни и официални български празници, градски и национални тържества и ритуали.

Глава трета.
Почетен гражданин на София


1. Със званието "Почетен гражданин на София" се награждават български и чуждестранни граждани с особено големи заслуги към града и жителите му.
На наградените със званието "Почетен гражданин на София" се връчва Почетен знак с лента. Лентата е с цвета на знамето на Столичната община.
2. Почетния знак с лента и документът за званието "Почетен гражданин на София" се връчват от председателя на Столичния общински съвет.
3. (изм. - Решение № 154 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г.) Предложения за награждаване със званието "Почетен гражданин на София" могат да правят:
- председателят на Столичния общински съвет,
- кметът на Столичната община,
- група от най-малко 15 общински съветници.
4. Предложенията се обсъждат на заседание на СОС и се приемат при тайно гласуване с обикновено мнозинство, от гласовете на всички общински съветници.
5. Ако предложеният за награждаване не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови след 3 години.
6. Почетните знаци с лента са номерирани и се съхраняват от председателя на СОС.
7. Почетният гражданин на София има право на безплатно пътуване с градския транспорт в рамките на СО.
8. На лица, осъдени за престъпление с влязла в сила присъда, почетното звание може да се отнеме с решение на Столичния общински съвет.
9. Удостоеният със званието се вписва в Почетната книга на СО, която се съхранява от председателя на СОС.
10. За един мандат СОС има право да удостои с почетното звание най-много 33-ма български и 12 чуждестранни граждани.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти