Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КАСТРАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНАПриложение № 2 към Решение № 10 на СОС по Протокол № 17 от 30.10.2000 г.


Чл. 1. Функция
(1) Кастрация на обезпаразитени, ваксинирани кучета с валидни здравни паспорти.
(2) Ветеринарномедицинско освидетелстване, идентификация, обезпаразитяване, ваксиниране, кастрация и паспортизация на безстопанствени кучета без здравни паспорти.

Чл. 2. Ситуиране на центъра
На не по-малко от 100 м отстояние от жилищни сгради, обществени учреждения, училища и др.


Чл. 3. Пространствено обособяване и изолиране
Ограда от непрозрачен материал с височина не по-малка от 2 м.


Чл. 4. Терен
Трябва да бъде асфалтиран и отводнен.


Чл. 5. Сграден фонд
(1) Масивна едно- и двуетажна постройка с площ не по-малко от 150 кв. м. Наличието на втори етаж се ползва за оптимизиране дейността на центъра, обособяване на лабораторно-диагностичен блок, аптека и склад за дезифенкционни средства и др.
(2) Обособени части на сградния фонд:
1. карантинен блок - обособено помещение с минимум десет бр. клетки. При работа в карантинния блок трябва да се спазват всички ветеринарномедицински изисквания, гарантиращи неразпространението на инфекции в центъра.
2. операционен блок с водоснабдени и канализирани манипулационна и операционна зали, отговарящи на хигиенните изисквания за чистота и възможности за дезинфекция.
3. стационарен блок с места за не по-малко от тридесет кучета в изолирани една от друга клетки за по максимум две кучета.
4. сервизен блок с аптека, кабинет, склад за храна и инвентар за хранене на кучетата, работно облекло за персонала, картотека, тоалетна, баня.


Чл. 6. Кастрационен център
(1) Приемане на кучета за кастрация
1. приемане на кучета за кастрация в карантинно отделение.
1.1. за всяко подлежащо на саниране куче се съобщава предварително, с цел уточняване на времето за приемане и за подготовка на място (клетка, изолирано помещение и т.н.).
1.2. приемането се извършва само от ветеринарен лекар и в предварително обявени на входа на карантинното отделение дни и часове (график за приемане).
1.3. приемащият преглежда кучето (кучетата) още в превозното средство, преди влизането в района на отделението.
1.4. кучетата, довеждани на повод, се преглеждат предварително извън района на отделението.
1.5. куче със съмнение в здравния статус не се приема в карантинното отделение, като основанията за това се описват подробно в дневника.
1.6. приетите кучета се записват в дневник и се настаняват не повече от две кучета в дезинфекцирана клетка. Там те престояват до окончателното им освидетелстване.
1.7. в карантинното отделение кучетата престояват под наблюдение не по-малко от четиридесет и осем часа и се обезпаразитяват външно и вътрешно. Те се поят и се хранят ежедневно, с изключение на деня преди кастрацията.
2. приемане на кучета за кастрация без карантинно отделение.
2.1. средствата за кастрация на безстопанствени кучета се отпускат от бюджета на Столична община. При съмнение в здравния статус на кучето може да бъде отказано приемането му, като аргументите се описват в дневника.
2.2. приетите за сканиране кучета се подготвят за операция в манипулационното отделение.
2.3. след кастрация кучетата се настаняват за постоперативно възстановяване. Кастрацията и другите манипулация (идентификация, обезпаразитяване, ваксиниране и др. (се отбелязват в здравния паспорт на кучето. След изтичане на възстановителния период - средно седем дни, кастрираните кучета се връщат идентифицирани по местоживеене.


Чл. 7. Персонал
1. ветеринарни лекари - двама хирурзи; единият с ръководни функции, другият - асистент.
2. гледачи на кучета - броят им се определя от капацитета на кастрационния център.


Чл. 8. Охрана
При целесъобразност по преценка на ръководството. Достъпът на граждани се допуска ежедневно в определено време и обособена приемна.


Чл. 9. Транспорт
1. собствен.
2. централизиран и подчинен на координационния център.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Организацията на работа и отчетността на центъра се регламентират, съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинска дейност, Правилника за приложението му, Програмата за намаляване броя на бездомните кучета на територията на Столична община, приета от СОС и Ценоразписа за услугите на НВМС и други подзаконови нормативни актове.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти