Logo Събота, 15 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА УКАЗА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ПРАВОТО НА ЧАСТНА ТЕХНИЧЕСКА ПРАКТИКА

ОДОБРЕН С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 9 АВГУСТ 1961 Г.,

Обн. ДВ. бр.68 от 25 Август 1961г.


Чл. 1. Частна техническа практика може да упражняват лицата с техническа правоспособност, които имат най-малко 10 години трудов стаж по специалността си в учреждения, държавни предприятия и обществени организации и не заемат държавна или обществена служба.
Частната техническа практика се упражнява само по признатата специалност.
Чл. 2. Редовните преподаватели в техникумите, професионално-техническите и средните политехнически училища, които имат необходимия трудов стаж по § 1, може да упражняват частна техническа практика по специалността си при условията на този правилник и с разрешение на директора на съответното учебно заведение.
Разрешение за упражняване на частна техническа практика от преподавателите се дава, ако това спомага за повишаване на тяхната квалификация и е съвместимо със служебната им работа.

Чл. 3. Правото на частна техническа практика се придобива със свидетелство, издадено от органите на Комитета по архитектура и благоустройство по молба на лицата.
Към молбата се прилагат:
а) документ за техническа правоспособност по съответната специалност;
б) документ, удостоверяващ 10-годишен трудов стаж по специалността в учреждения, държавни предприятия или обществени организации;
в) декларация, че лицето не заема държавна или обществена служба, и удостоверение от окръжния народен съвет, че е поискало, но не му се предлага държавна и обществена служба по специалността.
Декларацията по буква "в" не се изисква от преподавателите в техникумите, професионално-техническите и средните политехнически училища, но те представят задължително разрешение от директора на съответното учебно заведение съгласно предходния § 2.

Чл. 4. Лица с висше техническо образование, които имат право на частна техническа практика, може да проектират, ръководят и контролират строежи и други обекти на частни лица в областта на признатата им специалност без ограничение по отношение обема на работите.

Чл. 5. Лица със средно техническо образование, които имат право на частна техническа практика, може да извършват работи по строежи и обекти на частни лица в областта на признатата им специалност, както следва:
1. Строителни техници:
а) да изработват планове за дървени, железни, стоманобетонни и други конструкции и съответните изчисления, спецификации и сметки към тях за сгради с обем до 750 куб. м при статически определени системи и носещи зидове на сградата;
б) да изработват проекти и сметни документации за вътрешни водопроводни и канализационни инсталации в сгради с обем до 1200 куб. м;
в) да правят заснемания на сгради;
г) да извършват измервания и снимки във връзка с работи по тяхната специалност;
д) да изпълняват авторски надзор, техническо ръководство и инвеститорски контрол по строежи, за които имат право да изработват конструктивни планове, изчисления и сметки.
Строителните техници, които имат призната правоспособност и на архитектурни техници, може да извършват и работите по точка 2.
2. Архитектурните техници:
а) да изработват архитектурни проекти и сметни документации за сгради с обем до 1200 куб. м;
б) да извършват работите по буква "в" и "г" от предходната точка 1;
в) да изпълняват авторски надзор, техническо ръководство и инвеститорски контрол по строежи, за които имат право да изработват архитектурни проекти и сметни документации.
3. Електротехниците:
а) да изработват проекти и сметни документации за вътрешни силови, осветителни и слаботокови инсталации в сгради с обем до 1200 кубически метра и за електроразпределителни мрежи за ниско напрежение с обща дължина до 2000 м при инсталирана мощност до 100 квт на захранваните консуматори;
б) да изпълняват авторски надзор, техническо ръководство и инвеститорски контрол по строежа на инсталациите и електроразпределителните мрежи, които имат право да проектират.
4. Машинните техници:
а) да изработват проекти и сметни документации за отопление, вентилационнни, газови и водопроводни инсталации в сгради до 1200 кубически метра;
б) да изработват проекти и сметни документации за монтажа на: силодобивни машини за 25 к. с.; парни котли ниско и високо налягане до 100 кв. м. нагревна повърхност; асансьори до 1/2 т товароподемност; повдигателни уреди до 3 тона и хладилни инсталации до 50 000 ккал/час;
в) да изпълняват авторски надзор, техническо ръководство и инвеститорски контрол по строежа на инсталациите и монтажа на машините, за които имат право да изработват проекти и сметни документации.
5. Земемерните техници:
а) да извършват и ръководят топографогеодезически измервания, заснемания и други в застроени терени;
б) да изработват съответните скици и други материали, свързани с извършените от тях топографогеодезически работи.

Чл. 6. За проектиране на обекти на частни лица, строежът на които се извършва със заем от Българската инвестиционна банка, и за строителството на частни лица в градове, квартали и улици с историческо, битово и старинно значение, както и за авторски надзор, техническо ръководство и инвеститорски контрол на тези обекти се прилагат специалните разпоредби.

Чл. 7. Правоимащите технически лица могат да упражняват частна техническа практика само ако са прикрепени към една от проектантските организации при окръжните народни съвети, а за София - и към проектантските организации при Софийския градски народен съвет.
Това се отнася и за редовните преподаватели в техникумите, професионално-техническите и средните политехнически училища.

Чл. 8. Лицата, които имат право на частна техническа практика, се прикрепват въз основа на писмено искане към избрана от тях проектантска организация съгласно предходния § 7.
Преподавателите в техникумите, професионално-техническите и средните политехнически училища се прикрепят към проектантската организация на окръга, в който се намира учебното заведение.
Прикрепените към проектантските организации лица, които имат право на частна техническа практика, може да получават и изпълняват проектантски и други работи само за обекти в териториалните граници на окръжния народен съвет, където е седалището на проектантската организация, към която са прикрепени.

Чл. 9. Проектантските организации, към които са прикрепени лицата с право на частна техническа практика, контролират работата на последните, като:
а) извършват качествен технически контрол върху проектантските и други работи, извършвани от частнопрактикуващите, и ако са издържани в техническо и качествено отношение, ги заверяват.
Всички промени, допълнения и други, които проектантската организация намира, че трябва да се внесат в представените от частнопрактикуващите проекти, сметни документации, конструктивни и инсталационни планове и други във връзка с извършвания от нея качествен технически контрол, са задължителни за авторите;
б) определят възнаграждението, което трябва да се заплати за възложената на частнопрактикуващите работа съобразно Ценовия правилник и другите законни разпоредби и § 10 от този правилник.
Определеното възнаграждение се внася в проектантската организация от лицето, което е възложило работата на частнопрактикуващия;
в) изплаща на частнопрактикуващите полагащото им се възнаграждение след приемане на работата им от качествения технически контрол на проектантската организация и след съответна заверка.
Изплащането на възнаграждението не освобождава частнопрактикуващия от задължението да извършва промени в изработените от него проекти, сметни документации, конструктивни и инсталационни планове и други промени, наложени от държавните технически органи, които утвърждават проектните работи.

Чл. 10. Работите, извършени от частнопрактикуващите технически лица се заплащат в размер до 35% от цените, определени в Ценовия правилник за проучвателните и проектните работи и в другите разпоредби по проектирането и строителството.
Всички разходи, свързани с извършваната от частнопрактикуващите технически лица проектантска и друга дейност, са за тяхна сметка.
Чистото месечно възнаграждение на лицата, които упражняват частна техническа практика, не може да надвишава 130 лева, а за редовните преподаватели в техникумите, професионално-техническите и средните политехнически училища - годишно четири брутни месечни заплати, които получават като преподаватели.
Извършените проектантски и други работи от лицата, упражняващи частна техническа практика, не се отчитат за изпълнение на производствения план на проектантската организация, към която са прикрепени.

Чл. 11. Проектантската организация, към която са прикрепени лицата, упражняващи частна техническа практика, удържа ежемесечно от постъпилите възнаграждения за извършените от тях работи:
а) 5% от цените, определени по Ценовия правилник, за организацията;
б) следващия се данък върху общия доход на частнопрактикуващия.
Останалите суми се изплащат на лицата, извършили работата.
Сумите, които проектантската организация задържа за себе си, се употребяват за необходимото увеличаване на производствения и административния персонал и за покриване на други разходи във връзка с контрола и отчетността по дейността на лицата, упражняващи техническа практика, след съгласуване с ДКП.

Чл. 12. Лицата, упражняващи частна техническа практика, които без уважителни причини извършват работите със закъснение, лошокачествено или немарливо, се наказват съгласно чл. 7 от Указа за уреждане на техническата правоспособност и правото на частна техническа практика.

Чл. 13. Председателят на Комитета по архитектура и благоустройство след съгласуване със заинтересуваните ведомства и организации издава наредби и инструкции по приложението на този правилник.

Чл. 14. Този правилник се издава въз основа на чл. 12 от Указа за уреждане на техническата правоспособност и правото на частна техническа практика и влиза в сила от деня на обнародването му в Известия на Президиума на Народното събрание.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти