Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВАКУУМНАТА ДЕЗИНСЕКЦИОННА КАМЕРА В ГР. БУРГАС

Издаден от министъра на селскостопанското производство

Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 1963г.


1. Вакуумната дезинсекционна камера в гр. Бургас е бюджетно учреждение в системата на Министерството на селскостопанското производство, което ръководи и упражнява контрол върху дейността й.

2. Камерата обеззаразява вносни, износни и транзитни стоки от растителен произход, за които има нареждания от инспекциите по карантина на растенията в страната. Притежателите на такива стоки са длъжни да ги предават за обеззаразяване в подходяща опаковка. Камерата може да обеззаразява и други стоки по желание на притежателите им.

3. За целогодишно използуване производствената възможност на Вакуумната дезинсекционна камера Министерството на външната търговия и другите заинтересувани министерства и ведомства са длъжни да планират стоките, подлежащи на обеззаразяване в камерата.

4. Вносните и износните организации сключват договори с камерата за видовете и количествата стоки, които ще се обеззаразяват през следващата година, като за договорираните количества те планират по установения ред съответните нужди от транспорт.

5. Министерството на на транспорта и съобщенията да осигурява редовно запланираните вагони, камиони и други транспортни средства на притежателите на стоките за извозване на подлежащите за обеззаразяване или вече обеззаразени в камерата стоки.

6. Вакуумната дезинсекционна камера обеззаразява стоки, за които са сключени договори, като дава предпочитание на ония, за които има нареждания на инспекции по карантина на растенията. Стоките и багажите, подлежащи на обеззаразяване по епидемични съображения, се обработват веднага.

7. Вакуумната дезинсекционна камера приема и предава подлежащите на обеззаразяване стоки, подредени франко складовете на камерата по бройки на колетите. Тя съхранява приетите стоки и отговаря за тях. Камерата не носи отговорност за щети, дължащи се на неподходяща опаковка на стоките.

8. Вакуумната дезинсекционна камера обеззаразява стоките и свързаните с него процеси. Транспортирането на стоките до и от камерата, товаренето, разтоварването и подреждането в склада се извършва от притежателите им, като се осигури продължителност на работния ден на превозните средства най-малка за двусменна работа.

9. Обеззаразяването на стоките се заплаща съгласно утвърдените цени на тон.

10. Обеззаразените стоки се изнасят от склада на камерата от техните притежатели най-късно 36 часа след уведомяването им.

11. За всеки изтекъл ден след горния срок клиентите плащат обезщетение в следните размери:
за стоки до 30 тона - по 1 лв. на тон дневно;
за стоки до 60 тона - по 1,30 лв. на тон дневно;
за стоки до 100 тона - по 1,50 лв. на тон дневно;
за стоки над 100 тона - по 1,80 лв. на тон дневно.
Освен това клиентите заплащат и действителните щети, причинени на камерата, като престои на машини, съоръжения, работна ръка, разход на енергия и др.

12. След изтичане на 36 часа от съобщението на притежателя на стоките директорът на камерата има право да нареди изнасянето на последната вън от склада на камерата, без да носи отговорност за евентуални липси и повреди, включително и такива, причинени от пожар, дъждове и други природни бедствия. За целта се съставя протокол, подписан от трима служители на камерата и представител на градския народен съвет - Бургас. Разноските, свързани с това, се понасят от притежателите на стоките.

13. Дължимите суми се заплащат въз основа на издадената от камерата сметка чрез платежно искане съгласно Наредбата за плащанията. Рекламациите за некачествено обеззаразяване не спират плащането на сметките.

14. Рекламации за некачествено обеззаразяване на стоки се приемат най-късно в деня на изнасяне на стоката. Те се разглеждат и решават в 10-дневен срок от директора на камерата и началника на ИКР Бургас, като резултатите се съобщават писмено на рекламиращия. При нужда се извършва повторно обеззаразяване за сметка на камерата.

15. Вакуумната дезинсекционна камера има право да вземе проби за лабораторни изследвания съгласно Наредбата и Инструкцията на Министерството на селскостопанското производство за растително-карантинните прегледи.

16. Този правилник се издава въз основа на Разпореждане № 1652 на Министерския съвет от 9 октомври 1962 г. и влиза в сила след одобряването му от министъра на селскостопанското производство.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти