Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ПОДГОТОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ, КОНТРОЛНИ И РЪКОВОДНИ КАДРИ ПО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ

ИЗДАДЕН ОТ КОМИТЕТА ПО МАШИНОСТРОЕНЕ,

Обн. ДВ. бр.55 от 13 Юли 1965г., изм. ДВ. бр.25 от 27 Март 1979г.

I. ПОДГОТОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ КАДРИ ПО ЗАВАРЯВАНЕ(Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.)

II. ПОДГОТОВКА НА КОНТРОЛНИ И РЪКОВОДНИ КАДРИ ПО ЗАВАРЯВАНЕТО(Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.)

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


47. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.).

48. В едномесечен срок от обнародване на правилника всички ведомства, ОНС, ДСО или предприятия в страната трябва да изпратят сведения до ЦБЗ за наличния брой електрозаварчици и колко от тях притежават правоспособност по досега съществуващите системи на паспортизиране.

49. В същия срок всички лица, получили разрешение да извършват заварки, подлежат на контрол от инспекция Парни котли и Българския корабен регистър, които не са на постоянна работа в държавни или обществени предприятия, са длъжни да подадат молба в ЦБЗ и да искат да бъдат регистрирани и проверени.

50. До 31 декември 1967 г. ЦБЗ да организира регистрирането на всички кадри по заваряването в страната. В същия срок да организира и проведе проверочни изпити на всички паспортизирани електрозаварчици за прекатегоризирането им в електрозаварчици I степен.

51. След 1 януари 1968 г. се забранява да се извършват всякакви заваръчни работи от лица, непритежаващи квалификационна книжка, издадена от ЦБЗ.

52. Провежданите от ЦБЗ курсове, проверочни изпити, участието в изпитни комисии и др. да се заплащат от съответните предприятия и ведомства по двустранно договаряне.

53. Контролът по изпълнението на правилника се възлага на ЦБЗ.

54. Правилникът за подготовка на изпълнителски, контролни и ръководни кадри по електродъгово заваряване се издава въз основа и в изпълнение на Решение № 483 от 29 декември 1962 г. на Съвета по промишлеността и строителството при МС и Разпореждане № 226 на Министерския съвет от 2 юли 1964 г. и е задължителен за всички ведомства, окръжни народни съвети, държавни стопански обединения, предприятия, институти и частни лица.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти