Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ И ПРЕКАТЕГОРИЗИРАНЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ

ИЗДАДЕН ОТ КОМИТЕТА ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА

Обн. ДВ. бр.89 от 19 Ноември 1969г.


1. С правилника се установява редът за общото и частично категоризиране и прекатегоризиране на щатните и хонорувани ръководители на художествената самодейност към обществените организации, ведомствата, предприятията, домовете на културата и други.

2. Общата категоризация и прекатегоризация се извършва на периоди, не по-малки от 5 години, по решение на Комитета за култура.

3. Частичната категоризация и прекатегоризация се извършва по решение на окръжните съвети за култура за особено наложителни случаи, при рязко повишаване и намаляване (понижаване) качествата на даден художествен ръководител, но не по-рано от две години след последното му категоризиране.

4. Общата и частична категоризация и прекатегоризация се извършва от комисии, назначени от председателите на окръжните съвети за култура. Съставът на комисиите е не по-малък от 5 души, в това число по един представител на Института за художествена самодейност, окръжните съвети за култура, съответните творчески съюзи и специалистите, които работят в професионалното изкуство.

5. Комисиите извършват категоризация и прекатегоризация въз основа на:
а) писмена оценка от окръжния съвет за култура за качествата и постиженията на ръководителя;
б) творческа характеристика от ръководството на обществената организация или ведомството (към което се числи художественият колектив или кръжок) за ръководителя на колектива;
в) подробна творческа автобиография с точен списък на постановки, концерти, награди и други прояви и документи за образование и квалификация.

6. Комисиите определят категориите на ръководителите на художествената самодейност като вземат под внимание равнището на художествената самодейност в национален мащаб и въз основа на това се съпоставят качествата и постиженията на отделните ръководители.

7. В зависимост от показаните качества и развитието на художествения ръководител в периода между две прекатегоризации може да се запази, за да се повиши или понижи категорията му, определена от последната категоризация или прекатегоризация.

8. Комисиите за общата и частична категоризация вземат решение чрез тайно гласуване с болшинство от две трети гласове.

9. Решенията на комисиите за общото и частично категоризиране и прекатегоризиране и на ръководителите на художествената самодейност се оформят в протокол, подписан от всички членове, след което се утвърждават от председателя на окръжния съвет за култура. Решенията са окончателни и не подлежат на обжалване.

10. Категориите, дадени по силата на този правилник, важат за цялата страна за съответния жанр на художествената самодейност до следващата обща прекатегоризация, за което се издава удостоверение от окръжния съвет за култура по образец.

11. Лицата, удостоени със званията "народен" или "заслужил", могат да се назначават за ръководители на художествената самодейност на съответните длъжности I категория; те не подлежат на категоризиране и прекатегоризиране по този правилник.

12. Диригентите, режисьорите и балетмайсторите на щатна работа в държавните институти по изкуствата не подлежат на категоризиране по правилника и могат да заемат съответните хоноруване длъжности, като категорията им се определя по преценка от съответното ръководство.

13. Постъпващите за пръв път на работа се назначават на последната категория на съответната длъжност съобразно образователния ценз, който имат, и остават на нея до категоризирането им по реда на общата или частичната категоризация.

14. Първото общо категоризиране на художествените ръководители на самодейните колективи да се извърши най-късно до 1 юли 1970 г

15. Художествените ръководители, корепетиторите, хормайсторите, асистент-режисьорите, репетиторите и др. (щатни или хонорувани) се назначават от ръководствата на съответните обществени организации или ведомства, съгласувано с окръжния съвет за култура.

16. При категоризирането, прекатегоризирането и назначаването на ръководителите на художествената самодейност комисиите и ръководствата на обществените организации или ведомства да се ръководят от посочените в следващите § 18, 19 и 20 изисквания за образование и квалификация.

17. За висше образование по специалността се смята завършеното:
а) за ръководителите на музикални самодейни колективи - висше музикално образование по всички специалности;
б) за ръководителите на театрални, куклено-театрални, на художествено слово, на естрадно-сатирични колективи и на литературни кръжоци - висше театрално образование по всички специалности и висше образование по литература;
в) за ръководителите на кръжоци по изобразително или приложно изкуство - висше образование по изобразително или приложно изкуство по всички специалности;
г) за ръководителите на танцови състави - висше хореографско образование по всички специалности.

18. За средно образование по специалността се смята завършеното:
а) за ръководителите на музикални самодейни колективи - средно музикално образование по всички специалности, двегодишен курс над редовния в музикалните училища по всички специалности, филиала Българската държавна консерватория в гр. Пловдив по всички специалности, учителски институти с I специалност музика;
б) за ръководителите на театрални, куклено-театрални, художествено слово, естрадно-сатирични колективи и литературни кръжоци - учителски институти с I специалност литература;
в) за ръководителите на кръжоци по изобразително или приложно изкуство - средно образование по изобразителното или приложно изкуство;
г) за ръководителите на танцови колективи - средно хореографско образование.

19. За призната квалификация се смята:
а) правоспособност, получена на основание заповед № 133 от 16 май 1955 г. на Министерството на културата.
б) правоспособност, придобита чрез полагане на изпит за щатни и хонорувани ръководители на самодейни колективи, съгласно установен от Комитета за култура ред.

20. Заварените на работа при влизане в сила на съответната щатна таблица, съгласно т. 9 и 10 от Основните положения за приложение на щатните таблици, могат да заемат в същите или други организации и ведомства равни или по-ниски длъжности от същата специалност или характер на работа.

21. Този правилник се издава на основание решение № 41 на Комитета за стопанска координация при Министерския съвет от 10 февруари 1969 г. и се отнася само за онези художествени ръководители, които се назначават при условията на това решение.

22. Изпълнението на правилника се възлага на Института за художествена самодейност, окръжните съвети за култура, обществените организации и ведомствата.

23. Правилникът е съгласуван с Министерството на труда и социалните грижи с писмо № III-3-7046 от 15 октомври 1969 г. Влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти