Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ПОДГОТОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ, КОНТРОЛНИ И РЪКОВОДНИ КАДРИ ПО ГАЗОКИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ И ЗАВАРЯВАНЕ

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА МАШИНОСТРОЕНЕТО

Обн. ДВ. бр.51 от 30 Юни 1970г., изм. ДВ. бр.25 от 27 Март 1979г.

I. ПОДГОТОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ КАДРИ ПО ЗАВАРЯВАНЕ (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.)

Глава първа.
УЧЕБНИ ФОРМИ (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.)


1-14. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.)

Глава втора.
ИЗПИТИ, ИЗПИТНИ КОМИСИИ И ДОКУМЕНТИ (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.)


15-33. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.)

ПОДГОТОВКА НА КОНТРОЛНИ И РЪКОВОДНИ КАДРИ ПО ГАЗОЗАВАРЯВАНЕ

Глава трета.
КОНТРОЛЬОРИ ПО ГАЗОЗАВАРЯВАНЕ


34. Контрольор по газозаваряване може да стане всеки газозаварчик I степен, който има завършено средно общо образование и курс в Научноизследователския институт по заваряване.

35. Контрольор по газозаваряване може да стане и всеки, който има средно техническо образование като машинен техник и завършен курс в Научноизследователския институт по газозаваряване.

36. Контрольори по газозаваряване се подготвят в курсове с откъсване от производството, организирани от Научноизследователския институт по заваряване.

37. Завършилите курса се подлагат на изпит по теория и практика.

38. Издържалите успешно изпитите получават диплома за правоспособност като контрольори по газозаваряване.

Глава четвърта.
ТЕХНОЛОЗИ И КОНСТРУКТОРИ ПО ГАЗОЗАВАРЯВАНЕ


39. Технолог-газозаварчик в технологичния профил и конструктор-газозаварчик в конструктивния профил може да стане всеки, който има средно техническо образование като машинен, електро и металург техник или висше техническо образование като машинен, електро и металург инженер и е завършил курс, посочен в следващата точка.

40. Технолози и конструктори по газозаваряването се подготвят по писмено искане на предприятие, учреждение или организация от Научноизследователския институт по заваряване, съвместно с МЕИ в курсове, организирани в Научноизследователския институт по заваряване с откъсване от производството.

41. Завършилите курса се подлагат на изпит от изпитна комисия, съставена от представител на Научноизследователския институт по заваряване и МЕИ.
Издържалите успешно изпитите получават дипломи за технолог или конструктор-заварчик.

Глава пета.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


42. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.).

43. В едномесечен срок от обнародване на правилника всички ведомства, ОНС, ДСО или предприятия в страната трябва да изпратят сведения до Научноизследователския институт по заваряване за наличния брой газозаварчици и колко от тях притежават правоспособност по досега съществуващите системи на паспортизиране.

44. В същия срок всички лица, получили разрешение да извършват заварки, подлежащи на контрол от Инспекция за технически надзор и Български корабен регистър, които не са на постоянна работа в държавни или обществени предприятия, са длъжни да подадат молби в Научноизследователския институт по заваряване и да искат да бъдат регистрирани и проверени.

45. До 31 декември 1972 година Научноизследователският институт по заваряване да организира регистрирането на всички изпълнителски кадри по газозаваряване в страната. В същия срок да организира и проведе проверочни изпити на всички паспортизирани газозаварчици за прекатегоризирането им в газозаварчици I квалификационна степен.

46.-48. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.).

49. Правилникът за подготовка на изпълнителски, контролни и ръководни кадри по газокислородно рязане и заваряване се издава въз основа и в изпълнение на решение № 483 от 29 декември 1962 година на Съвета по промишлеността и строителството при МС и 226-то разпореждане на МС от 2 юни 1964 година и е задължителен за всички ведомства, окръжни народни съвети, държавни и стопански обединения, предприятия, институти и частни лица.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти