Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ТВОРЧЕСКИЯ ФОНД ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 101 ОТ 1977 Г, БР. 94 ОТ 1998 Г.)

УТВЪРДЕН С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 5 ЮНИ 1973 Г.

Обн. ДВ. бр.49 от 5 Юни 1973г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 1977г., изм. ДВ. бр.94 от 12 Август 1998г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 1998 г.) Творческият фонд при Министерството на културата е създаден въз основа на чл. 2 от Закона за творческите фондове и има за цел да съдействува за развитието на творческата дейност и осъществяване на политиката в областта на изкуството и културата в Народна република България.

2. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 1998 г.) Творческият фонд при Министерството на културата извършва своята дейност съгласно Закона за творческите фондове, разпоредбите на този правилник и решенията на колегиума на Министерството на културата.

3. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 1998 г.) Творческият фонд при Министерството на културата има отделна банкова сметка и самостоятелен баланс.

II. ЗАДАЧИ


4. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 1998 г.) Средствата на Творческия фонд при Министерството на културата се използуват за:
а) мероприятия във връзка с изпълнение на дългосрочните планове и програмите за развитието на изкуството, културата и науката и прояви от международно и национално значение като прегледи, фестивали, конкурси и др.;
б) осигуряване на материални условия (контрактации, творчески командировки, проучвания и др.) за създаване произведения на литературата, изкуството и науката с високи идейни, художествени и научни качества и за усъвършенствуване на художественото майсторство;
в) провеждане мероприятия (фестивали, декади, конкурси, симпозиуми и др.) за популяризиране най-добрите произведения на литературата, изкуството и науката и най-високите постижения в областта на артистичното майсторство, за развитие на марксистко-ленинската теория и критика в областта на художественото и научното творчество;
г) провеждане на мероприятия, самостоятелно или съвместно с един или няколко творчески съюза, за морално и материално стимулиране на творците - конкурси, прегледи и други национални и международни прояви;
д) подпомагане и насочване на творческата дейност на отделни творци на литературата, изкуството и науката чрез специализация, творчески командировки в страната и в чужбина, отпускане на стипендии, поощрения, награди и др.;
е) извършване на културен обмен с чужбина - изпращане и приемане на изтъкнати творци, колективи и групи;
ж) отпускане на помощи или кредитиране на творческите фондове при съюзите, свързани с изпълнението на специални мероприятия.
з) (Нова - ДВ, бр. 94 от 1998 г.) за придобиване на дълготрайни материални активи и за основен и текущ ремонт на сградния фонд - държавна собственост, предоставен за стопанисване и управление на културни институти към Министерството на културата.

III. НАБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДА


5. Средствата на фонда се набират от източниците и в размерите, определени със Закона за творческите фондове и съгласно Наредбата за разпределение на източниците за средствата на творческите фондове, утвърдена от Министерския съвет с Постановление № 35 от 22.ХII.1972 г. (ДВ, бр. 34 от 27.IV.1973 г.).
(Изм. - ДВ, бр. 94 от 1998 г.) Министерството на културата и министърът на финансите определят реда, сроковете и начините за внасяне на предвидените вноски и отчисления.

6. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 1998 г.) За приходите и разходите на фонда се съставя ежегодно приходно-разходна сметка, която се одобрява от министъра на финансите по предложение на министъра на културата.
При изготвянето на годишната приходно-разходна сметка 25% от годишните постъпления на фонда се резервират за нуждите по чл. 7 от Закона за творческите фондове. Освен това се резервират до 15% от годишните постъпления на творческия фонд на разположение на министъра на културата за осъществяване на срочни, непредвидени по плана мероприятия. За награди и поощрения могат да се изразходват до 20% от годишните постъпления.
Награди и поощрения до 3000 лв. се дават по решение на колегиума на Министерството на културата, а в по-голям размер - от колегиума на Министерството на културата.
Творчески командировки, специализации и стипендии се разрешават от министъра на културата.

7. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 1998 г.) Финансирането на отделните мероприятия по утвърдената годишна приходно-разходна сметка на фонда се извършва в кръга на действителните постъпления на средствата по фонда съобразно утвърдените от колегиума на Министерството на културата планове.

8. Неизразходваните до края на годината средства преминават по сметката на фонда за следващата година.

9. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 1998 г.) За приходите и разходите на Творческия фонд при Министерството на културата се води отделна счетоводна отчетност.

IV. УПРАВЛЕНИЕ


10. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 1998 г.) Управлението на Творческия фонд при Министерството на културата се осъществява от колегиума на Министерството на културата, който има следните функции:
а) утвърждава годишния план на фонда, мероприятията за стимулиране на творческия процес, за подпомагане и насочване на творческата дейност и щата на фонда;
б) приема годишния отчет и баланс и отчета за изпълнение на мероприятията по утвърдения годишен план на фонда;
в) упражнява контрол по набирането и разходването на средствата и щата на фонда;
г) решава отпускането на средства на творческите фондове при съюзите за провеждане на специални мероприятия по искане на съответния творчески съюз в съответствие с разпоредбите на чл. 7 от Закона за творческите фондове.

11. Изпълнението на мероприятията по утвърдения годишен план и приходно-разходната сметка се ръководят от министъра на културата.
Разпоредител със средствата на фонда е министърът на културата или негов заместник, натоварен да изпълнява тези функции.

12. Административното управление и счетоводната отчетност на фонда се осъществяват от административен и помощен персонал, който ежегодно се определя с приходно-разходната сметка.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


13. Този правилник се утвърждава на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за творческите фондове.
(Изм. - ДВ, бр. 94 от 1998 г.) Министърът на културата издава наредби, инструкции и тълкувания за прилагането на този правилник.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти