Logo Сряда, 19 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЩАБОВЕТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ, ВОДНИЯ И АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, СЪЗДАДЕНИ С РЕШЕНИЕ № 31 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 ФЕВРУАРИ 1979 Г.

УТВЪРДЕН С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 28 МАРТ 1979 Г.,

Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 1977г.


Чл. 1. Щабовете за подобряване на работата в железопътния, водния и автомобилния транспорт имат за задача да организират своевременното превозване на стоките, предназначени за износ и от внос, и най-рационалното използуване на превозните средства.
Чл. 2. За осъществяване на своевременна координация и решаване на въпросите ръководителите на щабовете могат да привличат ръководни длъжностни лица от ведомствата и стопанските организации.

Чл. 3. Щабовете за подобряване на работата в железопътния, водния и автомобилния транспорт:
1. издават нареждания, които са задължителни за всички стопански организации и техните поделения - товародатели, товарополучатели, извършващи транспортна и други дейности, свързани с вноса и износа на стоки, независимо от ведомственото им подчинение и териториалното им разположение;
2. изискват и нареждат незабавното установяване на нанесените щети в резултат на нарушения на задълженията по доставките, превоза, товаренето и разтоварването на стоките за износ и от внос и организират своевременното им заплащане от виновните стопански организации;
3. разрешават извършването на товарните работи на акорд.

Чл. 4. (1) Щабовете могат да награждават работници и служители за изпълнение на поставените от тях задачи.
(2) За наградите по предходната алинея се използуват средства от съответните фондове на Министерството на външната търговия и на Министерството на транспорта.

Чл. 5. За неизпълнение на поставените задачи от щабовете ръководителите им могат да налагат глоби на виновните длъжностни лица по реда на чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания, като за целта издават наказателни постановления.

Чл. 6. Щабовете предоставят материали на органите на прокуратурата за търсене на съдебна отговорност от лицата, които не са взели необходимите мерки и са допуснали значителни щети във връзка със несвоевременното превозване на товарите и рационалното използуване на превозните средства.

Чл. 7. Решенията на щабовете могат да се преразглеждат и отменят само от първия заместник-председател на Министерския съвет.

Чл. 8. (1) Министерствата, другите ведомства и изпълнителните комитети на окръжните народни съвети да оказват пълно съдействие на щабовете при осъществяване на техните задачи.
(2) Министърът на транспорта срочно и оперативно да разглежда и решава всички въпроси, поставени от щабовете, които не могат да се решат от тях.

Чл. 9. В своята дейност щабовете широко се опират на партийните и другите обществени организации в стопанските организации, предприятията, заводите и др. - доставчици на стоки за износ, както и в транспортните и външнотърговските и пласментно-снабдителните организации.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти